Nemnder og utvalg 2019-2023

Politisk komite for strategiplan for mottak og integrering av innvandrere i Tolga kommune

Ann-Kristin Leistad Sandvik, leder

Heidi Øien

Kjell Dalløkken, vara

Fagrådet for Teater i Innlandet

Kommunalt valgt representant 2019-2023:

Terje Sundt.

Vara: Eivind Moen.

Kontaktutvalg for landbruk

Kommunalt valgt representant til kontaktutvalg for landbruk 2019-2023:

Åsmund Nymoen. Vara: Kjell Dalløkken.

Meddommere

Nord-Østerdal jordskifterett 2021-2024:

Stine Ringnes

Hilde Harsjøen

Aina Bredesen

Jo Esten Trøan

Ingar Brennmoen

Trond Erlien

 

Eidsivating lagmannsrett 2021-2024:

Kari Sundmoen Jordet

Amund Leren

 

Nord-Østerdal tingrett 2021-2024:

Arnstein Solheim

Mari Trøan

Gunn Hege Jordmoen

Elvis Mujkanovic

 

Skjønnsmedlemmer:

Toril Eva Steien

Odd Rune Enget

Dyrevernnemda i Nord-Østerdal 2021-2024

Dyrevernnemnda i Nord-Østerdal perioden 2021-24: 


Tynset: Olav Horten 
Rendalen: Kjell Sveinar Nytrøen
Alvdal: Anne Berit Gjermundshaug
Os: John Ryen jr.
Tolga: Olav Bakken
Folldal: Mari Tallerås

Her ser du alle dyrevernnemdene i region ØST for perioden 2021-24. (PDF, 74 kB)

Administrasjonsutvalget 2019-2023

Arbeidsgiver politisk: Formannskapet med vararepresentanter.
Arbeidsgiver administrativt: Kommunedirektør, Eivind Moen og Harald Sørli

Tillitsvalgte: Mona Randen (personlig vara: Birgit Svendsen), Leif Martin Kristoffersen (personlig vara -Bjørn Morten Galåen) og Berit Flatgård (personlig vara: Bente Gulløien).

 

Arbeidsmiljøutvalget

Astrid Moen, enhetsleder.

Siv Stuedal Sjøvold, kommunedirektør.

 May Irene A. Løseth, sektorleder.                              Vara: Berit K.Graftås.

Inge Erlimo, hovedvernombud.                                  Vara: Kari Sundmoen Jordet.

Bjørn Morten Galåen, leder AMU.

Harald Sørli, sekretær.

Bunåva 2019-2023

Kommunal representant i styret for Bunåva 2019-2023:

Knut Sagbakken. Vara: Maren Riise Rusten.

Torill Østvang.     Vara: Jacob Trøan.

 

Eldrerådet 2019-2023

Kommunestyrets representanter:

Regina Sankar-Øyan.                   Vara: Thorbjørn Liell.

Guro Leren.                                   Vara: Julie Skogsrud Jordet.

Fra pensjonistforeninga:

Torill Urset Erlimo

Ester Holøimoen

Stein Vidar Nytrøen

Vara:

Kari Grete Sveen

 

Fagrådet for Nord-Østerdal Musiker 2019-2023

Kommunalt valgt representant til fagrådet for Nord-Østerdal Musiker 2019-2023:

Svein Gjelten Bakken.   Vara: Turid Camilla Tollan Dalseng

 

Fiskefondet

Eva Nyhus, SV-leder.  Personlig vara:  Ann-Kristin Leistad Sandvik, Ap.

Regina Sankar-Øyan, SV.  Personlig vara: Åsmund Nymoen, Ap.

Esten Kleven, Sp. Personlig vara: Ingeborg Kirkbakk, Sp.

Ola Borgar Bakos, Os-erlia elvelag. Personlig vara: Ole Oskar Kleven, Tolga-Vingelen elveeierlag.

Erling Birger Semmingsen, Tolga-Vingelen elveeierlag. Personlig vara: Lars Idar Røsten, Glomma-Tunna elveeierlag.

Fjell IKS og Revisjon Fjell IKS 2019-2023

Representantskapet for Kontrollutvalg Fjell IKS og Revisjon Fjell IKS 2019-2023:

Representant: Ordfører.

Vara: Varaordfører.

Fjellstyret 2019-2023

Tolga fjellstyre 2019-2023:

Marit Magnesdatter-Jordet-leder            Vara: Kari Joten Langsjøvold

Ola Petter Søndmør-nestleder                Vara: Anne Maj Wangen Solheim

Jan Oddbjørn Holøien                            Vara: Stig Rune Øien

Sebastian Joten Langsjøvold                Vara: Anders Ellefsplass

Eva Nyhus                                             Vara: Torgeir Tronslien

Forliksrådet

Forliksrådet er felles for Nord-Østerdalen:

Nord-Østerdal Forliksråd

Ringveien 36

2500 Tynset.

Forliksråd-sekreteriatet  

v/Torgeir Waage Tronslien

- Tlf 62 48 37 00

Ansvarlig: 

Karl Sigurd Hole 

- Tlf 911 27 555 

Forstanderskapet i Tolga-Os sparebank 2019-2023

Representant: Ordfører.

