Prosjekter

Oversikten viser uavsluttede prosjekter Tolga kommune er direkte involvert i eller der kommunen er deleier.

Prosjekter

Utbygging barnehage/kulturhus

Kommunestyret vedtok i sitt møte 20.september 2018 å bygge ny barnehage, kulturbygg og tilpasning av Tolga skole innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 60.200.000, med en opsjonspris på energivegg/solcellevegg på kulturhusdelen.

 

Status 1.februar 2019:

Byggeprosjektet er nå i tilbudsfasen. De prekvalifiserte tilbyderne har fått oversendt konkurransegrunnlaget og regner nå på byggearbeidene. I tillegg arbeides det nå med å utforme utomhusområdet rundt selve bygget.

 

 

 Her kan du se møtereferater fra prosjektgruppa, kommunestyrevedtak og andre dokumenter i sin helhet:

 

 

 

 

 

Saksutredning -kommunestyret 20.september 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteens vurderinger og innstilling

Møteprotokoll kommunestyret 23. 11.2017  (PDF, 2 MB)
Møteinnkalling kommunestyret 23.11.2017

Faktagrunnlag:

 

 
 
 

 

 

 
 

Skisser mulighetsstudie:

Klikk for stort bilde

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Bredbånd i Tolga kommune

Utbygging av bredbånd i Tolga kommune

 

Telenor vant våren 2018 anbudet om utbygging av bredbånd i Tolga kommune for utvalgte områder med dårlig bredbåndsdekning. Telenor har gjennom avtalen forpliktet seg å bygge ut områdene:

  • Vingelen – unntatt sentrumsområdene og Vingelsåsen
  • Haugan og Grantævet
  • Erlia
  • Eggan (nordre del)
  • Røsebygda (søndre del)
  • Strekningen langs Eidsveien sørover fra Tolga stasjon til Eid.

Telenor valgte entreprenør høsten 2018. Entreprenøren har startet arbeidet med detaljplanlegging (prosjektering) av utbyggingen. Realiseringen er et spleiselag med midler fra NKOM (nasjonal kommunikasjonsmyndighet), kommunen og innbyggerne, der innbyggerne må bidra med kr. 4000 pr abonnement i anleggsbidrag. Tolga kommune håper at så mange som mulig benytter seg av dette tilbudet. Vi er avhengig av 65 % oppslutninger i alle områder for å få gjennomført utbyggingen. Telenor gjennomfører salg av abonnementer i uke 44. I tillegg vil alle som bestiller abonnement få mer informasjon underveis. Utbyggingen har ikke fått en ferdigdato ennå, men utbyggingen skal ferdigstilles innen 31.12.2019.

 

I sentrum på Tolga Vest er det et kommersielt område hvor Telenor også vil gi tilbud, men da til en annen pris enn det som er gitt som forutsetninger i anbudet. I et kommersielt område er det den frie konkurransen som avgjør prisen.

De områdene som gjenstår er områdene fra Brennmoen og videre østover mot Hodalen, Kåsa og Øversjødalen. Vi har i vår søkt midler til dette området, og vi håper at vi kan få statlig støtte til å bygge ut også disse områdene. Det vil vi få svar på i høst.

Om prosjektet

Tolga kommune har fått statlig støtte til å bygge ut bredbånd i deler av kommunen hvor det pr i dag ikke er tilfredsstillende dekning.  Denne støtten gjelder det meste av Vingelen, dessuten Haugan/Grantævet og Eid.

I tillegg til 3,8 millioner fra staten, så har Tolga kommunen gått inn i prosjektet med inntil 2,5  mill.

Med disse midlene til sammen, håper vi at vi også kan bygge ut bredbånd i flere områder av Tolga sentrum. Dette gjelder Erlia, Eggan, Røsebygda og strekningen langs Eidsveien sørover fra Tolga stasjon.

Alle disse utbyggingene vil i begynnelsen av januar bli lagt ut på offentlig anbud. Når aktuelle utbyggere har kommet med sine planer, vil vi vite hvor mye som kan bygges ut.

