Kommunale gebyrer og avgifter

Gjeldene fra 1.1.2022. 

 

Renovasjon, avløp og slam

Renovasjon, avløp, slam

Renovasjon, avløp, slam
Gebyr Antall Beløp Mva Gebyr inkl. MVA
Slamgebyr, tømming 2.hvert år pr. bolig/år kr. 1260 kr 315 kr. 1575
Slamgebyr, tømming 4.hvert år pr.bolig/år kr 630 kr. 158 kr 788
Slamgebyr, tømming hvert år pr.bolig/år kr 2520 kr. 630 kr. 3150
Slamgebyr fritidsbolig kr 630 kr 158 kr 788
Minirenseanlegg og tette tanker kr 630 kr 158 kr 788
Avløp
Abonnementsgebyr kr 1562 kr 391 kr 1 953
Avløpsgebyr fritidsbolig kr 2000 kr 500 kr 2 500
Avløpsgebyr driftsbygninger m/melkeproduksjon kr 3900 kr 975 kr 4 875
Avløpsgebyr driftsbygninger u/melkeproduksjon kr 2000 kr 500 kr 2 500
Avløpsgebyr næring 400 m3 kr 16040 kr 4 010 kr 20 050
Avløpsgebyr næring 500 m3 kr 20 100 kr 5 025 kr 25 125
Avløpsgebyr bolig Boareal under 80 m2 kr 5 845 kr 1 461 kr 7 306
Avløpsgebyr bolig Boareal 80-120 m2 kr 7 800 kr 1 950 kr 9 750
Avløpsgebyr bolig Boareal over 120 m2 kr 11 690 kr 2 923 kr 14 613
Avløpsgebyr etter vannmåler Pr m3 kr 40 kr 10 kr 50
Tilknytningsgebyr avløp (Knausvola hyttefelt har egen avtale) Uansett str. på bygg kr 11 044 kr 2 761 kr 13 805
Renovasjon
Renovasjonsgebyr, standardabonnement kr 3 478 kr 870 kr 4 348
Renovasjonsgebyr, miniabonnement kr 2 840 kr 710 kr 3 550
Renovasjonsgebyr, fritidsbolig kr 824 kr 206 kr 1 030
Ekstra sekk for plast, matavfall 0 0 0
Vannavgifter
Person kr 2 390 kr 598 kr 2 988
Kyr kr 700 kr 175 kr 875
Kviger/kalv kr 350 kr 88 kr 438
Hest kr 700 kr 175 kr 875
Sau kr 160 kr 40 kr 200
Vannmåler kr/ m3 kr 39 kr 10 kr 49
Abonnement kr 1 161 kr 290 kr 1 451
Tilknytningsavgift kr 18 150 kr 4 538 kr 22 688

 

Barnehage

For alle barnehageplasser betales det for 11 måneder pr år (det betales halv sats juli og august mnd).

Heldagstilbud:

5 dager pr uke kr. 3.050,-

4 dager pr uke kr. 2.930,-

3 dager pr uke kr. 2.200,-

 

Søskenmoderasjon:

Det er 30% reduksjon i betalingen for 2.barn og 50% for 3.barn eller flere barn.

Kjøp av enkelt dag for ett barn:

Kr. 200,- pr dag, ingen søskenmoderasjon.

 

Reduksjon av foreldrebetaling 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6% av den samlede inntekten til husholdningen. Begrenset oppad til maksimalprisen (kr. 3.050,-) for foreldrebetalingen. Foreldre/foresatte kan søke om å få 20 timer gratis oppholdstid for alle 2-,3-,4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, når husholdningens samlede skattepliktige kapital-og personinntekt er under kr. 607.750,- (gjelder fra 1.august 2022).

Matpenger 

5 dager pr uke kr 350,-

4 dager pr uke kr 280,-

3 dager pr uke kr 210,-

Biblioteket-varselgebyr

Priser på varsler for ikke tilbakeleverte lån:

 

  1.  varsel kr 0,-
  2. Varsel kr 40,-
  3. Varsel kr 60,-
  4. Varsel = Erstatningskrav

Prisene er de samme for varsel pr. brev, SMS og e-post.

