Det er nå mulighet til å søke om å bli nominert til Drømmestipend 2020.

Kjenn på drømmen din og skriv en søknad!

Her finner du mer informasjon og tips: Vil du søke? – Drømmestipendet

 

Vi har tidligere hatt flere nominerte og oppfylte drømmer fra Tolga. Dette er en god mulighet til å vise hva du drømmer om!

 

Søknad sendes Tolga kulturskole innen 17.01.2020   e-post: berit.k.graftas@tolga.kommune.no

 

 11.desember fikk Birgit Svendsen overrakt KS hedersmerke for 25 års innsats i Tolga kommune. Her ser vi Birgit sammen med rådmann Siv Stuedal Sjøvold.

KS-hedersmerke tildeles tilsatte i kommuner og fylkeskommuner, kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter og organisasjoner for kommuner og fylkeskommuner for minst 25 års tjenestetid.

Det er formannskapet som må søke om tildeling av hedersmerket. Vi gratulerer!

 

 Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet. En av de nye radarene skal ligge ved kommunegrensen mellom Tolga og Os kommune. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

De nye radaranleggene vil være med å styrke Norges forsvarsevne: Omtrent slik vil anlegget se ut fra Malmplassen i Tolga.

 

 

 

Det planlagte radaranlegget sett fra Os bru og Malmplassen.

Det er sendt ut skjema for vannmåler-avlesning for 2019, med svarfrist 11.januar 2020.

Utfylt svarslipp kan enten sendes oss, leveres i ekspedisjonen eller sendes elektronisk.

Skjemaet for elektronisk innlevering finner du her; https://skjema.onacos.no/tolga/prod/skjema/TOL074/

 28.november ble årets pensjonister takket av med middag på Malmplassen Gjestegård. På bildet ser vi et knippe av dem sammen med ordfører Bjørnar Tollan Jordet: Bjørg Støkket, Inger Elisabeth Sande og Eli Storruste. Vi takker for god innsats for Tolga kommune!

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet utlyser tilskuddsordning for prosjekter som bidrar til inkludering av lavinntektsfamilier. Tolga kommune har også i år registrert seg i søknadsportalen, hvor det kan søkes om tilskudd. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i Tolga kan dermed søke om støtte.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

     

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser i Tolga skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, har Tolga kommune registrert seg, og bekreftet at de vil kunngjøre ordningen og opprettet knutepunktfunksjon.

Aktører som ønsker å søke om midler, eller vil diskutere muligheter med kommunen, må gjerne ta kontakt med kommunens knutepunktfunksjon:

Søknadsfrist er 13. desember 2019 – så her er det bare å kaste seg ut i det.

 

 

 

Knausvola hyttefelt, detaljregulering-høring og offentlig ettersyn

Tolga kommune sender forslag til detaljregulering for Knausvola hytteområde på høring jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Det foreslås å omregulere Knausvola hytteområde og legge til rette for 30 nye tomter fordelt innenfor eksisterende plangrense. Det er ønskelig å bygge på eksisterende teknisk infrastruktur, med nødvendig justering og supplering. I tillegg vil omreguleringen oppdatere plankartet, i henhold til bebygd situasjon, samt flytte regulerte tomter som ikke lar seg bebygge slik de ligger plassert i gjeldene plan. Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljreguleringsplan iht pbl § 12.3. Grunneierne Lars Buttingsrud, Arne Haugli og Einar Kroken er forslagstillere, samtlige med adresse Vingelen. Konsulent for planarbeidet har vært Feste NordØst as, landskapsarkitekter mnla, ved landskapsarkitekt Stine Ringnes og arealplanlegger Anja Øren Ryen.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til Tolga kommune på e-post: postmottak@tolga.kommune.no

Høringsfristen er 20. januar 2020.

Se dokumenter i saken:

 

Som følge av kommune-og regionreformen vil Matrikkelen og Grunnboken bli stengt for oppdatering i en periode før nyttår.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS skal i perioden 21.- 29. november undervise 500 elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: Hvordan få en trygg og brannfri høytid.- Brannvesen over hele landet er med på denne viktige førjulskampanjen. Barneskoler i til sammen 165 kommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør får dermed delta i det vi mener er den aller viktigste julekalenderen, sier branninspektør Anders Øverby i MHBR.