Informasjon om NATO-øvelsen Trident Juncture høsten 2018

Oppdateres jevnlig med nyheter!

 

Vi har fått melding fra fylkesmannen i Hedmark om at alle kommuner i Hedmark rekvireres til øvingsområde i tiden 17. september til 15. november 2018. Det betyr at alt areal kan brukes av forsvaret bortsett fra sårbare områder. Det er også egne retningslinjer om hvor langt «kamphandlinger» kan foregå inn mot sentrum. Dette finner du mer om på Forsvarets egne sider.

Vi minner om at  Forsvaret ikke går inn på innmark uten tillatelse fra den enkelte grunneier, og dersom skade oppstår på veier eller annen eiendom så er det erstatningsordninger for det. Det er viktig å kunne dokumentere hvordan det så ut før skaden oppstod, så vi oppfordrer spesielt til å ta bilder/ filme  private veier, plantefelt og lignende.

 

Dette vet vi så langt om den militære aktiviteten som vil foregå i Tolga:

 • Det vil begynne å ankomme kjøretøyer og utstyr allerede fra midt i september og utover. Selve øvelsen vil foregå fra 25.oktober -7.november 2018.
 • Den største militære aktiviteten vil i Tolga  være i Hodalen- Kåsa-Holøyen-Øversjødalen.
 • Det vil være mye militær trafikk på alle hovedveiene, og spesielt 29.oktober-31.oktober, der spesielt 31.oktober ser ut til at det vil foregå store troppeforflytninger som vil medføre betydelige utfordringer for annen trafikk i vårt område.
 • De avdelingene som vil oppholde seg her og ha mest aktivitet i vår kommune var på rekognosering for å se på aktuelle områder i perioden 18.-24.juni. Aktuelle grunneiere skal da ha blitt kontaktet.

Her kan du se siste nytt som Forsvaret har kommet med. (PDF, 22 MB)

 

Se ellers på Forsvarets hjemmeside for mer informasjon om øvelsen.

Se spesielt på Forsvarets side med praktisk informasjon til befolkingen.

Les også artikkel i Arbeidets Rett om hvordan øvelsen påvirker Tolga kommune.

Skade- og miljøverngruppe som kan kontaktes når som helst, og er i drift allerede nå:

Tlf : 400 38 526   mbo@mil.no

 

Nyttige lenker:

Se også Fylkesmannen i Hedmark sine nettsider for mer informasjon.

 

 

Helsedirektoratet mener det er viktig at vi snakker med barn og sårbare mennesker om øvelsen.

 

Tolga kommune sin vertskapsrolle

Tolga kommune ønsker at vi, sammen med innbyggerne våre, skal være et godt vertskap for NATO-øvelsen. Vi ønsker å vise fram kommunen vår fra sin beste side, og håper at både vi som bor her og de som besøker oss skal få noe positivt ut av øvelsen. 

Forsvaret av Norge bygger på totalforsvarskonseptet som vil si gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn ved kriser og væpna konflikt. Konseptet stammer opprinnelig fra 2. verdenskrig, da den norske regjeringa innså at de totale ressursene i samfunnet ikke hadde blitt tatt i bruk. 

Det handler om alt fra å sørge for at befolkninga får strøm, mat og medisinsk hjelp ved ei krise – til å sørge for at logistikken fungerer, slik at en kan ta imot allierte forsterkninger ved ei væpna konflikt.

 

 

Trafikksikkerhet-vårt felles ansvar!

Trident Juncture betyr økt trafikk. Statens vegvesen oppfordrer hver enkelt som er i området til å være ekstra oppmerksom de ukene øvelsen foregår:

 • Bruk refleks!
 • Vær godt synlig!
 • Gå flere sammen!
 • Vær oppmerksom!
 • Gå eller sykle sammen med barna.
 • Vurder om du kan ta turen når det er mindre trafikk.
 • Hold deg langt unna militære kjøretøy. Tenk på blindsoner og at kjøretøyet når som helst kan begynne å bevege seg.Blindsone er et område rundt kjøretøyet som føreren ikke ser fra sin sitteplass.
 • Det er ikke lov å kjøre forbi eller bryte inn i en militærkolonne. Det er også viktig å vise aktsomhet overfor en del av de militære kjøretøyene som har dårligere sikt enn ordinære kjøretøy.

