Råd og nytt om koronaviruset:

Gå til temasiden om korona                        Coronavirus-advice and information

 

 

   

        

 

Plan

Tolga kommune deltar i et samarbeid om kartdata for Nord-Østerdal. Dette er et nyttig verktøy i mange sammenhenger. Du kan finne eiendommen din, naboene dine, størrelsen på tomta, måle avstander, skrive ut kartutsnitt og se flyfoto for store deler av kommunen.

Ved å velge hovedtype: arealplaner og karttype: regulerings-/bebyggelsesplaner eller kommuneplanens arealdel i nedtrekksmenyene til venstre for kartet vil du kunne se alle kommunens arealplaner i kartet. For informasjon om et område i planen trykker du på i-ikonet over kartet og klikker på kartobjektet du ønsker informasjon om. Sammen med informasjonen som kommer fram til venstre for kartet vil det være en link til planregisteret der alle dokumenter knyttet til planen, sammen med informasjon om behandling og vedtaksdato, ligger. I WebPlan kan du også søke opp planer etter planid eller navnet på planen, og sortere etter årstall, status og type plan. For å få fram inndelingen i arealformål innen en regulerings-/bebyggelsesplan må målestokken være større enn 1:10 000, mens for kommuneplanens arealdel må den være større enn 1:250 000 og mindre enn 1:5.  

Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder eller temaer.

En reguleringsplan er en plan som mer detaljert går inn på å vise bruken av et område med bestemmelser. Plantypen kan utarbeides med ulik detaljeringsgrad. I ny planlov finnes to ulike typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. Områderegulering skal initieres av det offentlige eller brukes for områder der det offentlige har spesielle interesser. Detaljreguleringer kan fremmes av både offentlige og private.

 

Én enkelt eiendom kan dermed være underlagt føringer i flere planer, for eksempel kommuneplanens arealdel og en reguleringsplan. Dersom det er motstrid mellom planene er det den nyeste planen som gjelder, med mindre annet er bestemt i planen eller vedtaket. I kommuneplanens arealdel 2008-2022 er det fastslått at alle reguleringsplaner som var gjeldende ved vedtakstidspunktet skal gjelde foran kommuneplanens arealdel, med unntak av de planene som ble opphevet ved vedtaket.

Se planregisteret for en oversikt over vedtatte reguleringsplaner i kommunen med tilhørende bestemmelser.

 

Oversikt over planer i Tolga kommune

Eierskapsmelding
Forvaltningsplaner
 
 
Verneforskrift for Olafloen naturreservat (forvaltningsplan ikke klar)
 
 
 

Forvaltningsmyndighet

Tolga kommune har forvaltningsmyndighet for Bjøreggene og Telvanglia naturreservater og Hodalen landskapsvernområde. Fylkesmannen i Hedmark har forvaltningsmyndighet for Galådalen og Olafloen naturreservater.
Nasjonalparkstyret for Forollhogna har forvaltningsmyndighet for Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde og Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde. 
 
Forvaltningsplan for Telvanglia naturreservat og Bjøreggene naturreservat revideres innen 2020.
Forvaltningsplan for Hodalen landskapsvernområde revideres innen 2019.
 
 
 

 

 

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner for Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner
Klima-og energiplan for Tolga kommune
Kommunedelplan for avfall og miljø
Markedsføringsplan
Planstrategi - Tolga kommune
Regionplan Røros bergstad og Circumferensen
Tiltaksplan for landbruket

 

Forskrifter-Tolga kommune

Samlet oversikt over forskrifter og vedtekter-Tolga kommune

  FOR-2000-01-24-84

Forskrift om politivedtekt, Tolga kommune


 

 

Trafikksikker kommune

Tolga kommune er en trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men at vi jobber godt og målbevisst med trafikksikkerhet. I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Klikk på denne lenken for å lese mer om trafikksikker kommune.

Kontakt

May Irene Løseth
Sektorleder samfunnsutvikling/enhetsleder plan
E-post
Telefon 977 46 282