Prosjekter

Oversikten viser pågående prosjekter Tolga kommune er direkte involvert i eller der kommunen er deleier.

Bredbånd i Tolga kommune

Utbygging av bredbånd i Tolga kommune

Utbygging i området fra Hodalen til og med Øversjødalen er nå under planleggening. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Eidsiva: Egen nettside for utbyggingen: www.eidsiva.net/tolga mailadresse: fiber@eidsiva.net Telefonnummer: 612 00 612.

Den planlagte bredbåndutbyggingen i Vingelen og Tolga er nå ferdig. De tre siste abonnentene fikk fiber i uke 45 og 46 (2020). Telenor har da bygget fiber til 334 utbyggingsadresser/potensielle framtidige abonnenter innenfor Vingelen, Tolga vest, Eggan, Erlia og strekningen fra Tolga stasjon til Nesset. I denne omgang har 179 abonnenter valgt å skrive avtale med Telenor, av et antatt potensiale på 175 abonnenter innenfor området ved prosjektets start, pluss 8 abonnenter i Røsebygda som har fått tilbud gjennom Eidsiva. Dette gir en vanvittig høy take-rate eller utbyggingsprosent av de som var forventet som abonnenter, og betyr nok også at noen nye potensielle abonnenter har kommet til underveis.

Det er til sammen investert kr. 6.310.000 i statlige og kommunale midler i utbyggingen. I tillegg kommer Telenors og abonnentenes anleggsbidrag og egenandeler.

Det ble i 2017 søkt og innvilget kr. 3.810.000 i statlig tilskudd (Nkom-midler) til utbygging av 126 husstander innenfor Vingelen, Tolga vest (Haugan, Grantævet og Østvangen) og Tolga sør (Eid). Et område med til sammen 169 husstander. I tillegg er det bygd ut 4 opsjonsområder innenfor samme økonomiske ramme. Dette gjelder Erlia, Eggan, deler av Røsebygda og strekningen fra Tolga stasjon til Eid.

Tolga – Hodalen – Kåsa – Øversjødalen:

Her har Tolga kommune har fått tilsagn offentlige midler til utbygging av 58 husstander i området fra Hodalen til og med Øversjødalen. Utbyggingen av dette området har vært ute til konkurranse. Det ble også bedt om pristilbud for utbygging av bredbånd til 30 husstander på strekningen øst for Tolga sentrum til og med Hodalen. Det var en tilbyder, som det er inngått kontrakt med. Målsettingen er da at arbeidet med utbygging av fiber østover skal ta til i 2021. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Eidsiva: Egen nettside for utbyggingen: www.eidsiva.net/tolga mailadresse: fiber@eidsiva.net Telefonnummer: 612 00 612.

 

Vi har et møte med Eidsiva på torsdag, og jeg har planer om å legge ut en notis om status på våre plattformer i etterkant av det møtet.

Du må likevel gjerne legge ut kontaktpunktene på våre plattformer allerede nå.

 

Eidsiva har en egen «landingsside» for utbyggingen – se www.eidsiva.net/tolga - henvis til denne.

Langsjøvollen

Tolga har i tillegg fått tilsagn om offentlige midler til å bygge ut bredbånd for 3 abonnenter rundt Langsjøvollen på grensen til Engerdal. Av praktiske årsaker er denne utbyggingen forsøkt samordnet med utbygging i Engerdal.

 

Hva med resten?

Når utbyggingen østover i kommunen står ferdig vil det kun være noen få som ikke har et bredbåndstilbud. Målet på sikt er

100 % bredbånddekning i Tolga kommune!! Vi jobber derfor videre med ulike utbyggingsmåter, slik at de siste også får tilbud om bredbånd.

Om hele prosjektet

Tolga kommune har fått statlig støtte til å bygge ut bredbånd i deler av kommunen hvor det pr i dag ikke er tilfredsstillende dekning.  Denne støtten gjelder det meste av Vingelen, dessuten Haugan/Grantævet og Eid.

I tillegg til 3,8 millioner fra staten, så har Tolga kommunen gått inn i prosjektet med inntil 2,5  mill.

