Nemnder og utvalg 2019-2023

Nemnder og utvalg

Politisk komite for strategiplan for mottak og integrering av innvandrere i Tolga kommune

Ann-Kristin Leistad Sandvik, leder

Heidi Øien

Kjell Dalløkken, vara

Fagrådet for Teater i Innlandet

Kommunalt valgt representant 2019-2023:

Terje Sundt.

Vara: Eivind Moen.

Kontaktutvalg for landbruk

Kommunalt valgt representant til kontaktutvalg for landbruk 2019-2023:

Åsmund Nymoen. Vara: Kjell Dalløkken.

Administrasjonsutvalget 2019-2023

Arbeidsgiver politisk: Formannskapet med vararepresentanter.
Arbeidsgiver administrativt: Rådmann, Eivind Moen og Harald Sørli

Tillitsvalgte: Liz L.Skårn (personlig vara -Elin Eggen), Leif Martin Kristoffersen (personlig vara -Bjørn Morten Galåen) og Mona Randen (personlig vara- Hanne Petersen).

 

Arbeidsmiljøutvalget

Astrid Moen, enhetsleder.

Siv Stuedal Sjøvold, rådmann.

 May Irene A. Løseth, sektorleder.                              Vara: Berit K.Graftås.

Inge Erlimo, hovedvernombud.                                  Vara: Kari Sundmoen Jordet.

Bjørn Morten Galåen, leder AMU.

Terje Bakken, tillitsvalgt.

Harald Sørli, sekretær.

Bunåva 2019-2023

Kommunal representant i styret for Bunåva 2019-2023:

Knut Sagbakken. Vara: Maren Riise Rusten.

Torill Østvang.     Vara: Jacob Trøan.

 

Eldrerådet 2019-2023

Kommunestyrets representanter:

Regina Sankar-Øyan.                   Vara: Thorbjørn Liell.

Guro Leren.                                   Vara: Julie Skogsrud Jordet.

+ 3 representanter fra pensjonistforeninga og 2 vara.

 

Fagrådet for Nord-Østerdal Musiker 2019-2023

Kommunalt valgt representant til fagrådet for Nord-Østerdal Musiker 2019-2023:

Svein Gjelten Bakken.   Vara: Turid Camilla Tollan Dalseng

 

Fiskefondet

Eva Nyhus, SV-leder.  Personlig vara:  Ann-Kristin Leistad Sandvik, Ap.

Regina Sankar-Øyan, SV.  Personlig vara: Åsmund Nymoen, Ap.

Esten Kleven, Sp. Personlig vara: Leif Vingelen, Sp.

Ola Borgar Bakos, Os-erlia elvelag. Personlig vara: Ole Oskar Kleven, Tolga-Vingelen elveeierlag.

Erling Birger Semmingsen, Tolga-Vingelen elveeierlag. Personlig vara: Lars Idar Røsten, Glomma-Tunna elveeierlag.

Fjell IKS og Revisjon Fjell IKS 2019-2023

Representantskapet for Kontrollutvalg Fjell IKS og Revisjon Fjell IKS 2019-2023:

Representant: Ordfører.

Vara: Varaordfører.

Fjellstyret 2019-2023

Tolga fjellstyre 2019-2023:

Marit Magnesdatter-Jordet-leder            Vara: Kari Joten Langsjøvold

Ola Petter Søndmør-nestleder                Vara: Anne Maj Wangen Solheim

Jan Oddbjørn Holøien                            Vara: Stig Rune Øien

Sebastian Joten Langsjøvold                Vara: Anders Ellefsplass

Eva Nyhus                                             Vara: Torgeir Tronslien

Forliksrådet

Forliksrådet er felles for Nord-Østerdalen:

Nord-Østerdal Forliksråd

Ringveien 36

2500 Tynset.

Forliksråd-sekreteriatet  

v/Torgeir Waage Tronslien

- Tlf 62 48 37 00

Ansvarlig: 

Karl Sigurd Hole 

- Tlf 911 27 555 

Forstanderskapet i Tolga-Os sparebank 2019-2023

Representant: Ordfører.

Vara: Leif Vingelen.

Frivilligsentralen 2019-2023

Representanter i styret for frivilligsentralen 2019-2023:

Knut Sagbakken.

Vara: Einar Hilmarsen.

Generalforsamling FARTT 2019-2023

Representant:Ordfører.

Vara: Varaordfører.

Generalforsamling FIAS 2019-2023

Representant:Ordfører.

Vara: Jo Esten Trøan.

Generalforsamling Meskano 2019-2023

Representant:Ordfører.

Vara: Varaordfører.

Generalforsamling Tos Asvo 2019-2023

Representant: Ordfører.

Vara: Varaordfører.

Interkommunalt utvalg for vernesaker

Representant: Ordfører. 

Vara:Varaordfører

Internasjonalt råd 2019-2023

Kommunestyrets representanter:

Håvard S.Saanum.              Vara: Aud Inger Erlien Dalløkken.

Lia Molenaar.                       Vara: Anne Maren Røseplass.

Fra minoritetene: 

3 representanter                Vara: 2

Kontrollutvalg 2019-2023

Audun Holte (leder).

Marit Gilleberg (nestleder).

Heidi Øien.

Trond Peder Carlsen.

Torill Eva Steien.

Vara: Embret Rønning, Per Gunnar Bakken og Anne Lise Lysgård. 


Sekretariat:
Torill Bakken, tlf 920 68 146, Os Kommunehus.

Kontrollutvalget har egen hjemmeside der du kan se møtedokumentene i sin helhet.

Tolga kirkelige fellesråd

Kommunalt valgt representant til Tolga kirkelige fellesråd 2019-2023:

Representant: Eva Nyhus. Vara: Jakob Trøan.

