Vi trenger hjelp fra deg til å kartlegge flere turstier (ferdselsårer) i Tolga

Bjørsjøkletten mot Hummelfjellet.JPG - Klikk for stort bildeBjørsjøkletten mot Hummelfjellet.JPG Eivind Moen  Formannskapet vedtok 7. oktober 2021 å utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer. Tidligere har Tolga kommune vedtatt «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Tolga kommune», og dette arbeidet kan sees på som en forlenging av det prosjektet. Prosjektgruppa har samlet ferdselsårer i en dokumentbase.

Tolga kommune ønsker en bedre oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i kommunen! I tillegg til ferdselsårer er det naturlig at kartleggingen viser utgangspunkt for turer og turmål. Eksempler på utgangspunkt og turmål kan være parkeringsplasser, kollektivknutepunkt, utsiktspunkt, serveringshytter eller andre attraksjoner, som for eksempel kulturminner. Kartleggingen kan vise hvordan slike «målpunkt» knyttes sammen med ferdselsårer for å gi et godt og attraktivt tilbud. Ferdselsårene som beskrives i planen kan legges inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter.

Nå trenger vi hjelp fra befolkningen til å kartlegge flere ferdselsårer, samt kvalitetssikre de dataene vi allerede har. Planen er planlagt lagt fram for kommunestyret 27. oktober 2022.

Fristen for å komme med innspill til turstier til temaplanen er 30. september 2022. Innspillene sendes inn skriftlig med beskrivelse og om mulig kart med inntegnet sti til: postmottak@tolga.kommune.no / Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga.

Se også i dokumentbasen og kom med innspill:

Ferdselsårer sommer (PDF, 863 kB)

Ferdselsårer vinter (PDF, 528 kB)

Ferdselsårer kulturstier (PDF, 171 kB)

Ferdselsårer sykkel (PDF, 410 kB)

Ferdselsårer vann (PDF, 160 kB)
 

Tolga og Tynset kommuner søkte, og fikk innvilget kr. 70.000 hver fra Innlandet fylkeskommune til utarbeiding av Plan for friluftslivets ferdselsårer.

En plan for friluftslivets ferdselsårer skal gi en oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i en kommune. Planen skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene i tråd med mål som blir satt for planarbeidet.

Ferdselsårer er traséer for ferdsel som er synlige i terrenget i den sesongen som er aktuell for bruk, og leder for ferdsel på vann(stier, turveger, skiløyper, padleruter osv.).

Ved å kartlegge ferdselsårene danner det også grunnlag for videre arbeid med kommuneplaner, temaplan for idrett og fysisk aktivitet slik at det blir godt ivaretatt i fremtiden.

Hvorfor gjør vi dette?

Friluftslivet er viktig for helse, trivsel, livskvalitet, tilhørighet og ikke minst bolyst! God kunnskap og oversikt over bruken av friluftsområdene våre gir grunnlag for å målrette og systematisere arbeidet for å gi befolkningen et bedre tilbud og å skape et nyttig nettverk mellom aktørene.

Stiene, løypene og ledene vi følger på tur er avgjørende for vår utøvelse av friluftsliv, og det er klare sammenhenger mellom utforming av ferdselsårene og bruken av dem. Rundturer og turer i naturlige omgivelser er mer attraktive enn turer som går fram og tilbake eller i bebygde og trafikkerte områder. Nærhet til ferdselsårene er også vesentlig. Undersøkelser viser at avstanden fra bosted til nærmeste turmulighet er helt avgjørende for utøvelse av friluftsliv i hverdagen.