Søk regionale miljøtilskudd innen 15.oktober 2019

De regionale miljøtilskuddene som gjelder for Hedmark og Oppland er bestemt gjennom Regionalt miljøprogram (RMP) for Innlandet 2019-2022. Tilskuddene er valgt fra en meny av tilskuddsformål som er fastsatt i en nasjonal instruks. Vilkårene for hvert tilskudd er bestemt i «forskrift om regionale miljøtilskudd, Hedmark og Oppland» som du finner bakerst i veilederen. Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket. Årets veileder ser du i lenken nedenfor:

Veileder 2019.

Søknadsfristene er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag.

Klikk for stort bildeVilkårene for å få tilskudd er fullstendig beskrevet i forskriften. Veilederen utdyper hvordan en skal forstå vilkårene, definerer noen begreper nærmere og gir skjøtselsråd for de tilskuddene som gjelder biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer. Ut over de vilkårene som er satt, er grunnprinsippet for regelverket at
forskriften stiller krav til resultatet av tiltakene, mens det er søkeren sitt ansvar hvordan tiltaket blir gjennomført.

Tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og til beitelag som er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret. Beitelag kan bare søke om tilskudd til «Drift av beitelag».

For mer informasjon se Fylkesmannen i Innlandets nettside.

Foto: Brattlendt jordbrukslandskap i Gausdal. (Foto: Stig Horsberg)/Fylkesmannen i Innlandet.