Vara: Ingeborg Kirkbakk

Frivilligsentralen 2019-2023

Representanter i styret for frivilligsentralen 2019-2023:

Knut Sagbakken.

Vara: Einar Hilmarsen.

Generalforsamling FARTT 2019-2023

Representant:Ordfører.

Vara: Varaordfører.

Generalforsamling FIAS 2019-2023

Representant:Ordfører.

Vara: Jo Esten Trøan.

Generalforsamling Meskano 2019-2023

Representant:Ordfører.

Vara: Varaordfører.

Generalforsamling Tos Asvo 2019-2023

Representant: Ordfører.

Vara: Varaordfører.

Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal 2019-2023

Ordfører.

Varaordfører.

Opposisjonen: Jo Esten Trøan.

Vara for opposisjonen: Ingeborg Kirkbakk.

 

Interkommunalt utvalg for vernesaker

Representant: Ordfører. 

Vara:Varaordfører

Inkluderende utvalg 2019-2023

Kommunestyrets representanter:

Håvard S.Saanum.             

Vara: Aud Inger Erlien Dalløkken.

Lia Molenaar.                     

Vara: Anne Maren Røseplass.

Fra minoritetene: 

Sille Toime

Magambo Ruigura

Sivert Tollan Hagen

Vara: 

Amal Issaq

Rigmor Tollan

Retningslinjer Inkluderingsutvalget i Tolga kommune:

 1: Inkluderingsutvalget skal være et organ som jobber bredt for inkludering i Tolga kommune.

2: Utvalget skal være et kontaktpunkt og et bindeledd mellom kommunale organer, næringslivet og frivillige lag og foreninger. Disse samarbeidspartnerne inviteres inn for innspill og diskusjon knyttet til inkluderingsarbeid. Utvalget knytter til seg ressurspersoner ut fra behov og ønsket aktivitet.

3: Utvalget vil normalt avholde 4 til 6 møter årlig. Det utarbeides et forslag til tiltaksliste for inkludering som fremmes for kommunestyret i forbindelse med behandling av årsbudsjett. Denne tiltakslisten skal synliggjøre ulike tiltak og aktiviteter som: -bidrar til økt samskaping -skaper et aktivt lokalsamfunn -stimulerer inkludering og trivsel for kommunens innbyggere

4: Utvalget består av 2 representanter og 2 vararepresentanter valgt av kommunestyret og 3 representanter med 2 vararepresentanter oppnevnt av kommunens administrasjon. Det skal sikre en bred sammensetting som inkluderer nye innbyggere og folk med ulike bakgrunn. Rådet konstituerer seg selv etter behov.

5: Utvalget skal bidra til å koordinere politisk deltagelse i regionale medvirkningsorgan for flerkulturelle og interkommunale tjenester som retter seg mot inkludering og integrering.

6: Kommunedirektøren oppnevner sekretærressurs for utvalget

Kontrollutvalg 2019-2023

Audun Holte (leder).

Torill Eva Steien (nestleder).

Heidi Øien.

Trond Peder Carlsen.

Per Gunnar Bakken

Vara: Embret Rønning, Mari Lise Bakken og Anne Lise Lysgård. 


Sekretariat:
Torill Bakken, tlf 920 68 146, Os Kommunehus.

Kontrollutvalget har egen hjemmeside der du kan se møtedokumentene i sin helhet.

Tolga kirkelige fellesråd

Kommunalt valgt representant til Tolga kirkelige fellesråd 2019-2023:

Representant: Eva Nyhus. Vara: Jakob Trøan.

KS

Ordfører. Vara: Varaordfører.

Midt-Hedmark brann-og redningsvesen

Styret i Midt Hedmark brann -og redningsvesen (gjelder i perioden 1.5.2020-30.4.2024:

Representant: Eva Nyhus.

Vara: Esten Kleven.

 

Representantskapet i Midt Hedmark brann-og redningsvesen 2019-2023:

Einar Hilmarsen.                            Vara: Ingeborg Kirkbakk.

Ann-Kristin Leistad Sandvik.           Vara: Åsmund Nymoen.

Nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark 2020-2023

 

Medlemmer i Nasjonalparkstyret for Forollhogna 2020 - 2023:

Navn medlem

Representerer (parti*)

Vararepresentant

Guri Heggem

Trøndelag fylkeskommune (Sp)

Hanne Feragen

Stein Tronsmoen

Innlandet fylkeskommune (Sp)

Hanne Velure

Isak V. Busch

Røros kommune, ordfører (Ap)

Guri Heggem

Runa Finborud, nestleder

Os kommune, ordfører (Sp)

Arne Horten

Sivert Moen, leder

Midtre Gauldal kommune, ordfører (Sp)

Ane Aunøien Moen

Tone Hagen

Tynset kommune, varaordfører (Ap)

Roar Estensgård

Marit Bjerkås

Rennebu kommune, varaordfører (Ap)

Ola Øie, ordfører

Bjørnar Tollan Jordet

Tolga kommune, ordfører (SV)

Ingeborg Kirkbakk

Arve Hitterdal

Holtålen kommune (Framtida Holtålen)

Tove Hegseth

*Partitilhørighet for medlem (ikke vararepresentant)

 

Nord-Østerdalmuseet 2019-2023

Representanter i styret for Nord-Østerdalsmuseet 2019-2023:

Jakob Trøan                   Vara: Randi Vingelsgaard

Eva Nyhus                      Vara: Ingrid Eide

NØK -representantskapet 2019-2023

Representantskapet i Nord-Østerdal kraftlag:

Representant:Ordfører.

