Informasjon om NATO-øvelsen Trident Juncture høsten 2018

Oppdateres jevnlig med nyheter!

Alle kommuner i Hedmark er rekvirert til øvingsområde i tiden 17. september til 15. november 2018. Det betyr at alt areal kan brukes av forsvaret bortsett fra sårbare områder. Det er også egne retningslinjer om hvor langt «kamphandlinger» kan foregå inn mot sentrum. Dette finner du mer om på Forsvarets egne sider.

Vi minner om at  Forsvaret ikke går inn på innmark uten tillatelse fra den enkelte grunneier, og dersom skade oppstår på veier eller annen eiendom så er det erstatningsordninger for det. Det er viktig å kunne dokumentere hvordan det så ut før skaden oppstod, så vi oppfordrer spesielt til å ta bilder/ filme  private veier, plantefelt og lignende.

 

Militær aktivitet i Tolga:

 • Selve øvelsen vil foregå fra 25.oktober -7.november 2018.
 • Den største militære aktiviteten vil i Tolga  være i Hodalen- Kåsa-Holøyen-Øversjødalen.
 • Det vil være mye militær trafikk på alle hovedveiene, og spesielt 30.- 31.oktober, disse dagene vil det foregå store troppeforflytninger som vil medføre betydelige utfordringer for annen trafikk i vårt område. Disse dagene kan det være lurt å unngå å ut med bilen når det er mest trafikk og vurdere å f.eks ta toget til jobb.
 • De avdelingene som vil oppholde seg her og ha mest aktivitet i vår kommune var på rekognosering for å se på aktuelle områder i perioden 18.-24.juni. Aktuelle grunneiere skal da ha blitt kontaktet.

 

Nyttig informasjon om Trident Juncture

Grunneier/ skade

 

Grunneier/skade

Skader skal meldes til forsvaret:

Telefon: 400 38 526

E-post: mbo@mil.no

 

Gode råd til grunneiere i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture-skader og erstatning:

 • Før øvelsen starter: Dokumenter med bilde. Ta bilde i forkant av øvelsen der det kan bli skader; veier, skogsbilveier, grøfter, stikkrenner og evt.bygninger i utmark der det kan bli setningsskader.Kjør gjerne sakte med kamera på veier som kan bli skadet.
 • Dokumentasjon av avlingsnivå før og etter øvelsen
 • Dokumenter skader best mulig og så raskt som mulig.
 • Meld fra om eventuelle skader så raskt som mulig til:

  Telefon: 400 38 526/ E-post: mbo@mil.no

 • Viktig: Ikke start reparasjoner før skaden er registrert

 • Unngå konflikt med operative militære styrker! Ta kontakt med miljøvernoffiser på telefonnummeret eller e-postadressen nevnt over.

 • Grunneiere kan si nei til kjøring på innmark. Hvis grunneier samtykker til kjøring, bør det presiseres at eventuell skade skal erstattes.

 

Trafikkmeldinger

For dagens trafikkinformasjon se Statens Vegvesen sin oppdaterte hjemmeside.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet-vårt felles ansvar!

Trident Juncture betyr økt trafikk. Statens vegvesen oppfordrer hver enkelt som er i området til å være ekstra oppmerksom de ukene øvelsen foregår:

 • Bruk refleks!
 • Vær godt synlig!
 • Gå flere sammen!
 • Vær oppmerksom!
 • Gå eller sykle sammen med barna.
 • Vurder om du kan ta turen når det er mindre trafikk.
 • Hold deg langt unna militære kjøretøy. Tenk på blindsoner og at kjøretøyet når som helst kan begynne å bevege seg.Blindsone er et område rundt kjøretøyet som føreren ikke ser fra sin sitteplass.
 • Det er ikke lov å kjøre forbi eller bryte inn i en militærkolonne. Det er også viktig å vise aktsomhet overfor en del av de militære kjøretøyene som har dårligere sikt enn ordinære kjøretøy.

Soldatene har fått opplæring, men mange er unge og ikke vant til norsk trafikk og norske føreforhold. Nå er det mørkt om morgenen og det blir tidlig mørkt om ettermiddagen. Det kan bli snø og glatt på vegen.

 

Varsling av kampsone:

I områder hvor  skilt om kampsone er satt opp vil det være aktivitet langs vei og i utmark. Militærpoliti vil være her for å informere og noen ganger holde trafikken tilbake. I dette området er de militære ikke pålagt å følge trafikkregler, vær derfor ekstra varsom!

 

Varsling av øvingsområde:

 

 

 

 

 

Disse skiltene vil stå fast og varsle et større område med militæraktivitet. Her skal de militære følge trafikkreglene.

