Varsel om oppstart av planarbeid-Vesleåsen Øvre

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering, høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Vesleåsen Øvre
(PlanID 202201)
Iht. plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9 varsles det at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for deler av eiendommene gnr. 6 bnr. 1 og gnr. 17 bnr. 22 i Tolga kommune. Tolga kommune vedtok i formannskapsmøte 07.04.2022 at forslag til planprogram sendes ut på høring og til offentlig ettersyn.

Dersom det er opplysninger eller synspunkter til oppstart av planarbeidet, bes de sendt skriftlig til Planråd AS innen 20.05.2022.

Merknader kan sendes på epost til: post@planraad.no eller Planråd AS, Parkveien 17A, 2500 Tynset.

Dokumenter:

Varsel om oppstart -planarbeid (PDF, 263 kB)

Planprogram (PDF, 5 MB)

Oppstartsmøtereferat (PDF, 2 MB)