Barne - og ungdomsteam (BUT)

Møteplan:

Teamet har møte ca. 3 ganger på høsten og 4 ganger på våren etter oppsatt møteplan som finnes på kommunens hjemmeside.   

Taushetsplikt: 

BUT er underlagt vanlige bestemmelser om taushetsplikt. 

Hvordan ta kontakt: 

Foreldre/foresatte har anledning til å møte. Foreldre/foresatte og ungdom kan selv ta kontakt. ALLE som arbeider med barn og unge kan melde til BUT. Melding av saker må skje senest en uke før oppsatt møtedato, fortrinnsvis på eget henvisnings-skjema. (PDF, 18 kB) Representanten som melder saken møter i BUT. 

 

Ønskes hjelp eller veiledning tas kontakt med leder av BUT. Skriftlig henvisning til BUT sendes til kommunens postadresse: 

BUT v/Leder Elin Eggen 

Tolga kommune 

Brugata 38 

2540 Tolga 

 

Hva er Barne- og ungdomsteam i Tolga kommune (BUT)? 

Målgruppe: Barn og unge 0 -18 år.

Retningslinjer: 

Barne- og ungdomsteamet (BUT) er opprettet for et forpliktende samarbeid for drøfting av barn og unge med særlige behov for hjelp, og som har behov for vurdering og tiltak fra flere instanser.  

 

Teamet skal ikke erstatte de vanlige meldings- og henvisningsrutiner til ulike hjelpeinstanser. Saker ønskes fortrinnsvis med samtykke fra den det gjelder, men kan drøftes anonymt. 

Målsetting for BUT: 

  • Et fagforum for drøfting av sammensatte saker 

  • Samordne og fordele ansvar 

  • Følge opp og evaluere tiltak 

  • Sette inn nødvendige tiltak raskt 

  • Arbeide forebyggende 

  • Kompetanse på tidlig innsats overfor barn og unge 

  • Tar opp generelle tema som angår barn og unges oppvekstvillkår 

Sammensetning: 

- Helsestasjon 

- Rus og Psykiatritjenesten 

- Helsestasjonslege v/Tolga legekontor 

- PPT 

- Barneverntjenesten 

- Representant fra Tolga og Vingelen skole 

- Representant fra barnehage 

- Andre organer kan kobles inn ved behov 

 (Koordinerende enhet, videregående skole, psykiatritjenesten, NAV, tjenesten for funksjonshemmede, oppfølgingstjenesten, BUP, DPS, familievernkontoret, voksenopplæringen, politi og evt. andre).

Klikk her for skjema.  (PDF, 18 kB)