Tamrein på innmark i Tolga kommune

Kommunen har fått flere varsler om tamrein på innmark på hele strekket ifra Bjønnbekkryan i Hodalen til Øversjødalen. Dette utgjør et skadepotensial for innmarka og kan bety store utgifter for jordbruket. Kommunen oppfordrer derfor alle til å bruke rutinen fra Statsforvalter for varsling (Se under).

Rutiner for varsling om rein på ulovlig område

Dersom det er behov for å varsle om rein utenfor reinbeiteområdene eller rein som har kommet på innmark, så bør disse rutinene følges:

1. Ta kontakt med leder for reinbeitedistriktet/reinlaget. Varselet bør fortrinnsvis skje via telefon/SMS slik at det kan dokumenteres. Tilbakehentingen vil også da skje mest mulig effektivt. Oppgi reinens lokasjon, antall og tidspunkt. 

2. Dersom man ikke oppnår kontakt med reinbeitedistrikt/reinlag og situasjonen er prekær, kan Statsforvalteren kontaktes (det kan ikke forventes svar utenom arbeidstid). Følgende epostadresse skal benyttes: sftlpost@statsforvalteren.no

Varselet bør inneholde informasjon om: 

  • Tidspunkt for observasjon
  • Antall rein
  • Lokasjon (helst med grunneierinformasjon/kart)
  • Navn på innmelder
  • Tiltak som allerede er gjennomført (kontakt med reineier osv.)
  • Eventuelle skader som har skjedd

 

3. Det er ikke hensiktsmessig å kontakte Statsforvalteren hver gang det observeres rein på ulovlig område. Reinbeitedistriktet/reinlaget skal alltid kontaktes først. Man kan eventuelt samle observasjonene over en periode og sende til sftlpost@statsforvalteren.no. Det er heller ikke hensiktsmessig å kontakte saksbehandler direkte ved anrop, da dette ikke kan nyttes som tilstrekkelig dokumentasjon. 

Mer informasjon får du ved å klikke på denne lenken

Dette har Tolga kommune gjort

Kommunen ved ordfører har henvendt seg til leder for reinbeitedistriktet med spørsmål om hva planen er for å drive reinen ut. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi får tilbakemelding fra reindriften.

Videre har vi tett dialog med Os kommune om samhandling med Statsforvalter.  

Direktør for reindriftsforvaltningen har gitt følgende svar om situasjonen:

"Statsforvalterens vurdering på det nåværende tidspunkt som er basert på befaring og dialog med både gårdbrukere og reindrifta i området, er følgende:

Reindrifta har gjetere ute i de aktuelle områdene som jobber med å holde reinen av innmarka. Slik situasjonen er nå, er det værmessige forhold som gjør det utfordrende å flytte reinen nord-østover og over distriktsgrensa. Isen på sjøene i området har hittil i høst ikke vært tilstrekkelig trygg til å kunne brukes fullt ut. Det er også for lite snø til å ha tilstrekkelig framkommelighet med snøskuter i området.

Statsforvalteren har vurdert om tilsynsplikten er overholdt. Slik forholdene er pr. i dag, anses det ikke mulig å flytte reinen over lengre avstander og å holde den tilstrekkelig langt unna dyrkamark til at den ikke vil vende tilbake dit den er nå.  Vi følger med på hvordan forholdene utvikler seg fremover, og håper at reindriftsutøverne snart vil kunne flytte reinen bort fra de aktuelle områdene og holde den unna disse.

Ring Lars Aage Brandsfjell, tlf: 917 56 702, som er kontaktperson fra reindrifta for mer detaljert informasjon om hvilke tiltak reindrifta gjennomfører.