Byggesak

Bjørnar Husa er ansvarlig for byggesaker. Har du spørsmål om deling/oppmåling er Per Urseth kontaktperson.

Teknisk og landbruk tar i mot besøk etter kl. 12.00 tirsdag-fredag. Dette gjøres for å få unna saksbehandling. Du kan sjøl booke et møte via vår hjemmeside eller kontakte innbyggertorget / sende E- post.

Kulturminneforvaltning:

Sigrid Vadstein er kulturminneforvalter for kommunene Røros, Os, Tolga og Holtålen. Hun har en rådgivende funksjon innen kulturminnefaglige tema og plan- og byggesaker, driver med prosjektarbeid og formidlingsarbeid, oppfølging av kommunale kulturminneplaner, kan gi råd til eiere av kulturmiljø og kulturminner, herunder økonomiske støtteordninger, vedlikehold og istandsetting. Hun er også kontaktpunkt mot fylkeskommunene i kulturmiljøfaglige spørsmål og har byggeledelse i Uthusprosjektet med oppfølging av igangsatte prosjekter.

Kontaktinformasjon:

Sigrid Lina Vadstein, kulturminneforvalter, tlf: 468 78 705. E-post: sigrid.vadstein@roros.kommune.no

Boligmillionen

Kommunestyret vedtok 19.mai 2022 å sette av en million kroner til en tilskuddsordning i Tolga kommune. De som bygger seg hus vil etter søknad kunne få et tilskudd på 200.000 kr. Forutsetningen er at tilskuddet medfører bosetting i Tolga kommune. Midlene fordeles forløpende gjennom året.

Vedtak i kommunestyret i Tolga k-sak 33/22, 19.05.22:

Tolga kommunestyre avsetter 1 million fra generelt disposisjonsfond til «Boligmillionen i Tolga», en tilskuddsordning for boligbygging og bosetting. Ordningen er åpen for alle som ønsker å bygge bolig i Tolga.

Ordningen har følgende kriterier:

 1. Tilskuddet skal brukes til bygging av helårsbolig.
 2. Ordninga omfatter ikke påbygg, tilbygg eller renovering av allerede eksisterende boliger.
 3. Søker må være eier av boligen.
 4. Den som mottar tilskuddet må bosette seg i boligen, og stå med folkeregistrert adresse i Tolga kommune.
 5. En husstand kan kun få tilskudd en gong.
 6. Bygging av bolig må være begynt innen 1 år etter innvilget tilskudd. Dersom dette ikke følges, faller tilskuddet bort.
 7. Utbetaling av tilskuddet skjer etter framlagt ferdigattest. Søker må være registrert bosatt i kommunen ved utbetaling av tilskuddet.
 8. Søknader blir avgjort av Kommunedirektøren, med formannskapet som klageinstans.
 9. Ordninga gjelder fra 20.05.2022, og boliger som er tatt i bruk før 20.05.2022 er ikke omfattet av ordninga.
 10.   Ordninga og tilskuddsbeløpet skal evalueres i forbindelse med årsbudsjett for 2023.

Tilskuddet settes til 200 000 kroner.

Administrative retningslinjer for søknad og tildeling av tilskudd:

a) Søknad om tilskudd behandles forløpende gjennom året jf. kriteriene som er vedtatt av kommunestyret.

b) Boligbyggere med godkjent byggetillatelse etter 20.05.2022 kan få tilsagn om tilskudd.

Boligbyggere som søker ferdigattest etter 20.05.2022 kan også søke om tilskudd.

c) Utbetaling skjer ved søknad og godkjennelse av ferdigattest, samt dokumentasjon fra folkeregisteret på at man har bostedsadresse i Tolga kommune og oppfyller kriteriene.

Vedtatt beløp er 1.000.000,- i 2022 og det utbetales 200.000,- pr bolig. Etter årets slutt skal ordningen evalueres og eventuelt videreføres.

Ordningen videreføres i 2023.

Søknad og nødvendig dokumentasjon sendes postmottak@tolga.kommune.no, merk "Boligtilskudd 2023".

