Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.Råd om egenberedskap. Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager og vær beredt! Flere gode tips finner du ved å klikke på lenken som fører til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Dette er nytt i 2018:

Som følge av jordbruksavtalen 2018-2019, har det blitt innført noen endringer i regionale miljøtilskudd. Fylkesmannen i Hedmark har gjort følgende fire endringer for søknadsomgangen 2018:

1. Tilskudd til bratt areal: Det er mulig å søke tilskudd til maskinell drift av fulldyrka og overflatedyrka jord medhelling 1:5 eller brattere. Ordningen gjelder ikke arealer som bare høstes ved beiting.

1. Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon: Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon har fått økt tilskudds-satsen til kr 50.000,- dersom seterdrifta varer minst 6 uker. Satsen for seterdrift i 4-6 uker er uendret

(kr 42.000,-). Satsene gjelder både enkeltsetre og fellessetre.

1. Tilskudd til utsatt jordarbeiding: Det er nå åpnet for at det også kan gis tilskudd til utsatt jordarbeiding i erosjons-klasse 1 og erosjonsklasse 2 i nedslagsfelt til ikke-prioriterte vassdrag. I 2016 og 2017 har det ikke vært mulig å få tilskudd til disse arealene.

2. Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel: Spredning av gjødsel ved nedlegging eller nedfelling er skilt ut som et eget tiltak, med egen tilskuddssats.

Som tidligere opplyst har Landbruks- og Matdepartementet midlertidig endret forskriften om gjødselvarer av organisk opphav mm., slik at husdyrgjødsel kan spres uten nedmolding frem til 1.oktober i Hedmark.

I den forbindelse er det viktig å være oppmerksom på vilkårene for å kunne søke tilskudd til Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel på eng i Regionalt Miljøprogram (RMP):

  • Minst 75% av husdyrgjødsla må være spredt om våren eller i vekstsesongen, og arealet må være høstet (slått eller beite) etter spredning samme år.
  • Tiden etter siste høsting er ikke definert som vekstsesong. Dersom du sprer husdyrgjødsel etter siste høsting, må du altså passe på at andelen gjødsel som skal være spredt vår/vekstsesong (75% av total mengde) er i varetatt for å være berettiget tilskudd for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel vår-/vekstsesong.

 


 

Kommunen minner om at alle mindre private drikkevannskilder (eks. brønn, tjern, bekk) – kilder som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann, må registreres hos Mattilsynet.  Kravet er hjemlet i ny drikkevannsforskrift.

For mer informasjon om dette se Mattilsynets hjemmeside. Der kan du også registrere din drikkevannskilde dersom dette ikke er gjort tidligere.

 

Teknisk og landbruk i Tolga kommune innfører redusert åpningstid/ tilgjengelighet.. Dette betyr at vi ikke mottar besøk eller telefoner før kl 12.00 mandag-fredag. Dette gjøres  for å få unna saksbehandling. Avtale om møte kan gjøres via servicetorget eller E- post.

 

 


 

22.august 2018 gikk den første sprengsalven av og dermed er byggingen av Tolga kraftverk i gang.

-På flere steder sør for Hummelvoll begynner det framtidige kraftverket å avtegne spor i terrenget. Sør for Hummelvoll er området der inntaksdammen kommer avskoget, og noen hundre meter lenger sør kan du skimte anleggsmaskiner oppe i lia. Her skal Tolga kraftstasjon anlegges 90 meter ned i fjellet. Her etableres ett felles påhugg for tunneldrift og adkomst til kraftstasjonen, står det å lese i Arbeidets Rett sin sak. For video av den første sprengsalven og mer informasjon se saken på retten.no ved å klikke på denne lenken.