Hjemmebaserte tjenester

Tjenesten tildeles etter Lov om kommunale Helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt 5 og 6. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Du kan sende egen søknad, eventuelt ved hjelp fra verge eller pårørende. 

Omsorgstrengende må ha et særlig behov på grunn av:

 • Sykdom
 • funksjonsnedsettelse
 • Andre årsaker
 • Tjenestemottaker må bo utenfor institusjon. 
 • Tjenestemottaker må bo eller oppholde seg i kommunen               

 

Hva kan du få hjelp til: 

 • Behov for hjelp til personlig hygiene, mat, medisiner og andre helsetjenester i hjemmet, tilsyn og veiledning.
 • Behov for hjelp til dagliglivets gjøremål, rengjøring, klesvask etc. 
 • Behov for trening og bistand i forhold til det å bo selvstendig, tilvenning til bosituasjon, trening i dagliglivets funksjoner, sosial trening/nettverksbygging og lignende 

Saksbehandling:

 

Våre hjemmebaserte tjenester er:

Trygghetsalarm

Retningslinjer for tildeling av trygghetsalarm: 

 • Tildeling av trygghetsalarm skjer ut fra en totalvurdering av hvilken nytte søkeren kan ha av alarmen. Det må søkes på kommunalt søknadsskjema.
 • Ei gruppe ansatte i hjemmesykepleien har ansvaret for opp montering og oppfølging ved evt tekniske utfordringer.

Følgende søkergrupper prioriteres:


" Personer med kroniske sykdommer som medfører nedsatt førlighet og som ved fall gjør det vanskelig å komme seg opp igjen."

" Personer med kronisk sykdom som hindrer en i å bruke vanlig telefon.

" Sterkt bevegelseshemmede - rullestolbrukere.

" Personer med falltendenser.

" Andre med akutt behov for hjelp.

" Forebygge innleggelse i institusjon.


Ved tildeling vil aleneboende bli prioritert.
Ved tildeling bør søker være orientert om tid og sted.

Ved tildeling av trygghetsalarm må 2 -3 kontaktpersoner oppgis, som kontaktes ved utøst alarm.

Kostnader:


Den som blir tildelt en trygghetsalarm etter disse kriteriene, betaler en leieavgift pr mnd til Tolga kommune. Avgiften er fastsatt av kommunestyret. Kommunen er ansvarlig for alt utstyr og driften av systemet
 

Annet:

Trygghetsalarmen er kommunens eiendom.
Tildelingen kan skje for en tidsbegrenset periode. Tidsbegrensningen angis i vedtaket.

 

Tjenestebeskrivelse: 

Trygghetsalarm er ingen lovpålagt tjeneste som kommunen skal yte, men Tolga kommune har denne tjenesten.Trygghetsalarm er et varslingssystem for hjemmeboende som har behov for direkte tilkalling av hjelp til hjemmet og som kan ha nytte av den ekstra trygghet det er å vite at et «enkelt trykk på knappen» kan sikre bistand til hjemmet hvis noe skulle inntreffe. Det er mulighet for å koble opp andre velferdsteknologiske sensorer ut ifra brukers behov. Tolga kommune anser trygghetsalarm å være et lavterskeltilbud som med små kostnader kan nå fram til mange. Ved tildeling av trygghetsalarm vil det bli montert en innbruddssikker nøkkel boks ved inngangsdøra, slik at hjemmetjenesten kan låse seg inn når det er nødvendig.


 


 

 

 

Matombringing

Tildeling av denne tjenesten skjer etter en totalvurdering av brukernes evne og mulighet til å ta ansvar for eget ernæringsbehov.
Målet vil være å bedre ernæringstilstanden hos tjenestemottaker

Forutsetninger:

 • søker må ha et særlig behov på grunn av:
  • Sykdom
  • Funksjonsnedsettelse
  • Andre årsaker
 • Tjenestemottaker må være bosatt i kommunen

Kriterier:

 • Bruker må være ute av stand til å tilberede sin egen middag eller ha vanskeligheter med å lage seg mat av ulike årsaker.
 • Ved tildeling av denne tjenesten vil aleneboende bli prioritert


Kostnader: 

 • Denne tjenesten betales etter stk. pris fastsatt av kommunestyret.

 

 

Dagtilbud til hjemmeboende med demens

Dagtilbudet er et kommunalt tilbud for hjemmeboende med en demensdiagnose, eller som er under utredning for demens.

Tilbudet er åpent mandager og torsdager. Tilbudet er lokalisert i underetasjen på kommunehuset.

 

 

Hjemmetjeneste

Tjenesten tildeles etter Lov om Helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt 5-6. 

