Tolga kommune søker  lærling innen ett av følgende fag:

-Barne- og ungdomsarbeider
-Helsefagarbeider
-Kontor- og administrasjonsfaget

Søknadsfrist: 22.april 2019.

Klikk på denne lenken for mer informasjon og elektronisk søknad.

Fra og med 2019 har Midt-Hedmark brann- og redningsvesen innført feiing og tilsyn av alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder. Dette er et lovkrav Jfr. Brann og eksplosjonsvernloven av 14.juni 2002 § 11 h og forskrift av 1.januar 2016 om brannforbygging §6 og §17.

Det vil derfor i 2019 bli sendt faktura på feiing/tilsyn av fritidsboliger og setrer til eier av bygget.

Rørosmuseet arrangerer for 20. gang handverksdager på Røros i perioden 21. – 25. august 2019. Kursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men er også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker.

Årets kurs er:

 1. Leire
 2. Tjære og tjærebreing
 3. Taktekking med emne frå skog og mark
 4. Finsmedens smiteknikker

Kurset har en pris på kr. 7500,- inkl. lunsj og middag alle dager (kun lunsj søndag).

Uthusprosjektet har blant annet som formål å bidra til å øke kompetansen om tradisjonelle håndverksteknikker for dermed å kunne ivareta kulturminnene innenfor verdensarvområdet Røros bergstad og Cirkumferensen på en god måte. I år ønsker vi derfor å lyse ut et stipend på kr. 6 000,- til håndverkere, håndverksbedrifter etc. som har sitt virkeområde innenfor verdensarvområdet, dvs. kommunene Røros, Holtålen, Os, Tolga og Engerdal, som melder seg på og gjennomfører et av kursene på årets handverksdager.

Det settes et tak på 20 stipend med prinsippet «førstemann til mølla». De som er interessert kan sende en kort søknad til Røros kommune v/ Uthusprosjektet innen 1. mai. Innvilget stipend vil bli utbetalt etter at kopi av kursbevis er innsendt.Hver enkelt vil være ansvarlig for å melde seg på kursdagene.

For mer informasjon om handverksdagene se nettsiden til Rørosmuseet.

Søknad sendes på e-post innen 1. mai til: postmottak@roros.kommune.no

Spørsmål kan rettes til: byantikvar Magnus Borgos, tlf. 92426897.         

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Har du spørsmål om søknaden, ta kontakt med landbrukskontoret. Det er Tolga kommune  som behandler søknader om SMIL. Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Søknadskjemaet ble tilgjengelig 11.februar.

For mer informasjon se Landbruksdirektoratets nettside.

Forvaltningsplan for Hodalen landskapsvernområde legges nå ut på høringsrunde nr. 2 med frist 30.april 2019 

Følgende vedtak ble fattet i Tolga kommunestyre 28.03.2019:

1. Det vises til høringsrunde nr 1 i mars 2017.

2. Tolga kommunestyre slutter seg til det framlagte forslag datert 23.01.2019 til Forvaltningsplan

for Hodalen landskapsvernområde 2019-2028.

3. Forslaget til forvaltningsplan sendes på høringsrunde nr 2 til alle relevante interessenter

med høringsfrist 30.04.2019.

Høringsinnspill sendes skriftlig til postmottak@tolga.kommune.no

For mer informasjon se følgende dokumenter:

 

 

 

 

 

 

 

Revisjon Fjell IKS er et interkommunalt revisjonsselskap som primært yter revisjonstjenester til sine eiere: Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Alvdal og Folldal kommuner. Selskapet har 4 ansatte og disponerer et kontor i alle 8 eierkommunene.Selskapet dekker det samlede behovet for revisjonstjenester til eierkommunene. Det omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, attestasjonsoppgaver og rådgivning. Oppdragsporteføljen omfatter for øvrig interkommunale selskaper, kommunale foretak,kirkelige fellesråd, private barnehager, fjellstyrer, stiftelser og foreninger.

