Nemnder og utvalg 2023-2027

Administrasjonsutvalget: 

Fra politisk nivå: Formannskapet med vararepresentanter 

Fra administrasjonen; 

Fra tillitsvalgte: 

 

Eiendomsskatt:  

Takstnemnd:          Toril Østvang, leder 

                              Stein M Nygjelten 

                              Elisabeth Saanum 

                              Vara: Ingunn Bakken 

 

Overtakstnemnd:   Svein Ola Nygjelten, leder 

                               Marit Erlien Hulbækmo 

                               Tove Mette Tveråen 

                               Vara: Trond Peder Carlsen 

 

Eldreråd:              

Inga Trøan Sundt     vara: Elisabeth Lundberg 

                               Svein G. Bakken      vara: Esten Kleven 

Fiskefond:            

Esten Kleven            vara: Kari Nordskogen Volden 

Terje Sundt                vara: Svein Gjelten Bakken

Eva Nyhus                 vara:  Amund Tangen Bondal 

 

Fjellstyret: 

Velges i november

 

Frivilligsentralen:      

Inga Trøan Sundt                    vara Heidi Øien 

 

Inkluderingsutvalg:

Esten Inge Hilmarsen, leder   vara: Amund T. Bondal 

Cornelia C Molenaar               vara; Ingeborg Kirkbakk 

 

Midt-Hedmark brann og redning(MHBR):

Repr. til styret:                      Eva Nyhus og Esten Kleven 

Repr til representantskapet:  Elisabeth Lundberg         vara: Anne-Gjertrud Rye 

                                              Ingar Gjelten                    vara: Kari N. Volden 

 

Nasjonalparkstyret Forollhogna:  

Ordfører                vara: Toril Østvang 

 

IPRNØ:                                

Ordfører                            vara: Varaordfører 

 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne: 

Politisk repr.                    Amund T. Bondal                  vara: Maren R Rusten 

                                        Jo Esten Trøan                        vara; Jakob Trøan 

Repr. fra organisasjoner:  Lotte Iversen 

                                         Kristin Kalstad Moseng 

                                         Peter van Gastel 

                                         Vara;  Frode Rusten og Ann-Kristin L Sandvik 

 

Samarbeidsutvalg skole og barnehage: 

Tolga skole:       Terje Sundt                    vara :Kari N Volden 

Vingelen skole:  Esten Inge Hilmarsen     vara: Ingeborg Kirkbakk 

Tolga barnehage; Toril Østvang                vara:  Maren Riise Rusten 

 

Trafikksikkerhetsutvalg:    

 Knut Sagbakken, leder 

 Inga Trøan Sundt 

 Maren Riise Rusten 

Esten Kleven 

Svein Gjelten Bakken 

1.vara: Liv-Monica B Holøyen 

2.vara:  Åsmund Nymoen 

3.vara: Terje Sundt 

 

Tolga kirkelige fellesråd:     

Ingeborg Kirkbakk   vara: Ordfører 

 

Stiftelsen TolgenHyttstue:   

 Anne-Gjertrud Rye       vara: Eva Nyhus 

Maren Riise Rusten      vara: Toril Østvang 

Svein Gjelten Bakken   vara: Ingar Gjelten 

 

Tynset folkehøgskole, forvaltningsstyre:  

Anne Maren Røseplass  vara: Brit V Ryen 

 

Verdensarvrådet, lokalt:      

Ingeborg Kirkbakk, leder 

Anne-Gjertrud Rye 

Eva Nyhus 

 Jon Sagbakken 

 Jon Vingelen 

 Jakob Trøan 

Tone Hulbækmo 

Vara:  Terje Bakken 

         Maren Riise Rusten 

        Britt Nesteby 

Villreinnemnd Forollhogna:     

Elisabeth Lundberg og Jo Esten Trøan 

 

Villreinnemnd Tolga østfjell:  

Viltnemnda i Tolga kommune 

 

Viltnemnda:                      

Jo Esten Trøan, leder 

Elisabeth Lundberg 

Åsmund Nymoen 

Jan Håkon Jordet 

Britt Nesteby 

 1.vara:  Esten Kleven 

2.vara:  Gunn Hege Jordmoen-Søndmør 

 

Vingelen nærvarme: 

Styrerepresentant:             Kari NordskogenVolden  vara: Toril Østvang 

Utsending til årsmøtet:      Ordfører                            vara: Varaordfører 

 

Valg av medlemmer til utredningsoppgave; Handlingsplan mot selvmord : 

  Maren Riise Rusten, leder 

  Elisabeth Lundberg 

   Åsmund Nymoen 

  Jo Esten Trøan 

   Toril Østvang