1. og 2. varsel er gratis for barn til og med 10 trinn.

Erstatningskrav: Tapt bok erstattes med den enkeltes boks pris.

 

Borgerlig vigsel

Ved vigsler utenfor kommunehuset og /eller utenfor normalarbeidstid, og ved vigsel av innbyggere fra andre kommuner, fakturerer kommunen brudeparet for kostnader som påløper ved vigselen med en timesats på kr 650,- pr påbegynte time regnet fra vigslerens avreise fra bopel til vigsleren er hjemme igjen. Vigslerens kjøreutgifter faktureres med statens satser for km.godtgjørelse.

Byggesaksbehandling og oppmålingstjenester

 

1. Boligbygg inntil 2 etasjer

 
a)    For nybygg                                                                 kr 8.539,-

       For nybygg med flere leiligheter betales et tillegg pr. ekstra leilighet/hybelleilighet: kr 2.790,-

 

b)    For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m2               kr 3.472,- 

       for overskytende areal                                               kr 51 pr. m2 

       Maksimumsgebyr                                                        kr 5.581,-

Når byggesøknad omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan behandles under ett, reduseres gebyret med kr. 1.000.-.

 

 

 2.   Hytter 

 a)    For nybygg                                                                kr 8.359,- 

 b)    For tilbygg, uthus, garasjer o.l. inntil 30 m2              kr  2.790,- 

        for overskytende areal                                              kr 51 pr. m2  

        Maksimumsgebyr                                                       kr 5.581,- 

Når byggesøknad omfatter både hovedbygg og uthus o.l., slik at disse kan behandles under ett, reduseres gebyret med kr. 1.000.-.

 

3.      Landbruksbygg 

Våningshus: Som for boligbygg.

a)    Seterhus o.l.                                                                kr 8.359,- 

b) Driftsbygninger (fjøs) inntil 200 m2                               kr. 8.359,-

For overskytende areal kr. 51 pr m2 . Maks. kr. 12.860,-.

c) Tilbygg driftsbygninger inntil 200 m2                            kr. 3.215,-

 For overskytende areal kr. 51,- pr. m2 . Maks. kr. 12.860,-.      

d)    For andre landbruksbygninger, redskapshus, buer, naust o.l. 
       inntil 30 m2                                                                 kr  3.472,- 

For overskytende areal kr 51,- pr. m2 maksimumsgebyr kr 5.581,-

 

4.      For alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, under­bygg og hovedombygging som ikke kommer inn under pkt. 1, 2 eller 3, betales følgende gebyrer etter arbeidets totale bruks­areal:      

 

                 Tiltaksklasse:                              1                    2                        3        

                 Første   50 m2                          kr 3.600,-      kr 4.629,-               kr 8.616,-

                 Neste 150 m2 pr m2                 kr 32,-             kr 38,-                  kr 45,- 

                 Overskytende  pr. m2               kr 15,-             kr 18,-                  kr 19,- 

Maksbeløp tiltaksklasse 1: Kr. 19.933,-

Maksbeløp tiltaksklasse 2: 26.620,-

Maksbeløp tiltaksklasse 3: 39.866,-

         

Når arbeidet/søknaden omfatter flere etasjer, betales et tillegg på 50 % av hele tiltakets areal. 

  

5.      For trinnvis behandling

Igangsetting (IG) pr.trinn kr. 2.790,-. Dette gjelder pkt. 1-4  fra og med første trinn IG.

