Plan

Tolga kommune deltar i et samarbeid om kartdata for Nord-Østerdal. Dette er et nyttig verktøy i mange sammenhenger. Du kan finne eiendommen din, naboene dine, størrelsen på tomta, måle avstander, skrive ut kartutsnitt og se flyfoto for store deler av kommunen.

Arealplaner.no gir deg svar

Arealplaner.no  er et planregister som gir innsyn i hvordan arealene i kommunen kan benyttes. Her finner du alle reguleringsplaner, arealplaner, kommunedelplan og annen nyttig informasjon.

Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder eller temaer. En reguleringsplan er en plan som mer detaljert går inn på å vise bruken av et område med bestemmelser. Plantypen kan utarbeides med ulik detaljeringsgrad. I ny planlov finnes to ulike typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. Områderegulering skal initieres av det offentlige eller brukes for områder der det offentlige har spesielle interesser. Detaljreguleringer kan fremmes av både offentlige og private.

Én enkelt eiendom kan dermed være underlagt føringer i flere planer, for eksempel kommuneplanens arealdel og en reguleringsplan. Dersom det er motstrid mellom planene er det den nyeste planen som gjelder, med mindre annet er bestemt i planen eller vedtaket. I kommuneplanens arealdel 2008-2022 er det fastslått at alle reguleringsplaner som var gjeldende ved vedtakstidspunktet skal gjelde foran kommuneplanens arealdel, med unntak av de planene som ble opphevet ved vedtaket.

Se arealplaner.no  for en oversikt over vedtatte reguleringsplaner i kommunen med tilhørende bestemmelser.

Kulturminneforvaltning:

Sigrid Vadstein er kulturminneforvalter for kommunene Røros, Os, Tolga og Holtålen. Hun har en rådgivende funksjon innen kulturminnefaglige tema og plan- og byggesaker, driver med prosjektarbeid og formidlingsarbeid, oppfølging av kommunale kulturminneplaner, kan gi råd til eiere av kulturmiljø og kulturminner, herunder økonomiske støtteordninger, vedlikehold og istandsetting. Hun er også kontaktpunkt mot fylkeskommunene i kulturmiljøfaglige spørsmål og har byggeledelse i Uthusprosjektet med oppfølging av igangsatte prosjekter.

Kontaktinformasjon:

Sigrid Lina Vadstein, kulturminneforvalter, tlf: 468 78 705

E-post: sigrid.vadstein@roros.kommune.no

Eierskapsmelding
Forvaltningsplaner
 
 
Verneforskrift for Olafloen naturreservat (forvaltningsplan ikke klar)
 
 
 

Forvaltningsmyndighet

Tolga kommune har forvaltningsmyndighet for Bjøreggene og Telvanglia naturreservater og Hodalen landskapsvernområde. Fylkesmannen i Hedmark har forvaltningsmyndighet for Galådalen og Olafloen naturreservater.
Nasjonalparkstyret for Forollhogna har forvaltningsmyndighet for Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde og Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde. 
 
Forvaltningsplan for Telvanglia naturreservat og Bjøreggene naturreservat revideres innen 2020.
Forvaltningsplan for Hodalen landskapsvernområde revideres innen 2019.
 
 
 

 

 

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner for Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner
Kommunedelplan for avfall og miljø
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø
Regionplan Røros bergstad og Circumferensen
Styringsplattform samfunnsutvikling
Tiltaksplan for landbruket

 

Samlet oversikt over forskrifter

  FOR-2000-01-24-84

Forskrift om politivedtekt, Tolga kommune


 

 

Trafikksikker kommune

Tolga kommune er en trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men at vi jobber godt og målbevisst med trafikksikkerhet. I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Klikk på denne lenken for å lese mer om trafikksikker kommune.

Kontakt

Siv Stuedal Sjøvold
Øverste adm. Leder
E-post
Mobil 91 52 72 52