Kommunale gebyrer og avgifter

Prisene er oppgitt NOK. Merverdiavgift vil komme i tillegg så lenge ikke annet er oppgitt.

Kommunale gebyrer og avgifter

Avløp og slam

          SLAM            

                      

                                 

Slamgebyr, 2. hvert år

pr. bolig/år m/WC

kr  1 262,-

Slamgebyr, 4. hvert år pr. bolig/år m/WC kr     632,-

Slamgebyr, hvert år

pr. bolig/år m/WC

kr  2 524,-

Slamgebyr

pr. fritidshus m/WC

kr    632,-

Minirenseanlegg og tette tanker

pr m3 

kr    632,-

AVLØP 

 

 

Avløpsgebyr

fritidsbolig,

kr  1 782,-

Avløpsgebyr

pr. driftsbygning m/melkeproduksjon

kr  3 565,-

Avløpsgebyr

pr. driftsbygning u/melkeproduksjon

kr  1 782,-

Avløpsgebyr næring

400 m3 

kr 14 682-

Avløpsgebyr næring

500 m3 

kr 18 353,-

Avløpsgebyr

Bolig < 80  m2 

kr  5 351,-

Avløpsgebyr

Bolig 80 - 120 m2 

kr  7 137,-

Avløpsgebyr

Bolig 120 - 200 m2 

kr 10 708,-

Avløpsgebyr

pr m3 etter vannmåler

kr     37,-

Abonnementsgebyr

Boliger og virksomheter

kr  1 528,-

Tilknytningsgebyr

Uansett str. på bygg

kr  11 044,- 

Barnehage

9-timerstilbudet ved Vingelen, Knutshauåen og Lyngbo barnehager:

5 dager pr uke kr  2.910,-
4     "    "    "    "     2.790,-
3     "    "    "    "     2.100,-
2     "    "    "    "     1.200,-


 

Kjøp av enkeltdag: kr 200,- pr. dag (Ingen søskenmoderasjon)

For alle barnehageplasser betales det for  11 måneder pr år, (det betales halv sats i juli og august).

Det er 30% reduksjon i betalingen for 2.barn og 50% for 3. barn eller flere barn.

Kostpenger kommer i tillegg, fastsettes av barnehagene selv til sjølkost.

 

Gradert foreldrebetaling 

Foreldre /foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen når husholdningens samlede skattepliktige kapital-og personinntekt er under kr. 500 500. Foreldre/forestatte kan søke om å få 20 timers gratis oppholdstid for alle 3-,4- og 5-åringer, når husholdningens samlede skattepliktige kapital-og personinntekt er under kr 405 000. Fra 1.august 2017 blir innteksgrensen kr 428 000.

 

Matpenger 

5 dager pr uke kr 300,-

4 dager pr uke kr 240,-

3 dager pr uke kr 180,-

Biblioteket-varselgebyr

Priser på varsler for ikke tilbakeleverte lån:

 

  1.  varsel kr 0,-
  2. Varsel kr 30,-
  3. Varsel kr 50,-
  4. Varsel = Erstatningskrav


Prisene er de samme for varsel pr. brev, SMS og e-post.


1. og 2. varsel er gratis for elever i grunnskolen.

Enheter det er venteliste på varsles umiddelbart.


Du kan selv velge om du vil ha leveringsvarsler på SMS, e-post eller som brev.


Kopier kr 2,- svart/hvitt  kr 5,- for fargekopi.

 

Gebyrene betales i skranken på biblioteket. Erstatningskrav betales med tilsendt giro.
 

Borgerlig vigsel

I Tolga kommune vil vigsel være kostnadsfritt for alle ved vielser gjennomført i kommunens egne lokaler på fredager mellom kl 10.00 og 14.00.

Ved vigsler utenfor kommunehuset og /eller utenfor normalarbeidstid, og ved vigsel av innbyggere fra andre kommuner, fakturerer kommunen brudeparet for kostnader som påløper ved vigselen med en timesats på kr 585,- pr påbegynte time regnet fra vigslerens avreise fra bopel til vigsleren er hjemme igjen. Vigslerens kjøreutgifter faktureres med statens satser for km.godtgjørelse.

