Rus-og psykiatritjenesten

Klikk for stort bilde Rus - og psykiatritjenesten er underlagt re-habilitering og mestringstjenesten, som ligger under omsorg.

Her jobber en høyskoleutdannet ansatt, med videreutdanning i rus- og psykiatri.

Formålet med tjenesten: 

 • Gi mennesker med psykisk lidelse og/eller rusproblemer individuell oppfølging.
 • Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid, er viktig i behandlingen.

Vår målgruppe er alle innbyggere i kommunen (barn, ungdom og voksne) som bor eller oppholder seg her.

 

Vi kan tilby:

 • Samtaler (tilpasset ditt behov), sorg/tap, psykisk lidelse. Hjelp til å mestre negative tanker.
 • Bistå til å komme i gang med arbeid, arbeidstrening eller skole.
 • Kognitivterapi, motiverende intervju.
 • Motivere for økt livskvalitet til rusmiddelavhengige ved hjelp av samtaler og støttetiltak.
 • Gjennom hjemmebesøk/tilsyn bidra til at våre brukere får dekket sine grunnleggende behov.
 • Administrering av medisiner.
 • Gi støtte, råd og veiledning til pårørende.
 • Samordne tjenester gjennom samarbeid med andre etater og ta initiativ til individuell plan (IP).
 • Trening i praktiske og sosiale ferdigheter.
 • I samarbeid med fastlege henvise til videre behandling/innleggelse i spesialhelsetjenesten ved behov.
 • Psykiatritjenesten er en del av kommunens kriseteam

Du kan selv henvende deg til rus- og psykiatritjenesten, eller via din fastlege.

Innen to uker etter henvendelsen skal det være gjort timeavtale enten for hjemmebesøk eller besøk på kontoret. Etter vurderingssamtale fattes det et enkeltvedtak der tilbudet spesifiseres i tid og innhold.

Klikk for stort bilde Tjenesten tildeles etter Helse- og omsorgstjenesteloven, og den er gratis.

Vi holder til i 2. etasje i Helsesenteret, i Tolga sentrum- du kan nå oss på telefon 62496500/47476118.

 

 

 

Mer om rus-og psykiatritjenesten

Kriseteam i Tolga kommune