Brann og feiing

Tolga kommune er medeier av Midt-Hedmark brann-og redningsvesen IKS (MHBR).  MHBR har i dag ansvaret for med å forvalte brann-og redningstjenesten samt feiertjenesten for eierkommunene Tolga, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Folldal.

MHBR er også ansvarlig for feiervesenet i kommunene. I Tolga er Morten F. Svehaugen feierformann.

Eier skal melde fra til feierseksjonen når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget (jf Forskrift om brannforebygging kap. 2 § 6).

Når kommer feieren? 

Fra og med 2020 vil feiing og tilsyn av fyringsanlegg blir varslet til innbyggerne på bakgrunn av et risikotall. De boligene med fyringsanlegg som har høyest risikotall, vil være de som blir prioritert først for feiing eller tilsyn.

Dette betyr at ordningen der feiing eller tilsyn har foregått minimum hvert fjerde år opphører. Du bør derfor ikke bli overrasket hvis feieren ikke kommer til deg, selv om du ser at feieren er i arbeid i nabolaget ditt. 

Slik beregnes risikovurderingen

Risikovurderingen skjer som følge av tidligere tilsyn og feiing av fyringsanlegg, slik som skorstein og ildsted. I tillegg vil alt av bygningstyper, fyringsmønster, sotmengde og tidligere registrerte avvik bli tatt med i risikoberegningen. I de tilfeller der det aldri har vært registrert utført tilsyn eller feiing, vil dette gi et høyt risikotall.

Meldeplikt

Etter at du har mottatt varsel om enten feiing eller tilsyn, plikter du som huseier å gi tilbakemelding til feierseksjon. I dag varsles dette hovedsakelig via SMS.

Dette gjør du:

  • Bekrefte sms med OK og gnr og bnr hvis dato og klokkeslett passer.
  • Hvis ikke det passer må eier snarlig ta kontakt på det mobilnummer sms er sendt fra og avtale ny dato.
  • Blir varselet sendt pr. brev eller lapp i postkassen, kontakter du det telefonnummer som står på skrivet.
  •  

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har pålagt alle kommuner å foreta feiing og tilsyn etter denne metoden. Dette er hjemlet i forskrift om brannforebygging §17.

Rehabilitering av skorstein/pipe må omsøkes. Dette gjelder oppsett, endring, rivning eller rehabilitering. Mer informasjon finner du på byggesakssiden til MHBR

Husk røykvarslerens dag 1. desember!

Mer informasjon om MHBR og deres tjenester finnes på deres hjemmeside.

Kontaktinformasjon:

MHBR:

Tlf: 62 43 32 30

Epost: post@mhbr.no

www.mhbr.no

Feierformann Tolga:

Morten F. Svehaugen, tlf:902 17 029.

Epost: morten.filseth.svehaugen@mhbr.no