Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for næringsområde i Kåsdalen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for
næringsområde i Kåsdalen, Tolga kommune.  Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Feste NordØst as v/ Gunnhild Ryen tlf. 90015879, e-post: gr@feste.no.
Uttalelser til oppstartsvarselet sendes skriftlig, innen tirsdag 26.04.2024, til: Feste Nordøst as, postboks 33, 2541 TOLGA, eller pr. e-post til gr@feste.no.

Planen vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan, jf. plan- og bygningslovens § 12-3. Gjennom planarbeidet ønsker Tolga kommune å legge til rette for etablering av et sammenhengende næringsområde på østsiden av fv.30 sør for Tolga sentrum, samt se på muligheter for å utnytte et
deponiområde på vestsiden av fylkesveien til energiproduksjon i form av solcellepark.

Dokumenter:

Varslingsbrev (PDF, 2 MB)

Plangrense og eiendomssituasjon (PDF, 743 kB)

Planprogram (PDF, 2 MB)

Referat oppstartsmøte 31.10.23 (PDF, 184 kB)

Notat -oppstartsmøte 31.10.23 (PDF, 471 kB)