Landbruk

Landbruket i Tolga har en sterk posisjon med mye seterbruk og utmarksbeite. Med en utvikling av større enheter, løsdriftsfjøs og større buskaper kan det bli en utfordring å bruke setra på tradisjonell måte med mjølkeku i utmark. Her er beiteorganisering og samarbeid viktig. Utmarksbeite er en viktig ressurs for næringa. Ved å hente flere fôrenheter fra utmarka vil mer dyrka areal kunne utnyttes til fôrproduksjon og skape et bedre økonomisk grunnlag.

 

Nyttig informasjon om landbruk

Lovverk i landbruket

Den som erverver en konsesjonspliktig eiendom må søke om konsesjon (tillatelse) fra myndighetene. Et erverv er eiendomsovergangen fra tidligere eier (overdrager) til ny eier (erverver). Erverv er et fellesord for ulike måter å få en eiendom på, som ved arv, kjøp, gave osv.

 

Boplikt 

I konsesjonsloven finnes det tre former for boplikt. Lovbestemt boplikt er for nær slekt eller odelsberettigede som overtar landbrukseiendom. Boplikt kan også settes som vilkår i konsesjonssak.

 

Driveplikt 

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

 

Odel 

Odelsloven har regler om odelsretten og åsetesretten. I Europa er det bare Norge som fortsatt har en lov om odelsrett. Statens landbruksforvaltning (SLF) er nasjonal fagmyndighet for odelsloven. Det betyr at SLF svarer på generelle spørsmål om loven. 

 

Omdisponering og deling 

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Dersom du skal dele eller omdisponere eiendom må det søkes om tillatelse. En søknad om deling skal også behandles i henhold til plan- og bygningsloven. Du leverer én søknad til kommunen. Link til søknadsskjema

 

 

 

Nydyrking

Nydyrking er pekt på som en av flere måter vi kan nå det nasjonale målet om å øke norsk matproduksjon på. Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. Det er hjemlet i forskrift om nydyrking. Formålet med forskrifta er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur-og kulturlandskapsverdiene.

Når kommunen skal behandle søknaden må dette vurderes:

 • Om det er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget til den som søker
 • Om nydyrkingstiltaket legger til rette for gode løsninger for drifta (som reduserte kostnader ved drifta, teigstørrelser og driftsavstanden)
 • Om tiltaket er etter naturmangfoldloven
 • Krav til vegetasjonssoner mot vassdrag
 • Om nydyrkinga er over 50 dekar
 • Om tiltaket omfattes av undersøkelsesplikt ifht kulturminneloven

Mer informasjon finnes på hjemmesiden til landbruksdirektoratet.

I Tolga kommune gis det tilskudd til nydyrking. For mer informasjon se Tolga kommunes retningslinjer. (PDF, 111 kB)

. Det er også mulig å søke Rørosmeieriet /Røros Slakteri om tilskudd til nydyrking, søknadsfrist: 1.november.

 

Bondens nettverk


Bondens nettverk-oppdatert versjon - Klikk for stort bilde Når kriser oppstår eller belastningen blir for stor i livet til en bonde, kan det lett bli overveldende. Jobb, familieliv og fritid er så tett knyttet sammen at det er vanskelig å få bearbeidet det som har skjedd. Da kan det godt å få hjelp utenfra. Bondens nettverk omfatter aktører som kan være til hjelp i ulike situasjoner. Klikk på bildet for å se hele oversikten over kontaktpersoner, eller klikk på denne lenken. (PDF, 344 kB)

 

Norsk landbruksrådgiving  yter også tjenester i den forbindelse.

Kommunens kriseteam  bistår i alvorlige situasjoner.
 

 

 

 

Gårdskart

Gårdskart -NIBIO

Oppdager du feil i kartverket kontakt landbrukskontoret.

Inn på tunet
Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

 • Nærmere om produksjonstilskudd

  Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" (jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  § 1). Det er delmål for hver ordning. Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller areal.

  Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

  • Arealtilskudd
  • Kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd for husdyr
  • Tilskudd for dyr på beite
  • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
  • Arealtilskudd til økologisk landbruk
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
  • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge

  I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

  Se også forskrift om gjødslingsplanlegging.

