Prosjekter

Oversikten viser pågående prosjekter Tolga kommune er direkte involvert i eller der kommunen er deleier.

Prosjekter i Tolga kommune

Utbygging barnehage, skole/kulturdel

 

Se oppdatert side ved å klikke på denne lenken.

 

Mål med prosjektet: 

  • skape en felles, åpen, inkluderende og folkehelsefremmende møteplass på tvers av generasjoner
  • få universell utforming i skole, barnehage og kulturbygg
  • ha gode og arealeffektive rom som skaper trivsel og læringslyst
  • bygge driftseffektiv slik at årlige driftsutgifter til bygg reduseres
  • etablere en felles hovedadkomst som blir hjertet i det nye anlegget til skole/kulturhus og et eventuelt fremtidig idrettsanlegg
  • få nytt kjøkken og spiserom som kan bli et fremtidig samlingspunkt for både skole, kulturliv og ulike idrettsarrangement
  • inndele anlegget slik at det er mulig å få til en fleksibel kveldsbruk og sambruk av rom

Etterslep på vedlikehold og universell utforming gir økt kostnadsramme

I utgangspunktet omfattet prosjektet kun ny barnehage og nytt kulturbygg. Underveis har det blitt avdekket et vesentlig etterslep på nødvendig vedlikehold og universell utforming i skolen. Dette er en vesentlig årsak til at kostnadsramma økes. Eksempel på slike tiltak er ny trappeløsning i skolen, ny heis, ny trafo og nye avløpsrør.

Tidligere dokumenter:

Her kan du se møtereferater fra prosjektgruppa, kommunestyrevedtak og andre dokumenter : 

 
Skisser mulighetsstudie:

Klikk for stort bilde

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Bredbånd i Tolga kommune

Utbygging av bredbånd i Tolga kommune

Den planlagte bredbåndutbyggingen i Vingelen og Tolga er nå ferdig. De tre siste abonnentene fikk fiber i uke 45 og 46 (2020). Telenor har da bygget fiber til 334 utbyggingsadresser/potensielle framtidige abonnenter innenfor Vingelen, Tolga vest, Eggan, Erlia og strekningen fra Tolga stasjon til Nesset. I denne omgang har 179 abonnenter valgt å skrive avtale med Telenor, av et antatt potensiale på 175 abonnenter innenfor området ved prosjektets start, pluss 8 abonnenter i Røsebygda som har fått tilbud gjennom Eidsiva. Dette gir en vanvittig høy take-rate eller utbyggingsprosent av de som var forventet som abonnenter, og betyr nok også at noen nye potensielle abonnenter har kommet til underveis.

Det er til sammen investert kr. 6.310.000 i statlige og kommunale midler i utbyggingen. I tillegg kommer Telenors og abonnentenes anleggsbidrag og egenandeler.

Det ble i 2017 søkt og innvilget kr. 3.810.000 i statlig tilskudd (Nkom-midler) til utbygging av 126 husstander innenfor Vingelen, Tolga vest (Haugan, Grantævet og Østvangen) og Tolga sør (Eid). Et område med til sammen 169 husstander. I tillegg er det bygd ut 4 opsjonsområder innenfor samme økonomiske ramme. Dette gjelder Erlia, Eggan, deler av Røsebygda og strekningen fra Tolga stasjon til Eid.

Tolga – Hodalen – Kåsa – Øversjødalen:

Her har Tolga kommune har fått tilsagn offentlige midler til utbygging av 58 husstander i området fra Hodalen til og med Øversjødalen. Utbyggingen av dette området har vært ute til konkurranse. Det ble også bedt om pristilbud for utbygging av bredbånd til 30 husstander på strekningen øst for Tolga sentrum til og med Hodalen. Det var en tilbyder, som det er inngått kontrakt med. Målsettingen er da at arbeidet med utbygging av fiber østover skal ta til i 2021.

Langsjøvollen

Tolga har i tillegg fått tilsagn om offentlige midler til å bygge ut bredbånd for 3 abonnenter rundt Langsjøvollen på grensen til Engerdal. Av praktiske årsaker er denne utbyggingen forsøkt samordnet med utbygging i Engerdal.

 

Hva med resten?

Når utbyggingen østover i kommunen står ferdig vil det kun være noen få som ikke har et bredbåndstilbud. Målet på sikt er

100 % bredbånddekning i Tolga kommune!! Vi jobber derfor videre med ulike utbyggingsmåter, slik at de siste også får tilbud om bredbånd.

Om hele prosjektet

Tolga kommune har fått statlig støtte til å bygge ut bredbånd i deler av kommunen hvor det pr i dag ikke er tilfredsstillende dekning.  Denne støtten gjelder det meste av Vingelen, dessuten Haugan/Grantævet og Eid.

I tillegg til 3,8 millioner fra staten, så har Tolga kommunen gått inn i prosjektet med inntil 2,5  mill.