Byggesaksbehandling og oppmålingstjenester

TOLGA KOMMUNE - GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV, LOV OM EIERSEKSJONERING SAMT FORSKRIFTER TIL FORURENSNINGSLOVEN  

 

Vedtatt med hjemmel i PBL § 33-1 av Tolga kommunestyre i desember 2017. 

Revidert gebyrregulativ gjelder fra 01.01.2018. 

  

Betalingsplikt 

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr i samsvar med satsene og retningslinjene i regulativet. Gebyrkravet skal rette seg mot tiltakshaver, rekvirent eller den som har bedt om å få utført aktuelle arbeider.

Saksgebyret skal betales selv om søknaden blir avslått. 

  

Betalingstidspunkt 

Kommunen utsteder regning på gebyrene. Gebyr bereg­nes og betales etter det regulativ som gjelder på det tids­punktet fullstendig søknad foreligger.

 

Hva dekker gebyrene 

Gebyrsatsene dekker kommunens behandling av bl.a. plansaker, delingssaker, søknad om byggetillatelse, tilsyn i byggesaker, ajourhold av kartverk og offentlige registre, samt utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Det beregnes ikke merverdiavgift. 

 

Urimelig gebyr 

Dersom et gebyr åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, det arbeide og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun gir fullmakt, på eget initiativ fastsette et passende gebyr.

 

Klageadgang 

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Fagenhetens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyret kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

 

Tilsyn 

Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan og bygningsloven.

Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.

  

Endring av regulativet eller gebyrsatsene 

Kommunestyret vedtar endringer av gebyrregulativet, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for kommende år.

Dersom kommunestyret ikke gjør vedtak om annen regulering av satsene, skal administrasjonen med virkning fra 1. januar hvert år regulere satsene etter utviklingen i konsumprisindeksen fra oktober forrige år til oktober siste år. Ved nevnte regulering skal en avrunde satser fra kr. 50 og oppover til nærmeste hele 10 kroner.

 

Arealet som benyttes som grunnlag ved beregning av gebyrer, er totalt bruksareal. Beregningsregler i henhold til NS 3940.

 

 

 

 

1. Boligbygg inntil 2 etasjer 
a)    For nybygg                                                                 kr 6 300,-

       For bygg med flere leiligheter betales et

       tillegg pr. ekstra leilighet/hybelleilighet                      kr 2 100,-

 

b)    For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m2               kr 2 620,- 

       for overskytende areal                                               kr 40 pr. m2 

       Maksimumsgebyr                                                        kr 4 200,-

 

 

 2.   Hytter 

 a)    For nybygg                                                                kr 6 300,- 

 b)    For tilbygg, uthus o.l. inntil 30 m2                             kr 2 100,- 

        for overskytende areal                                              kr 40 pr. m2  

        Maksimumsgebyr                                                       kr 4 200,- 

 

Når byggesøknad under pkt. 1 eller 2 omfatter

                 både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan

                 behandles under ett, reduseres gebyret med    kr  1 000,- 

 

 

3.      Landbruksbygg 

a)    For driftsbygninger, seterhus o.l. med ansvarsrett     kr 6 300,- 

         

b)    For tilbygg, redskapshus, buer, naust o.l. 
       inntil 40 m2                                                                 kr  2 620,- 

       for overskytende areal                                               kr 40 pr. m2 

       Maksimumsgebyr                                                        kr 4 200,-

 

4.      For alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, under­bygg og hovedombygging som ikke kommer inn under pkt. 1, 2 eller 3, betales følgende gebyrer etter arbeidets totale bruks­areal for grunnetasjen:      

 

                 Tiltaksklasse:                              1                    2                        3        

                 0 -    50 m2  pr. m2                    kr --              kr --                    kr -- 

                 Neste 150 m2  pr. m2                kr 25             kr 30                  kr 35 

                 Overskytende  pr. m2                kr 12             kr 14                  kr 15 

         

Når arbeidet/søknaden omfatter flere etasjer, betales et tillegg på 50 % av grunn­arealtaksten for hver etasje over og under. 

