Råd og nytt om koronaviruset

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye koronaviruset. 

Dette er situasjonen:

Koronaviruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. 

Hvor finner du oppdatert informasjon?

Vi anbefaler alle å følge med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

 

Har du vært på reise?

Klikk for stort bilde  

Slik  kan smitte forhindres:

Klikk for stort bilde  

 

Informasjon til barn og unge:

NAV Nord-Østerdal, med kontor i Tynset rådhus, har følgende åpningstider:
Mandag - fredag: Åpent etter avtale.
Vakttelefon mobil: 406 38 016.

Du kan skrive til  "Ditt NAV" på:  www.nav.no

Du kan også ringe NAV på telefon 55 55 33 33.

Vi åpner dørene igjen mandag 15.juni. Slik er våre åpningstider i sommer:

 

 

 

Utbygginga av skole/barnehage og kulturbygg begynner nå å ta form. Det har til nå vært fokus på innvendig arbeid, men framover er det uteområdet som gjelder.

Barnehagen vil etter planen være ferdig til å tas i bruk 17.august, når nytt barnehageår starter opp. Da vil uteområdet være ferdig inngjerdet og lekeapparater på plass. Asfaltering gjøres etter en helhetlig plan sammen med kulturhusdelen sommeren 2021. Det vil også jobbes med uteområdet på skolen i løpet av sommeren.

Store deler av det innvendige arbeidet ved Tolga skole er nå ferdigstilt, det som gjenstår skal bli ferdig i løpet av sommeren.

Kulturhusdelen bygges i tråd med planen, med ferdigstilling november 2020. Her vil uteområdet ferdigstilles sommeren 2021.

Her kan du se hvordan byggeaktiviteten utvikler seg:

 

 

 Varsom.no melder om fare for flom i øvre deler av Østerdalen. Årsaken er intens regn (bygenedbør) og snøsmelting.

 

Formannskapet vedtok  07.05.2020, revidert planprogram med KU for detaljregulering for Tolga sentrum øst. Dette legges nå ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker i henhold til Plan og bygningslovens §4-1 og §12-9. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet i henhold til §12-8.

Fristen for klage er 3 – tre - uker.
Eventuell skriftlig klage sendes Tolga kommune: postmottak@tolga.kommune.no / Brugata 38, 2540 Tolga.

Se aktuelle dokumenter:

 

Kommunestyret har vedtatt endelig reguleringsplan for Eidsmoen. Frist for tilbakemelding er 3 uker fra dags dato.

Se dokumentene her:

 

 Fra 19.mai 2020 kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,6 milliarder kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på nettsiden til Lotteri-og stiftelsestilsynet.

Fra 1. desember 2020 har Midt-Hedmark brann - og redningsvesen ledig stilling som seksjonsleder i feierseksjonen. Søknadsfrist: 29.mai 2020.

 

Status - Tolga kraftverk:

Sommeren 2020 har prosjektet pågått i to år, og det går stødig fremover.

Fjellarbeidene nærmer seg nå raskt slutten. Avløpstunellen, som går fra kraftstasjonen i Erlia til utløpet ved Eidsfosse, er på det nærmeste ferdig. Den har vært drevet fra to kanter, fra tverrslaget i Kåsdalen og fra Erlia. Strekningen fra Erlia til Kåsdalen er ferdig. Mot utløpet gjenstår noen få meter. Når siste salven er tatt mot utløpet, vil Skanska begynne å rydde opp etter anleggsdriften i området. Det inkluderer fjerning av broen over fylkesveg 30. Steintippen i Kåsdalen vil få sin endelige utforming og bli dekket med vekstmasse.

På tilløpstunellen fra Kraftstasjonen i Erlia og til inntaket gjenstår det nå 150 meter. Det er forventet ferdigstillelse av denne delen i løpet av juni 2020. Da rigges den delen av de midlertidige installasjonene som er knyttet til tunelldrivingen ned, og det meste av steintippen i Erlia blir ferdigstillt i løpet av året.

Sprengningsarbeidene ved utløpet ved Eidsfossen har startet, og arbeidene med selve utløpskonstruksjonen starter etter ferien. Dette arbeidet fortsetter utover høsten og ferdigstilles i løpet av året.

På inntaket nærmer det seg ferdigstillelse av selve inntakskonstruksjonen. Når den er ferdig, vil arbeidene med terskeldammen starte. Der blir det etablert tre ulike løp for fiskevandring, i henhold til bestemmelsene i konsesjonen og godkjent miljø og arealplan for prosjektet. Grunnen til at det er tre fiskeløp, er at fisken skal ha gode vandringsmuligheter ved alle vannføringer. Planen er å ferdigstille terskeldammen i løpet av året.

I Erlia jobbes det nå ute i dagen med et dagbygg som skal inneholde tekniske installasjoner som ventilasjonsaggregat og nødstrømsforsyning. I tillegg pågår det arbeid med fundamenter for 132 kV koblingsanlegg og transformatorbunker.

Inne i stasjonen er de siste betongarbeidene i gang parallelt med at montasjen ev elektromekanisk utstyr er startet. Turbinene er på plass og innstøpt, og de største komponentene til generatorene er transportert inn i stasjonen. Bygningsarbeidet blir ferdigstilt inne i stasjonen før sommerferien. Når dette er gjort, gjenstår mye montasjearbeid. Generatorer skal monteres og all øvrig elektromontasje skal utføres. Det vil pågå frem til senvinteren 2021.

Etter utført montasje kommer en periode med testing av utstyret. Etter at alle signaler og funksjoner er prøvd «tørt», starter våtprøving. Da fylles tunellene med vann og aggregatene blir snurret for første gang. Etter planen skal all testing og prøving være ferdig i løpet av mai 2021, og kraftstasjonen skal være i ordinær drift før sommeren 2021.

Den nye 132 kV linjen fra Tolga kraftverk til nye Tolga transformatorstasjon monteres nå. Linjen består av 30 master på mellom 20 og 26 meter. De er laget av kompositt, som har lenger forventet levetid enn tremaster og krever mindre vedlikehold. I tillegg kan ikke hakkespett skade disse mastene. Mastene er dessuten såpass høye at det kan være lenger avstand mellom hver mast og dermed færre mastepunkter i dyrket mark. Linjen bygges av Laje Nettservice og skal etter planen være ferdig før sommeren.

Tormod Kleppa 

Prosjektleder, Eidsiva Vannkraft AS.