Med disse midlene til sammen, håper vi at vi også kan bygge ut bredbånd i flere områder av Tolga sentrum. Dette gjelder Erlia, Eggan, Røsebygda og strekningen langs Eidsveien sørover fra Tolga stasjon.

Alle disse utbyggingene vil i begynnelsen av januar bli lagt ut på offentlig anbud. Når aktuelle utbyggere har kommet med sine planer, vil vi vite hvor mye som kan bygges ut.

 

Som bakgrunnsmateriale for utleggingen på anbud, har kommunen organisert en forespørsel i de enkelte grendene. Dette har blitt gjort med hjelp av frivillige dugnadsarbeidere.

Vi registrerer med interesse at de fleste husstandene har sagt ja til at det er aktuelt med en fremtidig bredbåndstilknytning. Denne kartleggingen er imidlertid ikke bindende for de som har svart.

 

I april/mai 2018 vil vi vite om omfanget av utbyggingen. Da er det også valgt teknologisk løsning og hvilket/hvilke firmaer som har fått utbyggingen (-e).

 

Her ser du kartene som er laget til anbudsrunden:

Vi har fått tilskudd fra NKOM for å kunne bygge ut 3 geografiske områder:

Tolga sør – Eid

Vingelen

Tolga vest

 

Vi ber i anbudsrunden i tillegg om pris på områdene:

Tolga stasjon - Eid

Eggan øst

Erlia

Røsebygda sør

Anbudsrunden vil vise hvor mange av disse områdene vi kan bygge ut i denne omgang.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at grensene på kartene kan være unøyaktige:

 

Eid sør  (PDF, 481 kB)

 

 

Kraftutbygging -Tolga kraftverk

Status - Tolga kraftverk:

Sommeren 2020 har prosjektet pågått i to år, og det går stødig fremover.

Fjellarbeidene nærmer seg nå raskt slutten. Avløpstunellen, som går fra kraftstasjonen i Erlia til utløpet ved Eidsfosse, er på det nærmeste ferdig. Den har vært drevet fra to kanter, fra tverrslaget i Kåsdalen og fra Erlia. Strekningen fra Erlia til Kåsdalen er ferdig. Mot utløpet gjenstår noen få meter. Når siste salven er tatt mot utløpet, vil Skanska begynne å rydde opp etter anleggsdriften i området. Det inkluderer fjerning av broen over fylkesveg 30. Steintippen i Kåsdalen vil få sin endelige utforming og bli dekket med vekstmasse.

På tilløpstunellen fra Kraftstasjonen i Erlia og til inntaket gjenstår det nå 150 meter. Det er forventet ferdigstillelse av denne delen i løpet av juni 2020. Da rigges den delen av de midlertidige installasjonene som er knyttet til tunelldrivingen ned, og det meste av steintippen i Erlia blir ferdigstillt i løpet av året.

Sprengningsarbeidene ved utløpet ved Eidsfossen har startet, og arbeidene med selve utløpskonstruksjonen starter etter ferien. Dette arbeidet fortsetter utover høsten og ferdigstilles i løpet av året.

På inntaket nærmer det seg ferdigstillelse av selve inntakskonstruksjonen. Når den er ferdig, vil arbeidene med terskeldammen starte. Der blir det etablert tre ulike løp for fiskevandring, i henhold til bestemmelsene i konsesjonen og godkjent miljø og arealplan for prosjektet. Grunnen til at det er tre fiskeløp, er at fisken skal ha gode vandringsmuligheter ved alle vannføringer. Planen er å ferdigstille terskeldammen i løpet av året.

I Erlia jobbes det nå ute i dagen med et dagbygg som skal inneholde tekniske installasjoner som ventilasjonsaggregat og nødstrømsforsyning. I tillegg pågår det arbeid med fundamenter for 132 kV koblingsanlegg og transformatorbunker.

Inne i stasjonen er de siste betongarbeidene i gang parallelt med at montasjen ev elektromekanisk utstyr er startet. Turbinene er på plass og innstøpt, og de største komponentene til generatorene er transportert inn i stasjonen. Bygningsarbeidet blir ferdigstilt inne i stasjonen før sommerferien. Når dette er gjort, gjenstår mye montasjearbeid. Generatorer skal monteres og all øvrig elektromontasje skal utføres. Det vil pågå frem til senvinteren 2021.

Etter utført montasje kommer en periode med testing av utstyret. Etter at alle signaler og funksjoner er prøvd «tørt», starter våtprøving. Da fylles tunellene med vann og aggregatene blir snurret for første gang. Etter planen skal all testing og prøving være ferdig i løpet av mai 2021, og kraftstasjonen skal være i ordinær drift før sommeren 2021.

