Vindkraft

Etter sterk motstand fra kommunene, velger nå regjeringen å se bort fra de 13 områdene som NVE har utpekt som best egnet til utbygging av vindkraft. Områdene ligger i alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms.

– Det var aldri en plan om å bygge ut vindkraft, det var en plan om hvor det var best å ha vindkraft hvis det kom søknader om det, og det legger vi også vekk, sier Solberg til NRK.

Etter massiv kritikk fra kommunene, velger regjeringen nå å skrote NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land. Dette ble kjent 17.oktober 2019.

 

På oppdrag fra Olje-og energidepartementet (OED) har NVE laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, med høringsfrist den 1.oktober. Et av områdene som heter Nordre Hedmark, angår Tolga kommune. På denne siden kan du se hvordan Tolga kommune har arbeidet med saken.


 

NVEs forslag består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft. I arbeidet med nasjonal ramme har de ønsket en åpen og etterprøvbar prosess.

Det er ikke gjort ny forskning som en del av arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. I tråd med føringer fra departementet er temarapportene basert på eksisterende kunnskap. Temarapportene inkluderer imidlertid en vurdering av behovet for ny kunnskap og anbefalinger til hva slags ny kunnskap som bør innhentes. Dette skal gjøre at sannsynligheten for at det fremmes urealistiske prosjekter, skal reduseres. Dette vil også redusere saksbehandlingstiden på konsesjonssøknader fordi mye er kartlagt og det blir mer effektivt. 

Her har vi lagt ut div. informasjon som kan være til nytte for deg som er interessert i temaet:

Foto: Øyvind Fredriksson