Revisjon Fjell IKS søker nå daglig leder og revisor. Søknadsfrist: 1.mai 2019.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til daglig leder Svein MagneEvavold på tlf 91 30 77 12 eller e-post post@revisjonfjell.no. Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til Revisjon Fjell IKS, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen eller på e-post til post@revisjonfjell.no innen 1. mai 2019.

 

Nasjonalforeningen for folkehelse har en landsomfattende kampanje for å skape et mer demensvennlig samfunn. Det ble 27.mars underskrevet en samarbeidsavtale mellom Nasjonalforeningen for folkehelse og Tolga kommune. Målet er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel:

 • Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter.
 • Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og konserter.

 Nasjonalforeningen for folkehelsen og kommunen ønsker å bidra til at personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. I Tolga setter vi ned en arbeidsgruppe som ser på de lokale tiltakene det er behov for. Arbeidsgruppen skal sammen komme fram til hvilke yrkesgrupper som kan ha nytte av en opplæring om demens. Det kan være de som jobber på lokale kafeer, frisører, taxi-sjåfører, matbutikker, kommunens servicetorg, kirkemedarbeidere, treningssentre, bussjåfører o.l.

Gudny Hagen Bakken fra Eldrerådet er i arbeidsgruppa sammen med representanter fra kommunens demensteam. Det jobbes med en eller to representanter fra næringslivet og en pårørende og/eller en person med demens. Coop Prix har sagt seg villige til å bidra inn i dette arbeidet. Dersom du har innspill eller ønske om å delta i arbeidsgruppen, så ta kontakt med kommunen eller Gudny!

På bildet ser vi:  Jorun M Brandsnes, nestleder fylkesstyret Nasjonalforeningen for folkehelse, Ragnhild Aashaug, ordfører i Tolga og Thea Tingstad, Coop Prix Tolga.

 

 

 

Kommunestyret i Tolga har satt ned en komite som jobber med å evaluere boligpolitisk handlingsplan. Det handler kort og godt om å komme frem til tiltak for hvordan vi kan legge til rette for at flere vil velge Tolga som bosted og bygge bolig i Tolga. Komiteen ønsker innspill, og spør hvilke tiltak mener du er viktig?

Maren Todal fra firmaet «Velg med hjertet» vil utfordre oss på hvordan vi kan bruke våre styrker og vårt omdømme til å utvikle tiltak og budskap for å tiltrekke oss flere folk og bidra til økt boligbygging

Mer om «Velg med hjertet» og Maren finner du på deres hjemmeside.

Temaer som komiteen er opptatt av er:

 • Synliggjøre ledige tomter og bomuligheter på en bedre måte enn i dag
 • Det er en stigende etterspørsel etter spredt boligbygging, hvordan møte det? Vi ønsker innspill på områder som kan være aktuell for dette. På møtet vil si litt om hvilke kriterier som må ligge til grunn for at et område kan være aktuelt
 • Hvordan øke attraktiviteten i boligfelt? Kan vi utvikle fellesarealer som er spesielle for Tolga?
 • Hvordan blir den som skal bygge bolig i Tolga kommune møtt? Hvordan kan vi bli bedre på det?

Vel møtt!

For komiteen – Ragnhild Aashaug

 

 

 

Søknadsfristen for del 1 av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid var 15. mars, (for husdyrprodusenter). Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, det vil si fram til 29. mars!

 • Telledato er 1. mars
 • Søknadsfristen er 15. mars
 • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars. 

Søknadsfristene i 2019 vil praktiseres mer fleksibelt. Det betyr at det vil være mulig å levere del 1 av søknaden i opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. mars. Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid!

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her.

For 2019 er det gjort to endringer i NMSK (Nærings-og miljøtiltak i skogbruket) satser for tilskudd til skogkultur. Det gjelder:

 • Tiltaket «ungskogpleie/ avstandsregulering»: Tilskuddssatsen økes fra 40% til  50 %
 • Tiltaket suppleringsplanting gis nå kun tilskudd fra ordningen med tettere planting.  Nasjonalt er satsen for suppleringsplanting satt til 50 % i 2019

De øvrige satsene er som i fjor og som du finner under fanen "skogbruk".