Den nye 132 kV linjen fra Tolga kraftverk til nye Tolga transformatorstasjon monteres nå. Linjen består av 30 master på mellom 20 og 26 meter. De er laget av kompositt, som har lenger forventet levetid enn tremaster og krever mindre vedlikehold. I tillegg kan ikke hakkespett skade disse mastene. Mastene er dessuten såpass høye at det kan være lenger avstand mellom hver mast og dermed færre mastepunkter i dyrket mark. Linjen bygges av Laje Nettservice og skal etter planen være ferdig før sommeren.

Tormod Kleppa 

Prosjektleder, Eidsiva Vannkraft AS.

 

 

 

Se hvordan helikoptertransport utføres (masteflyvning - Eidefoss AS 16. mars 2017 Vågå):

 

 

Her kan dere finne informasjon om vannstand, informasjonsbrosjyre, vannføring og utredningsprogram:

 

 

Byggingen av Tolga kraftverk er i gang

22.august 2018 gikk den første sprengsalven av og dermed er byggingen av Tolga kraftverk i gang.

-På flere steder sør for Hummelvoll begynner det framtidige kraftverket å avtegne spor i terrenget. Sør for Hummelvoll er området der inntaksdammen kommer avskoget, og noen hundre meter lenger sør kan du skimte anleggsmaskiner oppe i lia. Her skal Tolga kraftstasjon anlegges 90 meter ned i fjellet. Her etableres ett felles påhugg for tunneldrift og adkomst til kraftstasjonen, står det å lese i Arbeidets Rett sin sak. For video av den første sprengsalven og mer informasjon se saken på retten.no ved å klikke på denne lenken.

Fredag 21.april 2017 ble det i statsråd gitt tillatelse til bygging av Tolga kraftverk med utløp nedstrøms Eidsfossen og til tilhørende elektriske anlegg. I tillatelsen  (PDF, 7 MB) som da ble gitt, ligger mye dokumentasjon. Der kan du se bl.a. høringsuttalelser, anbefalinger fra NVE, anbefalinger fra Olje-og energidepartementet og oppsummering av konsekvensutredningen.

 
 
 
 
Infopunkt Tolga

  På oppdrag fra Tolga kommune har Feste Sør og Feste NordØst samarbeidet om et skisseprosjekt for utviklingen av det gamle kraftstasjonsbygget ved Toljefossen i Tolga sentrum.  Bygget har skiftet funksjon flere ganger, og konstruksjonen har tilpasset seg varierende bruk i over hundre år. Skisseprosjektet Infopunkt Tolga har som mål å illustrere hvordan man med relativt enkle arkitektoniske virkemidler kan transformere dette historisk viktige bygget til å bli et informasjonspunkt som skaper attraksjonsverdi og stoppeffekt for Tolga. 

Byggets historie er tett knyttet til Toljefossen og det omkringliggende landskapsområdet. For å oppnå en best mulig interaksjon mellom bygget, parken og fossen, er det naturlig at informasjonspunktet etableres i byggets andreetasje. På denne måten trekkes besøkende opp i parken og får en opplevelse av fossen og rørgata før man entrer bygget. Ved å åpne opp den nordlige gavlen med glass, etablerer man videre en sømløs overgang mellom informasjonspunktet og parkrommet. 

Fasademessig er det ønskelig å fjerne kledningen og eksponere den originale tømmerkassa. Tømmeret er vurdert til å være i relativt god stand, selv om man må regne med at veggene har blitt perforert og endret utfra byggets skiftende bruk. I de delene av fasaden hvor dette er tilfelle foreslås det å lekte ut et sekundærsjikt i form av en spilekledning. Spilesjiktet, utført i jernvitrolbehandlet malmfuru, vil på en nøytral måte dekke over uønskede sår i fasaden, samtidig som det underordner seg de mer massive laftestokkene. 

Det er ikke ønskelig å gjenskape bygget i sin originale form, da byggets antikvariske verdi uansett anses som lav. Byggets kvalitet og potensiale er snarere knyttet opp mot dets kulturhistoriske verdi, i måten bygget stadig har tilpasset seg ny bruk og levd i takt med et samfunn i endring i over hundre år. Gjennom etableringen av et informasjonspunkt vil bygget nok en gang få en ny bruk. På lik linje med byggets tidligere bruksendringer er det naturlig at de arkitektoniske grepene som nå gjennomføres representerer tiden vi lever i. På denne måten viderefører vi byggets logikk med å legge til noe nytt, samtidig som man tar vare på noe av det gamle. Som et svar på dette foreslås det å sette inn presise, moderne vinduer i alle fasadene. Vinduene, med dype utstikkende karmer kledd i kobberbeslag, danner en tydelig kontrast til de gamle, værbitte tømmerveggene. På innsiden av tømmerveggene trekkes de dype karmene inn i rommet og blir en del av formidlingsmøbleringen til informasjonspunktet. Bruken av kobber i et moderne format gir et subtilt pek bakover i historien til områdets mangehundreårige industrivirksomhet.  Kilde: http://www.feste.no/infopunkt-tolga