Tolga helsestasjon

Redusert tilbud ved Tolga helsestasjon i perioder i 2023/2024

Tolga helsestasjon er stengt denne uka, i perioden fra 29. januar til og med 4. februar 2024. Fra 5. februar vil det være en sykepleier tilgjengelig ved Helsestasjonen i 50% stilling. Tolga kommune beklager perioder med reduserte tjenester, og vi jobber fortsatt med løsninger. Les mer om perioder med reduserte tjenester ved Tolga helsestasjon.

Velkommen til gratis foreldreveiledningskurs

For foreldre med barn i alderen 1-12 år i Tolga kommune. Kurset er gratis. Det er ikke muligheter for at barn følger på kurset, så dere må ordne dere med barnepass i kurstida. Kurset foregår i dialog og refleksjon i en gruppe av foreldre og to veiledere med sertifisering i COS-P. Kurset går over åtte gruppesamlinger og hver samling tar 1,5-2 timer. 

Sted: Kveldskurs vil foregå på venterommet på Tolga helsestasjon. Dagkurs kommer vi tilbake til når det nærmer seg kursstart.

Tid:  Kveldstid: Tirsdager kl. 19-21     

         Dagtid: Torsdager kl. 9.30-11.30

Det gis tilbud om to kursomganger på kveldstid og på dagtid i løpet av skoleåret 2023/24. Dere kan velge mellom kursoppstart i september-23, eller kursoppstart i januar-24 (dag- og kveldskurs kjøres på samme uker) Du melder deg på enten dag- eller kveldskurs. Det er begrenset plass (maks 10) til kursdeltakelse, så vær rask med påmelding. PÅMELDINGSFRIST FOR KURSSTART SEPTEMBER: 12.9.23. Foreldre som ønsker å delta på kurs kan henvende seg til sykepleier Karin Brekken, Tolga helsestasjon ved å sende e-post til: karin.brekken@tolga.kommune.no  Om du ønsker å snakke med meg i forkant av påmelding, kan du ringe: 94015380. I henvendelsen oppgir du navn, adresse og tlf.nr. Du vil motta en bekreftelse på henvendelsen pr. e-post. Deretter vil vi snakke med alle interesserte.

COS-P er et foreldreveiledningsprogram som bygger på grunnprinsipper fra mer enn 50 års forskning med barn og foreldre. Målet er at vi som omsorgspersoner skal bli bedre til å forstå hvorfor barn oppfører seg som de gjør og hjelpe dem til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse. Foreldre og omsorgspersoner er de nærmeste til å støtte barna sine på veien mot trygge, glade og sosialt kompetente barn. Kursene er forebyggende og kan være til nytte for alle foreldre. Kurset kan være like nyttig enten dere har små eller store barn (opp til tenåringer). COS kan dessuten komme til glede og nytte i alle relasjoner – ikke bare mellom deg og ditt barn.

 

Sted: Kveldskurs vil foregå på venterommet på Tolga helsestasjon. Dagkurs kommer vi tilbake til når det nærmer seg kursstart.

Tid:  Kveldstid: Tirsdager kl. 19-21     

         Dagtid: Torsdager kl. 9.30-11.30

Det gis tilbud om to kursomganger på kveldstid og på dagtid i løpet av skoleåret 2023/24. Dere kan velge mellom kursoppstart i september-23, eller kursoppstart i januar-24 (Dag- og kveldskurs kjøres på samme uker) Du melder deg på enten dag- eller kveldskurs.

 • Tidspunkt for 1.kurs på kveld-tirsdag og på dag-torsdag (Oppstart 19.9 og 21.9-23)

uke38/ uke39/ uke40 / uke42 / uke43 / uke44  / uke45  / uke46

 • Tidspunkt for 2.kurs: kveld-tirsdag og dag-torsdag (Oppstart 9.1 og 11.1-24)

Uke2 / uke3  / uke4 / uke5  / uke6  / uke7  / uke9  / uke10

 

Helsestasjonen skal fremme barns fysiske, psykiske og sosial helse og forebygge sykdom og skader.

Helsestasjonen gir tilbud om:

 • Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper
 • Informasjon og tilbud om vaksiner
 • Tilbud om barselgrupper
 • Samarbeid om habilitering av barn med spesielle behov

Alle barn og unge i Tolga kommune har rett til et helsestasjon- og skolehelsetjeneste tilbud.

