Råd og nytt om koronaviruset:

Gå til temasiden om korona                        Coronavirus-advice and information

 

 

   

        

 

Stortings-og sametingsvalget 2021

Valgdagen er mandag13.september 2021. Her får du informasjon om årets valg:

Stemmerett og manntall

Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Slik sjekker du om du er manntallsført

Du kan kontakte den kommunen du sist var registrert i. Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Tolga kommune legger ut manntallet til ettersyn i innbyggertorget.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Du søker ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg. Les mer om valg til Sametinget

Forhånds-tidligstemming

Forhåndsstemmegivning:

I perioden 10.august –10.september kan du forhåndsstemme på kommunens innbyggertorg kl. 09.00-15.00. Lørdag 4.september kan du forhåndsstemme på Tolga bibliotek kl. 11.00-14.00.  Biblioteket har lørdagsåpent så da kan du både låne med deg bok og gjøre unna årets valg. Velkommen!

Tidligstemmegivning:

Har du ikke mulighet til å stemme på valgdagen eller i forhånds-stemmeperioden, kan du fra 1.juli –9.august henvende deg til kommunen og avtale tid og sted for å avgi stemme, såkalt «tidligstemme». Du trenger ikke valgkort, men ta med godkjent legitimasjon med bilde.

Stemme hjemme

Stemmeberettigede som på grunn av sykdom, uførhet eller annen årsak ikke kan avgi stemme der det avholdes forhånds-stemmegivning, kan be om å avgi forhåndsstemme hjemme. Dette kalles ambulerende stemmegivning. Siste frist for å be om ambulerende stemmegivning er fredag 10. september kl. 10.00.  Det er tilstrekkelig med muntlig henvendelse, ring oss på tlf. 624 96 500.

 

Valg og pandemi

De generelle rådene gjelder også for valg:

· Syke personer skal holde seg hjemme

· God hånd- og hostehygiene og godt renhold

· Hold anbefalt avstand

 

Velgere i karantene:

Vent med å stemme til  du er  ute av karantene. Kan du ikke vente, ring oss så legger vi til rette for deg. 

Velgere i isolasjon:

Fristen for å søke om å stemme hjemme er valgdagen 13.september kl. 10.00. Ring  oss så hjelper vi deg.

 

 

 

 

 

Stemmekretser og valglokaler på valdagen

Stortings-og sametingsvalget  avholdes mandag 13.september 2021.Stemmekretser og valglokaler på valgdagen 13.september 2021:

 

Valgkrets Tolga:

Tolga kulturhus-Vidarheim,

kl. 10.00-18.00

 

Valgkrets Vingelen:

Fjellheim, kl. 10.00-18.00

 

Valgkrets Øversjødalen:

Øversjødalen samfunnshus,

kl. 13.00-17.00

 

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. Ved valget til høsten får alle som ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige valgkortet tilsendt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Disse får valgkortet på papir

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Valglister

Fylkesvalgstyret har godkjent 19 valglister i Hedmark og 19 valglister i Oppland. 
Hedmark og Oppland er to ulike valgdistrikt ved stortingsvalget 2021.

Valglister Hedmark og Oppland

Legitimasjon

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Dersom du er ukjent for stemmemottakeren i valglokalet, må du legitimere deg. Dette er fordi det skal være mulig å kontrollere at du er den du utgir deg for å være. Dersom det ikke er mulig å bekrefte dette, får du heller ikke avgitt din stemme. Andre personer i valglokalet kan heller ikke gå god for din identitet.

Hva er godkjent som legitimasjon?

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Stadig flere bankkort produseres i dag uten bilde. For at legitimasjonen skal anses som gyldig, må det være et bilde trykket på. Stemmemottaker skal imidlertid utvise skjønn ved vurdering av velgers legitimasjon. Så lenge legitimasjonen viser at velgeren er den vedkommende utgir seg for å være, anses det som godt nok. Dette gjelder også selv om legitimasjon eventuelt har gått ut på dato.

Unntak på institusjoner

Det finnes kun én unntaksbestemmelse når det gjelder fremvisning av legitimasjon, og dette er for velgere som oppholder seg på institusjoner som helse- og omsorgsinstitusjoner og fengsler. Her er det ikke et absolutt krav at velgeren må identifisere seg, fordi det kan være tilfeller hvor velger ikke har legitimasjonspapirer tilgjengelig. I slike tilfeller kan en ansatt ved institusjonen gå god for velgerens identitet. Det er da et vilkår at den ansatte kan legitimere seg.

 
Valgstyret i Tolga

Valgstyret er oppnevnt av kommunestyret og har ansvar for gjennomføringen av valget i kommunen.

Valgstyre i Tolga kommune ved årets valg er formannskapet:

Bjørnar Tollan Jordet-leder

Jo Esten Trøan-nestleder

Knut Sagbakken

Eva Nyhus

Ingeborg Kirkbakk

Mange av valgstyrets oppgaver blir gjerne delegert til valgansvarlig i kommunen.
Valgansvarlige/kontaktpersoner i Tolga kommune:

Live Mestvedthagen Ryen: live.ryen@tolga.kommune.no/tlf: 41 21 54 22.

Kari Sundmoen Jordet: kari.s.jordet@tolga.kommune.no/tlf: 62 49 65 00.