Høsten 2020 endres henting av  husholdningsavfallet i Fjellregionen. Hva betyr det for deg?

Enklere for deg – bedre for miljøet

FIAS gjør sortering enklere, og henter mer hos deg. Neste sommer får du fire dunker – til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og papp og papir. Du skal fortsatt sortere plastemballasje i den gjennomsiktige sekken.

Dunkstørrelser

FIAS tilbyr i dag to typer abonnement, mini og standard.  Hvis du ikke ber om noe annet, vil du få utlevert de dunkene som hører til det renovasjonsabonnementet du har i dag:

 • Standardabonnement:
  • Restavfall: 240 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter
 • Miniabonnement:
  • Restavfall: 140 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 140 liter
  • Glass- og metallemballasje: 140 liter

   For deg som har to abonnement på samme eiendom, f.eks. leietaker eller kårbolig, vil FIAS utplassere fire dunker, med mindre du ber om noe annet:

 •  
  • Restavfall: 240 eller 360 liter
  • Matavfall: 140 liter
  • Papp og papir: 240 liter
  • Glass- og metallemballasje: 240 liter

   Utlevering av dunker starter i mai, og tas i bruk når nye ruter starter i september 2020.

 Tolga bru er regulert til ett kjørefelt, for å tilrettelegge bedre for gående og syklende på brua. Dette gjøres ved at mange trafikanter får plass til å gå og sykle på utsiden av oppmerket kjørefelt.

Dette fører til at det bare kan kjøres i en retning om gangen over brua, der kjørende fra øst (fylkesvei 26) har vikeplikt for kjørende mot øst (kjørende som kommer fra fylkesvei 30).

Husk:

 • Det er viktig at du som kjørende planlegger kjøringen, ved å se godt etter møtende trafikk på, eller på veg, inn mot brua.
 • Du som kjørende må også vike i god tid, slik at det  kjøres i en retning om gangen over brua.

Det skal ikke være kjøretøy som møtes på brua! Dette er regulert med skilting og vegoppmerking, som bidrar til bedre trafikksikkerhet for gående og syklende over brua.

 

 

 Fredag 4.oktober 2019 ble 35-årsdagen til Knutshauåen barnehage feiret. Gaven fra ordfører og rådmann ble overlevert; lesestund på biblioteket med boller og kakao i løpet av høsten. Som seg hør og bør var de ansatte i ført tidsriktige klær. På bildet ses fra venstre: Kristin Kokkvoll, Astrid Ness, Anne Grete Nymoen, Unni Dølplass, Birte Svendsen Aasen, Anne Mette Flatgård, Stein Storruste, Silje Riise og Turid Eikeland

Som en del av utbyggingen av Tolga kraftverk, skal det bygges en ny 132 kV kraftlinje mellom Tolga kraftverk og fram til nye Tolga transformatorstasjon. Eidsiva Vannkraft har engasjert Laje Nettservice AS til å prosjektere og bygge kraftlinjen. Linjen er tenkt bygget på vinterforhold for å redusere konsekvens for landbruket. I tillegg er det valgt å bruke komposittmaster og enkeltstolper for å kunne bygge færre stolper i bakken, og unngå problematikk rundt hakkespettskader.

Foto: Laje Nettservice AS

 

Firmaet OneCo Networks AS har den siste uka startet opp arbeidet med utbygging av bredbånd/fiber i Tolga for Telenor. De vil i høst ha fokus på utbygging av Vingelen. Det vil tidvis være særdeles høy aktivitet med anleggsmaskiner og lastebiler i kommunen. Støy og støv må påregnes og de ber om forståelse for dette.

Anleggsarbeidet som involverer graving vil ha pause gjennom vinteren. Arbeidet gjenopptas ved første anledning til våren. De som har bestilt fibertilknytting og huset blir tilkoblet med jordkabel; her har grunneier selv ansvar for å grave ned et trekkerør fra tomtegrense og frem til grunnmur/husvegg.  «Grave selv instruks»  bes følges. (PDF, 91 kB)

Det vil bli satt opp en pinne på tomtegrensa som markerer hvor man skal grave til.

Spørsmål kan rettes til OneCo sin anleggsleder, Stein Ove Hegnes på e-post: stein.ove.relacom@gmail.com

så vil han følge opp saker fortløpende. Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer du kan kontaktes på.

 

Tolga kommunestyre vedtok i sitt møte 23.september 2019, retningslinjer for behandling av søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig i Tolga kommune. Det betyr at Tolga kommune kan få flere fastboende og på sikt kanskje bli et pluss. For å gjøre om hytta til bolig må nødvendige forutsetninger for bruksendring være oppfylt, det er for eksempel søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. For mer informasjon kan du klikke på denne lenken og se retningslinjene i sin helhet. (PDF, 196 kB)

 

En del lurer på de nye reglene for tilskudd til "miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel". Her får du en forklaring i forhold til veilederen som er utarbeidet av Fylkesmannen i Innlandet:

Kommunen har etter at veiadresser ble innført fått en del spørsmål knyttet til dette. De fleste spørsmål går på at post ikke kommer frem, og/ eller at man er knyttet til feil veiadresse. I det store og hele skyldes sistnevnte at man står med feil adresse hos folkeregisteret – dvs. at man har bodd et sted tidligere, men ikke registrert ny bopel hos folkeregisteret ved flytting. Slik flytting kan ligge mange år tilbake i tid. Kommunen minner derfor om de generelle rutinene den enkelte må følge dersom det er feil ved veiadresse, eller veiadresse mangler:

 

Feil adresse – kontakt folkeregisteret, ev. send flyttemelding. Dette kan også gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmeside https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/

Adresse mangler helt – kontakt kommunen for tildeling av slik.

 

«Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) endrer informasjon og praksis ved skjemahåndtering fra «Søknad om bålbrenning» til «Melding om bål».

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd finnes det et unntak som sier at «Forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark med mindre man får tillatelse fra kommunen». Det er opp til det aktuelle brann- og redningsvesen å vurdere en slik tillatelse og eventuelle betingelser. MHBR kan ikke ut i fra en søknad vurdere om et bål åpenbart ikke kan føre til brann og finner det derfor uforsvarlig å gi tillatelser for bålbrenning. Brannvesenet ønsker likevel melding fra publikum dersom bålbrenning vil finne sted. Melding om bål kan du sende fra MHBR sin nettside.