Kommunal akutt døgntilbud KAD for somatikk og Rus/-psykisk helse i Tolga kommune

Kommunen skal sørge for et tilbud om kommunal akutt døgntilbud etter Helse - og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd.

  • Tilbudet for pasienter og brukere med somatisk sykdom gis ved Sykehuset Innlandet avd Tynset (SI Tynset) Tolga kommune har (sammen med kommunene Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal) underskrevet en felles avtale om kjøp av denne tjenesten av SI Tynset 
  • Det er kun lege som kan legge inn /henvise pasienter og brukere til kommunal akutt døgnplass på Tynset. Lege gjør de nødvendige undersøkelser og vurderinger i forkant, gjelder;
  • fastlege
  • lege på legevakt dag
  • lege på legevakt kveld/helg
  • Man benytter eksisterende rutine for innleggelse av pasient til SI Tynset og kriterier for innleggelse beskrevet i egen rutine for KAD-plass for å vurdere om pasienten/brukeren har behov for kommunal akutt døgntilbud (KAD)
  • For pasienter og brukere med psykisk helse- og rusmiddelproblematikk gis tilbudet i egen kommune med KAD-plass ved Tolga Omsorgstun. Det er lege/legevaktslege eller ansatte i Rus- og psykiatritjenesten som legger inn aktuelle pasient på KAD - seng ved Tolga Omsorgstun jf. gjeldende rutiner
  • Ved innleggelse på dagtid kontaktes Rus- og psykisk helsetjeneste i Tolga kommune mobil: 47 47 61 18 jf. gjeldende rutiner
  • Ved innleggelse kveld/natt og helg/høytid varsles Tolga Omsorgstun vakttelefon 40 03 20 25 jf. gjeldende rutiner