For ansatte

Her finner du som ansatt i Tolga kommune nyttige lenker og informasjon:

Koronaviruset: Tiltak overfor ansatte i Tolga kommune

Reiseråd til ansatte og arbeidsgivere i helsetjenesten

Helsepersonell og deres arbeidsgivere bør utvise ekstra varsomhet i forbindelse med utenlandsreiser og besøk fra utlandet. Her er rådene som bør følges.

Som følge av spredningen av covid-19 bør arbeidsgivere og ansatte i helsetjenesten vise ekstra aktsomhet rundt utenlandsreiser, samt ved besøk fra utlandet. Dette er spesielt viktig for helsepersonell som er i kontakt med pasienter eller brukere.

– Helsepersonell i Norge har gjort en stor innsats i pandemien så langt, og situasjonen på norske sykehus og i kommunehelsetjenesten er i dag ganske normal med få innlagte koronapasienter. Vi ønsker at det fortsatt skal være slik etter sommerferien, og derfor er det viktig at helsepersonell er ekstra påpasselige etter å ha vært på ferie, uttaler assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Rådene som følger har som formål at man unngår situasjoner der man bringer smitte inn i helseinstitusjonene eller i pasientens/brukerens hjem.

Reiseråd til ansatte og arbeidsgivere i helsetjenesten:

 • Ansatte i helsetjenesten som velger å reise til «grønne land» utenom Norden, bør testes etter hjemkomst og før de har nær kontakt med pasienter eller brukere. De bør også ha en særlig årvåkenhet ved eventuelle symptomer. For øvrig vises det til faglige råd på FHIs nettsider.
 • Ansatte som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktige land, bør være særlig oppmerksom på smittefare. Personellet bør ha en dialog med sin arbeidsgiver om besøket i forkant, slik at det kan tas nødvendige forholdsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte.
 • Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for SARS-CoV-2 eller vært på utenlandsreise siste 10 dager.
Fra kommunedirektøren til alle ansatte

Tiltak som fortsetter i forhold til korona-pandemi:

 • Alle følger smittevernlegene som gjelder i alle virksomheter
 • Smittesituasjonen i kommunen vurderes å være på grønt nivå pr.3 juni  
 • Legevakt bemannes med hjelpepersonell fra kommunene etter oppsett/turnus
 • Korona-telefon i legekontorets åpningstider
 • Interkommunal Covid - 19 avdeling på Tynset er planlagt og klar – tas i bruk når den første pasienten kommer/har behov
 • Testing på legekontoret i henhold til gjeldende testkriterier
 • Kommunehuset åpent etter avtale – for å unngå at ansatte utsettes for smitte (kan planlegge møter og avtaler på egnet rom og med avstand)
 • Tolga Omsorgstun åpner for besøk etter avtale
 • Økt renhold i henhold til krav om smittevern
 • Ansatte må «merke» koronarelatert fravær spesielt i egenmelding (vi har som før 16 dagers egenmelding)
 • Meld fra til din nærmeste leder dersom du blir satt i karantene i påvente av Covid-19 test. Det kan være nyttig informasjon din leder trenger for å organisere møtepunkter/arbeidet mm i ventetiden på prøvesvar
 • Tiltak for å ikke smitte hverandre / bli definert som «nærkontakter» / eller sette hverandre i karantene:
  • unngå bruk av kollektivtransport til og fra jobb
 • Hjemmekontor dersom du er syk og/eller har symptomer på luftveissykdom
 • Hvis syk: Kom på jobb etter en dag som frisk/evt. har fått testet negativt på covid-19
 • Matpause på eget rom evt. i små grupper med avstand i fellesarealer
 • Tilstrebe at møter over 15 min foregår med mer enn 2 m avstand – evt. at man sitter på teams fra hvert sitt kontor / eller en kombinasjon
 • Håndhygiene
 • Avstand

 

Definisjoner av «nærkontakt» (Folkehelseinstituttet –FHI)

 

 • Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene, uavhengig av posisjon, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har vært i direkte kontakt med sekreter (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19.

 

Del 3 : Krisestab oppheves fra og med 29.mai – nedtrapping av beredskapsnivå- gult nivå

 • Myndighetene opererer nå med beredskapsnivåer på grønn (normal drift og tilstand) gul (moderate beredskapstiltak) rød beredskap (omfattende beredskapstiltak, truende situasjon) Tolga kommune defineres å være i gul beredskap pr nå
 • Smittesituasjonen vurderes å være grønt nivå i kommunen som vil si vanlig organisering av avdelinger og barnehagehverdag og i skolene (jf. Smitteveilederne)
 • Utfordringer og hendelser, samt tilnærmet normal drift og tjenesteyting - håndteres i «linja» - i organisasjonens normale strukturer og beslutningsnivåer
 • Pandemisituasjonen følges nøye framover
 • Krisestab settes igjen raskt ved behov i henhold til beredskapsplan (rødt nivå)
 • Beredskapskoordinator og rådmann tar imot varsler og rapporterer fortløpende i forhold til frister til Fylkesmannen og andre (gult beredskapsnivå)
 • Kriseledelsen møtes til to status-møter ang. koronapandemi og vårflom i 8. og 22.juni
 • Kommunestyret ble informert om nedtrappingen av beredskapsnivå i møtet den 28.mai

 


 

Tidligere informasjon fra kommunedirektøren og kriseledelsen: 

 

Informasjon 8.5.2020 (PDF, 131 kB)

Informasjon 30.4.2020 (PDF, 206 kB)

 

 


 

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at, hvis du kom hjem fra et land utenfor Norden mandag 9. mars, gjelder karantenen fra da

Koronaviruset: Tiltak overfor ansatte i Tolga kommune

Vi er i en situasjon der tiltak og bestemmelser rundt koronaviruset endrer seg nærmest fra time til time.

I hovedsak vises det til sidene til helsedirektoratet og folkehelseinstituttet. Det som kommer av mer lokal informasjon er hvordan vi praktisk forholder oss til ting.

I denne omgang vil vi i tillegg minne om følgende:

 • Alle ansatte må være forberedt på bli satt til andre oppgaver enn de vanligvis utfører. På kort varsel.  
 • Hvis du må være hjemme pga av at arbeidsplassen din er stengt, så får du fortsatt lønn som før. Det er ikke sendt ut permitteringsvarsel og det er foreløpig ikke vurdert å permittere.
  Skulle det skje ligger det i den nye tiltakspakken full lønn i 20 dager ved permisjon fra arbeidsplassen.
 • Vi ber også om at alle ansatte som er hjemme, under bestemmelsen sykt barn/barnepasser – 10 dager med lønn (eller 20 dager for enslig forsørger), registrere sitt fravær nøyaktig. Kommunen vil få refundert lønnsutgifter fra og med 11. dag.

Folkehelseinstituttets informasjon finner du på deres hjemmeside.

Tolga kommunes informasjon ser du her.

 

Nyttige lenker: 

Bedriftshelsetjenesten i Fjellregionen

CIM

KLP-ansattes forsikringer gjennom arbeidsgiver

Kommunekart

MinGat

Offentlig tjenestepensjon på 1-2-3

Pensjon-slik søker du

Pålogging e-post