 

Blindsoner:

Illustrasjon på et militærkjøretøy og hvor mye blindsone de har. Blindsone er det området hvor sjåføren ikke kan se deg. Militærpoliti, vanlig politi og Statens vegvesen vil passe på langs vegene, men du må også bidra! Det er viktig at ALLE bidrar mer enn vanlig til trafikksikkerheten så lenge øvelsen pågår.

 

Den vanlige trafikken vil kanskje oppføre seg uvanlig fordi det er militære kjøretøy på vegen. Se informasjonsvideo om kolonner her:

 

Tiltak mot smittsomme dyresykdommer

 

Norge er vertsnasjon for NATO-øvelsen, Trident Juncture, der soldater, kjøretøyer og materiell fra en rekke land kommer til Norge. De vanlige reglene som skal beskytte mennesker, dyr, planter og fisk fra smitte gjelder. Derfor har Mattilsynet og Forsvaret samarbeidet tett om de kravene som stilles til ankomne styrker og kontrollen som føres med dem før avreise og ved ankomst til Norge. Det vil allikevel alltid finnes en risiko for at noen gjør noe uoverveid og Mattilsynet oppfordrer dyreholdere og kommunene om å ha gode rutiner for avfallshåndtering i fall de finner etterlatenskaper i naturen.

Forsvaret skal forsvare landet. I dette inngår også matproduksjonen og dermed vernet og forholdsreglene mot at militære styrker uforvarende tar med seg smittestoffer som kan volde skade.

Norge har i dag en unik dyrehelsesituasjon og er forskånet for de mest alvorlige smittsomme dyresykdommene. Vi jobber systematisk med forebyggende helsearbeid, smitteforebyggende arbeid og sykdomskartlegging. Dette gir oss en god oversikt over helsetilstanden hos husdyra våre. Flere blant personellet som kommer hit under øvelsen kommer fra land der for eksempel Afrikansk Svinepest er påvist, og vi har derfor sammen med Forsvaret, tatt utfordringene på alvor.

Afrikansk svinepest og Munn- og klauvsjuke er blant de sykdommene vi frykter aller mest i Norge, og som begge spres lett over landegrenser med animalsk mat, personell og gjenstander som har vært i kontakt med smittede dyremiljø. Vi er også oppmerksomme på denne faren når turister reiser rundt i Norge, hvilke land de som jobber i landbruket kommer fra, hvilke land norske jegere har jaktet i, hvor vi importerer fôr fra og å overvåke den økende villsvinpopulasjonen i Norge som driver over grensen fra Sverige. Vi vedlegger en plakat som vi gjerne ser at dere setter opp der også slike grupper ferdes.

Mattilsynet gir følgende råd for å unngå å introdusere alvorlig smittsom dyresykdom til Norge:

Husdyrholdere:

Rester av animalsk mat, som for eksempel kjøtt skal samles opp og leveres til avfallsbehandling. Slik unngår vi at eventuelle smittestoffer spres til husdyr og ville dyr. VI oppfordrer også dyreeiere til å være ekstra oppmerksomme på hvem som ferdes ut og inn av dyreholdet.

Kommuner:

Kommuner som må sørge for tilstrekkelig gode renovasjonsordninger knyttet til ankomststeder for materiell og styrker, langs transportveier som benyttes, ved forlegninger mm, slik at rester av medbrakt animalsk mat, som for eksempel kjøtt, inngår i kommunal renovasjon og ikke havner i naturen.

Det finnes mange eksempler på at alvorlig smittsomme dyresykdommer er spredt med mennesker eller ting de har hatt med seg. Matavfall på avveie var for eksempel opphavet til munn- og klauvsjuke-epidemien i Europa i 2001.

Meld mistanke om sykdomstilfelle hos dyr:

De fleste alvorlige husdyrsykdommene er virussykdommer. Virus spres lett ved kontakt mellom dyr. I tillegg vil produkter fra dyr (for eksempel kjøtt, melk, gjødsel), mennesker, transportmidler og andre gjenstander som har vært i kontakt med syke dyr kunne spre smitten over lange avstander. I noen tilfeller kan smitten spres med vind over lange avstander.

Dyrehelsepersonell, dyreholdere og publikum er en viktig del av overvåkningen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer. Funn eller mistanke om utbrudd av alvorlig smittsomme dyresykdommer hos landdyr og vilt skal varsles umiddelbart til Mattilsynet på

telefon 22 40 00 00.

FAKTA:

ASP – Afrikansk svinepest:

 Meget smittsom virussykdom hos svin.