 

 

 6.      Kategorier som ikke kan måles etter grunnflate 

For mindre tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 som ikke kan måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur, innhegning, mindre terrenginngrep, mindre vegstrekninger, renovering av skorstein, bruksendring og andre sammenlignbare tiltak er gebyret for hver sak   kr  2.790,- 

For oppgaver som er knyttet til tiltaksklasser er gebyrene for hver sak:

                  Tiltaksklasse 1:                              kr  2.083,- 

                  Tiltaksklasse 2:                              kr 2.790,- 

                  Tiltaksklasse 3:                              kr  3.472,- 

For tiltak av middels omfang etter pbl. § 20-1 som ikke kan måles etter grunnflate eller gjelder større terrenginngrep, lengre vegstrekninger, lengre utmarksgjerder og andre sammenlignbare tiltak: 

kr  3.600,-

For oppgaver som nevnt ovenfor og som er knyttet til tiltaksklasser er gebyrene for hver sak:

                  Tiltaksklasse 1:                              kr  3.600,- 

                  Tiltaksklasse 2:                              kr 3.986,- 

                  Tiltaksklasse 3:                              kr  3.771,- 

 

7.      Fornyelse av søknad 

Ved fornyelse av tidligere godkjent tiltak må det fremmes ny fullstendig søknad. Nytt fullstendig gebyr vil da også påløpe - jfr pbl § 21-9.

8.      Endringer i forhold til gitt tillatelse (- eller godkjent melding) 

Endringer som krever endringsvedtak/ ny godkjenning (endring av ansvarsrett etc): kr  2.829,-    

 

9.Lokal godkjenning av ansvarsrett for foretak

Utgått.

                 

 10.   Saksbehandlingsgebyr utslippssaker 

                                                              Anlegg som ikke overstiger 15 PE     Anlegg over 15 PE        

          Søknad om utslippstillatelse                    kr 4.179,-                               kr 7.111-
          Mindre endring av utslippstillatelse         kr 1.414,-                               kr  2.829,-

I tillegg kommer gebyr for behandling etter plan-og bygningsloven: Nytt anlegg: Kr. 3.858,-. Endring: Kr. 2.083,-.
 

 11.    Sakkyndig bistand 

Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for nødvendig vurdering av søknader og gjennomføring av kontroll av stat­iske beregninger, ventilasjonsanlegg og brannteknisk vurder­ing m.m. Kostnader for slik bistand belastes tiltakshaver. Prøver som er nødvendig for å skaffe til veie de opplys­ninger kommunen finner nødvendig for å behandle byggesaken, kan etter avtale med tiltakshaver utføres for tiltakshaverens regning. Tiltakshaver varsles på forhånd.

12.     Behandling av private planforslag 

For behandling av private forslag til reguleringsplaner: kr 27. 200,-   For omfattende planer/planer med planprogram

 kr 34. 200,-     

For behandling av bebyggelsesplan, og mindre vesentlig planendring, for saker delegert kommunedirektør:  kr 7.050,-.    

For saker med politisk behandling: Kr. 14.200,-.      

For behandling av planforespørsel i det faste utvalg for plansaker, og private forslag til mindre vesentlige reguleringsendringer betales kr  4. 180,-  

 Det forutsettes at ferdig vedtatt plan leveres kommunen i digitalt format, og at planens kartdata er i SOSI-format (nivå 4). Der dette ikke er tilfelle og planen må skannes, påkommer et tilleggsgebyr på:   kr  3.980,- .

Gebyrene innbetales etter 2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker og kommunestyret.

Utgifter til offentlige registreringer i forbindelse med reguleringsplan eller bebyggelses­plan, dekkes av regulanten (for eksempel befaring etter lov om kulturminner og lignende). Regulanten skal varsles på forhånd.

 

13.     Behandling av fradelingssaker etter plan- og bygningsloven 

 

          Deling av grunneiendom, 1 ny eiendom   kr 3.472,- 

          Pr. ny eiendom utover 1                           kr   2.083,- 

  

14.     Saker behandlet av formannskapet / det faste utvalg for plansaker  

Dispensasjon fra lov, forskrift eller vedtatt arealplan/reguleringsplan (PBL §19-2):

Kr. 9.002,-.          