  

5.      For trinnvis behandling betales et tillegg pr. trinn ut over 1. på   kr  2 100,- 

Dette gjelder både pkt. 1, 2, 3 og 4.

 

 

 6.      Kategorier som ikke kan måles etter grunnflate 

 

For saker etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 20-2

                 som ikke kan måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur,

                 innhegning, bruksendring etc., er gebyret for hver sak      kr  2 100,- 

 

For oppgaver som er knyttet til tiltaksklasser er gebyrene for hver sak:

                  Tiltaksklasse 1:                              kr  1 570,- 

                  Tiltaksklasse 2:                              kr  2 100,- 

                  Tiltaksklasse 3:                              kr  2 620,- 

 

For tiltak av middels omfang etter pbl. § 20-1 som ikke kan måles etter grunnflate eller gjelder større terrenginngrep, lengre vegstrekninger, lengre utmarksgjerder og andre sammenlignbare tiltak:                          kr  2 720,-

 

For oppgaver som nevnt ovenfor og som er knyttet til tiltaksklasser er gebyrene for hver sak:

                  Tiltaksklasse 1:                              kr  2 720,- 

                  Tiltaksklasse 2:                              kr  3 000,- 

                  Tiltaksklasse 3:                              kr  3 500,- 

 

 

7.      Fornyelse av søknad 

       Ved fornyelse av tidligere godkjent tiltak må det fremmes ny fullstendig søknad.

        Nytt fullstendig gebyr vil da også påløpe - jfr pbl § 21-9.

      

 

8.      Endringer i forhold til gitt tillatelse (- eller godkjent melding) 

Endringer som krever endringsvedtak/ ny godkj.
(endring av ansvarsrett etc)                             kr  2 145,-                     

          

 

 9.   Saksbehandlingsgebyr utslippssaker 

 

          For hvert anlegg anlegg som ikke overstiger 15 PE        Anlegg over 15 PE        

          Søknad om utslippstillatelse                   kr 3 150,-                 kr  5 350,-
          Mindre endring av utslippstillatelse        kr 1 070,-                 kr  2 150,-
 

 10.    Sakkyndig bistand 

 

a)  Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for nødvendig vurdering av søknader og gjennomføring av kontroll av stat­iske beregninger, ventilasjonsanlegg og brannteknisk vurder­ing m.m. For slik bistand kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. Tiltakshaver skal varsles på forhånd.

 

b) Prøver som er nødvendig for å skaffe til veie de opplys­ninger kommunen finner nødvendig for å behandle byggesaken, kan utføres for tiltakshaverens regning. Tiltakshaver skal varsles på forhånd.

 

 

11.     Behandling av private planforslag 

 

a) For behandling av private forslag til reguleringsplaner: kr 26 300,-   For omfattende planer kr 33 100,-     

 

b) For behandling av bebyggelsesplan, og vesentlig planendring:  kr 13 660,-    For mindre vesentligereguleringsendringer kr 6 820,-      

 

c) For behandling av planforespørsel i det faste utvalg for plansaker, og private forslag til mindre vesentlige reguleringsendringer betales kr  4 040,-  

d) Det forutsettes at ferdig vedtatt plan leveres kommunen i digitalt format, og at planens kartdata er i SOSI-format (nivå 4). Der dette ikke er tilfelle og

planen må skannes, påkommer et tilleggsgebyr på:   kr  3 845,- 

 

Gebyrene innbetales etter 2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker og kommunestyret.

Utgifter til offentlige registreringer i forbindelse med reguleringsplan eller bebyggelses­plan, dekkes av regulanten (for eksempel befaring etter lov om kulturminner og lignende). Regulanten skal varsler på forhånd.

