Regionalt miljøprogram 2018

Dette er nytt i 2018:

Som følge av jordbruksavtalen 2018-2019, har det blitt innført noen endringer i regionale miljøtilskudd. Fylkesmannen i Hedmark har gjort følgende fire endringer for søknadsomgangen 2018:

1. Tilskudd til bratt areal: Det er mulig å søke tilskudd til maskinell drift av fulldyrka og overflatedyrka jord medhelling 1:5 eller brattere. Ordningen gjelder ikke arealer som bare høstes ved beiting.

1. Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon: Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon har fått økt tilskudds-satsen til kr 50.000,- dersom seterdrifta varer minst 6 uker. Satsen for seterdrift i 4-6 uker er uendret

(kr 42.000,-). Satsene gjelder både enkeltsetre og fellessetre.

1. Tilskudd til utsatt jordarbeiding: Det er nå åpnet for at det også kan gis tilskudd til utsatt jordarbeiding i erosjons-klasse 1 og erosjonsklasse 2 i nedslagsfelt til ikke-prioriterte vassdrag. I 2016 og 2017 har det ikke vært mulig å få tilskudd til disse arealene.

2. Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel: Spredning av gjødsel ved nedlegging eller nedfelling er skilt ut som et eget tiltak, med egen tilskuddssats.

Søknadsfrister:

Søknadsfristen er 1. oktober. Søknadsfristen gjelder også i forhold til korrekt innmeldt areal. For beitelag er søknadsfristen 20. oktober.

MILJØKRAV:

Ved manglende/mangelfull gjødslingsplan og/eller plantevernjournal kan tilskuddet avkortes helt eller delvis.

SATSER FOR TILSKUDD OG FRISTER:

Alle tilskuddssatser er foreløpige og kan bli endret ut fra søknadsomfanget. Leverer/endrer du søknaden etter fristen, blir tilskuddet redusert med kr 1000,- pr. virkedag etter fristens utløp. Søknader levert senere enn 20 virkedager etter fristen blir avvist. Utbetaling skjer fra Landbruksdirektoratet 14. mars 2019. Beregnet tilskudd mindre enn kr 300,- blir ikke utbetalt.

Slik søker du:

Det kan søkes elektronisk fra og med 1. august.

1. Gå inn på www.landbruksdirektoratet.no

2. Søk om regionalt miljøtilskudd under elektroniske tjenester. Der finner du en direktelenke til skjemaet i Altinn.

3. Når du kommer inn i Altinn, husk å representere foretaket, og ikke deg selv som person.

4. Du kommer nå inn i søknadsskjemaet og får se grunnopplysningene om foretaket ditt. På denne siden velger du hvilket fylke du skal søke i.

5. For ordningene Utsatt jordarbeiding, Grasdekte vannveier, Grasdekte vegetasjonssoner, Vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer, må du skille på prioriterte områder og andre områder.

6. Etter at du har fylt inn opplysningene og sendt inn søknaden, må du sjekke at du har fått kvittering i Altinn.

7. Søk i god tid.