Mindre prinsipielle dispensasjonssaker behandlet av kommunedirektør:

Kr. 5.851,-                                             

                                                                                                        

15.     Spesielle forhold – gebyr for medgått tid 

Ved særlige tilfeller hvor det ikke er naturlig å beregne gebyr etter de foranstående satser (urimelig lavt gebyr i forhold til tidsforbruk ved behandlingen) legges antall timeverk til grunn. Følgende satser skal nyttes:


Kontorarbeid – enkeltperson pr. time:                                    kr    1.000,- 

Feltarbeid – enkeltperson pr. time:                                         kr  1.560,- 

Feltarbeid – målelag pr. time:                                                 kr  2.960,- 

 

I særlige tilfeller (urimelig høyt gebyr i forhold til tidsforbruk ved behandlingen) kan kommunedirektøren eller den han bemyndiger, etter søknad redusere gebyret.

 

16.     Seksjonering  

       For behandling og registrering av eiendomsseksjonering betales et utgangsgebyr på  kr  5.684,-

       I tillegg betales et gebyr for hver seksjon på                    kr  1.414- 

  

17.     Ulovlige tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven 

For kommunens arbeid med ulovlig byggesak skal det betales gebyr på  kr  7.111,- .

I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand.

 

18.     Gebyr for sakkyndig bistand 

Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å gjennomføre nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 33-1 og 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et tilleggsgebyr i tillegg til konsulentutgifter på  kr. 2.379,- 

 

19.     Tillegg for mangelfull søknad 

  Kr 1.414,- i gebyr i saker hvor det blir merarbeid på grunn av mangelfull søknad. Dvs. i saker hvor det må skrives brev til søker/tiltakshaver om tilleggsdokumentasjon. Dette gjelder også saker hvor estetikk er dårlig dokumentert og hvor det er nødvendig med befaring før søknaden behandles.

  

20.     Avgjørelser eller uttalelser fra andre myndigheter 

For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens § 21-5 kreves et gebyr pr. myndighet på   kr.  1.800,-

   

21. Uttrekk og utlevering av eiendomsopplysninger:


Eiendomsinfo eks. økonomi: kr. 2.203,-

Eiendomsinfo inkl. økonomi: kr. 2.732,-

Kun økonomi: kr. 528,-

Dølmotunet

Leiepriser Dølmotunet for private lag og lukkede arr.

Sted Type arrangement Antall personer Pris uten vask Pris med vask
Våningshuset

Private lag*

30-50 1000,- 1400,-
  Mindre møter*   400,- 650,-
Fjøset Private lag** 40-60 700,- 1000,-
  Arrangementer**   Etter avtale  
Låven Private lag** 50-80 700,- 1000,-
  Arrangementer**   Etter avtale  
Eldhuset Aktiviteter**   300,- 450,-
Parkområde, inkl. utescene og toalettanlegg

Grunnpris arrangementer***

  1700,-  
Utstillingslokaler Dølmotunet (inkl. toalettanlegg) Grunnpris arrangementer***   1000,- 1400,-
Scenegulv/scenetak/trosser     Etter avtale  

* Prisen inkluderer krus og dekketøy, som må ryddes og settes i oppvaskmaskin etter bruk.

**Oppvarming avtales i hvert enkelt tilfelle, og kommer i tillegg til utleieprisen.

***Ved inntektsbringende arrangementer kommer tillegg til grunnpris, prosenter av billettinntekter eller omsetning. Leietaker står for all opprydning etter arrangementer. 

Fastlege

Priser hos fastlegen

Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over 2921,- kroner i egenandeler.

 

Konsultasjon Pris

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 

 168,-/220,-

Sykebesøk av lege på dagtid/kveld

 280,-/332,- 

Tillegg hos  spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk

52,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 

 58,- 

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett 

69,- 

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 

59,- 

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 

57,- 

 


Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Konsultasjon Pris

Utskrift av journal på papir

59,-

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen

116,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m

64,-

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m

97,-

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m

138,-

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m

189,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,

vaksiner, ortoser m.v.

Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner,

henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt

time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist

168,-/220,-

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret

belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette

Etter kostnad

Feiing og tilsyn

For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer,
ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år. Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. NB! I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsynsgebyr.

