Hukommelsesteamet i Tolga kommune

Kommunens hukommelsesteam består av sykepleiere og hjelpepleiere, og et godt samarbeid med lege og ergoterapeut. Hukommelsesteamet består av ressurspersoner innenfor området demens, og er behjelpelig med kartlegging og utredning av demens.

Hva kan hukommelsesteamet gjøre? 

  • Bidra til at flest mulig, i samarbeid med fastlegen får stilt riktig diagnose, og dermed kan få riktig behandling.
  • Være med å finne et best mulig tilrettelagt tilbud ut fra personens (eventuelt pårørendes) behov.
  • Være bindeleddet mellom pasienten og pårørende og hjelpeapparatet for øvrig.

Hvordan foregår utredningen?   

Hukommelsesteamet mottar som regel et henvendelsesskjema fra fastlege, men også andre kan fylle ut henvendelsesskjemaet. Utredningen gjøres alltid i samarbeid med vedkommende fastlege.

Hukommelsesteamet bruker kartleggingsverktøyet som er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Teamet tar kontakt for å avtale hjemmebesøk, hvor også pårørende er tilstede. Hjemmebesøket tar ca 2 timer, og tar sikte på kartlegging av:

  • Aktiviteter i dagliglivet
  • Mental funksjon og atferd
  • Pårørendes situasjon
  • Nettverk
  • Hjelpebehov

Etter hjemmebesøket ferdigstilles innsamlede data og utredningspapirene sendes til fastlegen for konklusjon og diagnostisering.

 

Kontaktinformasjon: 

Adresse: Tolga omsorgstun v/fagleder

Sykehusmoen,2540 Tolga.

Telefon: 488 66 714, kontordager fortrinnsvis tirsdager.

Kontakt:

Henvendelsesskjema til Hukommelsesteamet .  (PDF, 27 kB)  Skjemaet kan leveres direkte til Hukommelsesteamet eller sendes kryptert og sikkert til kommunen gjennom eDiaolg. eDialog finner du ved å trykke på denne lenken. Sensitive opplysninger skal ikke sendes på vanlig e-post.
 
 
 

Informasjon om demens og nyttige nettsider:  

Nasjonalforeningen for folkehelsen

aldringoghelse.no