Aktuelt

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter, etter enighet mellom regjeringen og SV om en strømpakke. Les mer på Husbanken.no for oppdatert informasjon.

Lokale foreninger kan søke Miljødirektoratet om tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Mindre deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, som for eksempel fiskestenger, kompass, et begrenset antall enkle telt mv. Kostnadskrevende utstyr kan det ikke gis tilskudd til. Det kan heller ikke gis tilskudd til utstyrssentraler/utstyrsbanker eller til lag og foreninger som vil supplere sitt eget utstyrslager.

Følgende typer av aktiviteter og tiltak blir prioriterte:

  • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
  • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
  • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
  • Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive
  • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier
  • Tiltak rettet mot personer med nedsett funksjonsevne
  • Lokale/regionale tiltak rettet mot personer med innvandrerbakgrunn

For mer informasjon og mulighet for å sende inn søknader se Miljødirektoratets nettside.

Dametrimmen før jul,   onsdag 15. og onsdag 22. desember, er avlyst. Melding om oppstartsdato etter jul kommer. God jul fra Toril

Alle elevene ved Tolga ungdomsskole er definert som "øvrige nærkontakter" etter at en elev avla en positiv hurtigtest 7.desember. Denne eleven er nå bekreftet smittet med positiv PCR-test. Beskjed om videre oppfølging blir sendt ut til foresatte fra skolen. 

Det er også andre elever som har testet positivt på korona i Tolga kommune. Ingen av elevene er blitt smittet på skolene. Fredag 10.desember ble det gjennomført hurtigtesting på ei klasse ved mellomtrinnet ved Tolga skole, her var alle hurtigtester negative.

Det kommer nå en del spørsmål angående oppfølging av nærkontakter. Det er ulike forhold omkring hvert enkelt tilfelle. Dette gjør at definisjonen av nærkontakter kan bli ulik fra tilfelle til tilfelle. Dersom man avlegger en positiv hurtigtest uten å ha symptomer (da er man vanligvis nærkontakt i husstand) blir man isolert uten at det blir definert noen nærkontakter. 

Vi følger FHI sine anbefalinger og har i tillegg vært i kontakt med deres smittevernveiledere.

Hovedprinsippet er å være ekstra oppmerksomme på nyoppståtte symptomer i 10 dager etter eksponering. Ta da kontakt med Tolga legekontor. 

 

Formannskapets innstilling med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres i henhold til kommuneloven §14-3  t.o.m 14.12.2021 kl. 15.00. Kommunestyret behandler budsjett 2022 og økonomiplan og handlingsplan 2022-2025 i møte torsdag 16.12.2021. Eventuelle merknader må være levert Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga / postmottak@tolga.kommune.no innen tirsdag 14.12.2021 kl. 15.00.

Du kan se dokumentene i sin helhet:

Budsjett 2022 og økonomi - og handlingsprogram 2022-2025. (PDF, 4 MB)

Tolga kommune har mottatt vedtak i klagebehandling av kommunens vedtak om reguleringsplan for Knausvola Hyttegrend. Statsforvalteren opphever kommunens vedtak, hovedsakelig med begrunnelse i at kommunen ikke har vurdert konsekvenser for villreinen godt nok.

Kommunedirektørens forslag til

budsjett 2022 samt økonomiplan og handlingsprogram 2022-2025 (PDF, 4 MB) og

saksfremlegg (PDF, 209 kB) er nå lagt ut.  

Dette skal behandles i formannskapet 2.desember 2021 og i kommunestyret 16.desember 2021. 

Digitalisering gir nye muligheter.  Kunne du tenke deg å ta med jobben din og nyte gode dager i Tolga kommune? Kontorfellesskapet i Tolga har plass til deg!
Om du bare vil prøve i noen dager, trenger et bortekontor når du er på hytta eller heme på ferie, eller kunne tenke deg en mer permanent løsning så har vi plass og muligheter!
Vi prøver å skape et sosialt kontorfellesskap som kanskje kan være din nye arbeidsplass. Og frem til mars neste år er det gratis å låne kontor, så ta med deg jobben og kom hematt!
Er det noe du lurer på? Ta kontakt med oss!

 

Ettersom FIAS ikke lenger tilbyr sekker for restavfall, er det satt ut en container for restavfall på Tolga returpunkt.

Dette er et tilbud for levering av det daglige restavfallet fra hytter, og skal kun benyttes av de som betaler renovasjon for fritidsbolig.