Tolga kulturskole

 Visjonen for ”Oppvekst i Tolga”: Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap

Nytt tilbud ved Tolga kulturskole 2023 – 2024: Kunstprosjekt:

Tegne med blyant og kull, ulike tegneoppgaver og teknikker. Gå ut og tegne – finne ulike motiver.          

Målsetting og kjennetegn -Tolga kulturskole:

Vi vil ha et oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn og unge.

 Vi ER kommunens kulturelle ressurssenter! Hos oss står elevenes opplevelse, utfoldelse, mestring og utvikling i sentrum. Vi arbeider svært tett sammen med barne- hage, grunnskole og frivillig kulturliv for å gi våre barn og unge et helhetlig oppveksttilbud.

 Kulturskolen – en drivkraft i et rikt kulturliv!

Vi har et bredt tilbud, favner mange, lar talentet utvikle seg og enere løftes fram. Vi har som mål å styrke barn og unges kompetanse i estetiske fag og gjøre dem i stand til å delta i det frivillige kulturliv og gjøre dem tryggere i kommunikasjon med andre mennesker.

 Breddeprogram

- Et åpent tilbud til alle i en utvidet skoledag. Skal bidra til å utvikle kreative evner, faglig kompetanse og samarbeidsevne som grunnlag for personlig utfoldelse. Det er blitt sagt at bare i fellesskap med andre, kan en lære seg selv å kjenne.

Kjerneprogram

– Åpent opptak for elever som er motivert for større undervisningsmengde og systematisk egeninnsats. Skal bidra til å utvikle kreative evner, håndverksmessig og

kunstnerisk kompetanse og samarbeidsevne.

Fordypningsprogram

– Har opptaksprøver, regionalt samarbeid.

Se film om kulturskolen:

Her kan du se filmen på flere språk 

 

 

Planer, søknadsskjema og reglement
Priser

Økonomisk forpliktet for et halvår


De som blir tatt opp som elever forplikter seg økonomisk for et halvt år. Du blir betraktet som elev inntil ny skriftlig oppsigelse av plassen foreligger.
Frist for oppsigelse:  For høsthalvåret: 15. juni / For vårhalvåret: 15. desember.

Nyttig informasjon om opptak, frister, aldersgrenser, undervisning mm

Opptak

For å søke og re-registrere deg ber vi deg bruke Speed-admin.

De som blir tatt opp som elever forplikter seg økonomisk for et halvt år. Du blir betraktet som elev inntil skriftlig oppsigelse av plassen foreligger.

Søknadsfrist: 15.juni.

Organisering av undervisning

Kulturskolen følger skoleruta for grunnskolen. Undervisningen foregår i grupper og eller/ individuelt. Det er et mål for oss at så mange som mulig har muligheten til å spille sammen med andre enten ukentlig eller i perioder. Derfor blir det i perioder lagt opp til samspill, gjerne på tvers av instrumenter og disipliner. Normalen er ukentlige timer for eleven, men av og til kreves det perioder med intensiv øving og et hyppigere undervisningsløp. Når elevene blir eldre, blir ofte behovet større for individuell undervisning. Disiplinene er også litt ulike i forhold til dette.

Vi ønsker å tenke undervisningsløp over mange år, slik at tid pr elev kan økes etter hvor langt eleven har kommet. Etter avtale med grunnskolen kan elevene få lagt undervisningen i skoletida. Dette kan være praktisk for elever som er avhengig av buss. Vi må da ha underskrift fra foreldrene.

 

Aspiranter til skolemusikken

Kulturskolen har aspirantopplæringen for skolemusikkorpset. Du forplikter deg til 3 års medlemskap i kulturskolen hvis du vil starte i korpset. Som regel starter du i korpset etter ca 1,5 år eller 2 år, men etter vurdering fra spillelæreren kan du starte før. Det er selvfølgelig ønskelig at du fortsetter kulturskoleundervisningen de 3 første årene.