 

Som bakgrunnsmateriale for utleggingen på anbud, har kommunen organisert en forespørsel i de enkelte grendene. Dette har blitt gjort med hjelp av frivillige dugnadsarbeidere.

Vi registrerer med interesse at de fleste husstandene har sagt ja til at det er aktuelt med en fremtidig bredbåndstilknytning. Denne kartleggingen er imidlertid ikke bindende for de som har svart.

 

I april/mai 2018 vil vi vite om omfanget av utbyggingen. Da er det også valgt teknologisk løsning og hvilket/hvilke firmaer som har fått utbyggingen (-e).

 

Her ser du kartene som er laget til anbudsrunden:

Vi har fått tilskudd fra NKOM for å kunne bygge ut 3 geografiske områder:

Tolga sør – Eid

Vingelen

Tolga vest

 

Vi ber i anbudsrunden i tillegg om pris på områdene:

Tolga stasjon - Eid

Eggan øst

Erlia

Røsebygda sør

Anbudsrunden vil vise hvor mange av disse områdene vi kan bygge ut i denne omgang.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at grensene på kartene kan være unøyaktige:

 

Eid sør  (PDF, 481 kB)

 

 

Kraftutbygging

Planleggingen av en mulig utbygging av Tolga kraftverk går sin gang. For Tolga kommune er det viktig at innbyggerne fortløpende får informasjon om fremdriften i arbeidet. Her kan dere finne informasjon om vannstand, informasjonsbrosjyre, vannføring og utredningsprogram.

 

Byggingen av Tolga kraftverk er i gang

22.august gikk den første sprengsalven av og dermed er byggingen av Tolga kraftverk i gang.

-På flere steder sør for Hummelvoll begynner det framtidige kraftverket å avtegne spor i terrenget. Sør for Hummelvoll er området der inntaksdammen kommer avskoget, og noen hundre meter lenger sør kan du skimte anleggsmaskiner oppe i lia. Her skal Tolga kraftstasjon anlegges 90 meter ned i fjellet. Her etableres ett felles påhugg for tunneldrift og adkomst til kraftstasjonen, står det å lese i Arbeidets Rett sin sak. For video av den første sprengsalven og mer informasjon se saken på retten.no ved å klikke på denne lenken.

Fredag 21.april 2017 ble det i statsråd gitt tillatelse til bygging av Tolga kraftverk med utløp nedstrøms Eidsfossen og til tilhørende elektriske anlegg. I tillatelsen  (PDF, 7 MB) som da ble gitt, ligger mye dokumentasjon. Der kan du se bl.a. høringsuttalelser, anbefalinger fra NVE, anbefalinger fra Olje-og energidepartementet og oppsummering av konsekvensutredningen.

 
 
 

Status høsten 2018:

Arbeidene med Tolga kraftverk ved inntaket er i gang, også arbeidene med bygging av fangdam. Grave/fyllingsarbeidene vil i perioder medføre noe blakking av vannet i Glomma i området nedstrøms inntaket.

Ellers jobbes det med dette:

Kleven:

Tverslagstunnel 232 m av 270 m, Eidsiva antar at de starter på selve vannvegstunnelen i neste uke.

Det blir da tunneldrift både mot utløpet, og mot Erlia.

Arbeid med fundamenter for midlertidig bru over Fv30 starter i uke 47.

Brua får et spenn på 20m, og får 6 m fri høyde over fylkesvegen.

 

Erlia:

Adkomst til kraftstasjon 84 m av totalt 825m.

Diverse forberedende arbeider på tipp pågår; for knusing og deponering av overskuddsmasser fra inntak osv.

 

Inntak:

Avdekking, vegbygging, fangdam.

Fangdam skal etableres mot Glomma for at selve inntaket skal kunne bygges tørt.

Denne bygges av stein fra Erlia, og med kjerne av tette masser, fortrinnsvis leire.