Koordinerende enhet for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator

Jamfør Lov om kommunale helse – og sosialtjenester §7-3 har Tolga kommune en koordinerende enhet for habiliterings – og rehabiliteringsvirksomheten. 

Enheten er sammensatt av:

  • Kommunalsjef velferd
  • Kommunalsjef oppvekst
  • Enhetsleder Re-/habilitering og mestring
  •  Enhetsleder helse
  • Leder NAV Nord-Østerdal
  • Systemkoordinator

Formål: 

  • Å sikre et helhetlig tilbud til brukere med behov for sosial, psykososial eller

        medisinsk habilitering og rehabilitering.

  • Være mottaker og behandlende instans ved henvendelser om behov for koordinering av tjenestetilbud.
  • Utarbeide og vedlikeholde gode rutiner ved oppstart og oppfølging av individuell plan.

 

Se også mer informasjon om koordinerende enhet her. (PDF, 92 kB)

Individuell plan (IP) 

Alle tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har lovfestet rett til IP og en personlig koordinator i kommunen. En IP er din plan og skal ivareta dine selvutnevnte mål og ressurser, fordi den bidrar til å styrke samhandlingen mellom deg og fagpersoner på tvers av enheter og sektorer. 

Personlig koordinator skal samarbeide med deg, og bistå deg med utarbeidelse av IP. Det vil si avklare og evaluere mål og tiltak underveis. Personlig koordinator kan bistå deg med innkalling til møter med aktuelle fagpersoner, den kan lede planarbeidet og sikre at du får informasjon og innflytelse i alle deler av planprosessen. 

På Helsedirektoratets hjemmeside kan du lese mer om individuell plan

Se også mer informasjon om individuell plan i egen brosjyre (PDF, 133 kB)

Skjema for henvendelser om individuell plan, ansvarsgruppe og/eller koordinator  (PDF, 60 kB)