 

Solceller, solfangere, solenergi

Solenergi er et alternativ for å dekke energibehovet eller deler av dette ved hjelp av en fornybar energikilde. Solceller har lenge blitt brukt der en ikke har mulighet til å knytte seg til det ordinære strømnettet. Etterhvert har en også begynt å bruke solceller og solpanel i mer urbane strøk og i en kombinasjon med strøm fra strømnettet. Det finnes også muligheter til å levere strøm til nettet dersom man får en slik avtale med lokal strømleverandør. I Tolga fins det eksempel på dette. Solfanger gir varme I solfangeren varmer strålingsenergi fra solen opp en veske eller en gass. Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av rom, tappevann mm i et vannbårent system i et bygg eller brukes i en industriell prosess. Solceller gir elektrisitet I solceller omvandles strålingsenergien fra solen direkte til elektrisk strøm. Denne strømmen kan brukes direkte i bygget eller sendes ut på strømnettet.

Les mer: Direktoratet for byggkvalitet:

www.dibk.no

www.enova.no

Søknadsplikt

Plassering av solcellepanel/solfangere på bygg kan påvirke byggets estetikk og utseende.

I Tolga kommune fritar vi for søknadsplikt for solceller eller solfanger som er godt integrert i fasaden. Selv om solceller eller solfanger er godt integrert i fasaden kan det likevel oppstå tilfeller der de blir søknadspliktige.

Disse er:

· Plassering nærmere nabogrense enn 4 meter

· Plassering på antikvariske byggverk og kulturminner

· Plassering rett ved siden av viktige antikvariske byggverk og kulturminner

· Der reguleringsplan og kommuneplan gir egne regler.

Større frittstående anlegg vil være søknadspliktige.

Søknad om fasadeendring for solcelleanlegg er fritatt fra behandlingsgebyr I likhet med andre tiltak som er unntatt søknadsplikt er tiltakshaver sjøl ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med de krav som ellers følger av bestemmelser gitt eller i medhold av plan og bygningsloven. Vi anbefaler at man kontakter kommunens enhet for byggesak for å avklare om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. Ta helst med bilder/ tegninger. Det kan sendes inn en forespørsel direkte til byggesaksenheten.

 

Gjøre om hytta til bolig

Tolga kommunestyre vedtok i sitt møte 23.september 2019, retningslinjer for behandling av søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig i Tolga kommune. Det betyr at Tolga kommune kan få flere fastboende og på sikt kanskje bli et pluss. For å gjøre om hytta til bolig må nødvendige forutsetninger for bruksendring være oppfylt, det er for eksempel søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. For mer informasjon kan du klikke på denne lenken og se retningslinjene i sin helhet. (PDF, 196 kB)

Ny enebolig, fritidshus og anneks

Oppføring av ny bolig, fritidsbolig eller anneks krever at du søker kommunen om byggetillatelse. Du må ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for byggeprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, ferdighusleverandør, entreprenør eller arkitekt. Ansvarlig søker blir bindeledd et mellom deg som tiltakshaver, kommunen og alle foretak/firmaer som er involvert i byggeprosessen.

Dersom det er en bolig, fritidsbolig eller anneks til eget bruk, kan du som eier søke om å være selvbygger.

Selvbygger:

Dersom det er bolig eller fritidsbolig til eget bruk i tiltaksklasse 1, kan du som eier søke om å være selvbygger. Tiltaksklasse 1 er definert i Byggesaksforskriften §9-4 og omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Krav for å være selvbygger finnes i Byggesaksforskriften §6-8. I denne paragrafen heter det følgende:

"Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse 1."

Garasje

Bygg uten å søke hvis:

 • Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter.
 • Det er over 1 meter til nabogrensen.
 • Bygningen har tilstrekkelig avstand fra offentlig vei. Reguleringsplanen forteller hvor nært vei det kan bygges. Følg denne linken til informasjon om kommunens reguleringsplaner.
 • Gesimshøyde er maks 3,0 meter og mønehøyde maks 4,0 meter.
 • Bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller.
 • Tillatt bebygd areal (BYA) på eiendommen din ikke overskrides. Reguleringsplanen oppgir tillatt bebygd areal. Følg denne linken til informasjon om kommunens reguleringsplaner.
 • Bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.
 • Tiltaket oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor.

Se Direktoratet for byggkvalitet sin side for veiledning om garasjer som kan bygges uten å søke.

Du må informere kommunen om garasjens plassering og størrelse når den er ferdigstilt, slik at den kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. 

Søk på egenhånd uten ansvarlig foretak hvis:

 • Garasjen har samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 kvadratmeter og inntil 70 kvadratmeter.
 • Garasjen er på maks én etasje (den kan i tillegg ha kjeller).

Ved oppføring av garasje til eget bruk, kan du som eier søke om å være selvbygger. For mer informasjon om krav som stilles for å være selvbygger, se "Selvbygger" øverst i artikkelen. 

