Næring

Landbruk, bygdeturisme, offentlig virksomhet og andre tradisjonelle næringer står sterkt i Tolga.

Som etablerer og næringsdrivende ønsker kommunen å være behjelpelig med råd. Tolga kommune har inngått samarbeidsavtale med Rørosregionens Næringshage AS (RNH). Det innebærer at bedrifter i Tolga kan bli medlem og derigjennom få tilgang på den kunnskap RNH besitter og det virkemiddelapparatet og de nettverkene de har tilgang på. Også kommunen kan benytte seg av RNH. Les mer om Rørosregionen Næringshage på deres hjemmeside.

Ansvaret for næringssaker ligger hos landbruk- og næringssjef. Det er viktig med god dialog mot næringslivet og tilstedeværelse. Det er bare å ta kontakt med landbruks-og næringssjef ved spørsmål og henvendelser.

Hvor kan jeg søke om støtte?

regionforvaltning.no  kan du søke støtte fra Tolga kommunes næringsfond, kompensasjonsordninger og ekstraordinære bevillinger Tolga kommune har fått til ulike formål.

Regionalforvaltning.no er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning. Systemet brukes av alle fylkeskommuner og av mer enn 275 kommuner og regionråd. Systemet driftes av SPINE AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Kompensasjonsordning for bedrifter i Tolga

Tolga kommune har fått tildelt ei ramme på kr 283 000,- som skal brukes til å hjelpe lokale bedrifter som er ramma av nye smittevernstiltak.

Søknadsfristen er 31. januar 2022.

Målet med ordninga er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene.

Disse kan søke:

  • Lokale virksomheter innen bransjene servering, overnatting, arrangement og reiseliv
  • Bedriftene må være ramma av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft
  • Kostnader og tap må være knyttet til 4. kvartal 2021 og 1. kvartal 2022
  • Virksomheten må være registrert i foretaksregisteret og ha et kommersielt formål
  • Virksomheten må ha adresse i Tolga kommune 

Søknaden skal leveres elektronisk på www.regionalforvaltning.no

Det skal i søknaden opplyses om bedriftens økonomiske situasjon, følger av nåværende smittevernsregler og tidligere mottatt støtte.

Søknaden vil bli vurdert ut fra dokumentasjon knyttet til omsetningsfall, ekstra kostnader, tap, tilpasninger, dekning av andre kompensasjonsordninger og risiko for tap av arbeidskraft/kompetanse.

Dersom det ikke er rom for å innfri alle søknader, settes et tak pr bedrift på kr. 100.000,-. Formannskapet gjør vedtak om tildeling i februar. Midlene vil bli utbetalt raskt når vedtaket er gjort.

Støtten gis i tråd med reglene for offentlig støtte, etter regelverket for den nye notifiserte ordninga under kap. 553 post 68 kommunal kompensasjonsordning i statsbudsjettet 2021. Mer informasjon om ordninga finnes på departementets nettside.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden, i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å gi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Spørsmål om ordninga kan rettes til enhetsleder for Landbruk og næring Kjersti Ane Bredesen, mobil 481 01 991 - kab@tolga.kommune.no

 

Muligheter i Tolga-etablere, jobbe, bo

Tolga kommune ønsker å være en god tilrettelegger for næringslivet. Vi etterstreber å være i forkant med nødvendig planarbeid og etablering av næringsarealer til ulike behov. 

Les mer om mulighetene på vår side om tomter.

Retningslinjer for næringsfondet
Strategisk næringsplan-tiltak og handlingsdel
Årets tilbakeflytter

Tolga kommune deler hvert år ut priser til årets tilbakeflytter. Her er det bare å foreslå kandidater! Statuettene for prisene gir mer informasjon om tildeling av prisen:

Statutter for Årets tilbakeflytter (PDF, 72 kB)

Årets grunder/ entreprenør

Tolga kommune deler hvert år ut priser til årets årets grunder/entreprenør. Her er det bare å foreslå kandidater! Statuettene for prisene gir mer informasjon om tildeling av prisen:

Statutter for Årets grunder/entreprenør (PDF, 65 kB)

 

Foto: Ask Eide Liell