Det er sendt ut varsel om flomfare, og jord- og flomskredfare, på gult farenivå fra NVE, og styrtregnfare på oransje nivå fra MET. Se varsom.no Det er varslet kraftige regnbyger i flere omganger fra tidlig torsdag morgen og utover fredag. Det ventes intensiteter på opptil 30 mm/t. Det er svært stor usikkerhet knyttet til hvor det kommer mest nedbør.Nedbøren vil ha bygepreg med stedvis kraftige tordenbyger. Enkelte steder kan nedbøren vedvare (flere byger kan komme på linje), og lokalt kan det komme svært mye nedbør på kort tid. Det vil derfor være skadepotensiale utover gult varslingsnivå lokalt. Det er også ventet svært høye temperaturer og snøsmelting i områder der det fortsatt snø i fjellet.

Det ventes oversvømmelser og erosjon i bekker og mindre vassdrag, samt oversvømmelser i urbane områder der bygene treffer.  For Tolga kommune ser det nå ut til at særlig Vingelen vil få  store nedbørsmengder, men varselet kan forandre seg. Følg derfor gjerne med på varsom.no

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv. Branntips.no ble lansert 3.juni 2019. Branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold.

Dersom du sender inn en bekymringsmelding, vil den behandles i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av innkomne saker. Vi trenger opplysninger om deg for å kunne ta kontakt hvis vi har spørsmål om din bekymringsmelding. Ditt navn eller dine kontaktopplysninger vil ikke deles med noen uten ditt samtykke.

Tolga kommune har ledig 80% stilling,  vikariat 24.6.19 - 22.7.20, ved Tolga legekontor. Søknadsfrist: 12.6.2019. Se hele utlysningen og søk på stillingen ved å klikke på denne lenken.

Til informasjon så vil ikke Skanska ta fri fra arbeidet med Tolga kraftverk Kristi himmelfartsdag, 30.mai. Innbyggere i Tolga vil nok derfor merke at det også arbeides denne dagen.

«Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) endrer informasjon og praksis ved skjemahåndtering fra «Søknad om bålbrenning» til «Melding om bål».

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd finnes det et unntak som sier at «Forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark med mindre man får tillatelse fra kommunen». Det er opp til det aktuelle brann- og redningsvesen å vurdere en slik tillatelse og eventuelle betingelser. MHBR kan ikke ut i fra en søknad vurdere om et bål åpenbart ikke kan føre til brann og finner det derfor uforsvarlig å gi tillatelser for bålbrenning. Brannvesenet ønsker likevel melding fra publikum dersom bålbrenning vil finne sted. Melding om bål kan du sende fra MHBR sin nettside.

Har du ikke fått sommerjobb, er det fortsatt muligheter for det ved teknisk/uteseksjon. Tolga kommune trenger i sommer hjelp til plenklipping, beising m.m., i 5-7 uker. Du må være over 18 år og ha sertifikat for bil, helst også for traktor. Ta kontakt med sektorleder Kari Nordskogen, tlf: 917 09 559  / kari.nordskogen@tolga.kommune.no eller ledende vaktmester Terje Bakken, tlf: 473 34 972/terje.bakken@tolga.kommune.no

 

 

 

Tolga kommune har mottatt krav fra Bjørn Øversjøen og Hallstein Øversjøen om matrikulering av umatrikulert grunn øst og vest for Øversjøen som del av gården Øversjøen GID 82/1.

Kravet omfatter to områder: Område 1 går fra skoggrensa og opp til Glophøgda vest for Øversjøen. Område 2 går fra skoggrensa og opp mot Hammaren, Sålekinna og Nordre Sålekinna på østsida av Øversjøen. For detaljer her – se  kartutsnitt 1 og 2. (PDF, 894 kB)

Ev. merknader til mottatte krav om retting av matrikkel/ matrikulering av umatrikulert grunn som GID 82/1 må sendes skriftlig til Tolga kommune innen 3 uker fra denne kunngjøring. Dette må merkes med kommunens saksnummer:  15/644. Ev. merknader må begrunnes og dokumenteres. Fjell- og utmarksområder som via kravet er krevd matrikkelført som GID 82/1 er her avmerket med oransje grenseavgrensing.

 

 

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå sluppet tallene som viser befolkningsutviklingen etter første kvartal i 2019. Den viser at folketallet i Tolga kommune pr 1.april 2019 er 1549, med en folkevekst på -2 (to færre innbyggere siden forrige befolkningsstatistikk; 5 fødte, 8 døde og 1 nettoinnflytting). For å se hele analysen kan du klikke på denne lenken.

Fylkesmannen i Innlandet er opptatt av rask og korrekt saksbehandling og god informasjonsflyt ved rovvilthendelser. De etablerer nå en felles vakttelefon og et godt servicenivå for å håndtere henvendelser om rovvilt i de to fylkene.

Foto: Fylkesmannen i Innlandet

Tolga kommune søker sykepleier i 87% stilling,  vikariat fra 15.8.19 til 15.8.20. Tredelt turnus med arbeid hver 3. helg og arbeidssted p.t. institusjon. Ønsketurnus.Søknadsfrist: 29.mai 2019. Søk og se hele utlysningen ved å klikke på denne lenken.