Veiledere, føringer og skjemaer

Plan- og bygningsloven (PBL) med forskrifter regulerer all bygging i landet.

Byggesaksforskriften (SAK10) gir regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring, kontroll, tilsyn, samt reaksjoner der reglene ikke er fulgt.

Byggteknisk forskrift (TEK17) gir regler om tekniske egenskaper et byggverk minimum må ha for å oppføres lovlig.

Alt som bygges skal bygges i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter.  

Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Siden Kulturminnefondet ga sine første tilskudd i 2003, har nærmere 5000 prosjekter fått støtte på til sammen 780 millioner kroner. I 2019 deler vi ut over 100 millioner kroner til prosjekter over hele Norge.

Hva støttes?


Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som hus og bygninger, fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. I sine prioriteringer legger de vekt på kommunenes kulturminneplaner, med formålet om at et mangfold av landets kulturminner blir bevart og tatt i bruk i framtida for felles opplevelse, kunnskap og verdiskaping.

Her kan du lese mer om fondets prioriteringer og spørsmål de ofte får.

Løpende søknadsfrist


Tidligere har det vært én årlig søknadsfrist, men fra 2019 er denne løpende. Det betyr at private eiere når som helst kan sende Kulturminnefondet en søknad.

Her finner du Kulturminnefondets søknadsportal og veiledning til søknaden.

Drikkevann- Beskyttelsesplan for nedre Tallsjø med nedslagsfelt
Plan-og bygningsloven
Direktoratet for byggkvalitet
Byggeskikkveileder for Midt-og Nord-Østerdalen
Visuell veileder for Tolga sentrum
Lov om eiendomsskatt
Kommunekart
Reguleringsplaner Tolga kommune
Eiendomsopplysninger

På kartverkets tjeneste Se eiendom - www.seeiendom.no - finner man generelle opplysninger om areal, adresser og bygg for eiendommer i hele Norge. Her kan du også gjøre oppslag i grunnboken, bestille grunnboksutskrift og kopi av tinglyste dokumenter.

Kartverkets nettside for eiendom - http://www.kartverket.no/eiendom/ - inneholder mye nyttig informasjon om bl.a. hvordan tinglyse eierskifte og rettigheter og hvordan slette tinglyste dokumenter. Her finnes også eiendomsrelaterte skjema for tinglysing som skjøte, hjemmelserklæring, festekontrakt og rettigheter.