Råd og nytt om koronaviruset

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye koronaviruset. 

Dette er situasjonen:

Koronaviruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. 

Hvor finner du oppdatert informasjon?

Vi anbefaler alle å følge med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

 

Har du vært på reise?

Klikk for stort bilde  

Slik  kan smitte forhindres:

Klikk for stort bilde  

 

Informasjon til barn og unge:

Kommunene i Nord-Østerdalen har sammen med tjenesteenhetsleder for politiet i Nord-Østerdalen samarbeidet om å samkjøre de respektive kommunenes politivedtekter. Arbeidet er nå ferdigstilt og kommunestyret sender nå politivedtekten for Tolga kommune ut på høring. Høringsfrist: 1.11.2020. Innspill sendes: postmottak@tolga.kommune.no eller via post: Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga.

Dokumenter:

 

 

 

NVIO Røros og Fjellregionen (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) fikk ordførerbesøk på deres veterantreff 9.september.  Ordførerne Bjørnar Tollan Jordet og Mona Murud snakket litt om arbeidet som nå pågår med veteranplan for regionen. Annenhver onsdag treffes gjengen på Trollkroa  i Os mellom kl 19 og 21 for sosialt samvær:

Ønsker du å bli med på veterantreff eller se mer informasjon om NVIO Røros og Fjellregionen, klikk på denne lenka.

 

Hei alle flotte Sommerlesere!

Årets Sommerles-avslutning blir digitalt i år. Erik Mogeno har laget et trylleshow til oss. Send en mail til biblioteket om du ønsker tilgang til showet, Tolga.bibliotek@tolga.kommune.no. I tillegg blir showet vist i de fleste skoleklasser i skoletida. Trylleshowet blir tilgjengelig i uke 38.

Det blir uttrekkspremier i år også, selv om showet er digitalt. Alle vinnere vil få beskjed.

Takk for en flott innsats i årets Sommerles, - vi gleder oss allerede til neste år!

Hilsen Tolga bibliotek

Tolga kommune har i dag via vår advokat  oversendt svar på søksmålsvarsel til advokat Skjerdal i «Tolga-saken». Kommunen vil ikke på nåværende tidspunkt kommentere svaret utover det som der er skrevet. Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens advokat i saken, Kristian Foss Aalmo i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) AS.

Siv S. Sjøvold

Rådmann

For kommunene Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Røros, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset og Åmot er følgende anbudskonkurranse publisert på Doffin:

HO-20-01 Medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter.

Frist for innlevering: 1. Oktober 2020

Se hele konkurransen på denne linken

Tolga kommune har bedt om noen dagers utsatt frist for tilsvar på søksmålsvarsel.

Tolga kommune viser til søksmålsvarsel av 8. juli 2020 fra advokat Skjerdal på vegne av to av brødrene i «Tolga-saken». Vi har gjennom våre advokater varslet advokat Skjerdal om at svaret på søksmålsvarselet vil komme noe senere enn fristen 31. august. Vi jobber med vårt tilsvar, som forventes ferdig innen mandag 7.september.

Siv S. Sjøvold

Rådmann

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg.

 Vi minner om at spredning uten nedmolding/nedfelling på eng skal gjøres innen 1. september, jfr. forskrift om gjødselsvarer av organisk opphav.

Husk også at søknadsfrist for regionale miljøtilskudd er 15.oktober. Vi presiserer at det ikke er tillatt å pløye ned husdyrgjødsel etter 1.september dersom du søker tilskudd til bredspredning på voksende eng. Tilskudd til dette kan bare gis dersom all husdyrgjødsel som foretaket disponerer, spres om våren eller i vekstsesongen.

Viser for øvrig til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet og veiledningshefte 2020.

Som rådmann ønsker jeg å beklage at en del foreldre opplever at informasjonen ikke har vært tilfredsstillende hva som kunne forventes ved oppstart ny barnehage, og jeg forstår at flere foreldre har reagert.

Jeg fastholder at det var forsvarlig ut fra HMS-hensyn å åpne barnehagen den 17.august. Inne-området var ferdig, men uteområdet burde vært mer ferdig enn det framsto på selve åpningsdagen.

Det var både pedagogiske og praktiske valg som gjorde at en holdt fast på åpning den 17. august ved oppstart av nytt barnehageår. I ettertid ser vi at kommunen burde hatt en tettere dialog med foreldregruppa i forkant av åpningen for å drøfte situasjonen rundt åpningen med hensyn til praktiske og pedagogiske valg v/oppstart og uteområdet. På den måten kunne flere forhold blitt belyst og flere hørt før endelig avgjørelse.

Mye har skjedd på uteområdet i løpet av denne første uka og det som i hovedsak mangler nå er asfalt. Den skal legges når hele anlegget er ferdig neste vår/sommer. 

Flere foreldrerepresentanter har savnet en større ydmykhet i prosessen fra administrasjonens side og føler at de ikke er møtt med f.eks. ønsker om mer informasjon i prosessen. Andre foreldrerepresentanter igjen har uttrykt at de ikke er enige i denne framstillingen, og har opplevd at det var trygt å sende ungene til den nye barnehagen. Administrasjonen registrerer dermed at det er ulike oppfatninger om både informasjon og forventninger i foreldregruppa og ser at vi ikke har lyktes i dialogen med noen av foreldregruppene. Det beklager jeg som rådmann.

Det er viktig er at vi jobber godt sammen i fortsettelsen. Alle foreldre skal oppleve at det er trygt og godt å ha barn i Tolga barnehage. Administrasjonen og de ansatte ønsker et tettere samarbeid med foreldre og representantene i tida framover for å sikre en god dialog. Sammen skal vi skape en god ny barnehage i Tolga.

Mvh

Siv S. Sjøvold

Rådmann