Aktuelt

Det er behov for flere boliger i Tolga kommune og i kommunestyrets budsjettmøte i desember ble det enstemmig vedtatt at vi skal utrede hvordan vi kan få realisert flere boliger i kommunen. Det er både behov for flere leieboliger og boliger til salgs. 

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 16. februar, klokken 13.00.

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Les mer om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Fra 1. april 2023 har Midt-Hedmark brann-og redningsvesen ledig 100 % fast stilling som branningeniør/-inspektør. Kontorsted er ved brannforebyggende avdeling i Elverum. Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet i alle eierkommuner. Du finner all informasjon i selve stillingsutlysningen.  (PDF, 660 kB)

 

 Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet. En av de nye radarene skal ligge ved kommunegrensen mellom Tolga og Os kommune. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

 

De nye radaranleggene vil være med å styrke Norges forsvarsevne: Omtrent slik vil anlegget se ut fra Malmplassen i Tolga.

 

 

Det planlagte radaranlegget sett fra Os bru og Malmplassen.

Forsvaret vil i perioden 16. januar til 31. januar 2023, rekvirere lende til gjennomføring av øvelse «Norsk Vinterkurs/ NATO Winter Instructor Course». Øvelsen vil berøre kommunene Tolga og Os. Øvelsen vil bestå av ca. 120 personer og det vil bli noe motorisert ferdsel med et mindre antall lette terrengkjøretøy/snøscootere og inntil 4 beltevogner på privat vei og i terreng. Eventuell bruk av løsammunisjon og pyrotekniske innretninger vil være svært begrenset.
Øvingsleder og publikumskontakt, major Knut Hummelvold, kan kontaktes på telefon 951 00 095 og e-post: khummelvoll@mil.no
 

Formannskapet vedtok 1.desember 2022 ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge-delesak, oppmåling og seksjonering. For mer informasjon se samlet saksfremstilling og forskriften:

Samlet saksfremstilling (PDF, 245 kB)

Vedtatt gebyrforskrift (PDF, 445 kB)

Formannskapets innstilling til budsjett for 2023 og økonomi-og handlingspgrogram 2023-2026 er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

I følge kommunelovens § 14-3 om behandling av økonomiplan og årsbudsjett står det:
“Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.”

Dokumenter:

Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og økonomi-og handlingsprogram 2023-2026 (PDF, 6 MB)

Budsjett 2023 for kontroll- og tilsynsarbeid i Tolga kommune (PDF, 2 MB)

 

Tolga kommune ønsker å stimulere til at flere ubebodde boliger og småbruk kommer på markedet. Det innføres derfor en tilskuddsordning hvor den som selger en ubebodd enebolig eller småbruk får et tilskudd på til sammen kr 100.000 når enebolig eller småbruk selges. Tilskuddet utbetales med kr 50.000 når boligen eller småbruket selges, og kr 50.000 når noen melder flytting til eiendommen. Dette ble vedtatt i kommunestyret 24.november 2022.

Vinteren er høysesong for boligbranner – test røykvarsleren 1. desember


-I våre 11 kommuner har det de siste fem årene vært 133 boligbranner. Røykvarsleren redder liv. Test røykvarslerne og bytt batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember, sier branninspektør Anders Øverby i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS. 
Røykvarslerdagen er et mangeårig samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brannvesenet og Gjensidige. - Alle kan bli bedre på å tenke brannsikkerhet. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal, og at de kan høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Øverby.
Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det klart beste er å ha varslere som er seriekoblet. -Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i julen, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember, mener Øverby.

Vi har opprettet et lite minibibliotek på innbyggertorget. Du er velkommen til å stikke innom for å se om det er noen bøker som kan friste. Lån deg en leseopplevelse!