Budsjett 2021, økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 ute til høring

Formannskapets innstilling, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres i henhold til kommuneloven § 14-3 f.o.m. 2.12.11.2020 t.o.m. 16.12.2020.

Budsjett 2021,økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024.  (PDF, 5 MB)

Særutskrift. (PDF, 107 kB)

Kommunestyret behandler budsjett 2021 og økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 i møte torsdag 17.12.2020.

Eventuelle merknader må være levert til Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga eller postmottak@tolga.kommune.no  innen onsdag 16.12.2020 kl. 12.00.

Formannskapet i Tolga kommune behandlet i møte 25.02.2021 sak om frafall av krav om bevillingsgebyr for serveringsbedrifter.

 

Kommunene i Nord Østerdal har gått sammen om å bemanne en teststasjon for korona i helgene, på Tjønnmosenteret på Tynset

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1.mars 2021.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse. Matrikkelnummer ( gårds- bruks- og festenummer) eiendoms- skattetakstene, skattesatsen og utregnede eiendomsskattesbeløp. I tillegg legges liste over eiendommer som har fritak for eiendomsskatt ut for ettersyn. Skattelistene er lagt ut på servicetorget og på biblioteket. For eiendomsskatteåret 2021 har kommunestyret i Tolga vedtatt at det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jfr eiendomsskatteloven §2 og 3, bokstav a. Den alminnelige eiendomskattesatsen settes til 4 promille for bolig- og fritidseiendommer og 7 promille for øvrige eiendommer.

Så lenge det ikke skjer endringer på eiendommen, står skattetaksten fra 2011. Kommunestyret vedtok den 16.12.2019 å gjennomføre en kontorjustering med virkning fra 2021. Jfr. § 8-A justeres alle takster opp med 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget fra siste alminnelige taksering.

Klage vedrørende eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker ved mottak av dette brev.

Eventuell klage sendes til Tolga kommune, eiendomsskattekontoret, Brugata 38,2450 Tolga eller: postmottak@tolga.kommune.no

 

Faktura for eiendomsskatt:

Selv om det fremsettes klage og klagen ikke er ferdig behandlet, skal tilsendte faktura betales innen forfall, Jf § 25 i eiendomsskatteloven. Ved økning eller reduksjon av takst vil endringer av skattebeløp bli tatt inn ved neste fakturautsending.

Se også:

Skatteliste til offentlig ettersyn 2021 (PDF, 357 kB)

Liste over eiendommer fritatt for eiendomsskatt 2021 (PDF, 871 kB)

I et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Tynset studie– og høgskolesenter tas 30 studenter opp  -  inntil 15 kvoteplasser for lokale søkere. Les mer på: www.tynsetsh.no  Søknadsfrist:  1. mars og 15. april. Velkommen som student høsten 2021!

 

 

 6.- 14. mars er det Krafttak mot kreft i Tolga! På grunn av koronapandemien blir aksjonen i 2021 digital.   

Vingelen bygdekvinnelag og Vingelen bygdeungdomslag skal være digitale bøssebærere for årets Krafttak mot kreft, Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Du kan støtte enten på digital bøsse eller Vipps. Hver krone teller! Slik gir du din støtte:  Gave på Vipps:  Du kan gi din gave til en av disse komitéene:  

  •  Vingelen bygdekvinnelag: 441012 
  •  Vingelen BU: 441014 
  • Tolga Bygdekvinnelag og Tynsetrussen: 44 11 24 

Digital bøsse:  

Du kan også gi din gave på vår digitale bøsse. Finn den digitale bøssen du vil gi til her:   https://innsamling.kreftforeningen.no/kmk2021  

Hva går pengene til?  
Pengene som samles inn til årets Krafttak mot kreft skal gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever kreftformer som i dag få overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.  

 Les mer om Kjell fra Hamar som overlevde kreftformen 3 av 4 dør av: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/kjell-60-overlevde-kreftformen-3-av-4-dor-av/ 

 

 

 

 Opplandskraft DA er ved kongelig resolusjon av 21. april 2017, gitt tillatelse til bygging av Tolga kraftverk med tilhørende 132 kilovolt nett-tilknytning i Tolga kommune. For å bidra til gode fiskebestander, et attraktivt fiske og friluftsliv, ble det i konsesjonen fastsatt vilkår om 5 millioner kroner, som er avsatt i et fond. Fondet skal anvendes til opphjelp av fisk eller friluftsliv og skal brukes til konkrete tiltak for å bedre forholdene for fisk, fiske og fisketurisme, etter vedtekter (PDF, 321 kB) fastsatt av kommunestyret og godkjent av Miljødirektoratet. Fondet skal benyttes på den berørte elvestrekningen i Glomma fra utløpet av Vangrøfta i Os kommune og ned til Åkerøihølen ca. fem km inn i Tynset kommune. Alle kan søke om å få tildelt midler til tiltak. Skriftlig søknad må sendes: postmottak@tolga.kommune.no innen 1.april 2021.

Har du mottatt skatteseddel fra Tolga kommune kan du se bort i fra denne da det oppstod en feil ved utsending. Du vil motta en ny innen kort tid. Kommunen beklager dette.

 

 

 Vi forventer nå tilreisende til regionen i forbindelse med vinterferie. De som reiser hit er velkommen. Vi forholder oss til de nasjonale retningslinjene for godt smittevern.

  • Vi ønsker at besøkende og hytteturister til regionen har få nærkontakter i perioden før ferien, og tester seg før avreise
  • Skal du på hytta bør du være frisk når du drar, er du i karantene bør du holde deg hjemme
  • Hold god avstand, minst 1 meter
  • Vi anbefaler munnbind der avstand ikke er mulig
  • God håndhygiene
  • Begrens antallet nærkontakter

Tolga 19.februar 2021

Siv S Sjøvold,

Kommunedirektør

 Fritidsklubben åpner igjen onsdag 24. februar. Denne vinteren og våren blir fritidsklubben åpen på onsdagskvelder fra kl. 16:30-20:30. Det blir 14 åpningskvelder, fordelt med 7 kvelder for junior-gruppa og 7 kvelder for senior-gruppa, fram til sommerferien. Se hele oversikten over åpningskvelder ved å klikke på denne lenka. (PDF, 105 kB)

 

 

Bygg.no / Byggeindustrien som er et  faglig og næringspolitisk organ for byggenæringen i Norge, har sett nærmere på Tolga kulturhus-Vidarheim. Artikkelen kan du lese ved å klikke på denne lenken.

Innad i næringen har Byggeindustrien, og det tilhørende nettstedet bygg.no, som oppgave å gi sine primære målgrupper – planleggere/prosjekterende, utførende bygg- og anleggsbedrifter, maskineiere/brukere, byggherrer og eiendomsselskaper – løpende informasjon om alt vesentlig som skjer i og for næringen (teknikk, administrasjon, økonomi, jus osv).

Utad skal bladet holde samfunnet – særlig alle offentlige myndighter, adekvate institusjoner og organisasjoner, massemedia m.v. – kontinuerlig orientert om byggenæringen og dens syn på aktuelle faglige og næringspolitiske spørsmål. Bladet legger stor vekt på aktuelle reportasjer og har i hvert nummer bred nyhetsdekning fra inn- og utland.