Kommunestyre-og fylkestingsvalget 2023

Valgdagen er mandag 11.september 2023.  Her får du informasjon om årets valg:

 

Stemmerett og manntall

Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Slik sjekker du om du er manntallsført

Du kan kontakte den kommunen du sist var registrert i. Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Tolga kommune legger ut manntallet til ettersyn i innbyggertorget.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Du søker ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen (12.september) for å kunne bli innvilget.

 

Forhånds-tidligstemming

Forhåndsstemmegivning:

I perioden 10.august –8.september kan du forhåndsstemme på kommunens innbyggertorg kl. 10.00-14.00. Lørdag 2.september kan du forhåndsstemme på Tolga bibliotek kl. 11.00-14.00.  Biblioteket har lørdagsåpent så da kan du både låne med deg bok og gjøre unna årets valg. Velkommen!

Tidligstemmegivning:

Har du ikke mulighet til å stemme på valgdagen eller i forhånds-stemmeperioden, kan du fra 3.juli –9.august henvende deg til kommunen og avtale tid og sted for å avgi stemme, såkalt «tidligstemme». Du trenger ikke valgkort, men ta med godkjent legitimasjon med bilde.

Stemme hjemme

Stemmeberettigede som på grunn av sykdom, uførhet eller annen årsak ikke kan avgi stemme der det avholdes forhånds-stemmegivning, kan be om å avgi forhåndsstemme hjemme. Dette kalles ambulerende stemmegivning. Siste frist for å be om ambulerende stemmegivning er torsdag 7. september 2023.  Det er tilstrekkelig med muntlig henvendelse, ring oss på tlf. 624 96 500 eller send mail til: postmottak@tolga.kommune.no

 

 

Stemmekretser og valglokaler på valdagen

Kommunestyre-og fylkestingsvalget  avholdes mandag 11.september 2023. Stemmekretser og valglokaler på valgdagen:

Valgkrets Tolga:

Tolga kulturhus-Vidarheim kl. 10.00-18.00.

Valgkrets Vingelen:

Fjellheim samfunnshus kl. 10.00-18.00.

Valgkrets Øversjødalen:

Øversjødalen samfunnshus kl. 13.00-17.00.

 

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. Ved valget får alle som ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige valgkortet tilsendt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Disse får valgkortet på papir

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Legitimasjon

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.Dersom du er ukjent for stemmemottakeren i valglokalet, må du legitimere deg. Dette er fordi det skal være mulig å kontrollere at du er den du utgir deg for å være. Dersom det ikke er mulig å bekrefte dette, får du heller ikke avgitt din stemme. Andre personer i valglokalet kan heller ikke gå god for din identitet.

Hva er godkjent som legitimasjon?

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Stadig flere bankkort produseres i dag uten bilde. For at legitimasjonen skal anses som gyldig, må det være et bilde trykket på. Stemmemottaker skal imidlertid utvise skjønn ved vurdering av velgers legitimasjon. Så lenge legitimasjonen viser at velgeren er den vedkommende utgir seg for å være, anses det som godt nok. Dette gjelder også selv om legitimasjon eventuelt har gått ut på dato.

Unntak på institusjoner

Det finnes kun én unntaksbestemmelse når det gjelder fremvisning av legitimasjon, og dette er for velgere som oppholder seg på institusjoner som helse- og omsorgsinstitusjoner og fengsler. Her er det ikke et absolutt krav at velgeren må identifisere seg, fordi det kan være tilfeller hvor velger ikke har legitimasjonspapirer tilgjengelig. I slike tilfeller kan en ansatt ved institusjonen gå god for velgerens identitet. Det er da et vilkår at den ansatte kan legitimere seg.

 
Foto: Tore Fjeld.