I forbindelse med bygging av kunstgressbane på Sætersgård vil det i tiden frem til påske være økt trafikk av lastebiler gjennom sentrum. Trafikken vil bare skje på dagtid. Dette til informasjon. NB! Husk at det er enveiskjøring over brua!

Fortidsminneforeningen , avd Nord-Østerdalen lokallag, inviterer til åpent møte om byggeskikk og kulturlandskap i setertraktene, torsdag 27.februar kl. 19.00, Museumssenteret Ramsmoen, Tynset

Tema;   Byggeskikk og kulturlandskap i setertraktene
             - erfaringer fra 18 år med landskapsvernområder i Forolhogna
             - kan kulturlandskapet i setertraktene i Nord-Østerdalen overleve?
 
Birgit Wikan, arkitekt NorConsult, innleder. Hun er snart ferdig med ny byggeskikkveileder for Forolhogna.
 
Enkel servering.
 
Umiddelbart etter fagmøtet er det årsmøte i Nord-Østerdalen lokallag av Fortidsminneforeningen.
 

 

I henhold til plan- og bygningsloven varsles oppstart av reguleringsarbeid for Tolga sentrum øst.. Planen vil bli utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering. Det varsles samtidig om at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Feste Nordøst AS, v/Stine Ringnes tlf.: 99235877/ e-post: sr@feste.no

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 27.03.2020 til:

Feste NordØst AS, Postboks 33, 2541 Tolga, eller til e-post: sr@feste.no

 

 

Høgskolen i Innlandet sammen med Tynset studie– og høgskolesenter tar opp 30 studenter for bachelor i sykepleie ( inntil 15 kvoteplasser for lokale søkere). Les mer på Tynset studie-og høgskolesenter sin hjemmeside. 

Søknadsfrist:  1. mars og 15. april.
             

Velkommen som student høsten 2020!

 

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye coronaviruset. Det er sannsynlig at smitten også vil komme til Norge.

Dette er situasjonen:

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men Helsedirektoratet regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Har du vært på reise?

  

 Opplandskraft DA er ved kongelig resolusjon av 21. april 2017, gitt tillatelse til bygging av Tolga kraftverk med tilhørende 132 kilovolt nett-tilknytning i Tolga kommune. For å bidra til gode fiskebestander, et attraktivt fiske og friluftsliv, ble det i konsesjonen fastsatt vilkår om 5 millioner kroner, som er avsatt i et fond. Fondet skal anvendes til opphjelp av fisk eller friluftsliv og skal brukes til konkrete tiltak for å bedre forholdene for fisk, fiske og fisketurisme, etter vedtekter (PDF, 321 kB) fastsatt av kommunestyret og godkjent av Miljødirektoratet. Fondet skal benyttes på den berørte elvestrekningen i Glomma fra utløpet av Vangrøfta i Os kommune og ned til Åkerøihølen ca. fem km inn i Tynset kommune. Alle kan søke om å få tildelt midler til tiltak. Skriftlig søknad må sendes: postmottak@tolga.kommune.no innen 1.april 2020.

 

 I løpet av sommeren får alle husstander i Fjellregionen utdelt fire dunker. Hvis du og naboen setter avfallet på samme sted, kan det bli mye med fire dunker hver. Vil dere dele dunker? Ta en prat med naboen og gi FIAS beskjed innen 5. februar.

For mer informasjon se på FIAS nettside.

 Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.

Opptaket gjelder for neste barnehageår som starter 15.august.Alle søknader med ønske om plass fra høsten 2020 blir behandlet ved hovedopptaket,og søknader som kommer inn etter fristen blir vurdert i forhold til ventelistene.Søknader med ønske om plass fra januar 2021 blir behandlet i løpet av oktober måned.Det tas ikke inn nye barn i perioden 1. mai og 14. august.Det er mulig å søke barnehageplass, eller søke endring gjennom hele året.Den som søker og mottar barnehageplass forplikter seg til å gjøre seg kjent med kommunens vedtekter.

Det er ikke nødvendig å søke på nytt hvert år med mindre man ønsker endringer i for eksempel oppholdstid, antall dager, kombinasjon av dager eller ønsker en annen barnehage. Barna beholder plassen til de begynner på skolen.

Disse må levere søknad:

  • Nye søkere
  • De som ønsker endring av barnehageplassen

Her søker du:

Klikk på denne lenken så kommer du direkte til søkesystemet Visma Flyt Barnehage

eller på vår hjemmeside  og skjemaoversikten.

Hva er Visma Flyt barnehage? 

Nytt av året er selve søknadsskjemaet (som er et elektronisk skjema i systemet Visma Flyt Barnehage).

 

 

Biblioteket er åpent mandag kl. 11.00 - 15.00 og tirsdag kl.14.00 - 19.00. Har du fått hentemelding på ei bok du har lånt, kan den hentes ut i kommunens ekspedisjon de andre dagene  mellom kl. 09.00 - 15.00!   Der kan du også levere inn bøker.