Det er viktig at all dokumentasjon i saken følger med byggesøknaden. For mer informasjon se "Slik søker du".

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Garasjen har samlet bruksareal (BRA) eller bebygdareal (BYA) over 70 kvadratmeter
 • Garasjen er over flere etasjer (kjeller gjelder ikke som egen etasje).
Tilbygg og terasser

Skal du utvide huset ditt med en terrasse, veranda eller et nytt rom? Svar på spørsmålene i  veiviseren til direktoratet for byggkvalitet for å finne ut om du må sende inn byggesøknad.

 

 

Bod uthus eller lekestue på bebygd eiendom

Bod, uthus, veksthus eller lekestue er frittliggende bygninger for oppbevaring av blant annet utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig. Det vil si at et uthus ikke kan inneholde soverom, stue, kjøkken, våtrom eller andre beboelsesrom. Men slik som snekkerbod, baksthus og lignende er tillatt.

 

Bygg uten å søke hvis:

 • Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter.
 • Det er over 1 meter til nabogrensen.
 • Bygningen har tilstrekkelig avstand fra offentlig vei. Reguleringsplanen forteller hvor nært vei det kan bygges.

Følg denne linken hvis du ønsker å se Tolga kommunes reguleringsplaner.

 • Gesimshøyde er maks 3,0 meter og mønehøyde maks 4,0 meter.
 • Bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller.
 • Tillatt bebygd areal (BYA) på eiendommen din ikke overskrides. Reguleringsplanen oppgir tillatt bebygd areal. 
 • Bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.
 • Tiltaket oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor
 • Tiltaket ikke er i strid med veglovas bestemmelser, om f.eks avkjøring, frisiktsoner, avstand fra vegmidte

Du må informere kommunen om tiltakets plassering og størrelse når det er ferdigstilt, slik at det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med plan - og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet lovverk.

 

Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon i saken følger med byggesøknaden. 

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Bygningen er over 70 kvadratmeter og/eller skal brukes til beboelse. For oppføring av bygning for varig opphold, se omtalen av enebolig, fritidsbolig og anneks over. 

Ved oppføring av bod, uthus eller lekestue til eget bruk, kan du som eier søke om å være selvbygger. For mer informasjon om krav som stilles for å være selvbygger.

Selvbygger:

Dersom det er bolig eller fritidsbolig til eget bruk i tiltaksklasse 1, kan du som eier søke om å være selvbygger. Tiltaksklasse 1 er definert i Byggesaksforskriften §9-4 og omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Krav for å være selvbygger finnes i Byggesaksforskriften §6-8. I denne paragrafen heter det følgende:

"Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse 1."

 

Gjerde eller levegg

Bygg uten å søke hvis:

 • Gjerdet mot veg inntil 1,5 meter høyt
 • Gjerde i frisiktsoner mot veier lavere enn 0,5 meter (det skal være frisikt til veien).
 • Levegg er inntil 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang. Den skal plasseres minst 1 meter fra nabogrensen og plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei.
 • Levegg som er inntil 1,8 meter høy og inntil 5 meter lang, kan plasseres inntil nabogrense. Den må plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei.

Følg denne linken til informasjon om mindre tiltak du ikke trenger å søke om.

Andre aktuelle lover er Lov om grannegjerde og Naboloven.

Endre bruken av et rom

Brancelle er er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid ikke skal spre seg til andre deler av bygningen, selv om brannen utvikler seg fritt. Eksempelvis vil én leilighet være én branncelle i et leilighetsbygg. 

Dersom du skal bruke bygget eller deler av bygget til noe annet enn det er godkjent til, må du søke om bruksendring. Dette gjeler for eksempel om du skal innrede loft eller kjeller.

Søk på egenhånd uten ansvarlig foretak hvis:

 • Du endrer rombruken fra tilleggsdel (bod, uinnredet areal) til hoveddel (kjøkken, gang, stue, bad, soverom) innenfor samme branncelle. 

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du skal lage leilighet i boligen din, for eksempel utleieleilighet.
 • Du skal bruke boligen eller deler av den til annet formål enn det du gjør i dag, for eksempel til næring.
 • Tiltaket krever endring av bærevegger.
 • Du skal pigge opp et bærende gulv.
 • Du vil godkjenne en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet.
Bad eller kjøkken

Bruksenhet er ett eller flere rom som sammen brukes i en bestemt hensikt av én bruker. Eksempelvis har en enebolig uten hybel eller utleiedel, én bruksenhet. Mens en enebolig med én utleieleilighet har to bruksenheter. 

