Avfall og renovasjon

Tolga kommune er medeier i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS (FIAS) sammen med kommunene Holtålen, Røros ,Os, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal.

FIAS skal ivareta kommunenes oppgaver innen innsamling og behandling av avfall fra husholdninger, hytter og fritidseiendommer. Kommunene står selv for forvaltningsmessige oppgaver som fastsetting av gebyrer og innkreving av disse.

FIAS skal ha avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til en god utnyttelse av naturressursene.

Spørsmål rundt avfall og renovasjon kan rettes til FIAS. Spørsmål om gebyr kan rettes til Tolga kommune.

Mer informasjon om gjenvinning, miljøstasjoner, åpningstider, priser osv. finner du på FIAS hjemmeside. 

Trenger du nye sekker for matavfall og plastavfall? 

Dette kan du hente på gjenvinningsstasjoner, hos kommunen eller på butikken.

Mer informasjon om vann, renovasjon og avfall

Om vannmåleravregning

Forklaring til faktura på kommunale avgifter: vann, kloakk og renovasjon

 • Vannmåleravregning gjelder kun for 1. termin der det er installert vannmåler.Faktura for 1.termin består av en avregning av forskuddsbetalt vann/avløp foregående år, mot faktisk forbruk etter avlest vannmåler.
 • Vanngebyr/kloakkgebyr a konto m3: Viser vann/kloakk du forventes å bruke dette året.  Utgangspunktet er tatt fra fjorårets faktiske forbruk av vann/kloakk.
 • Fast vann/kloakkgebyr: Dette er en årsavgift som alle som er koblet til det kommunale avløpsnett betaler.

Boliger uten vannmåler:

Kommunen anbefaler å innstallere vannmåler da du betaler for faktisk forbruk.

Om renovasjon

 

 • Renovasjonsavgift/Minirenovasjonsavgift (sekker): Avgift for levering av restavfall/papir/plast. Hentes av FIAS
 • Hytterenovasjon: Alle hytter/setre i Tolga kommunene plikter å ha renovasjonsordning.  Du kaster avfallet i samlecontainere som står plassert sentralt i de fleste hytteområder.
 • Septik: Septikanlegg som ikke er godkjent tømmes hvert år (Septik hvert år), mens godkjente anlegg tømmes annethvert år (Septik annethvert år). Tømming ut over fast intervall (Ekstratømming septik) dekkes av abonnenten etter faktiske utgifter (tømming + evt. tilleggstjenester).
Tømming av avløpsanlegg

Fjerning av vannfase fra avløpsanlegget:

Det er i hovedsak 2 måter å tømme et avløpsanlegg på:

 • Avløpsanlegget avvannes på stedet. Alt innhold i anlegget suges inn på bilen. Så tilsettes det et stoff som gjør at slammet «levrer» seg. Slammet blir igjen på bilen, mens rejektvannet/vannfasen sendes tilbake til slamavskiller. Slammet skal ha en tørrstoffprosent på ca. 20 % for at det kan legges i kompost slik det gjøres på Torpet. Denne måten å tømme på er den mest økonomiske for alle parter, da transportøren bare tar med seg ca. 200 liter slam fra hvert anlegg. Dersom anlegget ikke fungerer godt hydraulisk kan det ikke tømmes på denne måten.
 • Avløpsanlegget tømmes i sin helhet, vannfase fjernes. Her fjernes også vannfasen, og ingen ting sendes tilbake til anlegget. Transportøren tar derfor med seg alt innholdet i anlegget. Dersom anlegget er på 4 000 liter så må da transportøren ta med seg alt, dvs. 4 000 liter. Dette er naturlig nok en dyrere måte å tømme anleggene på, ettersom transportkostnadene blir større. Derfor er det et eget gebyr for fjerning av vannfase.
 • Septikavgift uten WC: Kun gråvann, ikke avløp fra toalett.
Generell informasjon om vann/kloakk for deg som ikke har vannmåler

 

 • Vanlig forbruk kan variere, men for en person ligger gjennomsnittet på ca 70 m3.Vannmåler gjør at du betaler for det du bruker.
 • Ofte kan det lønne seg å gå over til vannmåler. Vannmåleren installeres av rørlegger som ordner med det som skal til for installasjon. Kostnaden med rørlegger betales av abonnenten.
 • Kommunen leverer ut og eier vannmåleren
 • Frosttapping av vann koster! Vi er klar over at flere har som vane å frosttappe vann. Dette er rent vann som spyles rett ut i avløpet!
Generell informasjon om vann/kloakk for deg som har vannmåler
 • Med installert vannmåler betaler du for faktisk forbruk av vann/kloakk.
 • Dersom vannmåler ikke blir avlest blir antatt høyt forbruk stipulert.
 • Les av vannmåler regelmessig, gjerne en gang i måneden, slik at du selv har kontroll over eget forbruk, og eventuelle lekkasjer kan avdekkes. Vannlekkasjer kan bli dyrt!
 • Dersom høyt forbruk skyldes lekkasje, kan forskuddet justeres. Kommunen legger inn justeringa av forskuddet. Uten vannforbruk skal viseren i vannmåleren stå stille.
 • NB! Pass på dryppende kraner og rennende toaletter!
 • Ved ikke avlest vannmåler ved årsskifte kan kommunen utføre avlesning og abonnenten vil bli belastet for gebyr på kr. 200,-
 • Hvordan vet kommunen hvor mye avløp jeg har hatt? I utgangspunktet er det slik at vann inn=avløp ut. Vann til utevanning og lignende trekkes ikke fra.
Vannsparetips

Sjekk disse tipsene fra Norsk Vann: 

 

1         

Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann.

2         

Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann), men likevel nok vann til å bli ren. For en familie som til sammen dusjer 20 minutter hver dag, vil spart energi utgjøre om lag 1 200 kroner i året.

3         

Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle. Skrap, ikke skyll av tallerkener og bestikk. Oppvaskmaskinen skal klare å vaske rent.

4         

Sjekk at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen.

5         

Reparer dryppende vannkraner

6         

Ikke la vannet renne når du pusser tennene

7         

Installer vannsparende toaletter

8         

Reparer toalett som har en rennende cisterne, da det kan gå tapt så mye som 400.000 liter vann i året (400 kubikkmeter). Suser det i toalettet? Sjekk det ut.

9         

Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at f.eks. et toalett står og renner

10       

Hvis du har en vannmåler kontroller den når det ikke blir brukt vann. Står den stille er du trygg. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted.

Frosttapping av vann

For å unngå at vannrørene fryser til i løpet av den kalde tida, har mange i årevis valgt å la en liten stråle renne ut av åpne kraner. Det var smart før, men nå er det i all hovedsak ingen grunn til det lenger. Med nytt ledningsnett skal ikke rørene fryse til, og at det fortsatt frosttappes betyr pengetap for kommunen. Dette er rent vann som spyles rett ut i avløpet.