KS

Ordfører. Vara: Varaordfører.

Midt-Hedmark brann-og redningsvesen

Styret i Midt Hedmark brann -og redningsvesen (gjelder i perioden 1.5.2020-30.4.2024:

Representant: Eva Nyhus.

Vara: Leif Vingelen.

 

Representantskapet i Midt Hedmark brann-og redningsvesen 2019-2023:

Einar Hilmarsen.                            Vara: Ingeborg Kirkbakk.

Ann-Kristin Leistad Sandvik.           Vara: Åsmund Nymoen.

Nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark 2019-2023

Representant: Ordfører.

Vara: Ingeborg Kirkbakk.

 

Nord-Østerdalmuseet 2019-2023

Representanter i styret for Nord-Østerdalsmuseet 2019-2023:

Jakob Trøan                   Vara: Randi Vingelsgaard

Eva Nyhus                      Vara: Ingrid Eide

NØK -representantskapet 2019-2023

Representantskapet i Nord-Østerdal kraftlag:

Representant:Ordfører.

Vara: Varaordfører.

Overtaktsnemnd for eiendomsskatt 2019-2023

Svein Ola Nygjelten -leder.

 Anne Berit Nordvang.

 Tove Mette Tverråen.

Vara: Marit Erlien Hulbækmo.
 

 

Regionrådet for fjellregionen 2019-2023

Ordfører.

Varaordfører.

Opposisjonen: Leif Vingelen.

Vara for opposisjonen: Ingeborg Kirkbakk.

 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer foreslått av organisasjonene:

Kjell Dalløkken, leder.

Kristin K.Moseng.

Jan Pallin.

Vara: Lotte Iversen.

Kommunestyrets representanter:

Ann-Kristin Leistad Sandvik, nestleder.                             Vara: Frode Rusten.

Jo Esten Trøan                                                                  Vara: Einar Hilmarsen.

 

Klikk på denne lenken for veileder utarbeidet av Bufdir

Samarbeidsutvalg i skolene og barnehagene 2019-2023

Tolga skole: Ann- Kristin Leistad Sandvik.                            Vara: Toril Østvang.
Vingelen skole: Kjell Dalløkken.                                            Vara: Regina Sankar-Øyan.
Tolga barnehage: Jo Esten Trøan.                                        Vara: Esten Kleven.

Takstnemnd for eiendomsskatt 2019-2023

Toril Østvang -leder.

Jon Tollan.

Stein Nygjelten.

Vara: Ingunn Bakken.

 

Stiftelsen Fredheim

 

Representant: Elin Eggen

Vararepresentant: Siv S Sjøvold

Trafikksikkerhetsutvalget 2019-2023

Esten Kleven-leder.

Anne Lise Lysgård.

Svein Gjelten Bakken.

Åsmund Nymoen.

Maren Riise Rusten.

Vara:

Julie Skogsrud Jordet.

Mari Lise Bakken.

Leif Vingelen.

+ 2 medlemmer som oppnevnes av Ungdomsrådet.

Tolgen Hyttestue-stiftelse

Kommunalt valgte representanter til Stiftelsen Tolgen Hyttestue 2019-2023:

Maren Riise Rusten.                           Vara: Eva Nyhus

Per Kolstad .                                       Vara: Britt Nesteby

Toril Østvang .                                    Vara: Anne Maren Røseplass

 

Vannverkstyrene 2019-2023

Tolga Vannforsyning: Kommunalt fra 01.01.2016.

Vingelen Vassverk: Ann-Kristin Leistad Sandvik. Vara: Leif Vingelen.

Hodalen Vannverk: Esten Ole Nygjelten. Vara: Jo Esten Trøan.

Øversjødalen Vannverk: Peter van Gastell. Vara: Jan Pallin.

Verdensarvrådet Tolga 2019-2023

Ingeborg Kirkbakk-leder.

Tone Hulbækmo.

Jon Vingelen.

Anne- Gjertrud Rye.

Bjørn Ivar Ryen (leder Museet i Vingelen).

Kjell Dalløkken.

Anne Helen Lien.

Vara:

Jacob Trøan.

Marit Gilleberg.

Maren Riise Rusten.

Villreinnemd Forollhogna 2019-2023

Representant: Toril Østvang.

Vara: Esten Kleven.

 

Villreinnemd Tolga Østfjell 2019-2023

Viltnemda i Tolga er valgt som villreinnemd i Tolga Østfjell 2019-2023:

Jo Esten Trøan, leder.

Jan Håkon Jordet

Jakob Trøan

Britt Nesteby

Karen Prytz


Vara: Åsmund Nymoen, Gunn Hege Jordmoen.

Sekretær: Kjetil Brodal, e-post: kjetil.brodal@tolga.kommune.no

 

Viltnemnd 2019-2023

Jo Esten Trøan, leder.

Jan Håkon Jordet

Jakob Trøan

Britt Nesteby

Karen Prytz


Vara: Åsmund Nymoen, Gunn Hege Jordmoen.

Sekretær: Kjetil Brodal, e-post: kjetil.brodal@tolga.kommune.no

Viltnemda er også Villreinnemd for Tolga Østfjell Villreinområde. 

Vingelen kirke-og skolemuseum 2019-2023

Medlemmer i styret for Vingelen kirke-og skolemuseum 2019-2023:

Einar Hilmarsen.

Vara: Torill Storhaug Urset.

Vingelen nærvarme 2019-2023, styre og representantskap

Styret:

Einar Hilmarsen.              Vara: Ingunn Bakken

Representantskapet:

Ordfører.              Vara: Varaordfører

Årsmøte i Destinasjon Røros 2019-2023

Representant: Ordfører.

Vara: Varaordfører.