Utbygging skole/barnehage/kulturbygg

Tolga kommunestyre vedtok 25.april 2019 bygging av ny barnehage, kulturbygg og tilpassing av Tolga skole innenfor en konstnadsramme på 78, 6 millioner kroner. Dette gjøres for å:

  • skape en felles, åpen, inkluderende og folkehelsefremmende møteplass på tvers av generasjoner
  • få universell utforming i skole, barnehage og kulturbygg
  • ha gode og arealeffektive rom som skaper trivsel og læringslyst
  • bygge driftseffektiv slik at årlige driftsutgifter til bygg reduseres
  • etablere en felles hovedadkomst som blir hjertet i det nye anlegget til skole/kulturhus og et eventuelt fremtidig idrettsanlegg
  • få nytt kjøkken og spiserom som kan bli et fremtidig samlingspunkt for både skole, kulturliv og ulike idrettsarrangement
  • inndele anlegget slik at det er mulig å få til en fleksibel kveldsbruk og sambruk av rom

Status vinter 2020:

Byggeprosjektet er nå i gang med tilpassning av Tolga skole:

Ofte stilte spørsmål om utbyggingen:

Hvem skal bygge?

Tolga kommune har valgt VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS som leverandør for prosjektet med å samle barnehage, skole og kulturbygg under samme tak.

VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS har drevet med bygg og anleggsvirksomhet siden 2007 og har i dag 26 ansatte.
Firmaet har kontorer i Tynset og Ålen og driver hovedsakelig i Nord- Østerdalen og Sør- Trøndelag.

Byggekomite:

 

Leder:Bjørnar Tollan Jordet, ordfører

Siv Stuedal Sjøvold, rådmann

Eivind Moen, enhetsleder kultur og utvikling

Jon Arve Urseth Engebakken, prosjektleder

Ola Borgar Bakos, rektor Tolga skole

Astrid Moen, enhetsleder barnehagene

Berit Kontstad Graftås, rektor Tolga  kulturskole

May Løseth, sektorleder samfunnsutvikling

Roar Sandvik, vaktmester

Inge Erlimo, hovedverneombud

Live Mestvedthagen Ryen, fagleder informasjon, service, IKT

 

Kontaktperson

Jon Arve Urseth Engebakken er prosjektleder i Tolga kommune. Han kan kontaktes hvis du har spørsmål om utbygging og framdrift.

Tlf: 989 01 696.

E-post: jon.arve.urseth.engebakken@tolga.kommune.no

Ellers vil denne siden være oppdatert med oppdatert informasjon.

 

Hva skjer med Lyngbo og Knutshauåen barnehager?

Lyngbo og Knutshauåen barnehager vil bli lagt ut for salg. Berørte parter vil bli kontaktet i god tid i forveien.

Hva skjer med Vidarhem?

Gravølet for Vidarheim som ble arrangert søndag 23.juni 2019, var siste gang Vidarheim ble tatt i bruk. Bygget ble revet høsten 2019.

Hvordan vil skole/barnehage/kulturbygg se ut?

Her kan du se 3D- illustrasjoner av bygget. Klikk på pilene hvis bildene ikke kommer opp med en gang (dette kan ha med nettleseren din å gjøre).

NB! Farger er ikke bestemt enda.

 

 

Hvordan blir uteområdet?

Foreløpig skisse av uteområde kan du se ved å klikke på denne lenken. (PDF, 557 kB)Oppdaterte tegninger vil komme på plass så fort vi har dem.

Hva skjer framover?

Fremdriftsplan pr. januar  2020:

 

1.1.2020: Oppstart resten av formingsavdelingen, skola

15.7.2020: Barnehage ferdig

15.11.2020 Ferdigstillelse byggeprosjekt


 

 

 

Etterslep på vedlikehold og universell utforming gir økt kostnadsramme

I utgangspunktet omfattet prosjektet kun ny barnehage og nytt kulturbygg. Underveis har det blitt avdekket et vesentlig etterslep på nødvendig vedlikehold og universell utforming i skolen. Dette er en vesentlig årsak til at kostnadsramma økes. Eksempel på slike tiltak er ny trappeløsning i skolen, ny heis, ny trafo og nye avløpsrør.

 

Nye muligheter

Investeringen gir nye muligheter, og er en stor satsing på barn og ungdom. Kulturbygget vil utvikle Tolga sentrum som et viktig møtepunkt på tvers av generasjoner og blir en arena for både lokale og nasjonale kulturkrefter. Det vil i tillegg kunne romme større arrangement av ulikt format.


Det har blitt gjort mange utredninger og grundige vurderinger gjennom mange år. Kommunestyret uttrykte en bred enighet om at dette vil være den beste løsningen for oppvekst og kultur i Tolga i fremtiden, da utbygging ble vedtatt. Reduksjon av areal og flerbruk reduserer årlige driftskostnader.

-Våre ansatte har skapt den gode merkevaren som oppvekstsektoren i Tolga har i dag . Kommunestyret er derfor opptatt av å beholde og legge til rette for videre utvikling i oppvekstsektoren med moderne bygg som er universelt utforma – med lik tilgang for alle. Og det handler om å ha ressurser til å trygge integrering, skape flere mestringsarenaer og gi gode tilbud til barn og unge med ulike behov som skaper barn og unge med røtter i fortiden, tro på fremtida og læring i fellesskap. Uteområdene vil bli bygd om for å tilpasse seg for alle aldersgrupper. Egne arbeidsgrupper arbeider med dette.  Her vil man også trekke inn bruken av Dølmotunet og Ivarsskauen og bruke områdene mer allsidig enn det som er gjort i dag. Det gir mange muligheter til aktiv utelek og praktisk læring, i tillegg til de uteområdene som vi ellers har i gangavstand.

Som ordfører er jeg svært glad for at dette vedtaket ble vedtatt med 14 stemmer. Dette er et stort og viktig løft, hvor det er viktig å ivareta alt det vi er gode på, samtidig som vi må arbeide på andre måter. Sambruken skal også invitere lag/foreninger og innbyggere til å se muligheter med å bruke både inne- og utearealer på ulike måter.  Da kreves det bred enighet og felles vilje for å få til dette. Jeg har stor tro på at vi skal klare å løfte frem dette i fellesskap og se det som en stor mulighet, uttalte ordfører Ragnhild Aashaug etter vedtaket i kommunestyret.