Branncelle er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid ikke skal spre seg til andre deler av bygningen, selv om brannen utvikler seg fritt. Eksempelvis vil én leilighet være én branncelle i et leilighetsbygg.

Bygg uten å søke hvis:

 • Du skal installere, rive, endre eller reparere våtrom eller kjøkken og enkle installasjoner i eksisterende byggverk. Det må være innenfor samme bruksenhet eller branncelle. 

Rommet må være godkjent for varig opphold. Hvis ikke det er det, må du søke om å endre bruken av rommet. Se omtalen av å endre bruken av et rom over. 

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Brannskillet mellom bruksenheter brytes.
 • Det blir endringer i bærende vegg eller konstruksjon.
 • Du skal opprette nye boenheter med bad eller kjøkken.
Endre fasaden

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Alle bygg som er oppført før 1900 er registrert i SEFRAK. For bygninger som er oppført før 1850 er det meldeplikt, og en vurdering av verneverdien skal  gjøres før det kan godkjennes byggetiltak/rivning av bygningen.

Bygg uten å søke hvis:

 • Du skal skifte tak/taktekking uten å endre type.
 • Fasaden skal endres tilbake til tidligere dokumentert utførelse.
 • Du skal bytte, fjerne eller sette inn dør eller vindu. Dette må ikke føre til at bygningens karakter endres.

Dersom bygget er fra før år 1900 skal det være automatisk registrert i SEFRAK-registeret. Følg denne linken til SEFRAK-registeret på Riksantikvaren sine hjemmesider. Kontakt byggesakskontoret i kommunen eller fylkeskommunen hvis dette gjelder din bygning eller dersom du er usikker på om bygningen din er registrert i SEFRAK. Ved endringer på slike bygg skal fylkeskommunen uttale seg før kommunen gir tillatelse til tiltaket. Fasadeendring på bygninger med kulturminneinteresse vil ofte være søknadspliktige, siden bygningens karakter da ofte endres.

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Bygningens karakter endres.
 • Tiltaket involverer endringer/inngrep i bærende konstruksjoner.
 • Endringer skal utføres nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
 • Endringene fører til at krav til brannsikkerhet, rømning eller dagslys ikke oppfylles.
Ildsted eller skorstein

Bruksenhet er ett eller flere rom som sammen brukes i en bestemt hensikt av én bruker. Eksempelvis har en enebolig uten hybel eller utleiedel, én bruksenhet. Mens en enebolig med én utleieleilighet har to bruksenheter. 

Branncelle er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid ikke skal spre seg til andre deler av bygningen, selv om brannen utvikler seg fritt. Eksempelvis vil én leilighet være én branncelle i et leilighetsbygg.

Bygg uten å søke hvis:

 • Ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle skal installeres, endres, repareres eller rives.  

Det anbefales at du benytter kvalifiserte fagfolk til arbeid med ildsted. Det er likevel ikke formelle krav til den som skal utføre slike arbeider.

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du skal utføre arbeid på skorstein/pipe. Dette gjelder oppsett, endring, rivning eller rehabilitering.
Leilighet eller hybel

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du skal opprette en separat boenhet i boligen/fritidsboligen din.

Boenheten må oppfylle alle krav som stilles i reguleringsplanen og byggteknisk forskrift TEK17.

Oppdeling eller sammenslåing av boliger

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du skal dele opp eller slå sammen boliger.

Du må ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for byggeprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Ansvarlig søker blir bindeleddet mellom deg som tiltakshaver, kommunen og alle foretak/firmaer som er involvert i byggeprosessen.

Dersom det er en bolig til eget bruk, kan du som eier søke om å være selvbygger. For mer informasjon om krav som stilles for å være selvbygger.

Selvbygger:

Dersom det er bolig eller fritidsbolig til eget bruk i tiltaksklasse 1, kan du som eier søke om å være selvbygger. Tiltaksklasse 1 er definert i Byggesaksforskriften §9-4 og omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Krav for å være selvbygger finnes i Byggesaksforskriften §6-8. I denne paragrafen heter det følgende:

"Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse 1."

Riving

Branncelle er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid ikke skal spre seg til andre deler av bygningen, selv om brannen utvikler seg fritt. Eksempelvis vil én leilighet være én branncelle i et leilighetsbygg.

Bruksenhet er ett eller flere rom som sammen brukes i en bestemt hensikt av én bruker. Eksempelvis har en enebolig uten hybel eller utleiedel, én bruksenhet. Mens en enebolig med én utleieleilighet har to bruksenheter. 