520,-

 

 

For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1, betales et tillegg pr. etasje pr. år på kr. 89,-
For større røykpiper betales for medgått tid etter sats per time (iht.KS satser) 962,-

Mannskap pr. time, fyrkjele feiing (iht. KS satser) 

962,-
Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/
videofilming/fresing av skorstein og fjerning av kaiereir (iht.KS satser)
962,-
Tilsyn/kontroll/feiing fritidsbolig (faktureres etterskuddsvis etter varsling). Gjelder pr.eiendom på samme adresse inntil 1 time. 1.450,-

Tilsyn/ kontroll som går over 1 time faktureres pr.time

Dersom feier ved 2.gangs varsel møter stengt dør/ ikke klargjort, faktureres et tilleggsgebyr for admin.kostnader

Feiing av vanlig pipeløp på fritidsbolig på forespørsel faktureres for medgått tid etter sats pr.time (iht.KS satser) 

600,-

 

600,-

 

962,-

Samtlige gebyrer er uten mva.

For mer informasjon se MHBR sin nettside.

 

Husleie kommunale boliger og leiligheter

Husleien prisjusteres i samsvar med endring i konsumprisindeksen i tida etter siste leiefastsetting.jf. husleieloven §4-2. Nye kontrakter inngås i henhold til retningslinjer i boligplan.

Konsesjons-og delingssaker

Konsesjonssøknader:


Gebyr for søknader om konsesjon (ervervtillatelse) etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. §2 og  §3:  kr. 1.700,- pluss 3 promille av gebyrpliktig kjøpe-eller leiesum, til sammen inntil maksimum kr. 5.000.

Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere erververe av samme eiendom.

Søknader om delingssamtykke: 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 §12 kr. 2.000 for alle saker.

Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere eiendommer.

 
 
Kulturskolen

Skolepenger
Undervisning: kr 1.650,- pr semester
Undervisning i stor gruppe (judo): kr 800,- pr semester
Musikk fra livets begynnelse: kr 1000,- for 10 ukers kurs 

Økonomisk forpliktet for et halvår
De som blir tatt opp som elever forplikter seg økonomisk for et halvt år. Du blir betraktet som elev inntil ny skriftlig oppsigelse av plassen foreligger.

Frist for oppsigelse:

Høst: 15.juni.

Vår: 15.desember.


Søskenmoderasjon
Det blir gitt søskenmoderasjon fra 2. disiplin i familien:
1. elevplass full pris
2. elevplass 25 % reduksjon
3. elevplass 25 % reduksjon

4.,5.etc elevplass 25 % reduksjon

Instrumentleie
Det betales kr 250,- per semester.  Det gis ingen reduksjon ved leie av flere instrument i familien.
 

Leie av lavvo

Pris etter særskilt avtale.

Kontakt Eivind Moen tlf: 905 01 201 /eivind.moen@tolga.kommune.no

Matrikkellov

Gebyr for arbeider etter matrikkellov:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

1.1Oppretting av matrikkelenhet: 

1.1.1Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn. Oppretting av grunneiendom og festegrunn:
Areal fra 0 – 500 m² kr 18.532,-

Areal fra 501 – 2000 m² kr 21.340,-

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. kr 1.510,-

1.1.2 Etablering av matrikkelenhet. Etablering av grunneiendom og festegrunn:

Areal fra 0-500 m²: Kr. 18.532,-

Areal fra 501-2000m²: Kr. 21.340,-

Areal fra 2001m²-økning pr.påbegynt daa inntil 10 daa: Kr.1.510,-

Over 10 daa etter medgått tid, minstegebyr: Kr.30.782,-

Minstegebyr: Punktfeste innmålt:   kr 11.205-

 

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon:


Areal fra 0 – 50 m² kr 7.554,-

Areal fra 51 – 250 m² kr 11.545,-

Areal fra 251 – 2000 m² kr 21.365,-

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. Kr 1.510,-

 

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom:

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
Volum fra 0 – 2000 m³ kr 21.365,-

Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3. kr 1.510,-

 

1.1.5 Registrering av jordsameie etter medgått tid med minstegebyr 

Kr 3.115,-

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Etablering av ny matrikkelenhet:

Kr 3.921,-

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Utgått.

