Natur og miljø

Tolga kommune grenser i nord, vest og sør mot Tynset, i nord-øst mot Os og rett sør både til Rendalen og Engerdal kommuner.

Det totale arealet er 1047 kvadratkilometer og består for en stor del av fjell og utmark. Klimaet i Tolga kjennetegnes ved typisk innlandsklima med kalde og tørre vintre, og forholdsvis lite nedbør. De lokale klimavariasjonene er store på grunn av store høydeforskjeller.

Gjennomsnittstemperaturen for årets kaldeste måned (januar) er -9 til -11. Tilsvarende for årets varmeste måned er 15-17 grader. Årsnedbøren ligger på 4-500 mm, noe som tilsier at det er relativt nedbørsfattig. Det meste av denne nedbøren faller i sommerhalvåret.

Ferdsel i utmark

Friluftsloven sier at allmennhetens ferdsel i utmark er fri. Det gjelder også ferdsel med båt på vann og vassdrag. For bruk av motor gjelder Lov om motorferdsel i utmark og lokal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, Tolga kommune.

Hund i utmark

Husk at det er båndtvang i henhold til viltloven i perioden 1.april-20.august. Som et utgangspunkt er det aldri tillatt å la hunden løpe fritt omkring uten at den følges på forsvarlig måte.

Bålbrenning i eller nærheten av skogsmark er forbudt i tiden 15.april-15.september.

Husk:

Lukk igjen grinder etter deg!

Rydding av rasteplass og teltplass er selvsagt-avfallet bærer vi med hjem!

Orienter deg om lokale bestemmelser for jakt og fiske.

 

Fiske

Fiskekort 

I Tolga kommune er det kun private eiendommer, foruten noe statsallmenning ved Langsjøen, sør-øst i kommunen. Lokale fiskeregler er derfor fastsatt av rettighetshavere.
I en del vassdrag er det fastsatt høstfredning av ørret, mens det er tillatt å fiske andre arter. Sett deg inn i reglene for det vannet du skal fiske i.

Fiskekort får du kjøpt på nettsiden Inatur eller her:  
  
 

Område

Hvor 

Telefon 

Vingelen

Vingelen turistinformasjonF

47 92 11 87

Tolga

YX Tolga Bensin & service

62 49 42 80 

Tolga

Hodalen fjellstue (Kun sommer)

62 49 60 72

Tolga

Kvennan camping

62 49 40 39

Øversjødalen

Øversjødalen gård

62 49 62 91

 

Fishspot.no gir deg god oversikt over fiskevann, fiskekort og muligheter.

Det er også satt ut selvbetjeningskasser der du kan kjøpe fiskekort ved bomstasjoner.

Fiskeoppsyn 


De ulike fiskeområdene har et fiskeoppsyn. Stell deg slik at det blir en hyggelig prat for begge parter. Ha alltid med gyldig fiskekort og overhold fiskereglene.

Andre viktige huskeregler for fiske:

 • Det er ikke tillatt å bruke agnfiske (død eller levende) fanget i andre vassdrag. 
 • Fiske med død eller levende ørekyte som agn er forbudt
 • Utsetting av fisk må kun skje etter særskilt tillatelse
 • Tørk alt utstyr, støvler o.s.v. før du bruker det i andre vassdrag
 • Tøm aldri vannbeholdere direkte i vassdraget
 • Ikke sløy eller vask fisk i et annet vassdrag enn der den er fanget.
Friluftsliv

Tolga ligger vakkert plassert i Nord-Østerdalen med flott og variert natur rett utenfor stuedøra. Vinterstids kjøres det skiløyper i alle utfartsområdene. 

Det er Tolga Turlag som er ansvarlig for løypenettet. Det finnes tre skihytter i kommunen: Kletthytta på vestsida, Sumundshytta på østsida og Vingelen skihytte i Vingelen.

Den som vil svette litt ekstra kan benyttes seg av lysløypa med utgang fra Sætershallen. Lysløypa ble opprustet spesielt i forbindelse med at Tolga arrangerte NM i 2010.

Tjønnhauan natursti byr på en lærerik vandring med 20 poster med tema skog. Naturstien er på 3,9 km og ligger ved Grantævet.

 

Ut.no har oversikt over løypenett, turløyper, sykkelstier og andre egnede ruter.

Ved henvendelse servicetorget, kan du få Turkart over Tolga. Der får du oversikt over 56 turer og områder som er verdt å besøke.

 

Jakt

Det er grunneiersammensluttninger som administrerer jakt i Tolga kommune. Oversikt og muligheter for å kjøpe jaktkort ser du på nettsiden Inatur. Der finner du også oversikt over jakt på Statsallmenningen øst i kommunen.

Leiekjøring med snøscooter i Tolga kommune

Leiekjøring med snøscooter i Tolga kommune 2020-2024 - Oversikt over personer med tillatelse

Vedtak i Tolga Formannskap 4.6.2020: 

 

 1. I henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 § 5, første ledd, bokstav a) gir Tolga kommune tillatelse til følgende fastboende personer til i ervervsmessig øyemed å påta seg transport av personer og utstyr med snøscooter for perioden november 2020 til april 2024 for:

-

transport mellom bilveg og hytte,

-

tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,

-

transport for massemedia på reportasjeoppdrag,

-

transport av funksjonshemmede,

-

transport av ved,

-

transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6,

 

 

 

Geografisk område 

Innehaver av tillatelse 

Tlf/Mobil 

Mobil 

Øversjødalen/

Langsjøen

Ole Johan Nytrøen

 

Proffen Hytteservice v/ Gunn Hege Jordmoen

Sebastian Joten Langsjøvoll

970 12 234

970 12 234

 

