Aktuelt

 Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet. En av de nye radarene skal ligge ved kommunegrensen mellom Tolga og Os kommune. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

De nye radaranleggene vil være med å styrke Norges forsvarsevne: Omtrent slik vil anlegget se ut fra Malmplassen i Tolga.

 

 

 

Det planlagte radaranlegget sett fra Os bru og Malmplassen.

 Tolga bru er regulert til ett kjørefelt, for å tilrettelegge bedre for gående og syklende på brua. Dette gjøres ved at mange trafikanter får plass til å gå og sykle på utsiden av oppmerket kjørefelt.

Dette fører til at det bare kan kjøres i en retning om gangen over brua, der kjørende fra øst (fylkesvei 26) har vikeplikt for kjørende mot øst (kjørende som kommer fra fylkesvei 30).

Husk:

  • Det er viktig at du som kjørende planlegger kjøringen, ved å se godt etter møtende trafikk på, eller på veg, inn mot brua.
  • Du som kjørende må også vike i god tid, slik at det  kjøres i en retning om gangen over brua.

Det skal ikke være kjøretøy som møtes på brua! Dette er regulert med skilting og vegoppmerking, som bidrar til bedre trafikksikkerhet for gående og syklende over brua.

 

 

Tolga kommunestyre vedtok i sitt møte 23.september 2019, retningslinjer for behandling av søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig i Tolga kommune. Det betyr at Tolga kommune kan få flere fastboende og på sikt kanskje bli et pluss. For å gjøre om hytta til bolig må nødvendige forutsetninger for bruksendring være oppfylt, det er for eksempel søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. For mer informasjon kan du klikke på denne lenken og se retningslinjene i sin helhet. (PDF, 196 kB)

 

Rørosregionen Næringshage har gjennomført en  kartlegging og beskrivelse av verdiskapingen i beitenæringa i de tre kommunene Tolga, Tynset og Rendalen. Forprosjektet var finansiert av Fylkesmannen i Hedmark, og forprosjektsrapporten oppsummerer og peker på de viktigste funnene i arbeidet. Det er brukt både kvalitative og kvantitative undersøkelser i arbeidet, og det er brukt data fra Fylkesmannen i Hedmark, Nibio, Landbruks- og Matdepartementet og Klima- og Miljødepartementet har vært brukt som kilder for arbeidet.

Nibio har levert en rapport med beregninger som viser:

  • Anslag på tapt verdiskaping på grunn av reduksjon i antall dyr i de tre kommunene Tolga, Tynset og Rendalen
  • En grov oversikt over verdiskapingspotensialet ved beiting i utmark i de samme tre kommunene.

 

 

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.Råd om egenberedskap. Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager og vær beredt! Flere gode tips finner du ved å klikke på lenken som fører til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Kommunen minner om at alle mindre private drikkevannskilder (eks. brønn, tjern, bekk) – kilder som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann, må registreres hos Mattilsynet.  Kravet er hjemlet i ny drikkevannsforskrift.

For mer informasjon om dette se Mattilsynets hjemmeside. Der kan du også registrere din drikkevannskilde dersom dette ikke er gjort tidligere.

 

Teknisk og landbruk i Tolga kommune innfører redusert åpningstid/ tilgjengelighet.. Dette betyr at vi ikke mottar besøk eller telefoner før kl 12.00 tirsdag-fredag. Mandager er kontoret stengt for å få unna saksbehandling. Avtale om møte kan gjøres via innbyggertorget eller e- post.