Skatteliste Tolga 2019-offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (80/18) for 2019 og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1.mars 2019.  Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen, (eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer), og utregnede eiendomsskattebeløp. I tillegg legges liste over eiendommer som har fritak for eiendomsskatt ut for ettersyn. Skattelistene er også lagt ut på servicetorget og på biblioteket.  

 

Klage

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Klagen sendes til eiendomsskattekontoret Tolga kommune v/ Anne-Mari Stenseth, Brugata 38, 2540 Tolga /

anne-mari.stenseth@tolga.kommune.no Tlf: 62 49 65 13.

Faktura for eiendomsskatt

Sjøl om det framsettes klage og klagen ikke er ferdig behandlet, skal den fakturaen som er tilsendt betales innen forfall, jfr. § 25 i eiendomsskatteloven. Ved økning eller reduksjon av takst vil endringer av skattebeløp bli tatt inn ved neste fakturautsending.

Eiendomsskatten faktureres i 4 terminer.