Tolga kommune har per i dag ingen reservevannkilde. Tolga kommune er derfor i gang med å gjøre en undersøkelse av vannmengde og vannkvalitet på grunnvannsforekomst i Erlia for å få på plass reservevannkilde og mulig ny hovedvannkilde. Dette arbeidet foregår ved utløpet av Bjøra og på begge sider av jernbanelinja i Erlia.

Formannskapet har sitt neste møte torsdag 7.juni på Storstua i kommunehuset kl. 9.30-15.00.

 

Skilt-veinr 1

Kommunen har etter at veiadresser ble innført fått en del spørsmål knyttet til dette. De fleste spørsmål går på at post ikke kommer frem, og/ eller at man er knyttet til feil veiadresse. I det store og hele skyldes sistnevnte at man står med feil adresse hos folkeregisteret – dvs. at man har bodd et sted tidligere, men ikke registrert ny bopel hos folkeregisteret ved flytting. Slik flytting kan ligge mange år tilbake i tid. Kommunen minner derfor om de generelle rutinene den enkelte må følge dersom det er feil ved veiadresse, eller veiadresse mangler:

 

Feil adresse – kontakt folkeregisteret, ev. send flyttemelding. Dette kan også gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmeside https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/

Adresse mangler helt – kontakt kommunen for tildeling av slik.