28.november ble årets pensjonister takket av med middag på Malmplassen Gjestegård. På bildet ser vi et knippe av dem sammen med ordfører Bjørnar Tollan Jordet: Bjørg Støkket, Inger Elisabeth Sande og Eli Storruste. Vi takker for god innsats for Tolga kommune!

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet utlyser tilskuddsordning for prosjekter som bidrar til inkludering av lavinntektsfamilier. Tolga kommune har også i år registrert seg i søknadsportalen, hvor det kan søkes om tilskudd. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i Tolga kan dermed søke om støtte.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

     

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser i Tolga skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, har Tolga kommune registrert seg, og bekreftet at de vil kunngjøre ordningen og opprettet knutepunktfunksjon.

Aktører som ønsker å søke om midler, eller vil diskutere muligheter med kommunen, må gjerne ta kontakt med kommunens knutepunktfunksjon:

Søknadsfrist er 13. desember 2019 – så her er det bare å kaste seg ut i det.

 

 

 

Knausvola hyttefelt, detaljregulering-høring og offentlig ettersyn

Tolga kommune sender forslag til detaljregulering for Knausvola hytteområde på høring jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Det foreslås å omregulere Knausvola hytteområde og legge til rette for 30 nye tomter fordelt innenfor eksisterende plangrense. Det er ønskelig å bygge på eksisterende teknisk infrastruktur, med nødvendig justering og supplering. I tillegg vil omreguleringen oppdatere plankartet, i henhold til bebygd situasjon, samt flytte regulerte tomter som ikke lar seg bebygge slik de ligger plassert i gjeldene plan. Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljreguleringsplan iht pbl § 12.3. Grunneierne Lars Buttingsrud, Arne Haugli og Einar Kroken er forslagstillere, samtlige med adresse Vingelen. Konsulent for planarbeidet har vært Feste NordØst as, landskapsarkitekter mnla, ved landskapsarkitekt Stine Ringnes og arealplanlegger Anja Øren Ryen.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til Tolga kommune på e-post: postmottak@tolga.kommune.no

Høringsfristen er 20. januar 2020.

Se dokumenter i saken:

 

Som følge av kommune-og regionreformen vil Matrikkelen og Grunnboken bli stengt for oppdatering i en periode før nyttår.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS skal i perioden 21.- 29. november undervise 500 elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: Hvordan få en trygg og brannfri høytid.- Brannvesen over hele landet er med på denne viktige førjulskampanjen. Barneskoler i til sammen 165 kommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør får dermed delta i det vi mener er den aller viktigste julekalenderen, sier branninspektør Anders Øverby i MHBR.

 Tolga skole (1. - 10. trinn) har ledig vikariat 100 % stilling som lærer fra ca. 1. mars 2020 - medio desember 2020. I stillingen inngår funksjon som kontaktlærer på barnetrinnet (3./4.trinn). Søknadsfrist: 1.12.2019. Se hele utlysningen og søk ved å klikke på denne lenken.

 Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen har lagt ut Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023  på høring. Høringsfristen er satt til 01.03.2020.
Forvaltningsplanen gir en bred oversikt over de forskjellige områdene og verdiene i verdensarven og tilstanden for disse i dag, av hvem og hvordan verdensarven forvaltes, hvilke økonomiske kilder som brukes til å ta vare på og utvikle verdensarvverdiene og hvilke tiltak verdensarvrådet ønsker å prioritere i planperioden.

Planen er et viktig fag- og styringsdokument for verdensarvforvaltningen på både lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Hvis du har innspill til planen, ta kontakt med Eivind Moen, så disse kan vektlegges ved både ved kommunens og verdensarvrådets videre behandling av dokumentet.

 

Tolga bru har fått nytt kjøremønster og innkjøring til Tolga skole preges av byggeprosjekt. Er du usikker på hvordan du bør kjøre se på videoene :) 

 Da kan du melde fra til Tolga kommune! Forslag på kandidater til Tolgaprisen 2019 sendes:Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga/ postmottak@tolga.kommune.no, innen fredag 15. november. Forslagene blir behandlet av formannskapet som Tolgapriskomite, mandag 25. november. Forslagene må være begrunnet.Prisen er i år økt til kr. 10.000,-.

På bildet ses prisvinner i 2018 Helga Drude Storbekken sammen med ordfører Ragnhild Aashaug.