Institusjon

Sektor Velferd. Re-/habilitering og mestring- institusjonstjenesten

Her finner du institusjonstjenesten med 15 langtidsplasser og 4 rehabiliteringsplasser, eget kjøkken, 20 omsorgsboliger, kontorer for hjemmebaserte tjenester, ergoterapitjenesten, tiltak for funksjonshemmede, hukommelsesteamet og administrasjonen.

Omsorgstunet har eget kjøkken, frisørsalong, fotpleiesalong. Utenfor er det en flott sansehage.

Frivillighetssentralen arrangerer jevnlig i samarbeid med ulike lag og foreninger, forskjellige sosiale aktiviteter.

VISJON:

MESTRING I ALLE LIVSFASER!  

Tjenestene har felles søknadsskjema. Tildeling og vedtak skjer av kommunens tiltaksteam. Søknadsskjema finner du her under kommunens felles søknadsskjemaside.

Sykehjemmet:

Sykehjemmet har 19 senger i enerom med eget bad.
De 19 sengene brukes etter behov til korttidsopphold, avlastning og langtidsopphold.

Korttidsopphold:

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at man kan komme tilbake til eget hjem. Oppholdet planlegges med utgangspunkt i pasientens ressurser og behov. Tiltaksteamet fatter vedtak om opphold. Pasientens hjelpebehov og målsettingen for oppholdet avklares i samarbeid mellom ergoterapeut, avdelingen og pasient.

 • Rehabilitering kan omfatte oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut, , lege, sykepleier og hjemmesykepleien. Målet er at du skal få best mulig funksjonsevne, føle mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt og i samfunnet.

  Du kan få tjenesten i ditt eget hjem, i nærmiljøet, på arbeidsplassen, en institusjon, avhengig av behov og komplikasjoner. Rehabilitering gis for en begrenset periode.

Avlastning for pårørende:


Avlastningsopphold for å gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende.

 • Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg.

Dagopphold:


Tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgnopphold på institusjon. Tilbudet gis fra en til fem dager i uken, i hovedsak mellom 08:00-15:00.

Langtidsopphold:

Et langtidsopphold er et tidsubegrenset tilbud om opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Tiltaksteamet fatter vedtak om opphold.

 • Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold. Det forutsetter at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester i institusjon.

Besøksadresse: Sjukhusmoen 77.

Tildeling av korttidsplass i institusjon

Tjenesten tildeles etter Lov om Helse- og omsorgstjenester § 3-2. § 3-3.

Korttidsopphold kan deles  i 4 ulike typer opphold:

 • Rehabilitering/habilitering
 • Utredning
 • Behandling 
 • Avlastning

Forutsetninger:


• Søker må selv ønske innleggelse.
• Egen søknad, eventuelt ved hjelpeverge eller pårørende, må foreligge.
• Søknad fra spesialisthelsetjenesten om opphold
• Søker rnå ha et klart mål for oppholdet.
• Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.


Tidsavgrenset opphold, rehabilitering:


Søker må ha et tidsavgrenset behov for tverrfaglig rehabilitering som er så omfattende at det er behov for heldøgns opphold i institusjon.
Mål for oppholdet må være avklart før oppholdet tar til.
Videre tjenestetilbud må være klart når rehabiliteringsoppholdet avsluttes.

Vurdering av søknaden gjøres på bakgrunn av:
-Søker må være motivert for egeninnsats
-Søker må ha forståelse for egen situasjon
-Søker må kunne samarbeide og ta instrukser i en treningssituasjon

-Søker må være i stand til å nyttiggjøre seg et rehabiliteringspphold
-Søker skal delta i aktiv opptrening når rehabiliteringsoppholdet starter
-Søker skal være medisinsk utredet, og ha medisinsk stabil helsetilstand

-Søker skal være tverrfaglig utredet


Tidsavgrenset opphold, utredning og behandling:


Søker må ha et tidsavgrenset behov for medisinsk behandling og/eller sykepleie som er så omfattende at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon.
- Søker må ha et klart mål med oppholdet
- Videre tjenestetilbud når korttidsoppholdet avsluttes, må være avklart

 

Vurdering av søknaden gjøres på bakgrunn av: 

 • Kartlegging av fysisk og psykisk funksjonsevne
 • Behov for å komme til krefter etter langvarig/alvorlig sykdom
 • Behov for hjelp og veiledning til ernæring og kartlegging av ernæringsstatus
 • Pleie og omsorg ved livets slutt
 • Behov for sosialt samvær og psykisk støtte som ikke kan ivaretas utenfor institusjon
 • Behov for trening og hjelp til å mestre dagliglivets utfordringer
 • Utredning og avklaring av tjenestebehov etter sykehusopphold

Denne typen korttidsopphold blir også tildelt som «rullerende» korttidsopphold for å gi den omsorgstrengende muligheten til å kunne bo i egenbolig lengst mulig.