1.3 Grensejustering og makeskifte

 

1.3.1Grunneiendom, festegrunn og jordsameie:

Areal fra 0 – 250 m² kr 6.005,-

Areal fra 251 – 500 m² kr 7.415,-

Anleggseiendom:
Volum fra 0 – 250 m3 kr 6.005,-,-

Volum fra 251 – 1000 m3 kr 7.415,-

 

Arealoverføring: Grunneiendom, festegrunn og jordsameie:

Areal fra 0 – 250 m² kr 15.233,-

Areal fra 251 – 500 m² kr 21.365,-

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 3.021,-

 

Anleggseiendom:

Volum fra 0 – 250 m³ kr 15.233,-

Volum fra 251 – 500 m³ kr 20.836,-

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr 3.021,-.

 

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:
For inntil 2 punkter kr 5.287,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1.510,-

 

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter: 

For inntil 2 punkter kr 6.735,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 2.291,-

Matrikkelforbedring:
Klarlegging, merking og måling av grenser for eiendom som ligger i matrikkelen, men som ikke er kartlagt (eller kun kartlagt som sirkeleiendom)
a) for inntil 2 punkter  kr 2.807,-

b) for overskytende grensepunkt, pr. punkt kr 582,-

1.7 Privat grenseavtale:
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 3.921,-

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 723,-

1.8 Urimelig gebyr:


Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunedirektøren eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.9 Betalingstidspunkt:
Gebyret kreves inn forskuddsvis.

 

1.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken: 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

1.11 Utstedelse av matrikkelbrev:


Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 220,-

Matrikkelbrev over 10 sider kr 440,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

1.12 Merkemateriell:
Utgifter til nødvendig merkemateriell for grenser og annet er inkludert i ovennevnte priser.

1.13 Kostnader for saksbehandling og tinglysing:
Kostnader for saksbehandling og tinglysing kommer i tillegg til ovennevnte priser.

1.14 Uttrekk og utlevering av eiendomsopplysninger:
Eiendomsinfo eks. økonomi: kr. 2.203,-

Eiendomsinfo inkl. økonomi: kr. 2.732,-

Kun økonomi: kr. 528,-

Pleie-og omsorgstjenester

Betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester Tolga Kommune:

Langtidsopphold i sykehjem:  

Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR 2011-12-16 -1349: "Forskrift om egenandel for kommunale helse-og omosrgstjenester".  Enslige med egen bolig gis fradrag for boutgifter i 6 mnd. etter vedtak om langtidsplass.

Korttidsopphold i sykehjem: 

Kommunen krever egenbetaling i henhold til maksimumssatser fastsatt av statlige myndigheter i FOR 2011-12-16 1349: "Forskrift om egenandel  for kommunale helse-og omsorgstjenester".

Leie av trygghetsalarm: 

Kr. 350,- pr mnd.

Middagslevering til hjemmeboende:  

Pris pr middag er kr 90,-. 

Pris for tørrmat for beboere i omsorgsleilighet: kr. 80,- (frokost-lunsj- kveldsmat, kaffebrød, frukt, inkl.drikke).

Kr.170,- pr døgn for all mat og drikke hele året for beboere i omsorgsleiligheter.

 

Hjemmehjelp (praktisk bistand): 

Abonnement: Inntekt under 2 G: Maksimumssats fastsatt i FOR 2011-12-16-1349: "Forskrift om egenandel for kommunale helse-og omsorgstjenester". 

Tilfeldige rekvirenter praktisk bistand (hjemmehjelp praktisk bistand): Kr 250,- pr time.

Kr 210,- pr dag (dagtilbud for demente hjemmeboende).

SFO

SFO:

1 – 4 timer: kr 435,-

4 – 9 timer: kr 1015,-

10 – 14 timer: kr 1740,-

15 – 19 timer: kr 2465,-

20 – 21 timer: kr 2900,-

  • Måltidsbetaling for elever med gratis SFO og som ønsker å delta ved måltid i SFO: Kr 15,- pr måltid
  • Kjøp av ekstra dag: Kr. 300,- pr dag.
  • Det betales for 10 måneder pr. år. Ingen søskenmoderasjon. Matpenger kommer i tillegg.