 

12.     Behandling av fradelingssaker etter plan- og bygningsloven 

 

          Deling av grunneiendom, 1 ny eiendom   kr 2 620,- 

          Pr. ny eiendom utover 1                           kr   1 570,- 

  

13.     Saker behandlet av formannskapet/ det faste utvalg for plansaker 

  

Dispensasjon fra lov, forskrift eller vedtatt arealplan/reguleringsplan

(PBL § 19-2).                                                       kr 6 800,-   For mindre prinsippielle deispensasjonssaker behandlet av rådmann     kr 4 400,-

                                                                                                        

14.     Spesielle forhold – gebyr for medgått tid 

 

a)      Ved særlige tilfeller hvor det ikke er naturlig å beregne gebyr etter de foranstående satser (urimelig lavt gebyr i forhold til tidsforbruk ved behandlingen) legges antall timeverk til grunn. Følgende satser skal nyttes:


Kontorarbeide – enkeltperson pr. time:                                    kr    930,- 

Feltarbeide – enkeltperson pr. time:                                         kr  1510,- 

                       – målelag pr. time:                                             kr  2930,- 

 

b)    I særlige tilfeller (urimelig høyt gebyr i forhold til tidsforbruk ved behandlingen) kan rådmannen eller den han bemyndiger, etter søknad redusere gebyret.

 

15.     Seksjonering  

 

       For saksbehandling og registrering av eiendomsseksjonering i matrikkel

       betales et utgangsgebyr på                                              kr  4 280,-

       I tillegg betales et gebyr for hver seksjon på                    kr  1 070,- 

  

Det påløper ett tinglysningsgebyr i hver sak – uavhengig av antall seksjoner. Dette kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyret.

 

16.     Ulovlige tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven 

  

For kommunens arbeid med ulovlig byggesak skal det betales gebyr på  kr  5 350,- 

I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand.

 

 

17.     Gebyr for sakkyndig bistand 

  

Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å gjennomføre nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 33-1 og 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et tilleggsgebyr i tillegg til konsulentutgifter på  kr. 1 800,- 

  

  

18.     Tillegg for mangelfull søknad 

  

Kr 1 060,- i gebyr i saker hvor det blir merarbeid på grunn av mangelfull søkand. Dvs. i saker hvor det må skrives brev til søker/tiltakshaver om tilleggsdokumentasjon. Dette gjelder også saker hvor estetikk er dårlig dokumentert og hvor det er nødvendig med befaring før søknaden behandles.

  

19.     Avgjørelser eller uttalelser fra andre myndigheter 

  

For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens § 21-5 kreves et gebyr pr. myndighet på   kr.  1 350,- 

  

De nye gebyrsatsene skal kunngjøres på tilfredsstillende måte.

 

20. Uttrekk og utlevering av eiendomsopplysninger 

 

Eiendomsinformasjon eks.økonomi: kr 1.700,- (liten meglerpakke).

Eiendomsinformasjon inkl. økonomi: kr 2.100,- (stor meglerpakke).

Kun økonomi: kr 400,-

Dølmotunet

Leiepriser Dølmotunet:

Sted Type arrangement Antall personer Pris uten vask Pris med vask
Våningshuset

Private lag*

30-50 800,- 1200,-
  Mindre møter*   350,- 500,-
Fjøset Private lag** 40-60 600,- 900,-
  Arrangementer**   Etter avtale  
Låven Private lag** 50-80 600,- 900,-
  Arrangementer**   Etter avtale  
Eldhuset Aktiviteter**   250,- 400,-
Parkområde, inkl. utescene og toalettanlegg

Grunnpris arrangementer***

  1300,-  
Utstillingslokaler Dølmotunet (inkl. toalettanlegg) Grunnpris arrangementer***   800,- 1200,-
Scenegulv/scenetak/trosser     Etter avtale  

* Prisen inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.

**Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.

***Ved inntektsbringende arrangementer kommer tillegg til grunnpris, prosenter av billettinntekter eller omsetning. Leietaker står for all opprydning etter arrangementer. 

