Søk Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet utlyser tilskuddsordning for prosjekter som bidrar til inkludering av lavinntektsfamilier. Tolga kommune har også i år registrert seg som en kommune, hvor det kan søkes om tilskudd. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i Tolga kan dermed søke om støtte.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser i Tolga skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, har Tolga kommune registrert seg, og bekreftet at de vil kunngjøre ordningen og opprettet knutepunktfunksjon.

Aktører som ønsker å søke om midler, eller vil diskutere muligheter med kommunen, må gjerne ta kontakt med kommunens knutepunktfunksjon:

Søknadsfrist er 10. desember 2018 – så her er det bare å kaste seg ut i det. Søknad skrives i BUF-direktoratets søknadsportal.

Egenfinansiering:

  • Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Dette skal fremgå av budsjett og regnskap
  • For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering. Dette skal fremgå av budsjett og regnskap.

Vi ber ellers om at dere som vurderer søknader, setter dere inn i regelverk og kriterier.

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.