Gebyrer og fakturering

Gebyr gjeldene fra 1.1.2024. 

 

Fleksibel fakturering av kommunale gebyrer

Vi tilbyr avtale om månedlig fakturering av kommunale gebyrer og eiendomsskatt, også kalt fleksibel fakturering. Tidligere har alle blitt fakturert 4 terminer i året, med forfall i mars, juni, september og desember. Nå kan du selv bestemme hvor ofte du vil motta faktura for kommunale gebyrer og eiendomsskatt. Vi kan dele fakturaene opp i 1, 2, 4 eller 12 ganger pr år.

  • Beløp under kr 2 000 sendes en gang pr år. Sendes ut i mai.
  • Beløp mellom kr 2 000 – kr 4 000 sendes ut to ganger pr år. Sendes ut i mai og november.
  • Gjør du ingen endringer vil du få faktura 4 ganger pr år som i dag.

Betingelsen for å få delt opp i månedlig faktura er at du mottar faktura elektronisk (eFaktura). Dette må du selv ordne i nettbanken din. Det kan også kombineres med avtalegiro, hvis du ønsker automatisk trekk i banken.

Vil du endre antall terminer/betalingsoppsett må du sende skriftlig beskjed til e-post-adresse: postmottak@tolga.kommune.no  - eller pr tlf: 624 96 500.

Oppgi gårds- og bruksnummer (gid), navn og adresse på eiendommen det ønskes å inngå avtale for. Gårds- og bruksnummer finner du på Min eiendom  Logg deg inn så finner du opplysninger om eiendommen din.»

Renovasjon, avløp, slam og vannavgifter
Barnehage

For alle barnehageplasser betales det for 11 måneder pr år (det betales halv sats juli og august mnd).

Satser i perioden 1.1.-31.7.2024:

5 dager pr uke kr 3000,-

4 dager pr uke  kr 2880,-

3 dager pr uke  kr 2160,-

Satser fra 1.8.2024:

5 dager pr uke kr. 1500,-

4 dager pr uke kr. 1400,-

3 dager pr uke kr. 1100,-

 

Søskenmoderasjon:

Det er 30 % reduksjon i betalingen for 2.barn og gratis for 3.barn eller flere barn. Kjøp av en enkelt dag for et barn koster kr 200,- pr dag. Ingen søskenmoderasjon.

Kjøp av enkelt dag for ett barn:

Kr. 200,- pr dag, ingen søskenmoderasjon.

 

Reduksjon av foreldrebetaling 

Foreldre/foresatte kan søke om å få 20 timer gratis oppholdstid for alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Inntektsgrense for slikt fritak er kr 642 700,-.

Matpenger 

5 dager pr uke kr 350,-

4 dager pr uke kr 280,-

3 dager pr uke kr 210,-

Biblioteket-varselgebyr

Priser på varsler for ikke tilbakeleverte lån:

 

  1.  varsel kr 0,-
  2. Varsel kr 40,-
  3. Varsel kr 60,-
  4. Varsel = Erstatningskrav

Prisene er de samme for varsel pr. brev, SMS og e-post.

1. og 2. varsel er gratis for barn til og med 10 trinn.

Erstatningskrav: Tapt bok erstattes med den enkeltes boks pris.

 

Kommunale vigsler

Ved vigsler utenfor kommunehuset og /eller utenfor normalarbeidstid, og ved vigsel av innbyggere fra andre kommuner, fakturerer kommunen brudeparet for kostnader som påløper ved vigselen med en timesats på kr 750,- pr påbegynte time regnet fra vigslerens avreise fra bopel til vigsleren er hjemme igjen. Vigslerens kjøreutgifter faktureres med statens satser for km.godtgjørelse.

Dølmotunet

Leiepriser Dølmotunet for private lag og lukkede arr.

StedType arrangementAntall personerPris uten vaskPris med vask
VåningshusetPrivate lag*30-501100,-1500,-
 Mindre møter* 400,-650,-
FjøsetPrivate lag**40-60800,-1100,-
 Arrangementer** Etter avtale 
LåvenPrivate lag**50-80800,-1050,-
 Arrangementer** Etter avtale 
EldhusetAktiviteter** 300,-450,-
Parkområde, inkl. utescene og toalettanleggGrunnpris arrangementer*** 1700,- 
Utstillingslokaler Dølmotunet (inkl. toalettanlegg)Grunnpris arrangementer*** 1050,-1450,-
Scenegulv/scenetak/trosser  Etter avtale 

* Prisen inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.

**Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.

***Ved inntektsbringende arrangementer kommer tillegg til grunnpris, prosenter av billettinntekter eller omsetning. Leietaker står for all opprydning etter arrangementer. 

Fastlege

Priser hos fastlegen

Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over 3040,- kroner i egenandeler.