 

482 53 788

 

 

454 18 748

 

Kåsa / Holøyen

Magne Jordet

Erik Smedås

 

482 49 101

478 84 557

Hodalen

Arve Rye

Morten Paulsen

 

911 75 404

909 79 225

Tolga

 

Tolga Bensin og Service

 

 

Arnstein Galaaen

 

 

624 94 280

 

 

480 59 615

Eid

Ola Jordet

 

916 21 484

Vingelen

Vingelen I.L v / Lina Julnes 

 

Jon Iver Jordet

 

Harald Sørli

 

988 57 615

 

906 42 564

 

974 31 178

 

 

 

 

Raudsjødalen

Ola Tangen

 

906 67 558

 

 1. Avtale i henhold til gjeldende regelverk med den enkelte leiekjører inngås administrativt.

 

 1. Iht Naturmangfoldlovens § 7 er prinsippene i §§ 8 til 12 i loven lagt til grunn i dette vedtaket. Vedtaket begrunnes med at en velfungerende leiekjøringsordning vil bidra til å unngå og begrense skader på naturmangfoldet ut fra følgende momenter:
 • Erfaringsbasert kunnskap tilsier at økosystemene i kommunen tåler motorferdsel i  det omfang som leiekjøring med snøscooter i kommunen innebærer.
 • Leiekjøring foregår i meget liten grad i antatt sårbare områder.
 • Antall tildelte løyver vurderes å være godt tilpasset behovet i de ulike geografiske områdene av Tolga kommune.

 

 

Motorferdsel i utmark

For å verne vår natur mest mulig reguleres motorferdsel i utmark av lover og forskrifter. Det må søkes om all motorferdsel i utmark dersom ikke aktiviteten er tillatt i henhold til lov og forskrift.

Lokal forskrift for bruk av motorfartøy i utmark og vassdrag i Tolga kommune regulerer bruk av motor på båt.

Søknad kan sendes elektronisk til Tolga kommune.

Leiekjøring

Det er kun personer med tillatelse som får drive leiekjøring i utmark. Dette må søkes om, og tillatelse tildeles for en fireårsperiode. Det kan søkes om dispensasjon. For mer informasjon se eget punkt.

Vannområdekoordinator for Vannområde Glomma-Fjellregionen

 

Vannområde Glomma-Fjellregionen er et interkommunalt samarbeid mellom Røros, Os,Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal kommuner, og Innlandet fylkeskommune. Vannområdets formål er å følge opp forpliktelsene som følger av vannforskriften, og bidra til å forbedre miljøtilstanden i alle vannforekomster i kommunene. Vannområdet skal blant annet legge til rette for lokalt vannforvaltningsarbeid, og bidra til å utarbeide, igangsette og følge opp de regionale vannforvaltingsplanene med tilhørende tiltaksprogram for Innlandet og Viken vannregion. 

Vannområde Glomma-Fjellregionen er et selvstendig vertskommunesamarbeid, der Folldal kommune er vertskommune for samarbeidet, og har personalansvar for vannområdekoordinator (VOK) som er fast ansatt i 50 % stilling. Selv om Folldal kommune er formell arbeidsgiver, jobber vannområdekoordinator for, og har tilknytning til, alle kommunene som er medlemmer i vannområdet.

Vannområdekoordinator:

Solveig Marie Ryhaug
Teknisk, landbruk og utvikling, Folldal kommune
Telefon: 404 47 475

E-post: solveig.marie.ryhaug@folldal.kommune.no

 

Viltfond

Midler fra Tolga kommunes viltfond

Søknadsfrist er 15.februar hvert år. Søknadsbehandling foregår kun en gang hvert kalenderår i mars måned.

Tiltak og aktiviteter det kan søkes om tilskudd til:

 • fremme viltforvaltning.
 • styrke kunnskapen om viltet.
 • jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
 • tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.
Viltforvaltning

Nesten all utmark på Tolga er i privat eie. Bare lengst sørøst i kommunen ved Langsjøen er det en liten Statsallmenning.

Kommunestyret i Tolga har delegert sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til enhver tid gjeldende sentrale og lokale forskrifter og endringer i lov, til viltnemnda, samt sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om forvaltning av rovdyr § 9 m/kommentarer:Oppnevning av kommunalt fellingslag for fredet rovvilt . Viltnemnda oppnevner dette fellingslaget årlig innen 1. juni.

 

Vet du hva du skal gjøre ved viltpåkjørsler?

Hvis du kjører på vilt, har du en del ansvar og plikter:

 • Sett på varselblink før du går ut av kjøretøyet - husk også å ta på refleksvest, samt å sette ut varseltrekant.
 • Ring politi på 02800 og varsle om påkjørsel av dyr (plikt), selv om du tror dyret er uskadd. Du risikerer avkortning på forsikringen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres. Manglende varsling kan føre til anmeldelse.
 • Politiet varsler videre til fallviltmannskapene (viltnemnda) i den kommunen påkjørselen har skjedd.
 • Om dyret flykter til skogs og du ikke kan vente på viltnemda, merk stedet hvor dyret forsvant slik at de har en sporutgang. Bruk gjerne viltbånd, om du har dette med deg. Viltbånd (gule) kan du få på kommunehuset.
 • Avliv aldri en skadet elg, hjort, rein, rådyr, villsvin eller dyr fra dyrehold (husdyr) på egen hånd.
 • Avgjørelsen om avlivning skal tas av politi eller fallviltmannskap.
 • Ta aldri med deg et påkjørt og drept vilt uten tillatelse.

Se også:

Statens vegvesen

Vegtrafikkloven § 12

Dyrevelferdsloven § 4