Tilsyn på spredte avløpsanlegg i Tolga kommune

Tolga kommune vil i løpet av juli og august 2018 gjennomføre tilsyn av spredte avløpsanlegg. Tilsynet utføres av Steinar Gilleberg Stensli i samarbeid med Hallvard Urset, fra teknisk etat. Det betyr at eiere av slike anlegg vil få besøk.  Vi vil forsøke å gjøre avtaler med den enkelte før befaring skal skje. Det er ønskelig at eier er tilstede ved tilsynet i den grad det er mulig.

Tilsynet gjelder sanitært avløp fra slamavskiller og infiltrasjonsanlegg som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Det betyr at tilsynet ikke gjelder for f.eks.utedo på hytte/seter.

Tolga kommune vedtok i 2017 i sak 17/464 – Revidering av Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg – bolighus, hytter og lignende Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner. På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret i sak 34/18 å gjennomføre et tilsyn på spredte avløpsanlegg i Tolga kommune. Tilsynet er forankret i den lokale Forskriften, samt Forurensningsloven. Tilsynet vil foregå via befaring på enkeltanlegg og vil foregå fra nå og ut august 2018. Videre oppfølging vil skje høst og vinter 2018/2019.

Definisjoner

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriftens § 11-3. I tillegg gjelder følgende:

- Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs.
- Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunnen eller oppsamlingstank. Volum inntil 25 l totalt går ikke under denne definisjonen.
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende
- Med svartvann menes sanitært avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt transporteres med vann.
- Med gråvann menes den delen av sanitært avløpsvann fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom eller lignende. Klosettavløp er ikke inkludert.
- Med slamavskiller menes en eller flere kummer for avskylling av slam fra avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank/kum.
- Med avløpsanlegg menes ethvert anlegg for håndtering av sanitært avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.
- Med avløpsnett menes et transportsystem som samler opp og transporterer avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann.