Aktuelt

 Tolga kommune kjørte sist i forrige uke (uke 17) en rens i vannbehandlingsanlegget.

Vi har etter dette hatt noe varierende smak og lukt på vannet i deler av ledningsnettet vårt. Dette er helt ufarlig.

Vi har nå kjørt ekstra runder med utvasking og regner med at problemet snart er løst.

Stiftelsen Tynset Folkehøgskule deler hvert år ut stipend til ungdom fra Nord-Østerdalen (Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os) som har gjennomført et år på folkehøyskole med minst 90 % frammøte.

 Folkehelseinstituttet åpner nå for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Det må ha gått minst 4 måneder siden man fikk dose nr 3.

Ring Tolga legekontor, tlf:  624 96 501, for å bestille time til vaksinering.

Hilde Dalen Jordet og Kari Skancke Langen

 BUA Tolga åpnet torsdag 7.april. Den er på biblioteket og der kan du låne utstyr av forskjellig slag i bibliotekets åpningstid. Vi vil fylle på med sesongutstyr i løpet av året. Du kan se hva som finnes på nettsiden til BUA Tolga.

Hilde Dalen Jordet (Tolga IL) og Kari Skancke Langen (biblioteksjef) står for organiseringen av tilbudet.

 

Maria og Richard Mukoyo

 7.april ble Tolgaprisen for 2021 delt ut. Den gikk til familien Mukoyo. Det er formannskapet som tildeler prisen. De  begrunner årets tildeling slik:

Årets prisvinnere er synlige og gode representanter for et flerkulturelt Tolga. De har gjort en enestående innsats for å skape trygghet for nybosatte tolginger, både profesjonelt og som gode naboer.

De har vært forbilder gjennom aktiv deltakelse og synlighet i lokalsamfunnet. Og vært med å skape ekte nye tolginger med flerkulturell bakgrunn.

Prisvinnerne har en sterk tilknytning til Tolga og har bidratt til en positiv omtale av lokalsamfunnet langt utover kommunen.

Prisvinnerne har gitt sterke bidrag til å gjøre Tolga til en bedre bosettingskommune.

Richard Mukoyo ble født i Lubumbashi i Kongo, og gift med ungdomskjæresten Maria. Sammen har de 10 barn og 9 barnebarn.

Richard er utdannet agronom fra Kongo og har arbeidet som landbruksrådgiver i FNs flyktningleirer i Zambia, hvor han hadde ansvar for matdyrkingsprogrammet i leiren, mens han selv var flyktning, og er i dag «Språk og kulturtolk» gjennom folkehelseprogrammet i Tolga kommune. Richard tolker med hele kroppen. Han er sentral i arbeidet med bosetting av alle nye flyktninger i Tolga, og har med sin 2-språklige og tverrkulturelle bakgrunn en spesiell rolle i arbeidet med kongolesiske flyktninger. Her brukes han som ressurs i hele regionen.

10-barnsmor Maria jobber med renhold på omsorgstunet, hvor hun etter hvert har blitt en kontinuitetsbærer. Hun beskrives som ei ungdommelig, livsglad og lettliva dame, som møter folk med smil og omsorg. Du får ikke et bedre utgangspunkt for inkludering. Arbeidsgleden og yrkesstoltheten er forbilledlig stor, og kan smitte over på alle.

Det har gått 15 år siden vinterdagen da Maria og Richard Mukoyo kom til Tolga med barn og barnebarn. 17 personer – små og store, som aldri hadde sett snø før. Siden da har barn blitt voksne, noen har flyttet hjemmefra, studier jobb, nye barnebarn har kommet til. Livets gang. De fleste på Tolga kjenner i dag en «Mukoyo» og familien har for lengst blitt en integrert og vel ansett del av befolkningen i vår lille kommune, – i flere generasjoner. Og de har blitt ambassadører for kommunen vår, enten de bor her, eller vender tilbake i ferier.

Det som kanskje har gått litt under radaren er hvilken viktig og verdifull yrkesmessig og frivillig innsats familien gjør i integreringsarbeidet på Tolga. De siste par årene har det kommet flere familier med kongolesisk bakgrunn til kommunen, og medlemmer av familien Mukoyo står i sentrum når de, sammen med flere andre, gjør en uvurderlig jobb med å hjelpe de nyeste tolgingene med å finne seg til rette. Det dreier seg om betalte oppdrag, men også om uvurderlig dugnadsinnsats og godt naboskap.

Flyktninger som kommer til Tolga skal på kort tid håndtere et helt nytt land, nytt språk, nye skikker, nye regler ny mat, og minus 25 grader celsius. Da er det godt at noen har gått opp veien før. Familien Mukoyo står fremst i rekken for å skape en trygg og god atmosfære når de nye kommer. Mat som minner om hjemlandet og samtaler på et språk de kan forstå. Hele dugnadsgjengen har nemlig selv kommet til Norge som kongolesiske flyktninger og vet mye om hva de nyankomne kommer fra og ikke minst hva som venter dem i det nye livet på Tolga. Som prosjektansatt «språk og kulturtolk» i Tolga er Richard også en profesjonell veileder for familiene.

Leiligheter klargjøres og istandsettes når nye familier skal komme. Møbler skrus, det bæres, pyntes og vaskes. I koronatiden, med tilhørende karantener lages mat Dugnadsgjengen som jobber med å gjøre alt klart er tolginger og heter kanskje; Vincent, Fermino, Gelor, Perpetue, Magambo, Gisele, Christina og Maria. Familien Mukoyo med venner.

Mukoyos i alle aldre er aktive positive deltakere i frivillige lag og foreninger, og gode rollemodeller for det flerkulturelle Tolga på fotballaget, i korpset og i lokalsamfunnet ellers. Gjennom sin rolle som språk- og kulturtolk er Richard en etterspurt ressurs i hele regionen, fra Røros i nord til Alvdal i sør.

Med sin agronombakgrunn har han også blitt en sentral brikke i gjenskapingen av «De gamle kjøkkenhagene på Tolga». Prosjektet har skapt nyhetsinteresse blant annet i NRK og i avisa Nationen. Slik kan Tolga bruke historie og identitet sammen med videreutvikling av det nye Tolga.

Det er derfor en stor glede i dag å kunne tildele Tolgaprisen for 2021 til Familien Mukoyo ved Maria og Richard Mukoyo.

Vi gratulerer!

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering, høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Vesleåsen Øvre
(PlanID 202201)
Iht. plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9 varsles det at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for deler av eiendommene gnr. 6 bnr. 1 og gnr. 17 bnr. 22 i Tolga kommune. Tolga kommune vedtok i formannskapsmøte 07.04.2022 at forslag til planprogram sendes ut på høring og til offentlig ettersyn.

Dersom det er opplysninger eller synspunkter til oppstart av planarbeidet, bes de sendt skriftlig til Planråd AS innen 20.05.2022.

Merknader kan sendes på epost til: post@planraad.no eller Planråd AS, Parkveien 17A, 2500 Tynset.

Året 2021, som 2020, har for alle vært ett spesielt og utfordrende år i forbindelse med koronautbruddet fra februar 2020 og fram til vinteren 2022. Skjenkestedene i Tolga kommune har vært rammet av nasjonal nedstenging, få turister og forbud mot forsamlinger. Omsetningen av alkoholholdig drikk for de 9 bedriftene dette gjelder, har som følge av dette vært betydelig lavere enn normalt, og for enkelte minimal eller nesten helt borte. Med bakgrunn i dette vedtok formannskapet i sitt møte 7.april, at det ikke sendes ut krav om bevillingsgebyr til skjenkestedene i vår kommune for året 2021. 

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene til jordbruket, samt å redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig mål med ordninga er å få til en mer målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger. Så lenge disse vilkårene er oppfylt, er det ikke noe krav at søker, eller leietaker i de tilfeller eier har leid bort arealet, mottar produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

Søknad sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Når det gjelder søknad på fellestiltak er det ikke mulig å søke som et eget lag, men en representant for laget og som er berettiget produksjonstilskudd kan søke på vegne av laget- eks en som er medlem i et beitelag.

Ta kontakt med landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen 1.mai dersom du har spørsmål i forbindelse med ordningen. 

TILTAKSSTRATEGIER FOR 2020-2023 (tolga.kommune.no)

LANDBRUKSDIREKTORATET

Kommunen er pålagt å ha et lager av jodtabletter for prioriterte grupper som skal tas for å forebygge kreftutvikling i skjoldbruskkjertelen etter eksponering for radioaktivt nedfall. Jodtablettene må tas på et riktig tidspunkt for å ha virkning. Tidspunktet blir gitt av Kriseutvalget for Atomberedskap i Norge.  De prioriterte gruppene som kommunen har jodtablett- doser til er alle barn og ungdom fra nyfødte til 18 år og alle gravide og ammende kvinner i kommunen.

I en mulig situasjon når Kriseutvalget for Atomberedskap  gir melding om at radioaktivt nedfall er på vei mot våre områder og at jod-tabletter skal inntas på et angitt tidspunkt, blir tablettene utdelt på følgende steder i ferdigpakkede doser:

  • Vingelen skole og barnehage: Her deles det ut doser til alle barn opp til 18 år samt til gravide og ammende kvinner. 
  • Tolga skole: Doser til alle barn opp til 18 år (utenom Vingelen). 
  • Tolga barnehage: Doser til alle barna i barnehagen, og alle andre barn under skolealder som ikke går i barnehagen i Tolga.  I tillegg har barnehagen jodtabletter til alle gravide og ammende kvinner i Tolga (alt utenom Vingelen).
  • Mer informasjon om kan du finne på Helsedirektoratets nettside. 

Du finner også nyttig informasjon på Tolga kommunes faste beredskapsside.

 Sektorleder oppvekst Reidun Joten og lokallagsleder i Utdanningsforbundet,  Bjørn Morten  Galåen, var  i forrige uke invitert til Oslo på Lærernes Hus på Erfaringskonferansen om overgangen mellom lærerutdanning og yrkeslivet i regi av Nasjonal forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (forkortet NFLP). Der var deltakere fra hele utdannings-Norge til stede. Reidun og Bjørn Morten (på bildet) snakket om kvalitet og hvordan lykkes med god rekruttering. Det ble gitt  gode tilbakemeldinger fra andre kursdeltakere som trakk frem måten det tenkes på i skolene i Tolga med helhetlig oppvekst i samspill med lokalmiljøet og at dette gjør oss til attraktive skoler.