Avlastningsopphold:


Avlastning skal gis av hensyn til pårørende eller andre som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å kunne opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og muligheter for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Den skal videre gi mulighet for å delta i samfunnsgoder og aktiviteter

 • Avlastning i sykehjem er hjelp til omsorgsyter
 • Omsorgsyter skal ha særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Den omsorgstrengende har et behov som gir rett til kommunale omsorgstjenester etter Lov om Helse- og omsorgstjenesten

Vurdering av søknaden gjøres på bakgrunn av: 

 • Er fysisk og /eller psykisk krevende

 • Innebærer nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn

 • Skjer i perioder eller hele tiden Har vart over tid

 • Fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid

 • Omfatter flere personer, for eksempel foreldre

Tildeling av langtidsplass i institusjon

Tjenesten tildeles etter Lov om Helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt 6b.


Forutsetninger:


• Egen søknad, eventuelt ved hjelpeverge eller pårørende, må foreligge.
• Behovet for medisinsk behandling og /eller sykepleie må være av en
   så omfattende karakter at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i
   institusjon.

Kriterier: 


Andre aktuelle hjelpetiltak skal være vurdert før langtidsplass i sykehjem innvilges, som f.eks.:
Tilpasning av bolig, eventuelt skal alternativt botilbud være vurdert iht. søkerens
   fysiske, psykiske og sosiale situasjon.

 • Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie og /eller
 •   hjemmehjelp, eventuelt tekniske hjelpemidler.
 • Korttidsopphold i institusjon
 • Familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt.
 • Sosiale støttetiltak, som for eksempel dagsenter
 • Trygghetsskapende tiltak, som eksempel trygghetsalarm


Ved tildeling må: 

 

 • Forutsetningene må være til stede
 •  Kriterier innfridd
Pasient-og brukerombudet i Hedmark og Oppland

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på  tjenestetilbudene. Ombudet kan gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager, være konfliktløser og bistå i forbindelse med søknad om erstatning.   

POBO tar imot henvendelser som gjelder både spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Sistnevnte gjelder for eksempel fastlege, legevakt, psykisk helsehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem, avlastning, rehabilitering, tiltak for rusmiddelavhengige, brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt. Ombudet understreker at dette bare er eksempler. Økonomisk sosialhjelp og trygdeytelser ligger utenfor ombudets arbeidsområde. 

Ombudet kan ta telefonisk kontakt med det aktuelle tjenestetilbudet, skrive brev eller be om et møte sammen med brukeren eller pasienten. Arbeidsmåten vil være avhengig av sak og situasjon. Mange henvendelser lar seg løse uten at det blir en formell klage.  

Kontorsted Hamar:   62 55 14 90

Kontorsted Gjøvik:    61 13 29 44    

Postadresse:            Statens Hus, Postboks 4326, 2308 HAMAR

E-postadresse:         mailto:ho@pasientogbrukerombudet.no

Hjemmeside:             www.pasientogbrukerombudet.no

Tildeling av omsorgsbolig og omsorgsbolig i fellesskap

Søker godkjennes som søker og tildeles omsorgsbolig etter en faglig vurdering av Tiltaksteamet. Tjenesten er ikke lovpålagt.

 

 

Forutsetninger: 

 • Det må foreligge søknad. 
 • Søker må være bosatt i Tolga kommune 
 • Søker må som hovedregel være registrert som bruker av omsorgstjenester.
 • Søker må kunne ha glede og nytte av omsorgsbolig. 
 • Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen. 

 

Kriterier:

 • Forebygge innleggelse i institusjon 
 • Søker må ha behov for hjemmehjelp/hjemmesykepleie
 • Nedsatt egenomsorg 
 • Søker bør kunne bruke trygghetsalarm
 • Søker må selv ønske omsorgsbolig
 • Behov for å bryte sosial isolasjon 
 • Når vedtak fattes, skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn. 
 • Ved tildeling av bolig, må det tas hensyn til miljøet og til sammensetningen av beboere som har leilighet fra før. 
Hjelp til pårørende

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du
kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 

Unge pårørende har egen hjelpeside: ungeparorende.no

 

 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder institusjon tlf: 400 22 104.

Tlf.nr avdeling, døgnbemannet telefon: 400 32 025.

Tlf nr kjøkken:  404 35 648

Adresse: Sykehusmoen 77

                 2540 Tolga