 

Konsultasjon Pris

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 

 160,-/280,-

Sykebesøk av lege på dagtid/kveld

 223,-/357,- 

Tillegg hos  spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk

52,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 

 59,- 

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 

59,- 

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 

57,- 

 


Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Konsultasjon Pris

Utskrift av journal på papir

59,-

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen

116,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m

67,-

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m

102,-

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m

145,-

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m

198,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.

Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner,henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist

160,-/280,-

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette

Etter kostnad

Husleie kommunale boliger og leiligheter

Husleien prisjusteres i samsvar med endring i konsumprisindeksen i tida etter siste leiefastsetting.jf. husleieloven §4-2. Nye kontrakter inngås i henhold til retningslinjer i boligplan.

Konsesjons-og delingssaker

Konsesjonssøknader:

Gebyr for søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. §2 og §3: kr. 2.000,- pluss 3 promille av gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum, til sammen inntil maksimum kr. 5.000,-

Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere erververe av samme eiendom.

Søknader om delingssamtykke: 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 §12 kr. 2.000 for alle saker.

Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere eiendommer.

Kulturskolen

Skolepenger
Undervisning: kr 1.805,- pr semester
Undervisning i stor gruppe (judo): kr 890,- pr semester
Musikk fra livets begynnelse: kr 1155,-for 10 ukers kurs 

Økonomisk forpliktet for et halvår
De som blir tatt opp som elever forplikter seg økonomisk for et halvt år. Du blir betraktet som elev inntil ny skriftlig oppsigelse av plassen foreligger. 

Frist for oppsigelse:

Høst: 15.juni.

Vår: 15.desember.


Søskenmoderasjon
Det blir gitt søskenmoderasjon fra 2. disiplin i familien:
1. elevplass full pris
2. elevplass 25 % reduksjon
3. elevplass 25 % reduksjon

4.,5.etc elevplass 25 % reduksjon

Instrumentleie
Det betales kr 260,- per semester.  Det gis ingen reduksjon ved leie av flere instrument i familien.
 

Leie av lavvo

Pris etter særskilt avtale.

Kontakt kommunen på tlf 624 96 500, eller e-post postmottak@tolga.kommune.no eller kom innom. 

Pleie-og omsorgstjenester

Betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester Tolga Kommune:

Langtidsopphold i sykehjem:  

Langtidsopphold i sykehjem: Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» Enslige m/egen bolig gis fradrag for boutgifter i 6 mnd. etter vedtak om langtidsplass.

Korttidsopphold i sykehjem: 

Korttidsopphold i sykehjem: Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester»

Leie av trygghetsalarm: 

Kr. 400,- pr mnd.

Middagslevering til hjemmeboende:  

Pris pr middag er kr 110,-. 

Pris for tørrmat for beboere i omsorgsleilighet: kr. 110,- (frokost-lunsj- kveldsmat, kaffebrød, frukt, inkl.drikke).

Kr.225,- pr døgn for all mat og drikke hele året.

 

Hjemmehjelp (praktisk bistand): 

Abonnement: Inntekt under 2 G: Maksimumssats fastsatt i FOR-2011-12-16-1349 «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester»

Tilfeldige rekvirenter praktisk bistand (hjemmehjelp praktisk bistand): Kr 300,- pr time.

Kr 230,- pr dag (dagtilbud for demente hjemmeboende).

SFO

SFO:

1 – 7 timer: kr 1000,-

 7,25 – 14 timer: kr 1740,- 

14,25 – 21 timer: kr 2900,-  (Intervallene kan bli justert i forkant av nytt skoleår 24/25)

Kjøp av ekstra dag: 300kr pr dag.

Reduksjon av foreldrebetaling: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen. Begrenset oppad til maksimalprisen (kr 2900) for foreldre-betalingen. Inntil 12 t gratis sfo for barn i 1. og 2. klasse. (Matpenger og kjøp av ekstra dager kommer utenom ordningen).

Det betales for 11 måneder pr år. 25% søskenmoderasjon. Måltider kommer i tillegg. Måltidsbetaling for elever kr 20,- pr dag (gjelder ikke de som kun har morgen-sfo).

- Tilbud om 12 timer gratis kjernetid pr uke i SFO gjelder for 1. og 2. trinn

- Kost omfattes ikke av gratis kjernetid, og betales utenom.

Definisjon/tidsavgrensning av kjernetiden for 1. og 2. trinn i Tolga kommune er:

- Fra skoleslutt for elevene og fram til kl. 15.30.

- Gratis kjernetid for 1. og 2. trinn gjelder også i feriene.

Reduksjon av foreldrebetaling:

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen. Begrenset oppad til maksimalprisen (kr 2900) for foreldrebetalingen.
Inntil 12 t gratis sfo for barn i 1. og 2. klasse. (Matpenger og kjøp av ekstra dager kommer utenom ordningen).

 

 

 

 

 

Skjenkeavgift -alkohol

Enkeltanledning åpent arrangement:

Skjenkeavgift kr 440,-

 

Enkeltanledning lukket arrangement (personlig inviterte gjester):

Skjenkeavgift kr 350,-

 

Utvidet skjenketid/skjenkested (for innehavere av alminnelig skjenkebevilling):

Kr. 350,-

 

Tolga kulturhus-Vidarheim

Gebyrer for 2024 fastsettes av eget brukerråd.

