Kommunevåpen-gull-orginal 1

Fôrkrisen, med alle de ringvirkninger det kan ha, kan bli en stor psykisk belastning for svært mange bønder i Hedmark og Oppland. Mange kjenner seg maktesløse, og tenker på de økonomiske konsekvensene dette vil ha for seg og familien. Kirkens SOS vet at i slike krevende situasjoner er det viktig å ha noen å dele sine tanker og bekymringer med. Ikke alle bønder har et stort nettverk og alle er heller ikke like komfortable med å snakke om hvordan de har det.

Kirkens SOS sine tjenester (telefon, mail og chat) betjenes av frivillige medarbeidere. Disse har god erfaring med å snakke med folk som opplever små og store kriser og trenger et medmenneske å snakke med. Her kan alle henvende seg. Alle kan være anonyme og Kirkens SOS har selvfølgelig taushetsplikt.

Mail og Chat: www.kirkens-sos.no

Telefon: 22 40 00 40

 

Kommunevåpen-gull-orginal 1

Tolga kommune vil i løpet av juli og august 2018 gjennomføre tilsyn av spredte avløpsanlegg. Tilsynet utføres av Steinar Gilleberg Stensli i samarbeid med Hallvard Urset, fra teknisk etat. Det betyr at eiere av slike anlegg vil få besøk.  Vi vil forsøke å gjøre avtaler med den enkelte før befaring skal skje. Det er ønskelig at eier er tilstede ved tilsynet i den grad det er mulig.

Tilsynet gjelder sanitært avløp fra slamavskiller og infiltrasjonsanlegg som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Det betyr at tilsynet ikke gjelder for f.eks.utedo på hytte/seter.

 

Kommunevåpen-gull-orginal 1

I forbindelse med byggingen av Tolga kraftverk, er Skanska underleverandør til anlegget. På den såkalte «sirkustomta» ved Lyngmoen/Kronmoen skal Skanska sette opp to boligrigger og en kantinerigg i utbyggingsperioden. Både grunnforhold og plassering var medvirkende årsaker til at Skanska selv ønsket denne tomten.

I boligriggene vil arbeidere ha hviletid/fritid, samt bespisning mellom skiftene. De går trolig tre-delte skift og når dette er i full drift vil det være 40-60 mann fra Skanska her. Det vil bli personbiltrafikk til og fra området, og vi gjør vurderinger av de trafikale utfordringene, slik at dette skal bli minst mulig belastende for området. Varigheten er 3-4 år fra august 2018.

 

I perioden 16.juli-10.august er kommunehuset åpent kl. 10.00-14.00. Vanlig åpningstid kl. 09.00-15.00 fra mandag 6.august.

Landbrukskontoret vil være stengt i perioden 16.juli-20.juli 2018 pga. ferieavvikling. Avlingssvikt kan i denne perioden meldes til servicetorget.

Tynset Opplæringssenter tilbyr norskundervisning inntil 20 t/u på dagtid. Se timeplan på skolenskommunale nettside. Tynset Opplæringssenter tilbyr kurs i nivå A1, A2, B1 og B2 med varighet à 3 måneder per kurs.

Kursene følger skoleruta for grunnskolene i Tynset, Alvdal, Tolga og Folldal kommune. Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket, studenter, nordiske borgere, au pair og andre med midlertidig opphold har ikke rett og plikt til norsk og samfunnskunnskapsundervisning etter Introduksjonsloven og har derfor ingen rettighet til gratis norskopplæring. Kursavgift for nevnte elever er kr 2 800,- per kurs. Arbeidsbøker og tekstbøker kommer i tillegg til kursavgiften. Kursstart skoleåret 2018-2019: 20.08.2018. Neste kurs starter i 3. desember 2018 og 4.mars 2019. For påmelding, kontakt Tynset opplæringssenter.

Personer med rett og plikt til norsk- og samfunnskunnskapsundervisning må kontakte sin bostedskommune for påmelding. Kommunen dekker opplæringskostnader etter Introduksjonsloven. For påmelding, kontakt kommunen du bor i! Tolga kommune: Kontakt Åste Øverby, tlf  906 96 123.

I forbindelse med en kraftutbygging er minstevannstand i Glomma satt til 12m/s på sommerstid. Mange har lurt på hvordan det vil se ut. Pga av langvarig tørke er vannstanden i Glomma svært liten, og den er på siste måling ved Hummelvoll 15 m3/s. Vannstanden kan du følge med på til nettsiden hos Glommens og Lågens brukseierforening, som du finner her: http://glb.no/vannstander/tolga/

Du finner også info på NVE sin side og dere målestasjon på Hummelvoll: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0002.00269.000/

 

 

Ta deg gjerne en tur ut langs elva, og følg med på hvordan det ser ut nå.

Midt-Hedmark Brann - og redningsvesen har sendt ut pressemelding vedr gjeninnføring av totalforbud mot bruk av åpen ild ;

10 kroner i juli - Bowlingen

I hele juli kan man reise for kun 10 kroner på alle Hedmark trafikk sine linjer i hele fylket. Dette håper vi er et tilbud som mange vil benytte seg av.Mulighetene er mange; man kan la ungene reise med bussen i stedet for at foreldrene kjører til stranda, venner, shopping og andre aktiviteter.