Forutsetninger: 

 • Egen søknad, eventuelt ved hjelpeverge eller pårørende. 
 • Omsorgstrengende må ha et særlig behov på grunn av:
  • Sykdom
  • Funksjonshemming 
  • Andre årsaker
 • Tjenestemottaker må bo utenfor institusjon. 
 • Tjenestemottaker må bo eller oppholde seg i kommunen               

 

Kriterier:

 • Behov for hjelp til personlig hygiene, mat, medisiner, sårstell, omsorg og tilsyn 
 • Behov for hjelp til dagliglivets gjoivmål, rengjering, klesvask etc. 
 • Behov for trening og bistand i forhold til det å bo selvstendig, tilvenning til bosituasjon, trening i dagliglivets funksjoner, sosial trening/nettverksoppbygging, personlig økonomi og lignende 

Ved tildeling må: 

 • Forutsetningene må være til stede 
 • Minst ett av kriteriene må være oppfylt 
Tildeling av omsorgsbolig

Søker godkjennes som søker og tildeles omsorgsbolig etter en faglig vurdering av Tiltaksteamet. Tjenesten er ikke lovpålagt.
 

Forutsetninger:

 • Det må foreligge søknad. 
 • Søker må være bosatt i Tolga kommune 
 • Søker må være alders- eller uføretrygdet 
 • Søker må som hovedregel være registrert som bruker av omsorgstjenester.
 • Søker må kunne ba glede og nytte av omsorgsbolig. 
 • Det må være ledig omsorgsbolig i kommunen. 

Kriterier:

 • Forebygge innleggelse i institusjon 
 • Søker må ha behov for hjemmehjelp/hjemmesykepleie
 • Nedsatt egenomsorg 
 • Søker bør kunne bruke trygghetsalarm
 • Søker må selv ønske omsorgsbolig
 • Behov for å bryte sosial isolasjon 

Når vedtak fattes, skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn. 

Ved tildeling av bolig, må det tas hensyn til miljøet og til sammensetningen av beboere som har leilighet fra før. 

 

Ved tildeling må:

 • Forutsetningene må vere til stede 
 • Minst ett av kriteriene me være oppfylt 
Tildeling av omsorgslønn

Tjenesten tildeles etter Lov om Helse- og omsorgstjenester § 3-6

Forutsetninger:


• Søknad må foreligge (både omsorgsmottaker og omsorgsgiver kan søke)
• Behovet må begrunnes med en helse- og sosialfaglig vurdering
• Omsorgsmottaker må være hjemmeboende
• Det må foreligge søknad om hjelpestønad til NAV
• Omsorgsmottaker og omsorgsyter må være bosatt i Tolga kommune


Kriterier:


• Behovet må vurderes i forhold til kommunens øvrige tilbud.
• Behovet må vurderes som best og nødvendig, både av den omsorgstrengende og 
   etter en helse- og sosialfaglig vurdering.
• Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende.Ved tildeling må:

 • Forutsetningene må være til stede
 • Minst ett av kriteriene må være oppfylt
 • omsorgsyters økonomi skal ikke vektlegges i
  vurderingen.

Tildeling av omsorgslønn skjer for en tidsbegrenset periode. Tidsbegrensningen angis i vedtaket. Ved behov utover den perioden, vurderes behovet på nytt. Omsorgslønn er egnet for personer med familie som ønsker å yte omsorg for sine egne. Omsorgslønn er en tjeneste som søker ikke har lovmessig krav på, og kan ses i sammenheng med øvrige tjenester. I henhold til Lov om Helse — og omsorgstjenester § 3-6, kan omsorgslønn innvilges til personell som yter hjelp til pleietrengende i hjemmet. Det forutsettes at kommunen ikke kan yte tilfredsstillende hjelp og tilsyn. Det kan innvilges omsorgslønn i tillegg til hjemmetjenester. Kommunen kan i stedet for å innvilge omsorgslønn, tilby andre tjenester ut fra praktiske eller økonomiske hensyn.Den pleietrengende må søke om hjelpestønad til pleie og tilsyn fra NAV før omsorgslønn innvilges. Den omsorgsyter som innvilges omsorgslønn, avlønnes som assistent dersom vedk. ikke har helsefaglig utdanning

 • Omsorgslønn gir ikke rett til sykepenger
 • Omsorgslønn gir ikke rett til feriepenger.

Søknadsskjema:

Benytt skjema "Søknad om omsorgstjenester i Tolga kommune". og kryss av for "Annet".

Kriterier for tildeling av tjenester innen pleie og omsorg/tjenestebeskrivelser

 

Kontaktinformasjon:

 

Enhetsleder rehabilitering og mestring, tlf: 474 53 628.

Vakttelefon hjemmetjeneste (kl. 07.30-22.30) tlf: 906 68 110.

Omsorgsboliger (kl. 07.30-22.30) tlf: 474 82 623.

Besøksadresse: Sjukhusmoen 77