Særvilkår: Gratis lokalleie til ikke inntektsgivende aktiviteter for barn og ungdom under 18 år.

 

Leiepriser 2023:

Vidarheimsalen:

Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid inntil 4 timer: kr. 1000,-

Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid over 4 timer: kr. 1300,-.

Øvinger. Leietid inntil 4 timer: kr. 800,-.

Øvinger. Leietid over 4 timer: kr. 1100,-.

Ideelle organisasjoner og artister med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid inntil 4 timer: kr. 2000,-.

Ideelle organisasjoner og artister med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid over 4 timer: kr. 3000,-.

Næringsvirksomhet med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid inntil 4 timer: kr. 4000,-

Næringsvirksomhet med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid inntil 4 timer: kr. 5000,-

Salgsfremmende utstillinger/demonstrasjoner. Pr. dag: kr. 5000,-.

Private fester og seremonier: Kr. 2000,-.

Halvårsleie. En fast dag i uka: kr. 9000,-.

Helårsleie. En fast dag i uka: kr. 16.000,-.

Harpa:

Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid inntil 4 timer: kr. 500,-

Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid over 4 timer: kr. 650,-

Øvinger. Leietid inntil 4 timer: kr. 400,-.

Øvinger. Leietid over 4 timer: kr. 550,-.

Halvårsleie. En fast dag i uka: kr. 4500,-.

Skjold:

Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid inntil 4 timer: kr. 500,-

Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid over 4 timer: kr. 650,-

Private arrangementer – ikke inntektsbringende virksomhet: Leietid inntil 4 timer: kr. 1000,-

Private arrangementer – ikke inntektsbringende virksomhet: Leietid over 4 timer: kr. 1300,-

Svulthin:

Leie av kjøkken i forbindelse med kurs, møter og øvinger: kr. 500,-.

Leie av kjøkken i forbindelse med arrangementer: kr. 700,-.

Lager:

Kr. 500 pr kvm.

Utstyr og rigging:

Nystemt flygel: kr. 3000,-

Billettsalg før arrangementer: kr. 675,-.

Stoler og bord: kr. 200,-.

Stoler og bord – full rigg opp og ned på flatt gulv i salen: kr. 1800,-.

Lydanlegg. pr. forestilling: kr. 4000,-

Lysrigg. pr. forestilling: kr. 1500,-.

Lyd/lystekniker: Egen avtale med tekniker.

Prisene gjelder standard utrustning uten teknikere. I standard utrustning inngår: Etterklangsanlegg, mikrofon, mygg, prosjektor og enkel lysrigg. Bruk av tilleggsutstyr og teknikere avklares for hvert enkelt arrangement. Ved innleie med billettsalg, skal Tolga kulturhus – Vidarheim ha 15 % av billettintektene. Billettsalg før arrangementer faktureres med kr. 675,-. Vidarheimsalen leies i utgangspunktet ut med amfiet ute. Dersom leietaker ønsker flatt gulv, kommer det et tillegg på kr. 1800,-. i leieprisen.

Vilt

Fastsetting av Fellingsavgifter Hjortevilt for 2023/2024 er delegert til Viltnemda. (iht maks. satser fra Nasjonalbudsjettet).

Faktura

Har du spørsmål og fakturaer angående kommunale avgifter, kan du ta kontakt med økonomikontoret eller enheten som fakturaen gjelder.

Mottar du fremdeles papirfaktura?

Da kan Avtalegiro være et alternativ. Avtalegiro er tilpasset de forbrukerne som ønsker automatisk betaling av regningene sine. Med denne løsningen besørger banken at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Du får god oversikt ved at du får varsel minst 7 dager før forfall, og kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften. Du kan registrere deg i nettbanken neste gang du betaler en regning fra oss.

Efaktura er et annet alternativ. Da får du fakturaen rett i nettbanken.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter omfatter vann, avløp, septiktømming, renovasjonsgebyr og eiendomsskatt. Gebyrene sendes til den som står oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret). Kommunale gebyrer faktureres over 4 terminer årlig med forfall medio mars, juni, september og november.  Ønsker du månedlig fakturering er det bare å ta kontakt. Fritidsrenovasjon faktureres separat en gang i året. Ved eventuell salg av eiendommen midt i en termin ber vi om at kjøper og selger blir enige seg imellom om fordelingen av kommunale gebyrer. Det blir ikke sendt ut delfaktura og vi forutsetter at fakturabeløpet blir betalt samlet.

Krav på kommunale gebyrer er sikret ved lovbestemt pantelov § 6-1 i eiendommen. Det betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysing og går foran alle andre heftelser i eiendommen. Panteretten kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Skatteoppkrever og kemner

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen. Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift. Mer informasjon finnner du på Skatteetatens hjemmeside.