Vara: Varaordfører.

Overtaktsnemnd for eiendomsskatt 2019-2023

Svein Ola Nygjelten -leder.

 Anne Berit Nordvang.

 Tove Mette Tverråen.

Vara: Marit Erlien Hulbækmo.
 

 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer foreslått av organisasjonene:

Kjell Dalløkken, leder.

Kristin K.Moseng.

Jan Pallin.

Vara: Lotte Iversen.

Kommunestyrets representanter:

Ann-Kristin Leistad Sandvik, nestleder.                             Vara: Frode Rusten.

Jo Esten Trøan                                                                  Vara: Einar Hilmarsen.

 

Klikk på denne lenken for veileder utarbeidet av Bufdir

Samarbeidsutvalg i skolene og barnehagene 2019-2023

Tolga skole: Ann- Kristin Leistad Sandvik.                            Vara: Toril Østvang.
Vingelen skole: Kjell Dalløkken.                                            Vara: Regina Sankar-Øyan.
Tolga barnehage: Jo Esten Trøan.                                        Vara: Esten Kleven.

Takstnemnd for eiendomsskatt 2019-2023

Toril Østvang -leder.

Jon Tollan.

Stein Nygjelten.

Vara: Ingunn Bakken.

 

Stiftelsen Fredheim

 

Representant: Elin Eggen

Vararepresentant: Siv S Sjøvold

Trafikksikkerhetsutvalget 2019-2023

Esten Kleven-leder.

Anne Lise Lysgård.

Svein Gjelten Bakken.

Åsmund Nymoen.

Maren Riise Rusten.

Vara:

Julie Skogsrud Jordet.

Mari Lise Bakken.

Jo Esten Trøan

+ 2 medlemmer som oppnevnes av Ungdomsrådet.

Tolgen Hyttestue-stiftelse

Kommunalt valgte representanter til Stiftelsen Tolgen Hyttestue 2019-2023:

Maren Riise Rusten.                           Vara: Eva Nyhus

Per Kolstad .                                       Vara: Britt Nesteby

Toril Østvang .                                    Vara: Anne Maren Røseplass

 

Vannverkstyrene 2019-2023

Tolga Vannforsyning: Kommunalt fra 01.01.2016.

Vingelen Vassverk: Ann-Kristin Leistad Sandvik. Vara: Esten Kleven.

Hodalen Vannverk: Esten Ole Nygjelten. Vara: Jo Esten Trøan.

Øversjødalen Vannverk: Peter van Gastell. Vara: Jan Pallin.

Verdensarvrådet Tolga 2019-2023

Ingeborg Kirkbakk-leder.

Tone Hulbækmo.

Jon Vingelen.

Anne- Gjertrud Rye.

Bjørn Ivar Ryen (leder Museet i Vingelen).

Kjell Dalløkken.

Anne Helen Lien.

Vara:

Jacob Trøan.

Marit Gilleberg.

Maren Riise Rusten.

Villreinnemd Forollhogna 2019-2023

Representant: Toril Østvang.

Vara: Esten Kleven.

 

Villreinnemd Tolga Østfjell 2019-2023

Viltnemda i Tolga er valgt som villreinnemd i Tolga Østfjell 2019-2023:

Jo Esten Trøan, leder.

Jan Håkon Jordet

Jakob Trøan

Britt Nesteby

Karen Prytz


Vara: Åsmund Nymoen, Gunn Hege Jordmoen.

Sekretær: Kjetil Brodal, e-post: kjetil.brodal@tolga.kommune.no

 

Viltnemnd 2019-2023

Jo Esten Trøan, leder.

Jan Håkon Jordet

Jakob Trøan

Britt Nesteby

Karen Prytz


Vara: Åsmund Nymoen, Gunn Hege Jordmoen.

Sekretær: Kjetil Brodal, e-post: kjetil.brodal@tolga.kommune.no

Viltnemda er også Villreinnemd for Tolga Østfjell Villreinområde. 

Vingelen kirke-og skolemuseum 2019-2023

Medlemmer i styret for Vingelen kirke-og skolemuseum 2019-2023:

Einar Hilmarsen.

Vara: Torill Storhaug Urset.

Vingelen nærvarme 2019-2023, styre og representantskap

Styret:

Einar Hilmarsen.              Vara: Ingunn Bakken

Representantskapet:

Ordfører.              Vara: Varaordfører

Årsmøte i Destinasjon Røros 2019-2023

Representant: Ordfører.

Vara: Varaordfører.