Fastlege

Priser hos fastlegen

Priser hos fastlegen fram til 1. juli 2018 - Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget
Egenandelstaket er kr 2.258,- i 2018. Når du har betalt det får du automatisk frikort i posten.

 

Konsultasjon Pris

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 

 152,-/257,-

Sykebesøk av lege på dagtid/kveld

 205,-/328,- 

Tillegg hos  spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk

49,-/48,-  

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 

 54,- 

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett 

65,- 

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 

54,- 

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 

54,- 

 


Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Konsultasjon Pris

Utskrift av journal

85,-

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen

114,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m

61,-

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m

91,-

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m

128,-

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m

173,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,

vaksiner, ortoser m.v.

Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,

henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt

time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist

154,-/251,-

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret

belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette

Etter kostnad

Feiing og tilsyn

For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer,
ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år.

Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er
tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet.
I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsynsgebyr

386,-
For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år på
66,-
For større røykpiper betales for medgått tid etter 423,-
Mannskap pr. time, fyrkjele feiing 423,-
Gebyr for tilsyn med gassfyringsanlegg i bolig 193,-
Samtlige gebyrer er ekskl. merverdiavgift.  
Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/
videofilming pr. røykløp inntil 1 time,
pr. påbegynte time nr. 2 er kr 395,- (pkt. 4)
557,-
For gebyrer for øvrig se MHBR  

 

 

Fritidsklubben

Fritidsklubbens lokaler kan leies ut for kr 450,- uten vask og kr 750,- med vask.
Prisene inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.

Konsesjons-og delingssaker

Konsesjonssøknader:
Gebyr for søknader om konsesjon (ervervtillatelse) etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. §2 og  §3:  kr. 1.530,- pluss 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum, og 2 promille av det overskytende beløpet, til sammen inntil maksimum kr. 5.050.

Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere erververe av samme eiendom.

Søknader om delingssamtykke: 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 §12 kr. 1.030 for kurante saker.
For ukurante saker som krever politisk behandling kr 2060,-

Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere eiendommer.

 
 
Kulturskolen

Skolepenger
Undervisning: kr 1.450,- per halvår
Undervisning i stor gruppe: kr 700,- per halvår
Undervisning i judo: Kr 725,- per halvår

Musikk fra livets begynnelse: kr 880,- for 10 ukers kurs 

Økonomisk forpliktet for et halvår
De som blir tatt opp som elever forplikter seg økonomisk for et halvt år. Du blir betraktet som elev inntil ny skriftlig oppsigelse av plassen foreligger.
Frist for oppsigelse:  For høsthalvåret: 15. juni / For vårhalvåret: 15. desember

Søskenmoderasjon
Det blir gitt søskenmoderasjon fra 2. displin i famlien:
1. elevplass full pris
2. elevplass 25 % reduksjon
3. elevplass 25 % reduksjon

4. elevplass 25 % reduksjon osv.

Instrumentleie
Det betales kr 175,- per halvår i instrumentleie.

Ønsker eleven å leie flere instrumenter enn hovedinstrumentet sitt, koster også det kr 175,- pr halvår.

Starter eleven i skolemusikkorpset, er instrumentleie inkludert i kontingenten

Leie av lavvo

Pris etter særskilt avtale.

Kontakt Eivind Moen tlf: 905 01 201

Matrikkellov

Gebyr for arbeider etter matrikkellov:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

Oppretting av matrikkelenhet: 

Oppretting av grunneiendom og festegrunn:
Areal fra 0 – 500 m² kr 14.240,-

Areal fra 501 – 2000 m² kr 16.415,-

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. kr 1.165,-

Areal over 10 daa etter medgått tid  kr 23 660,-

Minstegebyr: Punktfeste innmålt:   kr 8600,-

 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn:
Areal fra 0 – 500 m² kr 14.240,- 

Areal fra 501 – 2000 m² kr 16.415,-

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. Kr 1.165,-

 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon:
Areal fra 0 – 50 m² kr 5.820,-