Med disse midlene til sammen, håper vi at vi også kan bygge ut bredbånd i flere områder av Tolga sentrum. Dette gjelder Erlia, Eggan, Røsebygda og strekningen langs Eidsveien sørover fra Tolga stasjon.

Alle disse utbyggingene vil i begynnelsen av januar bli lagt ut på offentlig anbud. Når aktuelle utbyggere har kommet med sine planer, vil vi vite hvor mye som kan bygges ut.

 

Som bakgrunnsmateriale for utleggingen på anbud, har kommunen organisert en forespørsel i de enkelte grendene. Dette har blitt gjort med hjelp av frivillige dugnadsarbeidere.

Vi registrerer med interesse at de fleste husstandene har sagt ja til at det er aktuelt med en fremtidig bredbåndstilknytning. Denne kartleggingen er imidlertid ikke bindende for de som har svart.

 

I april/mai 2018 vil vi vite om omfanget av utbyggingen. Da er det også valgt teknologisk løsning og hvilket/hvilke firmaer som har fått utbyggingen (-e).

 

Her ser du kartene som er laget til anbudsrunden:

Vi har fått tilskudd fra NKOM for å kunne bygge ut 3 geografiske områder:

Tolga sør – Eid

Vingelen

Tolga vest

 

Vi ber i anbudsrunden i tillegg om pris på områdene:

Tolga stasjon - Eid

Eggan øst

Erlia

Røsebygda sør

Anbudsrunden vil vise hvor mange av disse områdene vi kan bygge ut i denne omgang.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at grensene på kartene kan være unøyaktige:

 

Eid sør  (PDF, 481 kB)

 

 

Infopunkt Tolga

 På oppdrag fra Tolga kommune har Feste Sør og Feste NordØst samarbeidet om et skisseprosjekt for utviklingen av det gamle kraftstasjonsbygget ved Toljefossen i Tolga sentrum.  Bygget har skiftet funksjon flere ganger, og konstruksjonen har tilpasset seg varierende bruk i over hundre år. Skisseprosjektet Infopunkt Tolga har som mål å illustrere hvordan man med relativt enkle arkitektoniske virkemidler kan transformere dette historisk viktige bygget til å bli et informasjonspunkt som skaper attraksjonsverdi og stoppeffekt for Tolga. 

Byggets historie er tett knyttet til Toljefossen og det omkringliggende landskapsområdet. For å oppnå en best mulig interaksjon mellom bygget, parken og fossen, er det naturlig at informasjonspunktet etableres i byggets andreetasje. På denne måten trekkes besøkende opp i parken og får en opplevelse av fossen og rørgata før man entrer bygget. Ved å åpne opp den nordlige gavlen med glass, etablerer man videre en sømløs overgang mellom informasjonspunktet og parkrommet. 

Det er ikke ønskelig å gjenskape bygget i sin originale form, da byggets antikvariske verdi uansett anses som lav. Byggets kvalitet og potensiale er snarere knyttet opp mot dets kulturhistoriske verdi, i måten bygget stadig har tilpasset seg ny bruk og levd i takt med et samfunn i endring i over hundre år. Gjennom etableringen av et informasjonspunkt vil bygget nok en gang få en ny bruk. På lik linje med byggets tidligere bruksendringer er det naturlig at de arkitektoniske grepene som nå gjennomføres representerer tiden vi lever i. På denne måten viderefører vi byggets logikk med å legge til noe nytt, samtidig som man tar vare på noe av det gamle. Som et svar på dette foreslås det å sette inn presise, moderne vinduer i alle fasadene. Vinduene, med dype utstikkende karmer kledd i kobberbeslag, danner en tydelig kontrast til de gamle, værbitte tømmerveggene. På innsiden av tømmerveggene trekkes de dype karmene inn i rommet og blir en del av formidlingsmøbleringen til informasjonspunktet. Bruken av kobber i et moderne format gir et subtilt pek bakover i historien til områdets mangehundreårige industrivirksomhet.  Kilde: http://www.feste.no/infopunkt-tolga