  Mer informasjon og link til søknadskjema finner du på landbruksdirektoratets sider.

Ny bonde/skogbruker?

For deg som vil starte opp som bonde eller skogbruker kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til. På Landbruksdirektoratets sider finner du mye nyttig informasjon. Ta kontakt med landbruksontoret for råd og veiledning.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene til jordbruket, samt å redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig mål med ordninga er å få til en mer målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger. Så lenge disse vilkårene er oppfylt, er det ikke noe krav at søker, eller leietaker i de tilfeller eier har leid bort arealet, mottar produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Det skal benyttes søknadsskjema som er utarbeidet av Landbruksdirektoratet og plan for miljøtiltaket skal vedlegges med beskrivelse og kartfestes. Når det gjelder søknad på fellestiltak er det ikke mulig å søke som et eget lag, men en representant for laget og som er berettiget produksjonstilskudd kan søke på vegne av laget- eks en som er medlem i et beitelag.

Hvem kan søke SMIL-midler?

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd, med bakgrunn i lokale retningslinjer. Tilskudd kan gis foretak der det foregår en tilskudds berettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkåra i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og  § 3 eller § 4. 

For mer informasjon se landbruksdirektoratets sider.

Søknadsfrist: 1.mai.

 

Skog

Hver vår vedtas retningslinjer for bruk av NMSK-midler i den enkelte kommune. For 2018 vedtas retningslinjene i løpet av mai. Ta kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål.

Landbruksdirektoratets sider.

Fylkesmannen i Hedmark sider om skogbruk.

Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Se fylkesmannens og landbruksdirektoratets hjemmesider for informasjon:

Fylkesmannen i Hedmark 

Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist: 1.oktober

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Se landbruksdirektoratet og fylkesmannen sine sider for informasjon:

 

Landbruksdirektoratet

Søknad leveres kommunen, søknadsfrist 1.mars.

Drenering

Nyttig informasjon om drenering finnes på landbruksdirektorarets sider.

Søknader leveres kommunen. Åpen søknadsfrist.

Melkekvoter

Informasjon om salg,leie av melkekvoter finnes på landbruksdirektoratets sider.

Husk at skjema alltid skal benyttes og sendes inn til landbruksdirektoratet, også ved avslutning av leieforhold.

Investeringstilskudd og tilskudd til tilleggsnæringer

Investerinstilskudd og lån ved bruksutbygging

Det er 2 årlige søknadsfrister for investeringstilskudd i landbruket: 1.februar og 1.september.

Søknadene må leveres kommunen i god tid før disse fristene. Fordeling av tilskudd skjer gjennom Innovasjon Norge.

 

Tilskudd til tilleggsnæringer i landbruket

Søknader sendes Innovasjon Norge, men vi ønsker at søkere først tar kontakt med kommunen, da vi skal uttale oss til søknaden før den behandles.Løpende søknadsfrist.

 

 

Erstatningsordninger

Se landbruksdirektoratets sider for informasjom om erstatningsordninger.

Landbrukstjenester Nord-Østerdal

Landbrukstjenester Nord Østerdal har ansvaret for landbruksvikartjenesten. Ved behov for avløser under sykdom kontaktes Landbrukstjenester Nord Østerdal på tlf. 62 47 14 25. 
De skal ha beredskap for alle gardbrukere uavhengig om de er medlem der eller ikke.Landbruksvikaren skal først og fremst benyttes ved sykdom og krisesituasjoner, men kan og benyttes i andre tilfeller hvis landbruksvikaren er ledig.

Landbruksnettverket i Fjellregionen
Forskrift om hold av storfe

Teknisk og landbruk i Tolga kommune innfører redusert åpningstid/ tilgjengelighet fra og med  3.september 2018 inntil videre. Dette betyr at vi ikke mottar besøk eller telefoner før kl 12.00 mandag-fredag. Dette gjøres  for å få unna saksbehandling. Avtale om møte kan gjøres via servicetorget eller E- post.

Kontakt

Kjersti Ane Bredesen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 481 01 991