 

Produsenter som på grunn av forsommertørken har fått ødelagte kornåkre og kan dokumentere dette, har rett til erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon, og de vil kunne få arealtilskudd for korn.

Gjennom produksjonstilskuddsøknaden kan foretak søke arealtilskudd for de arealene som det disponerer og driver aktivt på. For å motta produksjonstilskudd må foretaket drive «vanlig jordbruksproduksjon». I en situasjon med tørke vil det avgjørende være hvorvidt produsenten «driver vanlig», altså utfører de normale arbeidsoppgavene og gjør det som objektivt sett kan oppfattes som en forsvarlig og god drift utfra et landbruksfaglig ståsted. Det vil si at hvis foretaket gjør det som kan forventes i løpet av vekstsesongen, vil de kunne få tilskudd for veksten de har sådd, til tross at avlingene er skadet av tørke eller foretaket eksempelvis har høstet kornet som grovfôr.

Foretaket kan selv velge
Dersom det er etablert en ny kultur i løpet av vekstsesongen kan foretaket velge hvilken kultur de skal søke tilskudd for så fremt begge kulturene oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon. Les mer om hvilke valg foretaket har på side 27 i Jordbruksavtalen 2017-2018 . Det vil ikke være nødvendig å søke dispensasjon fra kravet om «vanlig jordbruksproduksjon» grunnet tørke, så lenge foretaket har utført de normale arbeidsoppgavene og hatt en forsvarlig og god drift.  

Erstatning for avlingssvikt
Landbruksdirektoratet vil beregne erstatning etter klimabetinget avlingssvikt etter søknad på vanlig måte. Vi ser nå at det er behov for å klargjøre hvordan erstatning for avlingssvikt vil bli beregnet.

Dokumenter og begrens tapet
Når bonden vurderer at kornavlingen har slått feil pga. tørken, er det svært viktig at han dokumenterer dette godt, for eksempel med bilder og inntegning på kart. I tillegg må landbrukskontoret, eventuelt landbruksrådgivningen, engasjeres for å dokumentere at avlingsmulighetene er tapt. Ved befaringen skal landbrukskontoret / landbruksrådgivningen bekrefte at det faktisk er tørken som er årsaken til tapet, og vurdere og beskrive om det fremdeles er muligheter for å få en lønnsom avling, eller om det er klart at det vil lønne seg å så korn på nytt eller så en annen vekst på arealet / skiftet. Når tapet er dokumentert og bekreftet, har bonden både en rett og en plikt etter erstatningsreglene til å gjøre det som er mulig og rimelig for å begrense det økonomiske tapet. Dette kan gjøres gjennom ny såing av korn eller å så en annen vekst. 

Søk om erstatning - erstatningsberegning
Bønder som har kornarealer som er bekreftet totaltapt på grunn av tørken, og har sådd korn på nytt eller sådd en annen vekst, kan søke om erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon. God egen dokumentasjon og bekreftelse fra kommunen eller landbruksrådgivningen, må legges ved søknaden. Fristen for søknad er 31. oktober. Erstatningen beregnes på grunnlag av opplysninger om areal og avling, og foretakets gjennomsnittsavling. I beregningen trekkes en egenandel på 30 prosent.  Verdien av oppnådd avling på ny vekst trekkes også fra. Forvaltningen har ikke anledning til å se bort fra disse reglene, selv om vi har sett at det har vært ønske om det. Fylkesmannen vil med andre ord gjøre en vanlig erstatningsberegning i disse sakene.

Direktoratet skriver om å så korn på nytt, men det toget har vel gått for oss i Hedmark med tanke på korn til modning. Grønnfôrvekter er det fortsatt mulig å så hvis det er hele skifter eller store områder av en åker som har tørka bort.
Er det noen som vil pløye opp arealet og brakke eller så høstkorn/høstoljevekster tidlig er det viktig at kommunen foretar befaring og anslår hva de evt. kunne ha høstet av korn i kg pr. dekar. Dette legges til ved beregning av erstatning. I tillegg skal det trekkes for sparte høstekostnader på uhøsta areal.

Hvis noen sår grønnfôr på areal der det var sådd korn og foretaket søker produksjonstilskudd på korn må en regne om høsta grønnfôr om til kg korn. Hvor mange kg korn en skal regne i en rundball av grønnfôr vil vi ta i hvert enkelt tilfelle.

Grovfôr
De fleste har fått svært dårlig førsteslått, men det kan bli bra andre- og evt. tredjeslått. Det er viktig at grovfôrprodusenter som tror de kan bli berettiget erstatning, er nøye med å registrere antall dyr og antall dager dyra beiter på fulldyrka jord og overflatedyrka jord. Innmarksbeite omfattes ikke av erstatningsordningen.  Videre er det viktig å dokumentere innkjøpt eller overliggende fôr som blir brukt i vekstsesongen. Til høsten må kommunen måle fôrlageret hos alle som søker erstatning, helst nærmest mulig innsett av dyra.
For grovfôr til egne husdyr er normalavlinga fastsatt kommunevis.