Frister

Frister for utmelding fra kulturskolen:

HØST: 15.desember

VÅR: 15.juni

Søknadsfrist opptak: 15.juni

Musikk

Her er våre musikk-tilbud: (PDF, 501 kB)

 

 

Sang (PDF, 395 kB)

Gitar, el-bass (PDF, 943 kB)

 
 
 
 

Blåseinstrumenter:

 

 

Musikkteknologi: Her vil instrumentet være en datamaskin. Ved hjelp av datateknologi skal vi bl.a lage vår egen musikk, vi skal lage lydkulisser til animasjonsfilmer og lydkulisser til egne eller andres hørespill.

 

Judo

Det finnes ikke mange kulturskoler som tilbyr judo egen disiplin, men det gjør vi - og det er vi stolte av! Vi er også glad for å ha Mahdi Hassan som instruktør!

Elevene trener blant annet på ulike fallteknikker og kast. På trening følges faste judoregler, og elevene lærer å respektere hverandre og en flott idrett – en spennende del av kulturen vår.

Vi sørger for at de får vist seg frem så ofte som mulig i prosjekter og forestillinger, og når de får lov til å samarbeide med musikk- eller teaterelevene våre oppstår nye uttrykk. Noen ganger møter de også judoelevene i Tynset Judoklubb og får på den måten treffe andre som driver med judo i distriktet vårt.

Graderingssystemet

Judoutøvere bærer belter med forskjellig farge som viser hvilken grad de har. Etter hvert som man lærer nye teknikker går man opp til graderinger som er en praktisk eksamen der utøverne viser frem sine teknikker. Beltefargen gjenspeiler hvor mange teknikker en utøver kan og hvor godt teknikkene utøves.

Beltegradene er delt inn i Mon-, Kyu- og Dan-grader. Mon-grader er for utøvere til og med 13 år og har en horisontal fargestripe på et ellers hvitt belte. Kyu-gradene kalles elevgrader og er for utøvere fra 14 år. Beltene er helfargede. De høyeste gradene kalles Dan-grader (mester).

I Judo brukes følgende fargeinndeling på beltene:

Beltefarge

Grad

Krav

Hvitt

6. Mon/Kyu

Nybegynnere starter med hvitt

Gult

5. Mon/Kyu

Minimum 30/25 treningstimer

Orange

4. Mon/Kyu

Minimum 50/30 treningstimer etter siste gradering

Grønt

3. Mon/Kyu

Minimum 70/50 treningstimer etter siste gradering

Blått

2. Mon/Kyu

Minimum 70 treningstimer etter siste gradering

Brunt

1. Mon/Kyu

Minimum 90 treningstimer etter siste gradering

Svart

1. Dan

Minimum 1 treningsår siden gradering til 1. Kyu.*

*Utøveren må ha fylt 16 år.

 

Svart belte.

Det finnes i praksis 10 dan-grader, ved alle disse gradene kan utøveren bære et sort belte. Fra 6. til 8. dan kan utøveren bære et belte med røde og hvite vertikale striper. Ved 9. og 10. dan kan utøveren bære et helt rødt belte.

Teoretisk sett er ikke graderingssystemet i judo begrenset til 10. dan. Kano selv sa at hvis en utøver når et stadium over 10. dan er det ingen grunn til at han ikke skal motta 11. dan, og så videre. Hans filosofi gjør det klart at han ikke trodde det fantes noen øvre grense for hvor god man kunne bli i judo.

Etter sin død ble grunnleggeren av judo, Jigoro Kano, tildelt et dobbelt hvitt belte og tittelen shihan (mester i alle former). Dette var dobbelt så bredt som andre belter for at det ikke skulle forveksles med nybegynnernes belter. Dette skulle markere at ringen var sluttet og at det ikke var mulig å ha større innsikt i judo enn det han hadde.

Det er 17 personer som har mottatt 10. dan (judansha) i løpet av alle årene judo har eksistert.

Har du sett andre kampsport-utøvere med lignende drakt og belte som i judo? Faktum er at det var Jigoro Kano som utviklet både judodrakten (judogien) og systemet for beltegrader, som senere alle andre kampsporter fra Østen har kopiert.

