Nemnder og utvalg 2015-2019

Nemnder og utvalg

Administrasjonsutvalget

Arbeidsgiver politisk: Formannskapet m/vara
Arbeidsgiver administrativt: Rådmann, Eivind Moen og Harald Sørli

Tillitsvalgte: Liz L.Skårn (personlig vara -Elin Eggen), Leif Martin Kristoffersen (personlig vara -Bjørn Morten Galåen) og Mona Randen (personlig vara- Hanne Petersen).

 

Arbeidsmiljøutvalget

Arb.giversida: Rådmann, May Irene Løseth og Berit Konstad Graftås
Vara: Anne Buttingsrud, Morten Nyhus 

Arb.takersida: Bjørn Morten Galåen, Terje Bakken, Hovedverneombud

Bunåva-kommunal representant i styret

Joanne Aas Rye  vara: Svein Gjelten Bakken

 

Eldrerådet

Jan Erik Riise, Eli Signe Hørven Jordet, Marthe Nygjelten
Vara: Ingunn H. Engset og Tormod Haugen 

Fra kommunen: Gudny Hagen Bakken, Trond P. Carlsen
Vara: Liv Eide, Randi Vingelsgård

 

Fagrådet for Nord-Østerdal Musiker

Svein Gjelten Bakken Vara: Turid Camilla Tollan

 

Fjellstyret

Jan Oddbjørn Holøien, leder, Ola Petter Søndmør n.leder, Marit Jordet,
Torgeir Tronslien, Anne Maj Wangen Solheim
Vara:Stig Rune Øien, Henning Kaasen, Marie Goodell, Anders Ellefsplass,
Anne Lise S. Sønmør

Forliksrådet

Forliksrådet er felles for Nord-Østerdalen:

Nord-Østerdal Forliksråd

Ringveien 36

2500 Tynset.

Forliksråd-sekreteriatet  

v/Torgeir Waage Tronslien

- Tlf 62 48 37 00

Ansvarlig: 

Karl Sigurd Hole 

- Tlf 911 27 555 

Frivilligsentralen

Kommunal representant: Ingeborg Kirkbakk. Vara: Gudny Hagen Bakken

Generalforsamling FARTT

Ordfører. Vara: Varaordfører.

Generalforsamling FIAS

Ordfører. Vara: Varaordfører.

Generalforsamling Meskano

Ordfører. Vara: Varaordfører.

Generalforsamling Tos Asvo

Ordfører. Vara: Varaordfører.

Interkommunalt utvalg for vernesaker

Ordfører.  Vara:Varaordfører

Internasjonalt råd

Eva Nyhus, vara: Anne Maren Røseplass
Synnøve Narjord,  Ahmed Alabdallah, Danielle Driehaus, Ingrid Eide, Svein Gjelten Bakken
vara: Richard Mukoyo, Sandra Zikaite

Kontrollutvalg

Marit Gilleberg (leder) Audun Holte, Odd Arne Skjæret, Toril Eva Steien, Per Gunnar Bakken
Vara: Embret Rønning, Astrid Alice Haug, Anne Lise Lysgård
Sekretariat:
Torill Bakken, tlf 92068146, Os Kommunehus.

Kontrollutvalget har egen hjemmeside der du kan se møtedokumentene i sin helhet.

Kommunens representant i Menighetenes fellesråd

Johanne Aas Rye  Vara: Trond P. Carlsen

KS

Ordfører. Vara: Varaordfører.

Midt-Hedmark brann-og redningsvesen

Per Gunnar Bakken  Vara. Inger Johanne Simensen

Ann-Kristin L. Sandvik  Vara: Leif Vingelen

Nord-Østerdalmuseet

Jakob Trøan  Vara: Øistein Aasen
Marit Erlien Hulbækmo  vara: Ingrid Eide

NØK

Kommunens representant til representantskapet:

Morten Nyhus vara: Trond P. Carlsen

Overtaktsnemnda for eiendomsskatt

Svein Ola Nygjelten (leder) Anne Berit Nordvang, Tove Mette Tverråen
 

 

Regionrådet

1: Ordfører. Vara: Varaordfører
2: Bjørnar Tollan Jordet 

 

Representant i vannverkstyrene

Vingelen Vannverk: Embret Rønning  Vara: Leif Vingelen
Hodalen Vannverk: Johanne Aas Rye  Vara: Esten Ole Nygjelten

Øversjødalen Vannverk: Ragnhikd Aashaug  Vara: Jan Pallin

Rådet for likestilling for funksjonshemma

Ann-Kristin L. Sandvik (leder),  Vara: Marit Erien Hulbækmo

Jo Esten Trøan  vara: Lotte Iversen
Brukerrepresentanter: Jan Pallin, grete Nesset, Kristin K. Moseng
Vara: Sigrid Vingelen

Klikk på denne lenken for veileder utarbeidet av Bufdir

Samarbeidsutvalget for skoler/barnehager

Tolga skole: Randi Ane Storhaug   Vara: Ann Kristin L. Sandvik
Vingelen skole: Per Kolstad  Vara: Bjørnar Tollan Jordet
Tolga barnehage: Marit Hulbækmo Vara: Leif Vingelen

Takstnemnda for eiendomsskatt

Toril Østvang (leder), Jon Tollan, Stein Nygjelten

Tolga fjellstyre

Jan O. Holøien (leder), Ola P. Søndmør, Kari J. Langsjøvold, Torgeir Tronslien, Anne M. Solheim
Vara: Stig R. Øien, Erik Smedås, Marie Goodell, Anders Ellefsplass, Anne Lise Sønmør

Tolgen Hyttestue-stiftelse

Morten Nyhus  Vara: Gudny Hagen Bakken
Per Kolstad   Vara: Marit Erlien Hulbækmo
Toril Østvang  Vara: Trond P. Carlsen

 

Trafikksikkerhetsutvalget

Randi Ane Storhaug, Svein Gjelten Bakken, Åsmund Nymoen
Vara: Bjørnar Tollan Jordet

Villreinnemd Forollhogna

Leder: Per Ousten, Dalsbygda, 2550 Os i Østerdalen, 62 49 80 16, Epost

  • Solfrid Storli, Tynset
  • Reidar Kojedal, Røros
  • John Håkon Stensli,Tolga
  • Arve Withbro, Rennebu
  • Vegard Dragmyrhaug, Holtålen
  • Nils Olav Storrø, Midtre Gauldal

Tolga kommunes representanter: John Håkon Stensli, vara: Toril Østvang.

 

Viltnemnda

Jo Esten Trøan, leder, Jan Håkon Jordet, Jakob Trøan, Aud Inger Dalløkken, Bente Gulløien.
Vara: Åsmund Nymoen, Karen Prytz
Gjelder også for Tolga Østfjell.

Sekretær: Kjetil Brodal, e-post: kjetil.brodal@tolga.kommune.no

Viltnemda er også Villreinnemd for Tolga Østfjell Villreinområde. 

Vingelen kirke-og skolemuseum

Øistein Aasen  Vara: Turid Vingill

Vingelen nærvarme

Svein Ola Nygjelten  Vara: Ingunn Bakken

Årsmøte i Destinasjon Røros

Representant: Øystein Aasen

Vara: Leif Vingelen

Stiftelsen Fredheim

 

Representant: Elin Eggen

Vararepresentant: Siv S Sjøvold

Anne Buttingsrud fratrer sitt verv i kontrollutvalget.

Odd Arne Skjæret velges til medlem i kontrollutvalget i perioden 2015 – 2019 ,ved suppleringsvalg.