Budsjett 2021, økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 ute til høring

Formannskapets innstilling, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres i henhold til kommuneloven § 14-3 f.o.m. 2.12.11.2020 t.o.m. 16.12.2020.

Budsjett 2021,økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024.  (PDF, 5 MB)

Særutskrift. (PDF, 107 kB)

Kommunestyret behandler budsjett 2021 og økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 i møte torsdag 17.12.2020.

Eventuelle merknader må være levert til Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga eller postmottak@tolga.kommune.no  innen onsdag 16.12.2020 kl. 12.00.

Hovedopptaket gjelder fra 15.08.21, med søknadsfrist 1.mars 2021 

Barnehagetilbudet i Tolga: 

  •  Vingelen barnehage, 0-6 år – 2 avdelinger.
  • Tolga barnehage, 0-6 år – 4 avdelinger.

Rett til barnehageplass: 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har med søknad til hovedopptaket rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller 1 år. Jfr. Lov om barnehager § 12 a. Rett til plass i barnehage er knyttet til hovedopptaket i den kommunen der barnet er bosatt. De som har plass er sikret den fram til skolestart, men om noen ønsker å endre tilbudet, søkes det på nytt. 

 

Samordnet opptaksprosess: 

Søknad barnehageplass skjer elektronisk via vår hjemmeside. 

Du finner mer informasjon om barnehagene i Tolga ved å se på vår hjemmeside.

For nærmere opplysninger om åpningstider og driftsformer kan henvendelser rettes til: 

Barnehageansvarlig Astrid Moen, tlf. 47 46 61 15 

 

Kommunen ønsker å få innspill på utkastet til retningslinjer for behandling av jord-og konsesjonssaker fra faglag, grunneierlag og andre berørte parter.
Vi inviterer derfor til åpen høringsrunde for å få innspill til vedlagte utkast.
Utkastet vil bli offentliggjort på kommunens hjemmeside samt lagt i servicetorget for gjennomsyn.
Innspill sendes Tolga kommune enten i form av brev: Tolga kommune Brugata 38, 2540 Tolga eller elektronisk:postmottak@tolga.kommune.no
Høringsfristen er satt til 1.mars 2021.

Se dokumentene her:

Forslag til retningslinjer for behandling av konsesjonssaker. (PDF, 551 kB)

Forslag til retningslinjer for praktisering av jordloven. (PDF, 544 kB)

FIAS melder i dag 15.januar at innsamling av matavfall og papp/papir i Tolga, Vingelen, Os og Dalsbygda må dessverre utsettes i dag, pga. kulde.

Innsamling skjer så snart temperaturen tillater det, og når vi har tilgjengelig materiell. Dette vil skje i løpet av neste uke. Berørte abonnenter varsles på SMS, og det er lagt ut informasjon på fias.no. 

Henviser til nasjonale og lokale restriksjoner ift smitteverntiltak. Dame-/FYSAK-trimmen er utsatt inntil videre. Ny beskjed kommer angående tidspunkt vi kan starte opp igjen!

Hilsen Toril Sæther

FIAS melder i dag, 8.januar at innsamling av restavfall på Tolga, Telnes og Os må dessverre utsettes, pga. kulde. FIAS oppfordrer abonnentene til å la dunken stå fremme, så henter de avfallet så snart temperaturen tillater det. Berørte abonnenter varsles på SMS, og det er lagt ut informasjon på fias.no.

 Fra 6. april 2021 har Midt-Hedmark brann-og redningsvesen IKS (MHBR) ledig 100 % fast stilling som branningeniør/-inspektør i brannforebyggende avdeling. Kontorsted er ved brannforebyggende avdeling i Elverum. Den som blir ansatt må påberegne en del reisevirksomhet i  eierkommunene. For en jevnere kjønnsbalanse oppfordres kvinner til å søke. Søknadsfrist: 1.februar 2021. Se hele utlysningen her. (PDF, 644 kB)

   Mange flerårige tillatelser til motorferdsel i Forollhogna nasjonalpark (gitt i 2017) har nå gått ut.Nasjonalparkstyret i Forollhogna oppfordrer nå de som har flerårige tillatelser om å sjekke varigheten på tillatelsen sin og søke om fornying av tillatelsen om behovet er det samme som før og tillatelsen er gått ut. Dette gjelder fortrinnsvis tillatelser til transport av ved og utstyr til buer og setre, samt utkjøring av saltstein til saltsteinsautomater i nasjonalparken.

Søknader om transport i landbruksnæring som er direkte hjemlet i motorferdselloven kan sendes direkte til nasjonalparkstyret. Andre søknader bør sendes via kommunen. Se mer informasjon om rekkefølge i saksbehandlingen, søknadsskjema mv. på nettsidene til Nasjonalparkstyret for Forollhogna.

De som har behov for tillatelse til motorisert transport i inneværende sesong (vår 2021), oppfordres om å søke om dette så snart som mulig, og helst innen 1.februar 2021.

Mer informasjon om motorferdsel i Forollhogna nasjonalpark, søknader mv. finnes på nasjonalparkstyrets nettsider under menypunkt «Veiledning/motorferdsel». Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at motorisert ferdsel i landskapsvernområdene rundt Forollhogna nasjonalpark behandles kun av kommunen, og søknader her skal ikke sendes nasjonalparkstyret.

FIAS melder om flere avlysninger når det gjelder henting av avfall 4.januar. Dette skjer pga.kulda:

Innsamling av glass- og metallemballasje som var planlagt hos flere abonnenter i Alvdal og Tynset (Auma) i dag, mandag 4/1, er avlyst pga. kulde. Hvis temperaturene tillater det, vil innsamling skje mandag 11.januar.

Innsamling av restavfall som var planlagt hos flere abonnenter i Os, Tolga og Engerdal i dag, mandag 4/1, er avlyst pga. kulde. Hvis temperaturene tillater det, vil innsamling skje torsdag 7.januar.

FIAS minner også om at innsamling av matavfall og plastemballasje som var planlagt for flere abonnenter i Tolga og Tynset (Telnes) den 5/1 er avlyst, grunnet helligdager i jula og mangel på materiell. Vi venter fortsatt på en ekstra renovasjonsbil, som er forsinket fra Italia pga. koronasituasjonen.

Berørte abonnenter varsles via SMS. SMS sendes regningsmottaker, og vi benytter tlf.nr som er oppgitt i Altinn.

 

Kommunehuset:

Holder stengt i perioden 24.desember -1.januar. Vanlig åpningstid fra 4.januar kl. 09.00-15.00.

Legekontoret holder åpent:

24.12: Kl. 08.00-12.00

28.-30.12: Kl. 09.00-14.00

31.12: Kl.08.00-12.00

 

Her finner du en oversikt over døgnåpne vakttelefoner.

Oppdatert informasjon om korona finner du her.

Tolga kulturskole kan ta inn flere elever i 2021 pga nye lokaler. Les julebrev her. (PDF, 80 kB)

Vi ønsker alle en riktig god jul!