 


 

Tangent og rytme

Tolga kulturskole gir «Tangent og rytme» som et gratis breddeprogram for alle 1. og 2. trinnselevene ved Tolga og Vingelen skoler. Dette gjøres i tett samarbeid med grunnskolene.

 Formål med samarbeidet:

Å gi alle en lik mulighet til å delta i kulturskolen, uavhengig av foresattes ressurser. Det være seg muligheter til skyss, økonomi, interesser og tid. Alle skal få et lekbetont møte med kulturskolen gjennom «Tangent og rytme», for siden å få lyst til å videreutvikle seg innen et kunstnerisk uttrykk. Det vil være positivt for konsentrasjon, fellesskapsfølelse, finmotorikk, gehør m.m.

 Elevene vil få være utøvere på piano, synth, el-piano og div. rytmeinstrument inkl. xylofon. To musikkpedagoger vil veilede og lede undervisningen. Spilleglede og lekbetont læring vil stå som sentrale elementer i opplegget. Det vil legges opp til en samspillglede, der man ser verdien av å bidra til å skape en helhet.

 Elevene skal få oppleve: Samspill, skape musikk med enkle midler, oppleve følelsen av å være en del av en skapende helhet. Improvisasjon og lekbetont læring. Musikk er gøy! De skal få oppleve at en kan uttrykke seg gjennom musikk.

Instrumentmakerkurs

Tolga kulturskole har i mange år tilbudt instrumentmakerkurs for alle elever på 7.trinn hvert år i samarbeid med instrumentmaker Magnar Storbækken.

Elevene har vært med Magnar i hans verksted og lagd seljefløyter. Storbækken døde så alt for tidlig sommeren 2022.  

Vi håper å kunne få fortsette med at elevene får lage ferske seljefløyter sammen med Hans Fredrik Jacobsen. Han ga ut soloplaten Svadlilja i 2022, der han spiller på fersk seljefløyte. For å ha fløyter gjennom hele året, fryser han de ned.

 

 

Kontakt, planer og informasjon:

Kulturskola bruker administrasjonsprogrammet: SpeedAdmin. I SpeedAdmin søker du plass i kulturskolen. Eksisterende og nye elever kan logge seg inn og få tildelt hver sin bruker. I SpeedAdmin får du bl.a. oversikt over timeplan og konserter, og du kan kommunisere direkte med kulturskola og din egen  lærer.

Tilbud

Kulturskolen har faste opplæringstilbud innen musikk, teater og judo. Vi gir «Tangent og rytme» som et gratis breddeprogram for alle 1. og 2. trinnselevene ved Tolga og Vingelen skoler. Dette gjøres i tett samarbeid med grunnskolene. Prosjektbaserte tilbud har vi også, som dans, , instrumentmakerkurs, skapende skriving og «Musikk fra livets begynnelse».

Vi har et bredt tilbud, favner mange, lar talenter utvikle seg og enere løftes fram. Foreldre og lokalsamfunnet har høye forventninger til oss, og et stort, entusiastisk og begeistret publikum skaper gode arenaer for elevenes utvikling.

Kulturarrangementer fungerer som sosialt lim i møtet mellom skole, kulturskole og nærmiljø. Elevenes formidling av sin mestringsglede står sentralt hos oss, og de deltar på konserter og forestillinger fra de er debutanter. Da kombineres gjerne mange kunstneriske uttrykk, og elevene får erfaring i å vise fram sitt talent i en profesjonell ramme, på en måte som gjør dem stolte over egne prestasjoner. 

Frister

Frister for utmelding fra kulturskolen:

HØST: 15.desember

VÅR: 15.juni

Ved skriftlig utmelding – send e-post til: kulturskolen@tolga.kommune.no

 

Kontaktinformasjon:

Adresse: Ivarsveien 16

                2540 Tolga

E-post: Tolga.Kulturskole@tolga.kommune.no

Tlf: 474 84 722.