Gravide har rett på oppfølging av jordmor i svangerskapet og etter fødsel.

Tolga helsestasjon følger opp alle barn, unge og foreldre i kommunen og har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Dette gjør vi gjennom:

 • systematiske og målrettede helseundersøkelser
 • veiledning og rådgivning om barns vekst og utvikling
 • helseopplysning
 • svangerskapsomsorg
 • spebarns- og småbarns kontroll
 • vaksinasjon av barn og ungdom 0-18 år
 • skolehelsetjeneste for barn og ungdom i 1-10 trinn.
 •  barselkurs
 • reisevaksinering
 • habilitering av barn og unge med funksjonshemminger

Rutinekonsultasjoner på helsestasjonen:

2-4 uker konsultasjon - helsesøster

6 ukers konsultasjon, vaksinering – helsesøster og lege

3 mnd. Konsultasjon, vaksinering - helsesøster

4 mnd. konsultasjon – helsesøster - fysioterapeut

5 mnd. konsultasjon - helsesøster

6 mnd. konsultasjon - helsesøster og lege

8 mnd. konsultasjon - helsesøster  

10 mnd. konsultasjon - helsesøster

12 mnd. Konsultasjon, vaksinering - helsesøster og lege

15 mnd. Konsultasjon, vaksinering - helsesøster

18 mnd. konsultasjon - helsesøster

2 års konsultasjon - helsesøster og lege

4 års konsultasjon – helsesøster og lege

Helsestasjonen inviterer også alle nyfødte og deres mødre til barselgrupper.

Gravid

Svangerskapskontrollene gjøres i et samarbeid mellom lege og jordmor. Den gravide får informasjon om svangerskapet og fødselen, og det gjøres undersøkelser for å se om mor og barn har det bra. Ring på legekontoret tlf 62496501 for å bestille time.

Kontrollene følger vanligvis anbefalingene fra Statens Helsetilsyn:

Første kontroll foretas av lege i svangerskapsuke 6-10.
Andre kontroll foretas hos jordmor i uke 16.
Deretter er det kontroll en gang i måneden fram til uke 30.
Uke 30- 40 er det kontroll hver 14.dag.

De siste to ukene etter termin er det vanlig med kontroll hver uke, da på Tynset sykehus, fødestua med ultralydundersøkelse 1 uke over termin.

Undersøkelse av lege gjøres 4 -5 ganger i løpet av svangerskapet, resten av kontrollene utføres av jordmor.

De som har født barn tidligere kan gå noe sjeldnere til kontroll. Dette tilpasses individuelt etter behov og den gravides ønsker.

Den gravide får tilbud om ultralyd hos jordmor på Tynset Sykehus i 17. - 19. svangerskapsuke.

Vi tilbyr Barselrupper etter fødsel. Dette gjennomføres som et samarbeid mellom jordmor, helsesøster og fysioterapeut.

Når du tror fødselen er igang ringer du Tynset sykehus, fødestua, tlf. 62 48 30 30.

Ca. 6-8 uker etter fødselen har du rett til en gratis etterkontroll hos lege eller jordmor. Bestill time selv.
 

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonsprogrammet for barn mellom 0-5 år er lagt opp slik:

 

·    Hjemmebesøk til alle nyfødte så raskt de har kommet hjem fra sykehuset 

     v/helsesøster

 

·    Barselgruppeoppstart ved jordmor, helsesøster og fysioterapeut

 

·    Sped- og småbarsundersøkelser jevnlig ved første leveår. Deretter ved 15

     mnd, 17/18 mnd, 2 år, 4 år

 

·    Legekontroll ved 6 uker, 6 mnd, 1 år, 2 år, 4 år

 

·    Fysioterapeut er med under konsultasjon ved 4 og 7/8 mnd kontroll

 

·    Barnevaksinasjonsprogrammet med vaksiner ved 6 uker, 3 mnd, 5 mnd, 11

     mnd og 15 mnd

 

·    Barn med foreldre som kommer fra andre land kan trenge Hepatitt B samt

     BCG vaksine

 

·    Gratis utlån av diverse utstyr.