Reduksjon av foreldrebetaling:

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen. Begrenset oppad til maksimalprisen (kr.2900) for foreldrebetalingen. Foreldre/foresatte kan søke om å få redusert pris for barn i 1. og 2. klasse Gjelder ikke matpenger og kjøp av ekstra dager. Barn i 1.klasse gratis SFO 12 timer pr uke fra 2022/23.

 

 

 

 

 

 

Skjenkeavgift -alkohol

Enkeltanledning åpent arrangement:

Skjenkeavgift kr 380,-

 

Enkeltanledning lukket arrangement (personlig inviterte gjester):

Skjenkeavgift kr 380,-

 

Utvidet skjenketid/skjenkested (for innehavere av alminnelig skjenkebevilling):

Kr. 380,-

 

Tolga kulturhus-Vidarheim

Vidarheimsalen:

Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid inntil 4 timer: kr. 1000,-

Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid over 4 timer: kr. 1300,-.

Øvinger. Leietid inntil 4 timer: kr. 800,-.

Øvinger. Leietid over 4 timer: kr. 1100,-.

Ideelle organisasjoner og artister med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid inntil 4 timer: kr. 2000,-.

Ideelle organisasjoner og artister med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid over 4 timer: kr. 3000,-.

Næringsvirksomhet med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid inntil 4 timer: kr. 4000,-

Næringsvirksomhet med billettsalg + 15 % av billettsalg. Leietid inntil 4 timer: kr. 5000,-

Salgsfremmende utstillinger/demonstrasjoner. Pr. dag: kr. 5000,-.

Private fester og seremonier: Kr. 2000,-.

Halvårsleie. En fast dag i uka: kr. 9000,-.

Helårsleie. En fast dag i uka: kr. 16.000,-.

Harpa:

Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid inntil 4 timer: kr. 500,-

Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid over 4 timer: kr. 650,-

Øvinger. Leietid inntil 4 timer: kr. 400,-.

Øvinger. Leietid over 4 timer: kr. 550,-.

Halvårsleie. En fast dag i uka: kr. 4500,-.

Skjold:

Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid inntil 4 timer: kr. 500,-

Kurs, møter - ikke inntektsbringende virksomhet. Leietid over 4 timer: kr. 650,-

Private arrangementer – ikke inntektsbringende virksomhet: Leietid inntil 4 timer: kr. 1000,-

Private arrangementer – ikke inntektsbringende virksomhet: Leietid over 4 timer: kr. 1300,-

Svulthin:

Leie av kjøkken i forbindelse med kurs, møter og øvinger: kr. 500,-.

Leie av kjøkken i forbindelse med arrangementer: kr. 700,-.

Lager:

Kr. 500 pr kvm.

Utstyr og rigging:

Nystemt flygel: kr. 3000,-

Billettsalg før arrangementer: kr. 675,-.

Stoler og bord: kr. 200,-.

Stoler og bord – full rigg opp og ned på flatt gulv i salen: kr. 1800,-.

Lydanlegg. pr. forestilling: kr. 4000,-

Lysrigg. pr. forestilling: kr. 1500,-.

Lyd/lystekniker: Egen avtale med tekniker.

Prisene gjelder standard utrustning uten teknikere. I standard utrustning inngår: Etterklangsanlegg, mikrofon, mygg, prosjektor og enkel lysrigg. Bruk av tilleggsutstyr og teknikere avklares for hvert enkelt arrangement. Ved innleie med billettsalg, skal Tolga kulturhus – Vidarheim ha 15 % av billettintektene. Billettsalg før arrangementer faktureres med kr. 675,-. Vidarheimsalen leies i utgangspunktet ut med amfiet ute. Dersom leietaker ønsker flatt gulv, kommer det et tillegg på kr. 1800,-. i leieprisen.

Vilt

Fastsetting av fellingsavgifter hjortevilt for 2021/2022 er delegert til Viltnemda (iht. maks.satser fra Nasjonalbudsjettet).