Næring

Landbruk, bygdeturisme, offentlig virksomhet og andre tradisjonelle næringer står sterkt i Tolga.

Som etablerer og næringsdrivende ønsker kommunen å være behjelpelig med råd. Tolga kommune har inngått samarbeidsavtale med Rørosregionens Næringshage AS (RNH). Det innebærer at bedrifter i Tolga kan bli medlem og derigjennom få tilgang på den kunnskap RNH besitter og det virkemiddelapparatet og de nettverkene de har tilgang på. Også kommunen kan benytte seg av RNH. Les mer om Rørosregionen Næringshage på deres hjemmeside.

Ansvaret for næringssaker ligger hos landbruk- og næringssjef. Det er viktig med god dialog mot næringslivet og tilstedeværelse. Det er bare å ta kontakt med landbruks-og næringssjef ved spørsmål og henvendelser.

Kompensasjonsordninger/støtteordninger

Hvor kan jeg søke om støtte?

regionforvaltning.no  kan du søke støtte fra Tolga kommunes næringsfond, kompensasjonsordninger og ekstraordinære bevillinger Tolga kommune har fått til ulike formål.

Regionalforvaltning.no er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning. Systemet brukes av alle fylkeskommuner og av mer enn 275 kommuner og regionråd. Systemet driftes av SPINE AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Kompensasjonsordning for bedrifter i Tolga

Tolga kommune har mottatt kr 250 000,- som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter/foretak som kan anses særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19-pandemien. Denne kompensasjonsordningen må ikke forveksles med den tidligere ekstraordinære bevilgningen til kommunenes næringsfond for støtte bedrifter som på grunn av Covid 19 har måttet omstille seg/endre driften på ulike måter.

Kompensasjonsordningen skal først og fremst kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.
I tildelingsbrevet til kommunene er det uttrykt at det er betydelig frihet for å tilpasse hva slags virksomheter som kan innvilges støtte, da dette nok varierer rundt om i kommunene avhengig av den lokale situasjonen.

Rapporteringsfristen for kommunen er satt til 1.09.2021 for bruken av midlene, men vi setter søknadsfrist til 26.04.2021 for søknader som ønskes behandlet før sommeren og  søknadsfrist 15.06.2021 for øvrige søknader og forventer at vi innen den tid for lengst har mottatt søknader fra de dette er aktuelt for.

Søknader sendes inn på regionforvaltning.no

Muligheter i Tolga-etablere, jobbe, bo

Tolga kommune ønsker å være en god tilrettelegger for næringslivet. Vi etterstreber å være i forkant med nødvendig planarbeid og etablering av næringsarealer til ulike behov. 

Les mer om mulighetene på Tolga2020 sin nettside. 

Retningslinjer for næringsfondet
Strategisk næringsplan-tiltak og handlingsdel

Priser

Årets tilbakeflytter

Tolga kommune deler hvert år ut priser til årets tilbakeflytter. Her er det bare å foreslå kandidater! Statuettene for prisene gir mer informasjon om tildeling av prisen:

Statutter for Årets tilbakeflytter (PDF, 72 kB)

Årets grunder/ entreprenør

Tolga kommune deler hvert år ut priser til årets årets grunder/entreprenør. Her er det bare å foreslå kandidater! Statuettene for prisene gir mer informasjon om tildeling av prisen:

Statutter for Årets grunder/entreprenør (PDF, 65 kB)

 

Foto: Ask Eide Liell