Telenor er nå i gang med salg av abonnement ndg. fiberutbygging. Ta kontakt med selger Eivind Bjøranger, tlf: 400 51 232, hvis du ønsker å tegne abonnement eller har spørsmål.Telenor vant våren 2018 anbudet om utbygging av bredbånd i Tolga kommune for utvalgte områder med dårlig bredbåndsdekning. Realiseringen er et spleiselag med midler fra NKOM (nasjonal kommunikasjonsmyndighet), kommunen og innbyggerne, der innbyggerne må bidra med kr. 4000 pr abonnement i anleggsbidrag. Tolga kommune håper at så mange som mulig benytter seg av dette tilbudet. Vi er avhengig av 65 % oppslutninger i alle områder for å få gjennomført utbyggingen.

Forsvaret vil i perioden 13.-20. mars 2019 gjennomføre Alliert Vinterkurs nr. 2 i kommunene Tolga og Rendalen. Deltakere under kurset og øvelsen er norske og allierte elever ca. 85 personer. Det vil bli benyttet fire stk. BV 206 og seks stk. snøscootere under øvelsen.Rekvisisjonen gjøres med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951. Publikum kan ved behov kontakte øvingsleder major Knut Hummelvoll, på telefon 951 00 095.

Foto: Mathias Sandstøl /Forsvaret

Tolga svømmehall har gratis inngang for alle barn til og med 10.trinn, ut sesongen. Dette gjelder da fra mandag 11.mars til svømmehallen har siste åpningsdag torsdag 11.april. God fornøyelse!

Den boligpolitiske helhetlige planen i Tolga kommune revideres hvert 4. år.En del av denne helhetlige planen er en Boligsosial plan som handler om kommunens oppgaver og plikter i forhold til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. På oppdrag fra den politiske boligkomitèen har ei arbeidsgruppe fra administrasjonen i Tolga kommune utarbeidet et forslag til Boligsosial plan for perioden 2019-2025. Dette forslaget sendes nå ut på høring. Vi ber alle interessenter om å komme med innspill til hvordan kommunen på best mulig måte kan oppfylle sine oppgaver og plikter i forhold til alt omkring å være behjelpelig med et sted å bo for vanskeligstilte personer de nærmeste årene. Det er først og fremst i forhold til konkrete tiltak som bør prioriteres de nærmeste 5 årene vi ønsker innspill på. Den viktigste informasjonen i forhold til hvordan status er pr i dag står på side 12 og side 13. De konkrete tiltakene som arbeidsgruppa foreslår står på side 14. Si din mening om hvordan du vurderer boligsituasjonen for vanskeligstilte i Tolga kommune, og kom med forslag til tiltak vi bør prioriteres de nærmeste årene. 

Er det ønskelig med mere informasjon, kan Kjetil Brodal kontaktes. 

Send høringsinnspill skriftlig til kommunen via postmottak@tolga.kommune.no.

Høringsfristen er 12.04.2019.

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS har den siste tiden fått flere henvendelser fra innbyggere i våre eierkommuner som blir oppringt av telefonselgere eller blir oppsøkt av dørselgere som skal selge brannvarslere. De som blir kontaktet får et inntrykk av at selgeren representerer brannvesenet, og at brannvesenet har pålagt dem å bytte brannvarslere. Brannvesenet driver IKKE med denne type virksomhet.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (80/18) for 2019 og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1.mars 2019.  Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen, (eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer), og utregnede eiendomsskattebeløp. I tillegg legges liste over eiendommer som har fritak for eiendomsskatt ut for ettersyn. Skattelistene er også lagt ut på servicetorget og på biblioteket.  

 

 

Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019 kan leveres fra og med 1. mars 2019, som er telledato. Søknadsfristen er 15. mars 2019.
Søknadsfristene i 2019 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. mars.

Ved del 1 av søknaden er det foretak med husdyrproduksjon som kan søke tilskudd. For søknadsskjema og mer informasjon se Landbruksdirektoratets hjemmeside.

 

Jobber du med opplevelser og gjester, det være seg innen reiseliv, opplevelser, transport, servering, lokalmat, handel eller annet? Da bør du være med på Opplevelseskurset som Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge arrangerer sammen med Destinasjon Røros 18.-19. mars.   

Begrenset antall plasser, så meld deg på i dag for å sikre deg plass!! Her er det førstemann til mølla som gjelder.

Reiselivet og markedet har forandret seg den siste tiden -  så mye, at man sier at det har vært et paradigmeskifte. Kunden må mer enn noen gang være i fokus, og opplevelsesverdi for kunden vil være det nye måleparameteret. På kurset ser vi på hvordan aktører kan benytte seg av fysiske omgivelser, samhandling og kultur i utviklingen av en opplevelse og på hvordan menneskene (produsentene) kan være i ulike roller og hvilke historier som skal formidles. Deltakerne blir introdusert for en sammensatt verktøykasse, og det er mye morsomt og lærerikt arbeid som venter kursdeltagerne.

Opplevelseskurset har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv, og baserer seg på de grunnleggende teoriene rundt opplevelsesøkonomi.  Gjennomføres som forelesninger, øvelser, samt arbeid med egen bedrift og egne produkt.

Kurset er en direkte oppfølging av ny retning og strategi for hele regionen. Vi trenger flere og mer tilgjengelige opplevelser hele året, og vi ønsker deg med på laget for å fylle Trøndelag med opplevelser ut mot markedet.

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset gjennomføres som et «lunsj til lunsj» kurs, samt en oppfølgingsworkshop. 

Tid
Kurs: 18. - 19. mars 2019
Oppfølgingsworkshop: 12. april 2019
 
Sted
Kurset gjennomføres på Bergstadens Hotel på Røros  
 
Pris
NOK 1.500,- (faktureres i forkant av kurset). Inkludert i prisen er kurs og oppfølgingsworkshop med bespisning og opplevelse. Reise, egen tid og overnatting må dekkes av hver enkelt. I og med at det er begrenset med plasser ser vi oss nødt til å belaste de som ikke benytter plassen med et gebyr på NOK 1.500,- hvis vi ikke får fylt plassen med annen deltaker.

Bindende påmelding sendes til Line i Trøndelag Reiseliv.
E-post: line@trondelag.com. Oppgi bedrift, organisasjonsnummer, navn og kontaktinformasjon i påmeldingen.

Dette må du ikke gå glipp av, MELD DEG PÅ NÅ. Vi lover deg lærerike og opplevelsesrike dager.

 

 

 

Nå er det flere år siden Tolga kommune har hatt søkere til å bli nominert til Drømmestipend 2019 fra Tolga. I år er vi så heldige og stolte over å kunne nominere Inga Trøan Sundt. Klikk på denne lenken for å se drømmen hennes!

 

Rørosregionen Næringshage har gjennomført en  kartlegging og beskrivelse av verdiskapingen i beitenæringa i de tre kommunene Tolga, Tynset og Rendalen. Forprosjektet var finansiert av Fylkesmannen i Hedmark, og forprosjektsrapporten oppsummerer og peker på de viktigste funnene i arbeidet. Det er brukt både kvalitative og kvantitative undersøkelser i arbeidet, og det er brukt data fra Fylkesmannen i Hedmark, Nibio, Landbruks- og Matdepartementet og Klima- og Miljødepartementet har vært brukt som kilder for arbeidet.

Nibio har levert en rapport med beregninger som viser:

  • Anslag på tapt verdiskaping på grunn av reduksjon i antall dyr i de tre kommunene Tolga, Tynset og Rendalen
  • En grov oversikt over verdiskapingspotensialet ved beiting i utmark i de samme tre kommunene.