Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen har lagt ut Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023  på høring. Høringsfristen er satt til 01.03.2020.
Forvaltningsplanen gir en bred oversikt over de forskjellige områdene og verdiene i verdensarven og tilstanden for disse i dag, av hvem og hvordan verdensarven forvaltes, hvilke økonomiske kilder som brukes til å ta vare på og utvikle verdensarvverdiene og hvilke tiltak verdensarvrådet ønsker å prioritere i planperioden.

Planen er et viktig fag- og styringsdokument for verdensarvforvaltningen på både lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Hvis du har innspill til planen, ta kontakt med Eivind Moen, så disse kan vektlegges ved både ved kommunens og verdensarvrådets videre behandling av dokumentet.

 

Tolga bru har fått nytt kjøremønster og innkjøring til Tolga skole preges av byggeprosjekt. Er du usikker på hvordan du bør kjøre se på videoene :) 

 Da kan du melde fra til Tolga kommune! Forslag på kandidater til Tolgaprisen 2019 sendes:Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga/ postmottak@tolga.kommune.no, innen fredag 15. november. Forslagene blir behandlet av formannskapet som Tolgapriskomite, mandag 25. november. Forslagene må være begrunnet.Prisen er i år økt til kr. 10.000,-.

På bildet ses prisvinner i 2018 Helga Drude Storbekken sammen med ordfører Ragnhild Aashaug.

 Opprettelse av et fond på 5 millioner kroner med tilhørende vedtekter godkjent av Miljødirektoratet, ble satt som vilkår i tillatelse for Opplandskraft DA til bygging av Tolga kraftverk. Tolga kommunestyre vedtok Vedtekter for fiskefondet  (PDF, 321 kB) 24.juni 2019.

18.oktober 2019 fikk vi svar fra Miljødirektoratet om at de godkjenner Vedtekter for fiskefondet (PDF, 321 kB), slik de er vedtatt den 24.6.2019 av Tolga kommunestyre.

Miljødirektoratet minner om at forvaltningslovens regler gjør seg gjeldende ved forvaltning av midlene i fondet. Det skal nå velges et fondsstyre der næringa skal være representert. Siden vedtektene nå er godkjent, kan arbeidet med fondsstyret starte.  Tolga kommune vil gi fortløpende informasjon om prosessen videre.

 Vannet vil bli stengt fra kl 13.00, onsdag 6.november, i området fra Tolga kirke og nordover til Erlia. Avstengingen skjer på grunn av en stor vannlekkasje. Det er uvisst når vannet kommer tilbake. Berørte abonnenter skal ha fått varsel på sms/ talemelding på telefon.

Tolga legekontor har influensavaksinering tirsdag 12.11.19 fra kl 16.00-18.00. Pris kr 200,-.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har formannskapet i Tolga sak 44/19 vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

 Detaljregulering for Eidsmoen.

Planen legger til rette for rammer for drift for det eksisterende avfallssorteringsanlegget. samt framtidige endringsbehov og utvidelsesmuligheter i hele det avsatte industriområdet på Eidsmoen.
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Tolga kommune, 2540 Tolga, eller postmottak@tolga.kommune.no innen 20.12.2019.

Se plandokumenter her:

Plankart. (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse. (PDF, 2 MB)

 

 

 

Høsten 2020 endres henting av  husholdningsavfallet i Fjellregionen. Hva betyr det for deg?

Enklere for deg – bedre for miljøet

FIAS gjør sortering enklere, og henter mer hos deg. Neste sommer får du fire dunker – til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og papp og papir. Du skal fortsatt sortere plastemballasje i den gjennomsiktige sekken.

Dunkstørrelser

FIAS tilbyr i dag to typer abonnement, mini og standard.  Hvis du ikke ber om noe annet, vil du få utlevert de dunkene som hører til det renovasjonsabonnementet du har i dag:

 • Standardabonnement:
  • Restavfall: 240 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter
 • Miniabonnement:
  • Restavfall: 140 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter

   For deg som har to abonnement på samme eiendom, f.eks. leietaker eller kårbolig, vil FIAS utplassere fire dunker, med mindre du ber om noe annet:

 •  
  • Restavfall: 240 eller 360 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 240 liter
  • Glass- og metallemballasje: 240 liter

   Utlevering av dunker starter i mai, og tas i bruk når nye ruter starter i september 2020.

For siste gang skal Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) dele ut Hedmark fylkes trafikksikkerhetspris; Ludvigprisen.

Fra 2020 blir det Innlandet trafikksikkerhetsutvalg som bestemmer om det blir trafikksikkerhetspris , hva den skal hete og hvem som eventuelt skal få den.

Ludvigprisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket.

Prisen gis for planlagt, iverksatt eller gjennomført trafikksikkerhetsarbeid. Den gis kun for frivillig, ulønnet innsats og ikke til noen som har kommersielle interesser i dette arbeidet. Kandidater som i jobbsammenheng gjør en innsats utover hva som kan forventes , er aktuelle. Prisen kan gis til frivillige lag eller organisasjoner som har trafikksikkerhet i sine statutter og/eller legger vekt på å formidle gode holdninger og sikker adferd gjennom sine samlinger og aktiviteter.

Ludvigprisen består av et diplom og 10.000 kroner. Frist for å komme med forslag til kandidater er fredag 22.november 2019.
Forslag sendes Hedmark trafikksikkerhetsutvalg v/ Marit Nyhus: marit.nyhuus@vegvesen.no

 

Det nye kommunestyret var samlet på Malmplassen 24. oktober til folkevalgtprogram 2019-2023.De nye folkevalgte deltok sammen med kommunens strategiske ledergruppe og hovedtillitsvalgte i KS sitt "Folkevalgtprogram". Denne opplæringen skal bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon, rolleforståelse og trygghet til å løse utfordringer og skape muligheter. Dagen besto av faglige innledninger, arbeid med refleksjonsspørsmål og case, samt diskusjoner i grupper og plenum. Iselin Vistekleiven og Hilde Kristin Holtesmo fra KS ledet dagen.

Aktuelle/berørte tema var:

 • Din rolle som folkevalgt
 • Samspillet i folkevalgte organer
 • Samspillet med administrasjonen
 • Økonomi, inntektssystem og budsjett