 

 

Helsestasjonens samarbeidspartnere er:

 

·    Foreldre/foresatte

·    Jordmor

·    Legekontor

·    Tannlegetjenesten

·    Fysioterapitjenesten

·    Barnehagene

·    Pedagogisk Psykologisk tjeneste(PPT)

·    Barnevernstjenesten

·    NAV

·    Psykiatrisk sykepleier

·    Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. (BUP)

·    Flyktningetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten i Tolga kommune dekker 1-10 klasse og er en videreføring av det forebyggende helsearbeidet på helsestasjonen. Skolehelsetjenesten har som formål å fremme god helse blant elevene. Helsesøster lytter, gir råd og veiledning, og formidler kontakt med lege, psykolog og andre. Tilbudet består av individuelle elevkonsultasjoner eller helseopplysning i plenum.  

Veiledende program/ helseopplysning i plenum:

 

·    1. klasse. Førskoleundersøkelse når barnet fyller 6 år/ før skoleoppstart. . 

·    2. klasse vaksinering DTP-IPV ( Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)  Syn og

         hørsel.

·    3. klasse høyde og vekt. Fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Hygiene,

         egenomsorg, ulykker. 

·    5. klasse. Pubertetsundervisning. 

·    6. klasse vaksinering MMR ( meslinger, kusma og røde hunder)

·    7. klasse vaksinering HPV  x 3 doser – (Mot livmorhalskreft) Kun jenter.

·    8. klasse. Høyde og vekt. Kosthold og trening.

·    9. klasse – Undervisning om rus og tobakk 

·    10. klasse vaksinering DTP-IPV (Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio). Undervisning om seksuell helse og prevensjon. Psykisk helse.

 

Aktuelle tema ved individuelle konsultasjoner:

 • Livsmestring, å ta valg, stå imot press og utvikle en god selvfølelse
 • Livsstil og trivsel; skole, hjem, venner
 • Seksualitet og samliv, seksuell legning, graviditet, SOI (seksuelt overførbare sykdommer)
 • Prevensjon; kondomer, resept på p-piller, og andre prevensjonsmidler
 • Psykososiale problemer, angst, depresjon
 • Selvtillit/identitet
 • Mobbing
 • Skoletretthet, skolefravær
 • Fysiske problemer
 • Rus og tobakk
 • Kost og spiseforstyrrelser
 • Smittevern
 • Det du tenker på

Eleven oppfordres til å selv ta kontakt i gjeldende åpningstider.
Foreldre/foresatte oppfordres også til å ta kontakt ved behov.

 

Samarbeidspartnere i skolehelsetjenesten er:

·         Foreldre/foresatte

·         Skoleadministrasjon og lærerstaben, ressursgruppe

·         Legekontor

·         Tannlegetjenesten

·         Fysioterapitjenesten

·         Pedagogisk Psykologisk tjeneste(PPT)

·         Barnevernstjenesten

·         NAV

·         Psykiatrisk sykepleier

·         Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP

·         Flyktningetjenesten

  

Åpningstider i skolehelsetjenesten (helsesøster er tilstede på skolene) fra 01.01.2015: 

 • Tolga Skole:  Tirsdag fra 08.30-12.00.
 • Vingelen skole: Annenhver mandag (oddetallsuker)  fra kl 11.00-13.30.
Utenlandsvaksinering

Helsestasjonen tilbyr også vaksinasjon for utenlandsreiser. Vi anbefaler å ta kontakt med helsesøster 6 uker før planlagt avreise.

 

Kommunepsykolog

Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga har som en del av et interkommunalt samarbeid ansatt kommunepsykolog i helsestasjon.

Kommunepsykologens jobb er forebyggende helsearbeid, system-/veiledningsrettet arbeid, folkehelse og tidlig innsats. Psykologressursenes primære målgruppe er de fra 0 til 20 år og deres pårørende.

Psykologen samarbeider med, og er tilgjengelig for andre fagtjenester for barn og unge i kommunen for råd, veiledning og konsultasjon.

Tjenesten er gratis og lavterskel.

Kommunepsykologen kan nås ved å ta kontakt med helsestasjon/skolehelsetjenesten.

Kontakt

Grethe Bjerknes
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 45 72 32 45
Mobil 45 72 32 45