Rus-og psykisk helsetjeneste

Rus - og psykisk helsetjenesten er underlagt re-habilitering og mestringstjenesten, som ligger under omsorg.

Her jobber en høyskoleutdannet ansatt, med videreutdanning i rus- og psykiatri.

Formålet med tjenesten: 

 • Gi mennesker med psykisk lidelse og/eller rusproblemer individuell oppfølging.
 • Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid, er viktig i behandlingen.

Vår målgruppe er alle innbyggere i kommunen (barn, ungdom og voksne) som bor eller oppholder seg her.

 

Vi kan tilby:

 • Samtaler (tilpasset ditt behov), sorg/tap, psykisk lidelse. Hjelp til å mestre negative tanker.
 • Bistå til å komme i gang med arbeid, arbeidstrening eller skole.
 • Kognitivterapi, motiverende intervju.
 • Motivere for økt livskvalitet til rusmiddelavhengige ved hjelp av samtaler og støttetiltak.
 • Gjennom hjemmebesøk/tilsyn bidra til at våre brukere får dekket sine grunnleggende behov.
 • Administrering av medisiner.
 • Gi støtte, råd og veiledning til pårørende.
 • Samordne tjenester gjennom samarbeid med andre etater og ta initiativ til individuell plan (IP).
 • Trening i praktiske og sosiale ferdigheter.
 • I samarbeid med fastlege henvise til videre behandling/innleggelse i spesialhelsetjenesten ved behov.
 • Psykiatritjenesten er en del av kommunens kriseteam 

 

SLT-modellen

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak.

SLT-modellen er en modell for å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Gjennom å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner, skal modellen fremme gode og trygge oppvekstsvilkår. Alle norske kommuner kan ta i bruk SLT-modellen, og i dag benyttes SLT i rundt 190 kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har det nasjonale ansvaret for faglig oppfølging og støtte til SLT-samarbeidet i kommunene. 

SLT-kontakt i Tolga kommune er Elin Eggen.  Tlf: 474 76 118.

Du kan lese mer om SLT på konfliktrådet sin nettside.

Radikaliseringskontakt

I flere kommuner har SLT-koordinator et koordinerende ansvar når det gjelder forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Det gjelder også i Tolga kommune. 

Radikaliserings-kontakt er Elin Eggen.  Tlf: 474 76 118.
 

Du kan selv ta kontakt med oss

Innen to uker etter henvendelsen skal det være gjort timeavtale enten for hjemmebesøk eller besøk på kontoret. Etter vurderingssamtale fattes det et enkeltvedtak der tilbudet spesifiseres i tid og innhold. Tjenesten tildeles etter Helse- og omsorgstjenesteloven, og den er gratis.

Vi holder til i 2. etasje i Helsesenteret, i Tolga sentrum- du kan nå oss på telefon:

624 96 500/474 76 118/476 98 483.

 

 

 

Sliter du med selvmordstanker?

Fastlegen din har en øyeblikkelig hjelp funksjon på dagtid. Utenom åpningstid må du kontakte legevakt: 116 117.
 

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging har også et godt hjelpetilbud. Ressurssenteret i Innlandet har spisskompetanse på følgende fagområder:

 • Vold i nære relasjoner, herunder kjønnslemlestelse, tvangsekteskap,
  og alvorlig begrensning av barn og unges frihet
 • Hjelp til traumatiserte
 • Migrasjon og migrasjonshelse
 • Radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Forebygging av selvmord og selvskading
 • Psykososial beredskap ved kriser og katastrofer

De treffes her:

Gullhaugveien 1-3

0484 Oslo

Eller besøk nettsiden.