Riv uten å søke hvis:

 • Du skal rive ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.
 • Du skal rive ildsted innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Du skal rive frittliggende garasje eller bod på inntil 50 m² BYA eller samlet BRA. Boden må ligge minst 1 meter fra nabogrense.
 • Du skal rive tilbygg som ikke er beregnet på varig opphold på inntil 15 m² BYA eller samlet BRA. (Dvs. tilbygg i form av bod).
 • Du skal rive levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Avstand fra nabogrense minst 1 meter.
 • Du skal rive levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være plassert inntil nabogrense.
 • Du skal rive skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som er flatt montert på vegg.
 • Du skal rive mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense er minst 1,0 m.
 • Du skal rive forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense er minst 4,0 m.

Søk på egenhånd uten ansvarlig foretak hvis:

 • Du skal rive garasje eller bod inntil 70 m².

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Du skal rive bolig, fritidsbolig eller større bygninger.
 • Du skal rive bærende vegg.
 • Du skal rive vegger mellom brannceller.
Støttemurer eller terrengendring

Bygg uten å søke hvis:

 • Støttemuren har høyde inntil 1 meter og er plassert minst 1 meter fra nabogrense.
 • Støttemuren har høyde inntil 1,5 meter og er plassert minst 4 meter fra nabogrense.
 •  
 • Terrengendring i spredtbygd strøk har maksimalt avvik på 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå.
 • Terrengendring tettbygd strøk har maksimalt avvik på 1,5 meter fra opprinnelig terreng.
 • Terrengendring på eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende har maksimalt avvik på 0,5 meter fra opprinnelig terreng.
 • Muren eller terrengendringer må ikke hindre sikt i frisiktsoner mot veg.

Avstand til regulert vei må være tilstrekkelig. Se reguleringsplanens bestemmelser for avstand til vei som gjelder for din eiendom. Følg denne linken til informasjon om kommunens reguleringsplaner. Tiltaket må ikke berøre vann- og avløpsledninger. Kontakt teknisk avdeling i kommunen for å avklare dette.

Søk med hjelp fra fagfolk hvis:

 • Terrengendring eller støttemuren medfører større endringer enn det som er nevnt over.
Små endringer innendørs

Branncelle er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid ikke skal spre seg til andre deler av bygningen, selv om brannen utvikler seg fritt. Eksempelvis vil én leilighet være én branncelle i et leilighetsbygg.

Dette kan du gjøre uten å søke:

 • Sette opp, flytte eller rive en ikke-bærende vegg innenfor en og samme branncelle.
 • Skifte ut eller installere nytt utstyr på eksisterende våtrom.
 • Installere ny kjøkkenventilator som ikke skal kobles til ventilasjonsanlegget.
 • Installere kjølerom.
 • Installere ny vask i eksisterende bolig som allerede har sanitæropplegg.
Spredte avløpsanlegg

Anlegging, endring eller rehabilitering av spredte avløpsanlegg krever to søknader:

Bygging av nytt spredt avløpsanlegg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 a).
Det samme er også rehabilitering eller hovedombygging av eksisterende avløpsanlegg. (PDF, 226 kB)I tillegg må du søke om utslippstillatelse etter Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og tilhørende forskrifter: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) og Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner, Hedmark (lokal forskrift).

Du kan søke om utslippstillatelse selv eller la et foretak søke for deg, men anlegget må prosjekteres av et kvalifisert foretak.

Ved søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven må et kvalifisert foretak (ansvarlig søker) stå for tiltaket og søke for deg. Også prosjektering og utførelse må utføres av ansvarlige foretak.

Avløp fra boliger, hytter, virksomheter og annet som har innlagt vann skal tilkobles offentlig avløp der dette finnes.

Andre steder, og der reguleringsplan eller kommuneplan åpner for innlegging av vann og avløp, skal dette løses ved at det bygges eget eller felles spredt avløpsanlegg.

I egen lokal forskrift, sist oppdatert 1. januar 2018 finner du bl. a. bestemmelser om:

-          Utslippskrav

-          Krav til planlegging

-          Krav til kompetanse

-          Godkjente renseløsninger

-          Krav til utførelse, drift og vedlikehold

Merk at den lokale forskriften kun tillater tett tank for svartvann i gitte, særlige tilfeller og at det stilles særlige krav til en slik løsning.

Kontakt

Bjørnar Husa
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 92 01 57 24