Areal fra 51 – 250 m² kr 8.785,-

Areal fra 251 – 2000 m² kr 16.415,-

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. Kr 1.165,-

 

Oppretting av anleggseiendom:
Volum fra 0 – 2000 m³ kr 16.415,-

Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3. kr 1.165,-

 

Registrering av jordsameie 

Faktureres etter medgått tid. kr 3.015,-

 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning:

Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr : kr 3.015,-

 

 

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie- grensejustering og makeskifte:

Areal fra 0 – 250 m² kr 4.615,-

Areal fra 251 – 500 m² kr 5.700,-

 

Anleggseiendom:
Areal fra 0 – 250 m² kr 4.615,-,-

Areal fra 251 – 500 m² kr 5.700,-

 

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie - arealoverføring:

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0 – 250 m² kr 11.700,-

Areal fra 251 – 500 m² kr 16.415,-

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2.330,-

 

Anleggseiendom:
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammen-hengende volum.

Volum fra 0 – 250 m³ kr 11.710,-

Volum fra 251 – 500 m³ kr 16.010,-

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på

kr 2.330,-

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er

koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:
For inntil 2 punkter kr 4.090,-

For overskytende grense-punkter, pr. punkt kr 1.160,-

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er

koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter: 

For inntil 2 punkter kr 5.170,-

For overskytende grense-punkter, pr. punkt kr 1.760,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

Matrikkelforbedring:
Klarlegging, merking og måling av grenser for eiendom som ligge ri matrikkelen, men som ikke er kartlagt (eller kun kartlagt som sirkeleiendom)
a) for inntil 2 punkter  kr 2.155,-

b) for Overskytende grensepunkt, pr. punkt kr 535,-

 

Privat grenseavtale:
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 3.015,-

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 575,-

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

 

Urimelig gebyr:
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt

til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjons-sjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak

fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette

et redusert gebyr.

 

Betalingstidspunkt:
Gebyret kan kreves inn forskuddsvis.

 

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken: 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

Utstedelse av matrikkelbrev:
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 215,-

Matrikkelbrev over 10 sider kr 395,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

 

Merkemateriell:
Utgifter til nødvendig merkemateriell for grenser og annet er inkludert i

ovennevnte priser.

 

Kostnader for saksbehandling og tinglysing:
Kostnader for saksbehandling og tinglysing kommer i tillegg til ovennevnte priser.

 

Uttrekk og utlevering av eiendomsopplysninger:
Eiendomsinfo eks. økonomi: kr. 1.700,-

Eiendomsinfo inkl. økonomi: kr. 2.100,-

Kun økonomi: kr. 400,-

Pleie-og omsorgstjenester

Betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester Tolga Kommune:

I følge Rundskriv I-1/2017 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester, fra helse- og omsorgsdepartementet, er det gjort endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester. I henhold til vedtak i kommunestyret medfører dette følgende satser for pleie- og omsorgstjenester, gjeldende fra 01.01.18:

1.      Langtidsopphold i sykehjem:  

Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter.

2.      Korttidsopphold i sykehjem: 

Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter.

3.      Dagopphold Helblad: 

Egenandelen er kr 200,- pr dag (uendret).

4.      Leie av trygghetsalarm u/ tilleggs sensorer: 

Leiesatsen endres til 200,- pr mnd.

5.      Middagsservering fra omsorgstunets kjøkken til hjemmeboende:  

Pris pr middag er kr 90,- 

Pris for tørrmat i omsorgsbolig i bokollektiv pr døgn er 60,- (ny- og inkluderer også lunsj i tillegg til frokost, kveldsmat, drikke, kaffe og te).

150,- pr døgn for all mat og drikke.

Faktureres en gang pr mnd.