I dag er hele Russland, flere østeuropeiske land og ni av EUs medlemsland rammet av ASP. Via Russland har også Kina nå blitt en del av utbruddet. Sykdommen ble nylig oppdaget i Belgia

Sykdommen gir høy feber, sterkt påkjent allmenntilstand, rødlig misfarging og blødninger i huden og meget høy dødelighet

Viruset smitter kun til dyr av svinefamilien. Tamsvin og europeisk villsvin er svært mottakelige og vil ha høy dødelighet

Fôring med infisert matavfall er den viktigste årsaken til spredning av smitten til nye kontinenter og nye land. Viruset kan også spres over lange avstander ved griser, sæd, dyretransporter, klær og materiell og utstyr. Spredning via luft kun over korte avstander

Sykdommen bekjempes ved avliving og destruksjon av dyr og alt smitteførende materiale om den skulle opptre i Norge.

MKS – Munn og klauvsjuke:

MKS er en ekstremt smittsom virussykdom som rammer klauvdyr. Både husdyr som storfe, småfe og svin, og ville dyr som rådyr, dåhjort, hjort, antilope, bøffel med flere

Sykdommen gir feber, sterk allmenpåkjenning, bevegelsesbesvær, kraftig sikling og dannelse av væskefylte blærer i munnhule, nesehule, på mulen, i huden og på jur og spener

Sykdommen forårsaker store lidelser for dyrene som gjerne rammes av følgesykdommer

Smitte kan skje via kontakt mellom dyr, inntak av fôr og vann, eller gjenstander og materiale som har vært i kontakt med smittede dyr. Smitte kan også skje via luft over store avstander

Sykdommen bekjempes ved avliving og destruksjon av dyr og alt smitteførende materiale om den skulle opptre i Norge

MKS forekommer hyppig i flere land i Afrika, Midt Østen, Asia og Sør-Amerika. Nord- og Mellom-Amerika, Australia og New Zealand angis å være fri for MKS. Bortsett fra Tyrkia regnes Europa som fritt for MKS, men det har vært sporadiske utbrudd av MKS i Europa også i nyere tid.

 

 

Tolga kommune sin vertskapsrolle

Tolga kommune sin vertskapsrolle

Tolga kommune ønsker at vi, sammen med innbyggerne våre, skal være et godt vertskap for NATO-øvelsen. Vi ønsker å vise fram kommunen vår fra sin beste side, og håper at både vi som bor her og de som besøker oss skal få noe positivt ut av øvelsen. 

Forsvaret av Norge bygger på totalforsvarskonseptet som vil si gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn ved kriser og væpna konflikt. Konseptet stammer opprinnelig fra 2. verdenskrig, da den norske regjeringa innså at de totale ressursene i samfunnet ikke hadde blitt tatt i bruk. 

Det handler om alt fra å sørge for at befolkninga får strøm, mat og medisinsk hjelp ved ei krise – til å sørge for at logistikken fungerer, slik at en kan ta imot allierte forsterkninger ved ei væpna konflikt.

Om øvelsen

NATO-øvelsen «Trident Juncture 2018» er den største militære aktiviteten i Norge på mange tiår. Rundt 40 000 soldater, ca. 130 fly og ca. 60 fartøyer vil delta på øvelsen. 12 000 av disse vil befinne seg i Hedmark. Øvelsen varer fra 25. oktober til 7. november, men transportfasen starter i midten av august. Det blir luftaktivitet over store deler av fylket og stor transportaktivitet.

Store deler av NATO-øvelsen vil foregå i Hedmark

Her vil det være mye støy, blant annet fra fly og helikoptre. Spesielt fra Flisa og nordover vil man merke øvelsen. Det vil være synlig militær, og det vil daglig være militære kolonner som frakter materiell langs hovedveiene.

Fra Elverum og gjennom Østerdalen vil det være stor aktivitet. Det vil være snakk om stridsvogner, panservogner, lastebiler og lastevogner. I tillegg vil det være mye folk både på veiene og i skogen.

12 000 soldater til Hedmark

Det vil bli stasjonert rundt 12.000 soldater i Hedmark. 10.000 av disse skal holde til på Rena, mens resten har tilholdssted på Haslemoen. I tillegg vil det være militær aktivitet i Elverum, Koppang, Alvdal og Folldal. Helikopterbasen skal være på Rena.

Det er kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Åmot, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os som vil bli berørt av øvelsen.

Disse veistrekningene blir hardest rammet av øvelsen

 • Riksvei 3 Elverum – Ulsberg
 • Riksvei 2 Charlottenberg – Elverum
 • Fylkesvei 30 Tynset – Støren (strekningen Koppang - Rendalen - Tynset vil også bli berørt)
 • Fylkesvei 29 Hjerkinn – Alvdal
 • Fylkesvei 26 Tolga – Nybergsund


Foto: Forsvaret