SFO (skolefritidsordningen)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

 

SFO Tolga skole

Skolefritidsordningen ved Tolga skole heter Regnbuen. Her legges det størst mulig vekt på frilek.
Gjennom hele året gis barna tilbud om formingsaktiviteter med mer i takt med høytider, helligdager osv.

Regnbuens åpningstider er fra kl. 07.00 til kl. 16.00 alle ukedager. Måltid og frukt serveres etter skoletid.

Ferier har egne påmeldinger.

Ansvarlig: Roar Strømli.

Tlf.nr Regnbuen SFO: 40 43 74 52.

 

SFO Vingelen skole

Ved Vingelen skole og barnehage går elevene på 1.-4.trinn på skolen hver dag. Lengden på skoledagene varierer fra 4-6 skoletimer. Etter skoletid er det SFO-tilbud i egne lokaler på mandag – torsdag, mens det på fredag er tilbud i samarbeid med barnehagen. Åpningstiden er fram til 16.30 alle dager. Morgen- SFO er organisert i samarbeid med barnehagen.


Det er viktig med et godt pedagogisk tilbud på SFO, som kombinerer frilek og voksenstyrte aktiviteter. SFO har store arealer både ute og inne, som brukes aktivt. Inneværende skoleår er det 30 elever som benytter SFO-tilbudet!

Telefon: 40 03 52 26.

Hva tilbyr vi

Alle barn i målgruppen (1. - 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

 

Hva koster det?

10 måneders betaling (september - juni). Ingen søskenmoderasjon.

Full plass (15-25 timer pr uke):

Tolga: kr 1.800,- (SFO har ikke hel dag  annenhver onsdag)

Vingelen: kr 2.430,- (Vingelen har oppe 0,5 timer lenger enn Tolga)

I tillegg kommer matpenger kr. 40,- per ukedag.

 

SFO før skoletid: 

Mandag-fredag kr 120,- pr dag
Onsdag 2 ganger i måneden: kr 330,-

 

SFO etter skoletid: 

Tolga: Mandag-fredag kr 240,- pr dag

Vingelen: Mandag-fredag kr 300,- pr dag (Vingelen har oppe 0,5 timer lenger enn Tolga)

Kr 10,- pr måltid for elever med gratis SFO.