Soldatene har fått opplæring, men mange er unge og ikke vant til norsk trafikk og norske føreforhold. Nå er det mørkt om morgenen og det blir tidlig mørkt om ettermiddagen. Det kan bli snø og glatt på vegen.

Den vanlige trafikken vil kanskje oppføre seg uvanlig fordi det er militære kjøretøy på vegen.

Varsling av kampsone:

I områder hvor  skilt om kampsone er satt opp vil det være aktivitet langs vei og i utmark. Militærpoliti vil være her for å informere og noen ganger holde trafikken tilbake. I dette området er de militære ikke pålagt å følge trafikkregler, vær derfor ekstra varsom!

 

Varsling av øvingsområde:

Militær henger 1 - Klikk for stort bilde  

Militær aktivitet 1 - Klikk for stort bilde Disse skiltene vil stå fast og varsle et større område med militæraktivitet. Her skal de militære følge trafikkreglene.

 

 

 

 

Blindsoner:

Blindsone-Trident Juncture 1 - Klikk for stort bilde Illustrasjon på et militærkjøretøy og hvor mye blindsone de har. Blindsone er det området hvor sjåføren ikke kan se deg. Militærpoliti, vanlig politi og Statens vegvesen vil passe på langs vegene, men du må også bidra! Det er viktig at ALLE bidrar mer enn vanlig til trafikksikkerheten så lenge øvelsen pågår.

 

 

Grunneier/skade

Skader skal meldes til forsvaret:

Telefon: 400 38 526

E-post: mbo@mil.no

 

Gode råd til grunneiere i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture-skader og erstatning:

 • Før øvelsen starter: Dokumenter med bilde. Ta bilde i forkant av øvelsen der det kan bli skader; veier, skogsbilveier, grøfter, stikkrenner og evt.bygninger i utmark der det kan bli setningsskader.Kjør gjerne sakte med kamera på veier som kan bli skadet.
 • Dokumentasjon av avlingsnivå før og etter øvelsen
 • Dokumenter skader best mulig og så raskt som mulig.
 • Meld fra om eventuelle skader så raskt som mulig til:

  Telefon: 400 38 526/ E-post: mbo@mil.no

 • Viktig: Ikke start reparasjoner før skaden er registrert

 • Unngå konflikt med operative militære styrker! Ta kontakt med miljøvernoffiser på telefonnummeret eller e-postadressen nevnt over.

 • Grunneiere kan si nei til kjøring på innmark. Hvis grunneier samtykker til kjøring, bør det presiseres at eventuell skade skal erstattes.

 

Om øvelsen

NATO-øvelsen «Trident Juncture 2018» er den største militære aktiviteten i Norge på mange tiår. Rundt 40 000 soldater, ca. 130 fly og ca. 60 fartøyer vil delta på øvelsen. 12 000 av disse vil befinne seg i Hedmark. Øvelsen varer fra 25. oktober til 7. november, men transportfasen starter i midten av august. Det blir luftaktivitet over store deler av fylket og stor transportaktivitet.

Store deler av NATO-øvelsen vil foregå i Hedmark

Her vil det være mye støy, blant annet fra fly og helikoptre. Spesielt fra Flisa og nordover vil man merke øvelsen. Det vil være synlig militær, og det vil daglig være militære kolonner som frakter materiell langs hovedveiene.

Fra Elverum og gjennom Østerdalen vil det være stor aktivitet. Det vil være snakk om stridsvogner, panservogner, lastebiler og lastevogner. I tillegg vil det være mye folk både på veiene og i skogen.

12 000 soldater til Hedmark

Det vil bli stasjonert rundt 12.000 soldater i Hedmark. 10.000 av disse skal holde til på Rena, mens resten har tilholdssted på Haslemoen. I tillegg vil det være militær aktivitet i Elverum, Koppang, Alvdal og Folldal. Helikopterbasen skal være på Rena.

Det er kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Åmot, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os som vil bli berørt av øvelsen.

Disse veistrekningene blir hardest rammet av øvelsen

 • Riksvei 3 Elverum – Ulsberg
 • Riksvei 2 Charlottenberg – Elverum
 • Fylkesvei 30 Tynset – Støren (strekningen Koppang - Rendalen - Tynset vil også bli berørt)
 • Fylkesvei 29 Hjerkinn – Alvdal
 • Fylkesvei 26 Tolga – Nybergsund

Foto: Forsvaret