6.      Hjemmehjelp: 

Abonnement

Inntekt under  2 G: maksimumsats endres til   kr 200,- pr mnd(endret)

Inntekt 2-3 G:                                                   kr 600,- pr mnd(unedret)

Inntekt 3-4 G:                                                   kr 900,- pr mnd(uendret)

Inntekt 4-5 G:                                                   kr. 1500,- pr mnd(uendret)

Inntekt over 5G:                                               kr. 1700,- pr mnd(uendret)

 

Faktura for abonnementsbrukere sendes ut hvert kvartal.

Tilfeldige rekvirenter: Sats for hjemmehjelp på timesbasis er kr 200,- pr time(uendret).

Tilfeldige rekvirenter blir fakturert 1 gang pr mnd.

Renovasjon
Type  Pris 
Sekkeabonnement,standard, 30 sekker + 10 papirsekker 3 182,- + mva
Sekkeabonnement, mini 15 sekker + 10 papirsekker  2 540,- + mva
Fritidsbolig Innebygds/utenbygds Container 796,- + mva
Ekstra sekk for restavfall pr. sekk  50,- *
Ekstra sekk for papir og plast    0,-

 

*Pris inkludert merverdiavgift

 

For priser levering til gjenvinningstasjoner se FIAS sine nettsider.

 

25 % merverdiavgift kommer i tillegg
                                                                                                 
Alle abonnementstypene inkluderer gratis levering av sortert papp, papir, plast, drikkekartong, glass- og metallemballasje, tekstiler, metaller, EE-avfall, kuldemøbler, omsettbare gjenstander og spesialavfall til returpunkt eller gjenvinningsstasjon.

 

SFO

10 måneders betaling (september - juni). Ingen søskenmoderasjon.

Full plass (15-25 timer pr uke):

Tolga: kr 1.800,- (SFO har halv dag annenhver onsdag)

Vingelen: kr 2.430,- (Vingelen har oppe 0,5 timer lenger enn Tolga)

I tillegg kommer matpenger kr. 40,- per ukedag.

 

SFO før skoletid: 

Mandag-fredag kr 120,- pr dag
Onsdag 2 ganger i måneden: kr 330,-

 

SFO etter skoletid: 

Tolga: Mandag-fredag kr 240,- pr dag

Vingelen: Mandag-fredag kr 300,- pr dag (Vingelen har oppe 0,5 timer lenger enn Tolga)

Kr 10,- pr måltid for elever med gratis SFO.

 

Skjenkebevilling

•Søknad om skjenkebevilling for åpne arrangementer eller påmeldingsarrangementer med varighet til og med 3 dager.
Skjenkeavgift kr 340,-

•Søknad om skjenkebevilling for lukkede arrangementer i et sluttet selskap med personlig inviterte gjester.
Skjenkeavgift kr 340,-

 

*Utvidet skjenketid/skjenkested (for innehavere av alminnelig skjenkebevilling)
Skjenkeavgift kr 340,-

Vannavgifter

 

Område: Sats
Person 1.508,-
Kyr 379,-
Kviger/kalv 151,-
Hest 379,-
Sau 101,-
Vannmåler 26,-
Abonnement 764,-
Tilknytningsavgift 15.120,-

 

Mva er ikke inkludert i prisene. 

Vidarheim
Hele huset kr. 2.000,-
Hele huset åpen fest kr. 3.000,-
Storsalen/scena kr. 1.500,-
Storsalen/scena (faste) øving/seminar kor, korps kr. 150,-
Kommunestyresalen kr. 300,-
Restauranten kr. 200,-
Kjøkken (inkl.krus/utstyr) kr. 300,-


Vask er inkl. i alle priser m/unntak av kjøkkenet
(se instruks for rydding/mopping/vask kjøkken)


Utleie av utstyr til bruk utenfor huset pr.døgn:
 

Bingobord kr. 15,- pr.stk
Stoler kr. 5,- pr.stk.
Kjøkkenutstyr: kr. 50,- uansett antall
Bestikk kr. 50,- uansett antall
Krus/glass kr. 150,- uansett antall
Store kjeler kr. 50,- uansett antall