Eiendomsskatt

Selve innføringen av eiendomsskatt i Tolga kommune ble vedtatt av kommunestyret 28. mai 2009.  Ny alminnelig taksering av alle eiendommer i kommunen ble gjennomført i 2022, med nye takster fra 2023. Eiendomsskatt er en generell kommunal beskatning av bygninger og grunn. Den er en ren objektbeskatning hvor eierens inntektsforhold, sosiale situasjon etc ikke har noen betydning. Den er den eneste skatten kommunen selv har styringen med og hvor inntektene i sin helhet tilfaller kommunen. 

I Tolga kommune har vi eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Det betyr at alle som eier tomt, bolig/våningshus, fritidsbolig og næringsbygg/næringseiendommer må betale eiendomsskatt. Eiendomsskatten tilfaller i sin helhet Tolga kommune, og er en viktig inntektskilde for å opprettholde gode kommunale tjenester og tilbud som f.eks pleie- og omsorgstjenester, barnehage, skole, kulturskole, kino, bibliotek, vedlikehold av veier osv.

Kommunestyret i Tolga fastsetter størrelsen på skattesatsen hvert år i forbindelse med behandling av kommunens budsjett i desember.

Den generelle eiendomsskattesatsen for 2024 er 7 promille. For bebygde bolig- og fritidseiendommer er skattesatsen 4 promille jf. eiendomsskatteloven § 11.

Blir skatten for en eiendom mindre enn kr. 300,- pr år, skrives det ikke ut eiendomsskatt, jf § 14 i eiendomsskatteloven. Eiendomsskatten kreves inn sammen med kommunale avgifter, som hovedregel med 4 terminer årlig.

Skatteseddel:


Skatteseddel sendes ut hvert år til alle eiere med eiendomsskatt, før 1. mars. Skatteseddelen gir bl.a en oversikt over taksten, skattegrunnlag og skatten på den enkelte eiendom. På skatteseddelen er det informert om klageadgang. For klage på eiendomsskatt, vises det for øvrig til informasjon litt lenger ned på denne siden. 

Kunngjøring - skatteliste:

Tolga kommune kunngjør lister over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattegrunnlag, skattesatsen og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom hvert år. I tillegg fremgår det av listene hvilke eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §§ 5 og 7. Lista legges ut på kommunens nettside, på innbyggertorget 1. mars hvert år. Lista ligger ute minst 3 uker.

Klageadgang

Du kan klage på den utskrevne eiendomsskatten. Klagen må være skriftlig og sendes til eiendomsskattekontoret innen 6 uker etter at eiendomsskattelista ble kunngjort. Se ellers eiendomsskatteloven §19.

Lov om eiendomsskatt
Skattegrunnlaget

Jf. eiendomsskatteloven §8A-2:

(1)Verdien av eiendommen skal settes til det beløpet en må gå ut fra at eiendommen etter sin innretning, bruksegenskap og lokalisering kan bli solgt for ved fritt salg. Skattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger blir satt til verdien multiplisert med 0,7. Verdien av næringseiendom skal settes til teknisk verdi når det ikke er mulig å fastsette verdien etter regelen i første punktum.

(2) Verdien av vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum skal settes til teknisk verdi, eller avkastningsverdi når det gir best uttrykk for verdien.

Hvordan skal en så bestemme denne "objektiviserte" omsetningsverdien.
 
Det er i praksis ikke mulig med en ordinær taksering av alle eiendommer. Etter lovens bestemmelser kan kommunen velge (og det er vanlig praksis) å benytte seg av en modell med en oppnevnt sakkyndig takstnemnd (og i tillegg en sakkyndig ankenemnd), begge bestående av 3 personer.
 
Det er oppnevnt en sakkyndig takstnemd. Nemnda er ansvarlig for takseringen og fastsetter takstene. Dette skjer ved bruk av sjabloner/retningslinjer hvor det benyttes kvadratmeterpriser for de ulike arealtyper for grunn og bygninger multiplisert med de respektive arealer. I tillegg benyttes ulike sonefaktorer. Da får en fram en sjablonverdi som så korrigeres ved at besiktigelsesmenn befarer alle eiendommer og gir korreksjoner til denne taksten basert på eiendommens tilstand med mer. E-skattekontoret fungerer som sekretariat for takstnemnda og bistår denne i utarbeidelsen av takstforslag. Den taksten som nemnda vedtar, skal normalt stå i 10 år til neste generelle taksering, hvis det ikke skjer vesentlige endringer på eiendommen.