Søk fiskefondet innen 1.april

Klikk for stort bilde Opplandskraft DA er ved kongelig resolusjon av 21. april 2017, gitt tillatelse til bygging av Tolga kraftverk med tilhørende 132 kilovolt nett-tilknytning i Tolga kommune. For å bidra til gode fiskebestander, et attraktivt fiske og friluftsliv, ble det i konsesjonen fastsatt vilkår om 5 millioner kroner, som er avsatt i et fond. Fondet skal anvendes til opphjelp av fisk eller friluftsliv og skal brukes til konkrete tiltak for å bedre forholdene for fisk, fiske og fisketurisme, etter vedtekter (PDF, 321 kB) fastsatt av kommunestyret og godkjent av Miljødirektoratet. Fondet skal benyttes på den berørte elvestrekningen i Glomma fra utløpet av Vangrøfta i Os kommune og ned til Åkerøihølen ca. fem km inn i Tynset kommune. Alle kan søke om å få tildelt midler til tiltak. Skriftlig søknad må sendes: postmottak@tolga.kommune.no innen 1.april 2020.

 Kommunestyret har fastsatt retningslinjer (PDF, 284 kB) vedrørende søknader om tilskudd, herunder søknadsfrister, tilskuddsandeler, rapportering mv. Søknaden skal være skriftlig og må minimum inneholde beskrivelse av tiltaket, kartfesting, kostnadsoverslag og kontaktpersoner. Det forutsettes at tiltakene i søknaden er godkjent av alle instanser som måtte ha noen interesser i forhold til tiltakene, og/eller i forhold til alle gjeldene lover og regler. Fondsstyret har beslutningsmyndighet i tildelingssaker fra fondet, og kan vurdere bruken av fondet ut fra erfaringer, prioriteringer og etter vurdering av innspill og søknader. Kommunestyret forutsetter at styret kan tilknytte seg faglig kompetanse ut fra behov. Eventuelle spørsmål om søknaden rettes til Eva Nyhus, styreleder for Fiskefondet.